Regisztráció  Belépés
eposz.blog.xfree.hu
Enneagram: 5-ös (Merkúr: Szűz: Föld) 6-os 8-as (Nap: Oroszlán: Tűz) 9-es Képes vagyok rá, ura vagyok a helyzetnek. Nem vitatkozok. Lauter Szabolcs
1987.09.04
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Olvasási gyakorlat
  2018-04-13 22:34:06, péntek
 
   
  Néhány gondolat

a gyorsolvasás körüli félreértésekről
A gyorsolvasásnak hazánkban viszonylag új fogalmát még kevesen ismerik,
vannak azonban, akik félreértik célját és elsajátításának lehetőségeit. Éppen
ezért lényegének közelebbi megismerését a félreértések eloszlatásával kell
kezdeni.
Nézzük előbb az új módszer ellenzőit. Szerintük a gyorsolvasás felületességre
szoktat, m ert ők a gyorsaságot minden gondosságot, alaposságot nélkülöző
elsietéssel, kapkodással asszociálják. Nos, ezzel a felületességgel éppen ők vádolhatok,
hiszen anélkül, hogy előbb kissé tájékozódnának, csupán a ,,gyorsolvasás"
szóból indulnak ki, már pedig ez az elnevezés az egész módszernek csak egyik
— bár kétségtelenül fontos — tényezőjét hangsúlyozza. Most már késő azt vitatni,
mennyire kifejező és helyes ez az elnevezés. A z azonban bizonyos, hogy
nemigen akad egyetlen olyan újonnan felbukkanó fogalom sem, melynek lényegét
egyetlen szóból álló elnevezése teljes m értékben kifejezné olyannyira, hogy
kizárólag annak alapján a fogalmat már valóban ismerhetnénk, sőt pálcát is
törhetnénk felette. Már pedig az ellenzők ezt teszik. Ő k nyilvánvalóan egyáltalában
nem ismerik sem a gyorsaság szerepét a ,,gyors" -olvasá$ban, sem az egyéb
tényezők jelentőségét, melyeket pedig minden gyorsolvasással foglalkozó közlemény
— még a legrövidebb hír is — állandóan hangsúlyoz.
A gyorsaság szerepének helyes megvilágítására vegyük példának a term elést,
mely annál ésszerűbb és gazdaságosabb, minél kevesebb ráfordítással érhet
el nagyobb eredményt. Hasonlóképpen az olvasás is — melyről már megállapítottuk,
hogy ugyancsak munkafolyamat — akkor racionális, ha kevesebb időráfordítással
és kisebb fáradsággal minél nagyobb eredményt érünk el, azaz
minél több információt fogunk fel az olvasmányból. Bármennyi gondot is fordítanak
a termelésben az ésszerűsítésre, ráfordítások csökkentésére, ez sohasem öncélú,
közben nem téveszthető szem elől az igazi, végső cél, a termelés eredménye,
a mennyiségileg és minőségileg egyaránt megfelelő term ék. Ugyanígy, bármenynyit
is fáradozunk azon, hogy megtanuljunk gyorsan olvasni, végső célunk nem
az, hogy hihetetlen sebességgel tudjunk végigszáguldani a sorokon, hanem hogy
— meglepő módon éppen a nagyobb sebesség következtében — egyúttal sokkal
több eredményt is érjünk el.
A gyorsabb olvasásnak az az előnye, hogy azonos idő alatt, adott mennyiségnek
két-, háromszorosát tudjuk elolvasni, egészen nyilvánvaló. A rra azonban
már kevesen gondolnak, hogy éppen a nagyobb sebesség még jobb eredményt
is hoz. A gyorsolvasás egyik alaptétele, hogy nem szavakat, hanem összefüggő
szócsoportokat, teljes gondolategységeket olvasunk — ehhez kell a tanulás
során szemünket és agyunkat hozzászoktatni. Ez pedig — ha már megtanultuk —
szemünknek és agyunknak sokkal kevésbé fárasztó, mint a szavankénti olvasás,
vagyis jelenlegi olvasási módszerünk. A gyorsabb olvasással agyunk teljes kapacitása
is le van kötve — kísérletek hosszú sorával bizonyított tapasztalati tény,
hogy jelenleg vizuális képességeink 1/5-ét sem használjuk ki — nem tudunk úgy
elkalandozni, mint a lassú olvasás közben, jobban figyelünk, és ennek a lekötött
figyelemnek természetes következménye a jobb, teljesebb felfogás. A gyorsolvasásnak
ez a koncentrált figyelem éppen olyan alapvető jellemzője, mint a
gyorsaság. A gyorsaság és a felületesség közé semmiképpen nem tehetünk
egyenlőségjelet, mint ahogy azt a felületes bírálók teszik.
