Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
2Krónikák 16-20-ig terjedő fejezetei
  2016-09-28 23:44:25, szerda
 
   
  2Krónikák 16. fejezet

1Asa uralkodásának harminchatodik évében aztán Baása, Izrael királya feljött Júda ellen, és hozzáfogott Ráma építéséhez, hogy senkit se engedjen kijönni Asától, Júda királyától, se bemenni őhozzá.2Asa ekkor ezüstöt és aranyat hozott ki Jehova házának és a király házának kincseiből, és elküldött Ben-Hadádhoz, Szíria királyához, aki Damaszkuszban lakott, ezekkel a szavakkal:3,,Szövetség van közöttem és közötted, az én apám és a te apád között. Íme, küldök neked ezüstöt és aranyat. Menj el, bontsd fel Baásával, Izrael királyával kötött szövetségedet, hogy elvonuljon tőlem."4Ben-Hadád pedig hallgatott Asa királyra, és elküldte hadserege vezéreit Izrael városai ellen, úgyhogy megverték Ijont és Dánt, Ábel-Maimot és Naftali városainak minden raktárhelyét.5És történt, hogy Baása ennek hallatán rögtön abbahagyta Ráma építését, és beszüntette munkáját.6Asa király pedig maga mellé vette egész Júdát, aztán elhordták Ráma köveit és épületfáit, amelyekkel Baása építkezett, és elkezdte kiépíteni belőlük Gébát és Micpát.7Abban az időben eljött Asához, Júda királyához Hanáni, a látó, és ezt mondta neki:,,Mivel Szíria királyára támaszkodtál, és nem Jehovára, a te Istenedre támaszkodtál, azért megmenekült kezedből Szíria királyának hadserege.8Nem úgy van-e, hogy az etiópok és a líbiaiak sokan voltak, igen nagy hadsereggel, szekerekkel meg lovasokkal, de mivel te Jehovára támaszkodtál, ő a kezedbe adta őket?9Mert Jehova szemei bejárják az egész földet, hogy megmutassa erejét azokért, akiknek teljes a szívük iránta. Ostobán cselekedtél ebben; mostantól fogva bizony háborúk lesznek ellened."10Asa azonban megharagudott a látóra, és a kalodás házba vetette őt, mert dühös volt rá emiatt. Asa ugyanakkor másokat is kezdett elnyomni a nép közül.11És íme, Asa dolgai, mind az elsők, mind az utolsók, meg vannak írva Júda és Izrael királyainak könyvében.12Uralkodásának harminckilencedik évében Asa megbetegedett a lábára, mígnem nagyon beteg lett;de betegségében sem Jehovát kereste, hanem a gyógyítókat.13Végül Asa nyugodni tért ősatyáihoz, és meghalt uralkodásának negyvenegyedik évében.14El is temették fenséges sírhelyén, amelyet Dávid városában vágatott magának. Lefektették fekvőhelyére, amely tele volt balzsamolajjal meg különféle kenőcsökkel, melyeket különleges készítésű kenőccsé kevertek. És felettébb nagy temetési égetést rendeztek érte.

