Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Ésaiás 43-44. fejezete
  2009-03-19 09:35:00, csütörtök
 
   
 Íme! Az én szolgám, akit szilárdan támogatok! Az én választottam, akit lelkem helyesel. Szellememet adtam belé. Igazságosságot hoz a nemzeteknek. 2 Nem fog kiabálni, a hangját sem emeli föl, és nem hallatja hangját az utcán. 3 A megrepedt nádszálat nem töri el, és a pislákoló lenkanócot nem oltja ki. Hűségben hozza el az igazságosságot. 4 Nem halványul el, és nem reped meg, mígnem érvényt szerez az igazságosságnak a földön. Törvényére várnak a szigetek is. 5 Így szól az igaz Isten, Jehova, az egek Teremtője, a Hatalmas, aki kifeszíti azokat, aki kiteríti a földet és annak termését, aki leheletet ad a rajta levő népnek, és szellemet a rajta járóknak: 6 ,,Én, Jehova hívtalak el igazságosságban, és megfogtam kezedet. Megóvlak téged, és a nép szövetségéül adlak, a nemzetek világosságául, 7 hogy megnyisd a vak szemeket, hogy kihozd a tömlöcből a rabokat, a fogházból a sötétségben ülőket. 8 Én vagyok Jehova. Ez a nevem, és senki másnak nem adom dicsőségemet, sem dicséretemet a faragott képmásoknak. 9 Az első dolgok, íme, bekövetkeztek, de újakat hirdetek. Még mielőtt kisarjadnának, hallatom azokat veletek." 10 Énekeljetek Jehovának új éneket, dicséretét a föld végső határától fogva, ti, akik a tengerre mentek és oda, ami betölti azt, ti szigetek, és az ott lakók. 11 Emelje föl hangját a pusztaság és városai, a települések, ahol Kédár lakik. Örömmel kiáltsanak a sziklaszirt lakói. A hegyek csúcsáról rivalgjanak az emberek. 12 Adjanak dicsőséget Jehovának, és beszéljék el dicséretét a szigeteken. 13 Jehova kivonul, mint egy hős. Buzgalmat ébreszt, mint egy harcos. Kiált, igen, harci kiáltást hallat; hatalmasabbnak bizonyul ellenségeinél. 14 ,,Sokáig csendben voltam. Hallgattam. Önuralmat gyakoroltam. Mint a szülő nő, nyögni fogok, lihegek és zihálok egyszerre. 15 Hegyeket és dombokat tarolok le, és egész növényzetüket elszárasztom. Szigetekké teszek folyókat, és kiszárítom a nádas tavakat. 16 Olyan úton járatom majd a vakokat, amelyet nem ismernek, ismeretlen ösvényen fognak lépdelni. Világossággá teszem előttük a sötét helyet, és sima földdé a göröngyös terepet. Ezeket fogom cselekedni értük, és nem hagyom el őket." 17 Vissza kell fordulniuk, és nagyon megszégyenülnek, akik faragott képmásokba vetik bizalmukat, akik ezt mondják az öntött képmásoknak: ,,Ti vagytok isteneink." 18 Halljátok meg, ti süketek! Nézzetek, hogy lássatok, ti vakok! 19 Kicsoda vak, ha nem az én szolgám, és ki olyan süket, mint a követem, akit elküldök? Ki olyan vak, mint a megjutalmazott, és olyan vak, mint Jehova szolgája? 20 Sok mindent lehetett látni, de te nem figyeltél. Kinyittattak a fülek, de te nem hallottál. 21 Jehova az ő igazságosságáért gyönyörűségét lelte abban, hogy felmagasztalja a törvényt, és fenségessé tegye azt. 22 De ez egy kirabolt, kifosztott nép; mindnyájukat kelepce tartja fogva a vermekben, és a fogházakban rejtegetik őket. Prédává lettek, és nincsen szabadító, zsákmánnyá, és senki sem mondja: ,,Hozd vissza!" 23 Ki hajtja fülét erre közületek? Ki figyel és ki hallgat ide a későbbi időkre nézve? 24 Ki adta oda prédául Jákobot, és Izraelt a fosztogatóknak? Nemde Jehova, Ő, aki ellen vétkeztünk, és akinek útjain nem akartak járni, és akinek törvényére nem figyeltek oda? 25 Ezért Ő kiontotta rá dühét, haragját és a háború erejét. Az emésztette körös-körül, de ő nem vette tudomásul; lángolt ellene, de ő semmit sem szívlelt meg.