Sokan a szépirodalom olvasásának élményét, az esztétikai élvezetet féltik a
gyorsolvasástól. Ebben tökéletesen igazuk is lenne, ha abban versenyeznénk, ki
tud nagyobb sebességgel átfutni egy hangulatokkal, érzésekkel, gondolatokkal
teli lírai verset, novellát vagy drámát. De nem győzzük eleget hangoztatni: a
gyorsolvasás módszere az olvasással járó munkát akarja megkönnyíteni, gyorsabbá
tenni, csak a gyakorlati prózára vagyis azokra az olvasmányokra vonatkozik,
melyek munkával, tanulással, ismeretszerzéssel függnek össze. A szépirodalom
körünkön kívül esik, azzal egyáltalában nem foglalkozunk, bár a gyorsolvasás
kedvező mellékhatásai érvényesülnek akkor is, ami kor az esztétikai élvezetért
olvasunk. A megszokott nagyobb figyelem, teljes koncentráció, valamint a
tudatosan gazdagabbá tett, bővített szókincs, az a törekvés, hogy minden olvasott
szó értelmével teljesen tisztában legyünk, ne érjük be valamiféle homályos,
ködös sejtéssel és főleg, hogy már nem siklunk el gondtalanul egy-egy ismeretlen
szó fölött: az olvasmányokkal szemben tanúsított új magatartásunknak ezek a
tényezői — melyek a gyakorlati próza olvasása céljából váltak állandó szokásunkká
— csak hasznára válnak a szépirodalom olvasásának is.
Nem helytálló ugyanis az ellenzőknek az a kifogása, hogy ha valaki hozzászokott
a gyorsabb olvasáshoz, nem tud többé lassan olvasni. Ezek szerint egy
autóversenyzőt, aki megszokta a versenypályán a hihetetlen sebességeket, nem
szabad többé beengedni a nagyváros állandó tilos jelzésekkel, közlekedési
dugókkal teli forgalmába?
Nos ennyit a bírálók ellenvetéseiről. Nálunk veszélyesebb azonban a lelkes
hívők túlzott optimizmusa. Ő k azt hiszik, elég ha beiratkoznak egy tanfolyamra,
elolvasnak egy tankönyvet vagy éppenséggel meghallgatnak néhány előadást
és már minden magától fog menni. Sajnos ez nem így van. A gyorsolvasást meg
lehet tanulni, az mindenki számára hozzáférhető, de türelem , szorgalom és
főleg kitartás szükséges hozzá. Időt kell rá szentelni, el kell végezni minden előírt
gyakorlatot, és már tanulás közben, a napi munka során is törekedni kell az
újonnan tanultak alkalmazására; be kell idegződnie minden új szokásnak; és
végül az eredményesen elvégzett tanulást sem szabad soha befejezettnek tekinteni,
mindig vigyázni kell arra, hogy a régi szokások vissza ne térjenek.
Jelenlegi olvasási készségünk 160— 250 szó percenkénti sebesség, 5 0 - 6 0 % -
os felfogással — attól függően, mennyire gyakorlott, jó olvasóról, illetve milyen
jellegű olvasmányról van szó. A külföldi tapasztalatok szerint (néhány kimagasló
rekordteljesítmény, illetve átlag 3%-nyi lemaradás mellett) a tanfolyamok hallgatóinak
átlaga két-, háromszorosára fokozta olvasási sebességét, felfogása pedig
70— 80% -ra emelkedett.
Megállapították azonban azt is, hogy ha valaki el is érte ezt a teljesítményt,
de többé nem gyakorolt, teljesítménye rövid időn belül újra visszaesett, ha nem
is egészen a kezdeti szintre, de hozzávetőleg a régi és új teljesítménye közé.
Nem szabad tehát alábecsülnünk a nehézségeket, melyek az elsajátítás során
várnak ránk. A gyorsolvasás készség — akár az úszás, gépírás vagy autóvezetés
— állandó gyakorlás nélkül elhalványul, feledésbe merül, elszokunk tőle.