17. fejezet
1A fia, Josafát kezdett uralkodni helyette, és megerősítette hatalmát Izrael felett.2Seregeket helyezett Júda összes megerősített városába, helyőrségeket állított Júda országába és Efraim azon városaiba, melyeket apja, Asa elfoglalt.3Jehova pedig Josafáttal volt, mert ősatyjának, Dávidnak a korábbi útjain járt, és nem a Baálokat kereste.4Mert atyjának Istenét kereste, és az ő parancsolata szerint járt, nem pedig Izrael cselekedetei szerint.5Jehova szilárddá tette a királyságot kezében, s egész Júda ajándékokat adott Josafátnak, ő pedig nagy gazdagsághoz és dicsőséghez jutott.6Szíve felbátorodott Jehova útjain, és még a magaslatokat meg a szent rudakat is eltávolította Júdából.7Uralkodásának harmadik évében elküldött fejedelmeiért, nevezetesen Ben-Hailért, Abdiásért, Zakariásért, Netánelért és Mikájáért, hogy tanítsanak Júda városaiban,8és velük voltak a léviták közül Semája, Netánia, Zebádia, Asáhel, Semirámót, Jonatán, Adónia, Tóbija és Tób-Adónia, a léviták, és velük voltak Elisáma és Jórám, a papok is.9Tanítani kezdtek hát Júdában, és náluk volt Jehova törvényének könyve;körös-körül bejárták Júda összes városát, és tanítottak a nép között.10És Jehova miatt rettegés szállt a Júda körüli országok minden királyságára, és nem harcoltak Josafát ellen.11A filiszteusoktól ajándékokat és pénzt hoztak Josafátnak adóképpen. Az arabok is hoztak neki nyájakat, hétezer-hétszáz kost és hétezer-hétszáz kecskebakot.12Josafát egyre előbbre jutott, és felettébb naggyá lett; megerősített helyeket és raktárvárosokat is épített Júdában.13Sok érdekeltsége lett Júda városaiban, Jeruzsálemben pedig harcosok, bátor és vitéz emberek voltak.14Ezek voltak a tisztségeik ősatyáik háza szerint:Júdából az ezrek vezérei:Adnah, a vezér, akihez háromszázezer bátor és vitéz ember tartozott.15Ő irányította Johanán vezért, akihez kétszáznyolcvanezren tartoztak,16és ő irányította Amásiját, Zikri fiát, aki önkéntes szolgája volt Jehovának, és akihez kétszázezer bátor és vitéz ember tartozott.17Benjáminból pedig Eljáda, a bátor és vitéz ember, akihez kétszázezer, íjjal és pajzzsal fölszerelt ember tartozott.18Ő irányította Jozabádot, akihez száznyolcvanezer, hadra fölkészített ember tartozott.19Ezek szolgáltak a királynak azokon kívül, akiket a király a megerősített városokba helyezett egész Júdában.

18. fejezet
1Josafát nagy gazdagsághoz és dicsőséghez jutott, de házassági szövetségre lépett Ahábbal.2Évekkel később le is ment Ahábhoz Szamáriába, és Aháb ekkor igen sok juhot és marhát áldozott érte és a vele levő népért. És kezdte csábítgatni, hogy menjen föl vele Rámót-Gileád ellen.3Aztán Aháb, Izrael királya így szólt Josafáthoz, Júda királyához:,,Eljössz-e velem Rámót-Gileádba?"Ő erre ezt mondta neki:,,Én éppúgy, mint te, az én népem úgy, mint a te néped. Veled tartunk a háborúban!"4De Josafát még így szólt Izrael királyához:,,Kérlek, mindenekelőtt tudakold meg Jehova szavát."5Izrael királya tehát egybegyűjtötte a prófétákat, négyszáz embert, és így szólt hozzájuk:,,Elmenjünk-e hadakozni Rámót-Gileád ellen, vagy mondjak le róla?"Azok így kezdtek beszélni:,,Menj föl, és az igaz Isten a király kezébe adja azt."6Ám Josafát ezt mondta:,,Nincs itt még valaki, aki Jehova prófétája?Akkor tudakozódjunk általa is."7Izrael királya erre így felelt Josafátnak:,,Van még egy ember, aki által meg lehet kérdezni Jehovát, de én bizony gyűlölöm őt, mert nem prófétál rólam jót, hanem minden napján csak rosszat. Ő Mikája, Jimla fia."Josafát viszont ezt mondta:,,Ne mondjon ilyet a király!"8Izrael királya erre odahívott egy udvari tisztviselőt, és ezt mondta:,,Hozd ide gyorsan Mikáját, Jimla fiát!"9Izrael királya és Josafát, Júda királya pedig ott ültek a maguk trónján királyi ruhába öltözötten;Szamária kapujának bejáratánál, a szérűn ültek. A próféták meg mindnyájan próféta módjára viselkedtek előttük.10Akkor Sedékiás, Kenaána