43 És most így szól Jehova, a Teremtőd, ó, Jákob, és Megformálód, ó, Izrael: ,,Ne félj, mert én megváltottalak. Neveden hívtalak. Enyém vagy. 2 Ha vizeken kelnél át, én veled leszek, és ha folyókon, nem borítanak el. Ha tűzön mennél át, nem égsz meg, és a láng sem perzsel meg téged. 3 Mert én vagyok Jehova, a te Istened, Izrael Szentje, a te Megmentőd. Egyiptomot adtam váltságul érted, Etiópiát és Szébát helyetted. 4 Mivel értékes vagy szememben, tisztelet övez téged, és én szeretlek. Embereket adok helyetted, és nemzeteket a lelked helyett. 5 Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről elhozom magodat, és napnyugatról egybegyűjtelek. 6 Északnak azt mondom: »Add ide!«, és délnek: »Ne tartsd vissza! Hozd el fiaimat a messzeségből, és leányaimat a föld végső határáról, 7 mindenkit, aki nevemről neveztetik, és akit dicsőségemre teremtettem, akit megformáltam, igen, akit megalkottam.« 8 Hozd ide a népet, amely vak, pedig van szeme, és azokat, akik süketek, noha van fülük. 9 Minden nemzet gyűljön e g y helyre, és jöjjenek össze a népek. Ki képes közülük tudatni ezt? Vagy képesek-e hallatni velünk akár az első dolgokat? Állítsák elő tanúikat, hogy igazságosnak lehessen nyilvánítani őket, vagy hallják meg és mondják: »Ez az igazság!«" 10 ,,Ti vagytok az én tanúim — ez Jehova kijelentése —, igen, szolgám, akit kiválasztottam, hogy ismerjetek és higgyetek bennem, és megértsétek, hogy én ugyanaz vagyok. Előttem Isten nem formáltatott, és utánam sem lett egy sem. 11 Én, én vagyok Jehova, és rajtam kívül nincs megmentő." 12 ,,Én szóltam, megmentésről gondoskodtam, és hallattam azt, amikor nem volt idegen isten köztetek. Így hát ti vagytok az én tanúim — ez Jehova kijelentése —, és én Isten vagyok. 13 Én mindenkor ugyanaz vagyok, és senki sincs, aki megszabadítana kezemből. Cselekedni fogok, és ki fordíthatja azt vissza?" 14 Ezt mondja Jehova, a ti Megváltótok, Izrael Szentje: ,,A ti érdeketekben küldök Babilonba, és leverem a börtönök reteszeit, és lesújtok a hajókban levő káldeusokra jajkiáltásaik közepette. 15 Én vagyok Jehova, a ti Szentetek, Izrael Teremtője, a Királyotok." 16 Ezt mondja Jehova, aki utat készít a tengeren át, és ösvényt a hatalmas vizeken át, 17 aki felvonultatja a harci szekeret és a lovat, a haderőt és az erőseket egyaránt: ,,Feküdni fognak. Nem kelnek föl. Bizony kialszanak; eloltatnak, mint a lenkanóc." 18 ,,Ne emlékezzetek az elsőkre, és a korábbiakkal ne foglalkozzatok. 19 Íme, valami újat teszek. Most sarjad ki. Nemde megtudjátok majd? Igen, utat készítek a pusztán át, a sivatagi folyókon át. 20 Dicsőíteni fog engem a mező vadja, a sakálok és a struccok; mert vizet adok a pusztában, folyókat a sivatagban, hogy megitassam népemet, választottamat, 21 a népet, amelyet magamnak formáltam, hogy szólják dicséretemet. 22 De engem nem hívtál, ó, Jákob, mert elfáradtál tőlem, ó, Izrael! 23 Nem hoztad el nekem egészen elégő felajánlásaid juhait, és nem dicsőítettél áldozataiddal. Én nem kényszerítettelek arra, hogy ajándékkal szolgálj engem, és nem fárasztottalak tömjénnel. 24 Nem vettél nekem pénzen édes illatú nádat, és nem üdítettél fel áldozataid kövérjével. Valójában szolgálatra kényszerítettél engem bűneid miatt; vétkeiddel fárasztottál. 25 Én, én törlöm el törvényszegéseidet önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. 26 Emlékeztess; szálljunk perbe egymással; add elő a mondandódat, hogy igaznak bizonyulj. 27 Vétkezett a te atyád, az első, és szószólóid törvényszegést követtek el ellenem. 28 Így hát megszentségtelenítem a szent hely fejedelmeit, és kiszolgáltatom Jákobot mint pusztulásra szántat, és Izraelt a becsmérlő szavaknak.