A túlzottan optimisták lelkesedése azért veszélyes, mert könnyen érheti
őket csalódás, könnyű, gyors sikert várnak, és ha ez elmarad, rögtön elvesztik
kedvüket, sutba dobják a tankönyvet és ostobaságnak, szemfényvesztésnek minősítik
az egész gyorsolvasást. Ő k et már nehezebb lesz meggyőzni tévedésükről
és rábírni arra, hogy kezdjék újra a tanulást, de most már a kellő szorgalommal
és kitartással. Ezért jobb, ha mindenki előre tudja: amire vállalkozik, az
komoly feladat, nehéz munka. Tudni kell azonban azt is, hogy megéri: megkapja
jutalmát a hatékonyabb olvasási készségben, a jobban, gyorsabban végzett mun
ka örömében, a nagyobb olvasottságban, műveltségben, tájékozottságban és nem
utolsósorban a több szabadidőben.
Idő: ...... .............. Szavak száma: 1000
Sebesség: ...... .............. Felfogás m értéke: ...... .....
Nézzen ismét az órára. Mennyi idő alatt olvasta végig az olvasmányt?
. . . . . . perc ...... ..... másodperc.
Olvassa le a Függelékben található táblázatból, hogy ez az időtartam
milyen olvasási sebességnek felel meg: ...... .......... szó/perc.
Most pedig — mint már mondtuk — anélkül, hogy a szövegre
még egyszer visszalapozna, kizárólag az olvasottak alapján, emlékezetből
válaszoljon sorban a következő kérdésekre. Ha valamelyik kérdésre
nem tu d o tt felelni, de egy további kérdésből kiderülne az arra adandó
helyes válasz, már ne térjen vissza és utólag ne írja be az így megállapított
eredményt.
Válaszait jegyezze fel egy darab papírra, és a feloldásban csak
akkor ellenőrizze azokat, amikor már valamennyit leírta. A feloldásban
megtalálja az egyes válaszok értékét is, vagyis minden helyes feleletért
az o tt megadott százalékösszeget kapja. Ezek végösszege adja
meg az olvasottak felfogásának mértékét, vagyis ez jelzi, milyen arányban
tudta a szöveg tartalm át újra felidézni.
Előfordulhat, hogy egy kérdésre a válasz egy rövid felsorolás.
A százalékot ilyenkor is az egész válaszra egy összegben adtuk meg.
Lehet azonban, hogy az egyes felsorolandó tételeknek csak egy részére
emlékszik vissza, ekkor természetesen csak ennek megfelelő százalékot
számíthat fel. Ha például egy kérdésre 5 tételt kellene felsorolni és
ezért 10% jár, ebből viszont csak 3 tételt tud megadni, akkor term észetesen
csak 6%-ot írhat az eredményhez. Ha más jellegű kérdésnél is
előfordulna, hogy válasza nem egészen pontos, a lényeget csak részben
tartalm azza, akkor megfelelő arányban — saját lelkiismerete szerint —
számítson le valamennyit az elérhető százalékszámból.
Most pedig nézzük a kérdéseket.
1. Mi az olvasmány pontos címe?
2. Mivel vádolhatok az ellenzők? (válassza ki a helyes választ)
a) rosszindulattal
b) figyelmetlenséggel
c) felületességgel
d) igazságtalansággal
3. Milyen két hasonlatot hoz fel a szerző érvei megvilágítására?
4. Mit kell a nagyobb sebesség ellenére elérnünk?
5. A gyorsolvasásnak mely tényezői hatnak a szépirodalom olvasására?
6. Az ellenzőknek arra a vádjára, hogy aki már hozzászokott a hatalmas
sebességhez, nem tud többé lassan olvasni, szerző csak egy hasonlattal
válaszol. Le tudná vonni abból a hasonlatból a ki nem mondott
következtetést — ami egyébként a gyorsolvasás egyik alaptétele
?
7. Milyen eredményt érnek el általában a tanfolyamokon (az olvasmányban
ezzel kapcsolatban em lített valamennyi számadattal)?