fia vasszarvakat készített magának, és így szólt:,,Ezt mondja Jehova:Ezekkel fogod öklelni a szíreket, míg csak ki nem irtod őket."11Az összes többi próféta is ekképpen prófétált. Ezt mondták:,,Menj föl Rámót-Gileádba, és járj sikerrel! Jehova kétségkívül a király kezébe adja azt."12A követ pedig, aki elment, hogy odahívja Mikáját, beszélt vele, és ezt mondta:,,Nézd, a próféták szavai egyhangúlag jót ígérnek a királynak. Kérlek, a te szavad is olyan legyen, mint közülük egyé, és mondjál jót!"13Mikája azonban így szólt:,,Él Jehova, hogy amit az én Istenem mond, azt fogom mondani."14Akkor odament a királyhoz, a király pedig így szólt hozzá:,,Mikája, elmenjünk-e hadakozni Rámót-Gileádba, vagy mondjak le róla?"Ő mindjárt ezt mondta:,,Menj föl, és járj sikerrel! Kezetekbe adatnak."15A király ekkor így szólt hozzá:,,Hányszor eskesselek meg, hogy ne mondj nekem Jehova nevében mást, csak azt, ami az igazság?"16Erre ezt mondta:,,Bizony az izraelitákat mind szétszórva látom a hegyeken, mint a juhokat, amelyeknek nincsen pásztoruk. És Jehova ezt mondta:Nincsenek ezeknek uraik. Menjen vissza ki-ki a házába békében."17Izrael királya ezután így szólt Josafáthoz:,,Ugye megmondtam neked:Nem jót, hanem rosszat prófétál rólam."18Ő pedig így folytatta:,,Halljátok hát Jehova szavát:Látom, amint Jehova a trónján ül, és az egek egész serege ott áll a jobbján és balján.19És Jehova így szólt:Ki szedi rá Ahábot, Izrael királyát, hogy fölmenjen, és elessen Rámót-Gileádnál?Erre beszéd hallatszott, az egyik így, a másik amúgy szólt.20Végül aztán előlépett egy szellem, megállt Jehova előtt, és ezt mondta:Én majd rászedem.Jehova ekkor megkérdezte tőle:Mivel?21Elmegyek - mondta -, és megtévesztő szellem leszek minden prófétájának szájában.Ő így szólt:Te fogod rászedni, sőt a győztes is te leszel. Menj, és tegyél így!22És most íme, Jehova megtévesztő szellemet tett ezeknek a prófétáidnak a szájába, ugyanakkor Jehova veszedelmet mondott ki rád."23Ekkor Sedékiás, Kenaána fia odalépett, arcul ütötte Mikáját, és ezt mondta:,,Na és milyen úton ment el tőlem Jehova szelleme, hogy veled beszéljen?"24Mikája erre így felelt:,,Íme, meglátod majd, milyen úton, azon a napon, amikor bemész a legbelső szobába, hogy elrejtőzz."25Izrael királya akkor ezt mondta:,,Fogjátok Mikáját, és vezessétek vissza Ámonhoz, a város vezetőjéhez, és Joáshoz, a király fiához.26Így szóljatok: »Ezt mondja a király:Vessétek ezt a fogházba, és szűken mérjétek neki a kenyeret és a vizet, míg vissza nem térek békében."27Mikája erre így szólt:,,Ha csakugyan békében térsz vissza, nem Jehova szólt hozzám."Hozzátette még:,,Halljátok meg mind, ti népek!"28Izrael királya és Josafát, Júda királya tehát fölment Rámót-Gileádba.29Izrael királya akkor így szólt Josafáthoz:,,Én elváltoztatom a külsőmet, úgy megyek a csatába, te azonban vedd csak fel a magad ruháit."Izrael királya tehát elváltoztatta a külsejét, aztán elmentek a csatába.30Szíria királya pedig megparancsolta a szekerei vezéreinek:,,Ne harcoljatok se kicsinnyel, se naggyal, csak Izrael királyával!"31És történt, hogy amint a szekerek vezérei meglátták Josafátot, ezt mondták magukban:,,Ez Izrael királya."Megfordultak hát, hogy harcoljanak ellene. Josafát akkor segítségért kezdett kiáltozni, és Jehova megsegítette őt;Isten azonnal elcsalta őket tőle.32És történt, hogy amint a szekerek vezérei látták, hogy nem is Izrael királya az, nyomban visszamentek, és nem követték tovább.33Az egyik ember pedig mit sem sejtve kifeszítette az íját, és pont eltalálta Izrael királyát a páncéling és a vértezet többi része között. Ő erre így szólt a szekérhajtóhoz:,,Forduljon kezed, és vigyél ki a táborból, mert súlyosan megsebesültem."34A csata pedig egyre hevesebbé vált azon a napon, és Izrael királyát álló helyzetben kellett tartani a szekérben a szírekkel szemben estig, míg végül napnyugta idején meghalt.