44 Most pedig figyelj, ó, szolgám, Jákob, és te, ó, Izrael, akit kiválasztottam! 2 Így szól Jehova, az Alkotód és Formálód, aki az anyaméhtől fogva segített téged: »Ne félj, ó, szolgám, Jákob, és te, Jesurun, akit kiválasztottam. 3 Mert vizet árasztok a szomjazóra, és csörgedező patakokat a száraz vidékre. Kiárasztom szellememet magodra, és áldásomat csemetéidre. 4 Felsarjadnak mintegy a zöld fű között, mint a nyárfák a vizesárkok mellett. 5 Az egyik azt mondja majd: ,Jehováé vagyok.' A másik Jákob nevéről nevezi magát, amaz pedig ezt írja kezére: ,Jehovához tartozó.' Megint egy másik Izrael nevéről nevezi el magát.« 6 Így szól Jehova, Izrael királya és Megváltója, a seregek Jehovája: »Én vagyok az első, és én vagyok az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten. 7 Ki van hozzám hasonló? Kiáltson hát, hogy elmondja és elém tárja. Attól fogva, hogy kijelöltem a hajdani népet, mondják el az eljövendőket, és azokat, amik be fognak következni. 8 Ne rettegjetek és ne rémüljetek meg! Vajon nem hallattam veled már akkortól fogva, és nem mondtam meg? Ti vagytok az én tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincs, nincsen Kőszikla. Én nem tudok egyről sem.«" 9 A faragott képmás megformálói mind semmik, és kedvenceik mit sem használnak; tanúikként semmit sem látnak és semmit sem tudnak, csak hogy megszégyenüljenek. 10 Ki formált istent vagy ki készített öntött képmást? Bizony nem használ az semmit. 11 Íme, társai is mind szégyent vallanak, és a mesterek a földi emberek közül valók. Összegyűlnek mindnyájan. Állni és rettegni fognak, megszégyenülnek valamennyien. 12 A vágószerszámmal dolgozó kovács serénykedik a szénnél, majd kalapácsokkal formálja, és serénykedik erős karjával. Meg is éhezett, így hát nincs ereje. Nem ivott vizet, úgyhogy elfárad. 13 A fafaragó kifeszíti a mérőzsinórt; előrajzolja vörös krétával, megdolgozza kaparókéssel, körzővel rajzolgatja, és a végén emberformához hasonlót készít belőle, emberi szépséghez hasonlót, hogy házban lakjon. 14 Van, akinek az a dolga, hogy cédrusfát vágjon; és választ valamilyen fát, igen, egy terebélyes fát, és hagyja, hadd erősödjön meg neki az erdő fái között. Elültette a babérfát, és a záporeső nagyra növeszti azt. 15 Tüzelője lesz az az embernek, vesz belőle, hogy melegedhessen. Úgy bizony, tüzet rak és kenyeret süt, még istent is készít, amely előtt meghajolhat. Faragott képmássá alakítja, és leborul előtte. 16 Felét elégeti tűzben, felén jól megsüti a húst. Megeszi, és jóllakik. Melengeti is magát, és így szól: ,,De jót melegedtem! Néztem a tűz fényét." 17 A maradékából meg istent készít, faragott képmást magának. Leborul előtte és meghajtja magát, imádkozik hozzá és ezt mondja: ,,Szabadíts meg, mert te vagy istenem!" 18 Nem szereztek ismeretet, érteni sem értenek, mert a szemük be van kenve, hogy ne lássanak, és a szívük is, hogy ne legyen éleslátásuk. 19 Senki sem emlékezteti a szívét, és senkinek sincs ismerete, sem értelme, hogy azt mondaná: ,,A felét elégettem tűzben, a szenén kenyeret is sütöttem; húst sütöttem és ettem. A maradékából meg utálatosságot készítsek? Egy kiszáradt fadarab előtt boruljak le?" 20 Hamuval táplálkozik, saját megcsalt szíve tévelyítette el. Nem szabadítja meg lelkét, és nem mondja: ,,Hát nem hazugság van jobb kezemben?" 