8. Mit tud a lelkes hívők túlzott optimizmusáról ?
9. A következő tartalm i összefoglalók közül melyik adja vissza legjobban
az olvasottak lényegét?
a) A gyorsolvasás ellenzői úgy vélik, a gyorsaság egyenlő a felületességgel,
aminek következtében elvész az olvasás esztétikai
élvezete. Pedig a gyorsolvasás csak a munkát és tanulást szol •
gáló gyakorlati prózára vonatkozik, melyet igyekeznünk kell
jelenlegi olvasási készségünknél két-, háromszor gyorsabban
olvasni. Ilyen sebességet érnek el általában a külföldi tanfolyamok
hallgatói is. A lelkes hívők azonban túlzott optimizmusukban
még többet várnak ettől az új módszertől.
b) A gyorsolvasás ellenzői felületességgel vádolhatok, m ert nem
tájékozódnak kellően az új módszerről. A gyorsolvasás részben
ipari termeléshez hasonlítható, mert arra törekszik, hogy minél
kisebb ráfordítással minél nagyobb eredményt érjünk el. Ez az
elérhető átlageredmény a külföldi tanfolyamok tapasztalatai
szerint az olvasási sebességnek és a felfogóképességnek egyaránt
két-, háromszorosára emelése. A cél nem az, hogy minél nagyobb
sebességgel fussunk át érzésekkel, hangulatokkal teli lírai verseket.
A lelkes hívőknek meg kell tanulni, hogy a gyorsolvasás
készség, mely állandó gyakorlás nélkül elhalványul, feledésbe
merül.
c) A gyorsolvasás ellenzői az elnevezésből kiindulva csak a gyorsaságot
veszik figyelembe és azt felületességgel azonosítják, holott
a gyorsaság az eredmény fokozása érdekében alkalmazott eszköz,
mely egyszersmind nagyobb figyelemmel is együttjár.
Nem kell félteni a szépirodalom esztétikai élvezetét sem, m ert
az új módszer csak a gyakorlati prózával foglalkozik. K ét alaptétele,
hogy nem szavakat, hanem gondolatokat olvasunk és
mindig a célnak megfelelő sebességet alkalmazzuk. A lelkes
hívők túlzott optimizmusa veszélyesebb az ellenzők alaptalan
vádjainál, mert bár a gyorsolvasást mindenki elsajátíthatja,
ennek nehézségei elriaszthatják azt, aki gyors eredményt vár.
Kérem, nézze meg a feloldásban, melyik kérdésre válaszolt helyesen.
Ahol kerek mondatokban kellett válaszolnia, o tt természetesen
nem kell a feloldásban megadott felelettel szó szerint egyeznie, fontos,
hogy ha más szavakkal is, de a lényeget fejezze ki. Adja össze a helyes
válaszokra kapott százalékszámot, a felfogás mértéke: . . . . %.
Most pedig az egyes válaszok mellett található jeleknek megfelelően
tegyen a közölt kocka megfelelő helyére egy-egy keresztet — de csak a
helyes válaszok esetén! Ha tehát az 1. kérdésre jól válaszolt, a kereszt az
A vízszintes 1. kockájába kerül. Amennyiben az 1. kérdésre nem tu d ott
felelni, a kocka üresen marad.
Ha így végigment mind a 9 kérdésen, a kis kockából azt is leolvashatja,
miben a legerősebb: az olvasottak lényegét jól megragadja-e;
milyen figyelmesen olvas, nem lehet-e könnyen félrevezetni; jól vissza
tud-e emlékezni egy-egy kevésbé jelentős, nem szorosan a lényeghez
tartozó részletre, adatra. Ebből azt is megállapíthatja, mire kell a
továbbiakban elsősorban ügyelnie, főleg mit kell gyakorolnia.
H a teljesítménye nem érte el az 50%-ot, vagy ha kockájában az
A vízszintes teljesen üresen m aradt, kérem lapozzon vissza és olvassa
el az egész gyakorlatot még egyszer figyelmesen.Most már valamivel többet tud a gyorsolvasás lényegéről. Tisztáztuk,
hogy a gyorsaság nem jelent felületességet, s ő t 1) . . . ...... ............
követel. Hogy ez a 2)...... ........... ........... .............. mennyire alapvető követelménye
a gyorsolvasásnak, az is bizonyítja, hogy az olvasási gyakorlatoknál
a sebesség mellett mindig mérjük a 3 )...... ........... ........mértékét
is. Szépirodalmat éppen olyan lassan fogunk ezután is olvasni,
mint eddig, mert a gyorsolvasás csak a 4 )...... ........... ............foglalkozik.
A nagy sebességhez nem szokhatunk hozzá olyan veszedelmes mértékben,
hogy ne tudnánk szükség szerint, adott esetben lassan is olvasni,
ellenkezőleg, mindig a 5 )...... ........... ........... .............. sebességgel olvasunk.
De tudjuk azt is, hogy a gyorsolvasás elsajátításához sok6) . . ........ .. . ..
és 7 )...... ........... ............ van szükség és nem várhatunk 8) . . . . . . . . . .