19. fejezet
1Josafát, Júda királya ezután békében visszatért a házába, Jeruzsálembe.2Jéhu, Hanáninak, a látnoknak a fia ekkor kiment eléje, és így szólt Josafát királyhoz:,,Hát a gonosznak kell segítséget nyújtani? Hát Jehova gyűlölőit kell szeretned?Emiatt Jehova haragja van rajtad.3De azért jó is találtatott nálad, mert kiirtottad a szent rudakat az országból, és felkészítetted szívedet, hogy az igaz Istent keresd."4Josafát pedig továbbra is Jeruzsálemben lakott, és ismét kezdett kijárni a nép közé Beér-Sebától fogva Efraim hegyvidékéig, hogy visszatérítse őket Jehovához, ősatyáik Istenéhez.5Bírákat rendelt ki országszerte Júda minden megerősített városába, városról városra.6Ezt mondta a bíráknak:,,Ügyeljetek arra, hogy mit tesztek, mert nem emberért ítéltek, hanem Jehováért, ő pedig veletek van az ítélkezés dolgában.7Most azért Jehovától való rettegés legyen rajtatok. Vigyázzatok és cselekedjetek, mert Jehovánál, a mi Istenünknél nincs igazságtalanság, sem részrehajlás, sem vesztegetés elfogadása."8Josafát Jeruzsálembe is kirendelt némelyeket a léviták, a papok és Izrael atyai házainak fői közül, hogy érvényt szerezzenek Jehova törvényének, és ítélkezzenek Jeruzsálem lakosainak peres ügyeiben.9Ezt parancsolta nekik:,,Így cselekedjetek Jehova félelmében, hűséggel és teljes szívvel!10Akármilyen peres ügy jut is elétek testvéreitektől, akik városaikban laknak, érintsen az vérontást, törvényt, parancsolatot, rendelkezéseket vagy bírói döntéseket, figyelmeztessétek őket, hogy ne vétsenek Jehova ellen, és ne legyen harag se rajtatok, se testvéreiteken. Így cselekedjetek, hogy ne vonjatok magatokra vétket.11Íme, itt van Amária, a papi elöljáró, aki felettesetek Jehova minden ügyében, és Zebádia, Ismáel fia, Júda házának vezetője a király minden ügyében. A léviták mint tisztviselők rendelkezésetekre állnak. Legyetek erősek, és cselekedjetek!Legyen Jehova azzal, ami jó!"