21 ,,Emlékezz ezekre, ó, Jákob, és te, ó, Izrael, mert szolgám vagy. Én formáltalak. Az én szolgám vagy. Ó, Izrael, én nem feledlek el. 22 Eltörlöm törvényszegéseidet mintegy a felhővel, és bűneidet mintegy a sűrű felleggel. Térj vissza hozzám, mert én megváltalak. 23 Örömmel kiáltsatok egek, mert Jehova tettre kélt! Diadalmasan harsogjatok, mélységei a földnek! Viduljatok fel, hegyek, örömteli kiáltással, te erdő és benne ti fák mind! Mert Jehova megváltotta Jákobot, és megmutatja az ő szépségét Izraelen." 24 Így szól Jehova, a te Megváltód, és aki Formálód az anyaméhtől fogva: ,,Én, Jehova cselekszem mindent: magam feszítem ki az egeket, kiterítem a földet. Ki volt velem? 25 Én semmivé teszem a fecsegők jeleit. Én vagyok az, aki megbolondítja a jósokat, aki visszafordítja a bölcseket, aki ostobasággá változtatja ismeretüket, 26 aki valóra váltja szolgája szavát, aki teljesen végrehajtja követei elhatározását, aki azt mondja Jeruzsálemről: »Lakni fogják«, és Júda városairól: »Újjáépülnek, és föltámasztom elhagyatott helyeit«, 27 aki így szól a mély vizekhez: »Párologjatok el, és minden folyódat kiszárítom«, 28 aki azt mondja Círuszról: »Pásztorom ő, és teljesen végrehajt mindent, amiben gyönyörködöm«, azt is, amikor azt mondom Jeruzsálemről: »Újjáépül«, és a templomról: »Lerakják alapodat.«"

 
 
0 komment , kategória:  Ézsaiás könyve/Ószövetség  
Címkék: igazságosságáért, igazságosságnak, igazságosságban, vágószerszámmal, megszégyenülnek, kényszerítettél, kiválasztottam, megszabadítana, fosztogatóknak, törvényszegést, igazságosságot, visszafordítja, egybegyűjtelek, foglalkozzatok, felmagasztalja, választottamat, megjutalmazott, fárasztottalak, megváltottalak, hatalmasabbnak, kiszolgáltatom, utálatosságot, növényzetüket, áldozataiddal, felajánlásaid, bekövetkeztek, kalapácsokkal, ellenségeinél, megbolondítja, emberformához, felvonultatja, gyönyörűségét, melegedhessen, jajkiáltásaik, világosságául, kisarjadnának, megrepedt nádszálat, pislákoló lenkanócot, igaz Isten, egek Teremtője, rajta levő, rajta járóknak, nemzetek világosságául, sötétségben ülőket, faragott képmásoknak, első dolgok, föld végső, tengerre mentek, sziklaszirt lakói, hegyek csúcsáról, nádas tavakat, sötét helyet, Énekeljetek Jehovának, Nemde Jehova, Ezért, Izrael Szentje, Előttem Isten, Izrael Teremtője, Van-e Isten, Mert Jehova,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Rafael arkangyal  Facebookon kaptam  Benes - újtratöltve  Siófok 2021 január  Az ördög levele  2. évközi hét csütörtök 01.21  Facebookon kaptam  Mindenki magában hordja . . .  Facebookon kaptam  1 410 fővel emelkedett a beazo...  Csaba testvér szomorú, de bold...  Vita  Érdekes kutatás:  Wellingto-hegy Hobart, Ausztrá...  Wilhelmshöhe Kassel,Németorszá...  Egyszer eljön az a pillanat, a...  Érdekes kutatás:  Kellemes kávézást  Lakásfelújítás  Jó éjszakát!  Jézus a tengeren  Érdekes kutatás:  Téli este  Benes - újtratöltve  Tudod, más vagy amikor táncols...  Swift-folyó, New Hampshire  Png rózsa  Lakásfelújítás  Karjaid közt . . .  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Őrangyal gif  Érdekes történet Csaba testvér...  Facebookon kaptam  Madarak és a hó :-) gif  Szent Ágnes, szűz és vértanú 0...  