20. fejezet
1És történt ezután, hogy Moáb fiai, Ammon fiai és velük együtt az ammonim egy része is eljött hadakozni Josafát ellen.2Jöttek is emberek, és hírül adták Josafátnak:,,Nagy tömeg jön ellened a tenger vidékéről, Edomból, és ott vannak Hacácon-Támárban, vagyis Én-Gediben!"3Josafát ekkor megijedt, és arra fordította arcát, hogy keresse Jehovát;böjtöt hirdetett egész Júdának.4A júdabeliek végül egybegyűltek, hogy megkérdezzék Jehovát. Igen, Júda minden városából eljöttek, hogy kikérjék Jehova tanácsát.5Akkor Josafát fölállt Júda és Jeruzsálem gyülekezetében, Jehova házában, az új udvar előtt,6és ezt mondta:,,Ó, Jehova, ősatyáink Istene! Nemde te vagy az Isten az egekben, és te uralkodsz a nemzetek minden királysága felett?Nem úgy van-e, hogy a te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben?7Nem te voltál-e az, ó, Istenünk, aki elűzted e föld lakóit néped, Izrael elől, majd odaadtad azt a téged szerető Ábrahám magvának időtlen időkre?8Ők letelepedtek ott, és szentélyt építettek ott neked, a te nevednek, ezt mondva:9Ha csapás sújtana bennünket, kard, kedvezőtlen ítélet vagy járvány vagy éhínség, hadd álljunk e ház elé és teeléd(hiszen ebben a házban van a te neved), hogy segítségért kiáltsunk hozzád nyomorúságunkból, te pedig hallgass meg és ments meg bennünket!10És most íme, Ammonnak, Moábnak és Szeir hegyvidékének a fiai, akikhez nem engedted, hogy behatoljon Izrael, amikor kijött Egyiptom földjéről, hanem kikerülte és nem semmisítette meg őket;11hát íme, ezzel fizetnek nekünk: bejönnek ide, hogy kiűzzenek minket a te birtokodról, amelyet birtokul adtál nekünk.12Ó, Istenünk, hát nem ítélkezel felettük?Hisz nincs bennünk erő e nagy tömeggel szemben, amely ellenünk jön; mi nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintenek szemeink."13Mindeközben a júdabeliek valamennyien ott álltak Jehova előtt, kicsinyeik, feleségeik és fiaik is.14Akkor leszállt Jehova szelleme a gyülekezet közepette Jaházielre, aki Zakariás fia volt, aki Benája fia volt, aki Jeiél fia volt, aki az Asáf fiai közül való lévitának, Mattániának a fia volt.15Így szólt hát:,,Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, és Josafát király! Ezt mondja nektek Jehova:Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy tömegtől, mert a csata nem a tiétek, hanem Istené.16Holnap menjetek le ellenük. Íme, ők felvonulnak a Cic-hágón, és meg fogjátok találni őket a völgy végén, Jeruel pusztája előtt.17Nem kell nektek ezúttal harcolnotok. Foglaljátok el helyeteket, álljatok nyugton, és lássátok meg, hogyan ment meg titeket Jehova. Ó, Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek! Holnap vonuljatok ki ellenük, és Jehova veletek lesz!"18Josafát erre mélyen meghajolt, arccal a földig. Egész Júda, és Jeruzsálem lakosai is leborultak Jehova színe előtt, hogy hódoljanak Jehova előtt.19Ekkor a kehátiták fiai közül és a kórahiták fiai közül való léviták fölkeltek, hogy dicsérjék Jehovát, Izrael Istenét felettébb nagy hangon.20Kora reggel aztán fölkeltek, és kimentek Tékoa pusztájába. Amikor kimentek, Josafát fölállt, majd így szólt:,,Hallgassatok meg, ó, Júda, és ti, Jeruzsálem lakói! Higgyetek Jehovában, a ti Istenetekben, hogy sokáig megmaradjatok. Higgyetek prófétáiban, és legyetek sikeresek!"21Tanácskozott is a néppel, énekeseket állított fel Jehovának, és olyanokat, akik dicséretet zengnek szent díszben. Ezek a fegyveresek előtt vonultak, és ezt mondták:,,Dicsérjétek Jehovát, mert időtlen időkig tart az ő szerető-kedvessége!"22Amikor aztán elkezdték az ujjongást és a dicséretet, Jehova lesbe állított embereket a Júdába vonulók ellen, Ammonnak, Moábnak és Szeir hegyvidékének a fiai ellen, és azok