Téli este  Piros rózsák  Angyal fehérben gif  Wilhelmshöhe Kassel,Németorszá...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sequoia Nemzeti Park Kaliforni...  Szép napot kedves barátaim ! ....  Marton Zsolt hirdetett igét a ...  Facebookon kaptam  Naplemente  Facebookon kaptam  Javaslatok influenza esetére  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egy aprócska szó  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Az elhízás formái és megoldásu...  Az igaz barát.......  Hárfás angyal  Facebookon kaptam  Aleluya de G.F.Händel  Az ember egyre kapkodóbban él.  Szentmise - Szent Margitt ünne...  Kisangyalok  Facebookon kaptam  Sun-Moon tó -Tajvan  Első Magyar film - A régi nyár...  Férfi kézilabda - Középdöntőbe...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Angyal fehérben gif  Rafael arkangyal  Minden olyan gyereknek  Mihály arkangyal  Isten legyen velünk - jó éjt !  Rafael arkangyal  Téli este  Sun-Moon tó -Tajvan  Amit a szénhidrátról tudni kel...  Diéta  Facebookon kaptam  Szobor  Nem az számít honnan indulsz  Piros rózsák  Tragédia a távoktatáson - Oszt...  Átadták az MKPK kitüntetéseit  Téli este  2. évközi hét szerda 01.20  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Hogyan tanulunk írni ?  Ébredj frissen  Élet felső fokon  Jó éjszakát!  Mikor gyorsan szaladsz  Séta  Balatonfüred télen is csodálat...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Mosolyogj......... 
Bejegyzés Címkék
megrepedt nádszálat, pislákoló lenkanócot, igaz Isten, egek Teremtője, rajta levő, rajta járóknak, nemzetek világosságául, sötétségben ülőket, faragott képmásoknak, első dolgok, föld végső, tengerre mentek, sziklaszirt lakói, hegyek csúcsáról, nádas tavakat, sötét helyet, göröngyös terepet, öntött képmásoknak, fogházakban rejtegetik, későbbi időkre, háború erejét, emésztette körös-körül, lelked helyett, első dolgokat, börtönök reteszeit, hajókban levő, hatalmas vizeken, harci szekeret, erőseket egyaránt, sivatagi folyókon, mező vadja, szent hely, becsmérlő szavaknak, anyaméhtől fogva, száraz vidékre, vizesárkok mellett, másik Jákob, másik Izrael, seregek Jehovája, hajdani népet, faragott képmás, földi emberek, vágószerszámmal dolgozó, fafaragó kifeszíti, végén emberformához, záporeső nagyra, felét elégettem, szenén kenyeret, kiszáradt fadarab, sűrű felleggel, fecsegők jeleit, mély vizekhez, igazságosságáért, igazságosságnak, igazságosságban, vágószerszámmal, megszégyenülnek, kényszerítettél, kiválasztottam, megszabadítana, fosztogatóknak, törvényszegést, igazságosságot, visszafordítja, egybegyűjtelek, foglalkozzatok, felmagasztalja, választottamat, megjutalmazott, fárasztottalak, megváltottalak, hatalmasabbnak, kiszolgáltatom, utálatosságot, növényzetüket, áldozataiddal, felajánlásaid, bekövetkeztek, kalapácsokkal, ellenségeinél, megbolondítja, emberformához, felvonultatja, gyönyörűségét, melegedhessen, jajkiáltásaik, világosságául, kisarjadnának, elhatározását, jeruzsálemről, érdeketekben, dicsőségemet, dicséretemet, mindnyájukat, gondoskodtam, formáltatott, , ,
2020.12 2021. Január 2021.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 10
  • e Hét: 2014
  • e Hónap: 9140
  • e Év: 9140
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.