egymásra támadtak.23Ammon és Moáb fiai fölkeltek Szeir hegyvidékének lakói ellen, hogy pusztulásra adják és megsemmisítsék őket. Mihelyt végeztek Szeir lakóival, ki-ki a felebarátja pusztulását segítette elő.24Júda pedig a pusztában levő őrtoronyhoz ment. Amikor arccal a sokaság felé fordultak, íme, ott voltak, tetemeik a földön hevertek, senki sem menekült meg.25Erre Josafát és népe odament, hogy zsákmányt szerezzenek kifosztva őket, és bőven találtak közöttük különféle javakat, ruhákat is, meg kívánatos holmikat. Annyi mindent leszedtek róluk maguknak, hogy már nem is bírtak többet elvinni. Három napig fosztogattak, mert rengeteg zsákmány volt.26A negyedik napon egybegyűltek a Beráka völgyében, hogy ott áldják Jehovát. Ezért nevezték el azt a helyet Beráka völgyének, és mind a mai napig ez a neve.27Azután Júda és Jeruzsálem emberei mindnyájan visszafordultak Josafáttal az élen, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe örömmel, mert Jehova megadta nekik, hogy örvendezzenek ellenségeik felett.28Meg is érkeztek Jeruzsálembe húros hangszerekkel, hárfákkal és trombitákkal, Jehova házához.29És Isten miatt rettegés szállt az országok minden királyságára, amikor meghallották, hogy Jehova harcolt Izrael ellenségei ellen.30Így hát háborítatlan volt Josafát királyi birodalma, és Istene továbbra is nyugalmat adott neki mindenfelől.31Josafát pedig uralkodott Júda felett. Harmincöt éves volt, amikor uralkodni kezdett, és huszonöt évig uralkodott Jeruzsálemben. Az anyját, aki Silhi leánya volt, Azubának hívták.32Josafát az apjának, Asának az útján járt, és nem tért el attól;azt tette, ami helyes Jehova szemében.33Csakhogy a magaslatok nem tűntek el, és a nép még nem készítette fel szívét ősatyái Istene számára.34Ami Josafát egyéb dolgait illeti, mind az elsőket, mind az utolsókat, íme, meg vannak írva Jéhunak, Hanáni fiának a szavai közt, amelyek belefoglaltattak Izrael királyainak a könyvébe.35Ezután Josafát, Júda királya társult Aháziával, Izrael királyával, aki gonoszul cselekedett.36Társult vele, hogy hajókat készítsenek, amelyek majd Társisba mennek. Ecjon-Geberben készítették a hajókat.37De Eliézer, a Marésából való Dódavahu fia így prófétált Josafát ellen:,,Mivelhogy társultál Aháziával, Jehova le fogja rombolni a munkádat."A hajók össze is törtek, és nem bírtak Társisba menni. 
 
0 komment , kategória:  2 Krónikák könyve/Ószövetség  
Címkék: nyomorúságunkból, száznyolcvanezer, belefoglaltattak, visszafordultak, raktárvárosokat, filiszteusoktól, igazságtalanság, testvéreitektől, rendelkezéseket, visszatérjenek, felkészítetted, gyülekezetében, megparancsolta, harminchatodik, egybegyűjtötte, megsemmisítsék, szekérhajtóhoz, testvéreiteken, negyvenegyedik, balzsamolajjal, örvendezzenek, jeruzsálemben, megsebesültem, felbátorodott, uralkodásának, hangszerekkel, szövetségedet, cselekedjetek, tudakozódjunk, parancsolatot, megharagudott, megmaradjatok, hegyvidékének, mindenekelőtt, megbetegedett, fejedelmeiért, király házának, időben eljött, líbiaiak sokan, kezedbe adta, egész földet, szívük iránta, kalodás házba, korábbi útjain, királyságot kezében, szent rudakat, léviták közül, tisztségeik ősatyáik, ezrek vezérei, királynak azokon, megerősített városokba, vele levő, Mivel Szíria, Ahábhoz Szamáriába, Fogjátok Mikáját, Emiatt Jehova, Legyen Jehova, Egész Júda, Izrael Istenét, Higgyetek Jehovában, Dicsérjétek Jehovát,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szenczy Sándor: Mennyország  A női szívroham tünetei  Amikor szeretett, és amikor sz...  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Spurgeon - Május 22  Idézet  Champagne Pool, Új-Zélandon  További kellemes időtöltést.  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Müller Péter idézet  Túróczy Zoltán: Tanács Ma még ...  Facebookon kaptam  Kellemes vasárnapot kívánok!  Facebookon kaptam  Esti kép  Jó éjszakát  Esti kép  Spurgeon - Május 22  Feladta a háborút a náci hadte...  Eiði, Feröer-szigete  Png kislány  Ha valamit tanulhatunk a verse...  Mai napi mosoly.....  Png nő  Leltározás  Tulajdon  Spurgeon - Május 21  Facebookon kaptam  El Nido, Fülöp-szigetek  Jó éjszakát  Tavaszi gazdagság  Tavaszi tűzgyújtás  Nélküled......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Homokszobor  Mosolygós napot !......  Isten dicsősége  Jó kívánságom !  Emberi természet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép álmokat! ......  Ének, tánc szívvel  Virradatkor  Szép estét, jó éjszakát !........  Idézet  Facebookon kaptam  Ha azt vesszük,  Mosolygós napot !......  Facebookon kaptam  A bíbor kalap  Nem siránkozom  Festményem  Png kislány  Ausztria.......  Ének, tánc szívvel  Egyszer eljön az idő  Nincs halál és nincsenek halot...  Szép álmokat! ......  Facebookon kaptam  Tavaszi gazdagság  Facebookon kaptam  Nincs semmink...  Facebookon kaptam Krisztinától  Bűnös  Chulyshman-völgy, Oroszországb...  Facebookon kaptam  Női arc  Facebookon kaptam  Halkan szólj, különben azt fog...  Dakhla-oázis, Egyiptomban  Facebookon kaptam  Png kislány  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Esti kép  Facebookon kaptam  Enyhítse a gyomorégést házi sz...  Mérlegen  Facebookon kaptam  Sütik pohárban  Mi a haza......  Facebookon kaptam  Escalles, Franciaországban  Nélküled......  Facebookon kaptam  Valahol olvastam egy verset  "Cica"-világ...........  Essen, Németországban  "Szeretlek", hazám? Nekem nem ...  Nem siránkozom  Virradatkor  Mi a haza......  Locsolás  Esténként gondoljunk vissza, a...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Dakhla-oázis, Egyiptomban  Karácsony Benő : Pjotruska (ré... 
Bejegyzés Címkék
király házának, időben eljött, líbiaiak sokan, kezedbe adta, egész földet, szívük iránta, kalodás házba, korábbi útjain, királyságot kezében, szent rudakat, léviták közül, tisztségeik ősatyáik, ezrek vezérei, királynak azokon, megerősített városokba, vele levő, igaz Isten, király kezébe, udvari tisztviselőt, maguk trónján, szérűn ültek, próféták szavai, király pedig, izraelitákat mind, házába békében, egek egész, másik amúgy, legbelső szobába, város vezetőjéhez, király fiához, magad ruháit, szekerei vezéreinek, szekerek vezérei, vértezet többi, szírekkel szemben, gonosznak kell, igaz Istent, ítélkezés dolgában, papi elöljáró, király minden, léviták mint, tenger vidékéről, nemzetek minden, téged szerető, júdabeliek valamennyien, gyülekezet közepette, völgy végén, kehátiták fiai, kórahiták fiai, fegyveresek előtt, fiai ellen, felebarátja pusztulását, pusztában levő, sokaság felé, földön hevertek, helyet Beráka, országok minden, útján járt, szavai közt, hajók össze, nyomorúságunkból, száznyolcvanezer, belefoglaltattak, visszafordultak, raktárvárosokat, filiszteusoktól, igazságtalanság, testvéreitektől, rendelkezéseket, visszatérjenek, felkészítetted, gyülekezetében, megparancsolta, harminchatodik, egybegyűjtötte, megsemmisítsék, szekérhajtóhoz, testvéreiteken, negyvenegyedik, balzsamolajjal, örvendezzenek, jeruzsálemben, megsebesültem, felbátorodott, uralkodásának, hangszerekkel, szövetségedet, cselekedjetek, tudakozódjunk, parancsolatot, megharagudott, megmaradjatok, hegyvidékének, mindenekelőtt, megbetegedett, , ,
2022.04 2022. Május 2022.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 20
  • e Hét: 782
  • e Hónap: 9541
  • e Év: 53206
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.