Szemműködés

Tegnap elkezdtük a szemgyakorlathoz szükséges nagyon gyors kézmozdulat
begyakorlását, most nézzük meg, miért is olyan fontos ennek
a gyakorlatnak a rendszeres végzése.
Olvasás közben szemünk nem folyamatosan siklik végig a sorokon,
mozgása megállás — ugrás — megállás — ugrás állandó váltakozásáé
ból áll. Az olvasás legnagyobb részét — mintegy 90% -át - a megállás,
az un. fixáció teszi ki, és ezalatt történik a tulajdonképpeni olvasás,
azaz a betűk, szavak felismerése és értelmük felfogása is. Ezeknek a
fixáeióknak a száma jelenleg még nagyon nagy : egy-egy 60 betűhelyes
— soránál 6—7, ami azt jelenti, hogy egyszerre X) — — — — betűt,
vagyis általában csupán 2) — — — szót olvasunk el egyszerre. Célunk,
hogy ezen változtassunk és egy-egy sort ezentúl legfeljebb 2 —3 fix ádéval
olvassunk el. Miért van erre szükség?
A fixációnak és ugrásoknak ez a gyakori változása szemünknek
és agyunknak egyaránt fárasztó, mint általában minden, am it a maga
természetes üteménél lassabban végzünk.
Tudna erre a mindennapi élet egyéb területeiről vett példát mondani?Szemünk mozgását kis izmok irányítják. Azt még karunk vízszintes
mozgásán is kipróbálhatjuk, mennyivel nagyobb izommunkát
jelentjiz^előrehaladás apró kis ugrások és megállások váltakozásával,
mint az azonos távolságon ritkább megállásokkal végzett mozgás.
A gyakori fixációknál tehát szemünk izmai fáradnak el, ezért is
álmosít a gyenge, lassú olvasás, mert az elfáradás következtében a
sokat mozgatott izmok megállása még sűrűbb és egyre hosszabb lesz,
míg végül szemünk lecsukódik, elalszunk.
Ugyanakkor a lassú olvasás szellemi tevékenységünkre is kedvezőtlenül
hat. A gyakori fixációnál egyes szavakat olvasunk. Mi ennek a
következménye ?
Agyunk kénytelen egyenként egymáshoz kapcsolni az egyes
• • # # • • •
szavakat, ami nehezebb és fárasztóbb munka számára, mintha
• • • • • • • •
összefüggő szócsoportokból értelmes gondolategységekből
egyszerre ragadná meg ezek teljes értelmét.
A szavankénti olvasás csökkenti a megértést, nagyobb m unkát ró
az agyra, a nehezebb szellemi tevékenység következtében pedig te rmészetszerűleg
hamarabb kifáradunk; azaz megfordítva, ha kevesebb
1) nagyobb figyelmet • 2) koncentrált figyelem # 3) felfogás • 4) gyakorlati
prózával • 5) célnak megfelelő • B) szorgalmas gyakorlásra # 7 ) kitartásra •
8) könnyű és gyors eredményt
1) 8 - 10 # 2) egy-egy
PL fárasztóbb, ha egy óra alatt — állandó járás mellett — 2 kilométer távolságot
teszünk meg, mintha 4 kilométert haladunk előre; és fárasztóbb kimerítő figyelemmel
követni a szokásosnál lassabban beszélő előadót is
fixációval olvasunk, olvasási sebességünk felgyorsul, és ez a gyorsaság
— kevesebb erőfeszítés mellett — elősegíti a jobb felfogást is.
A tényleges olvasási folyamat meggyorsításának és egyúttal a
felfogás javításának legfontosabb feltétele, hogy hozzászoktassuk szemünket
— és agyunkat — ahhoz, hogy az eddiginél kevesebb fixációval
olvassunk, sőt az egyes fixációk idejét is csökkentsük. Hogyan érhetjük
ezt e l?
Háromféle módon — és ennek megfelelően háromféle gyakorlattal:
# ritmikus szemmozgás begyakorlása,
# látószög növelése,
# értelmes szócsoportok felismerése egyetlen fixációval.
A ritmikus szemmozgás begyakorlása az egyetlen valóban mechanikus
művelet, melynél szellemi tevékenységünknek jóformán semmi
szerepe nincs. Célja, hogy az egyes fixációk idejét csökkentsük és mind
a szemmozgás ütemét, mind a fixációk idejét egyenletessé tegyük.
A fixációk számát és főleg helyét persze nem lehet mechanikusan kimérni,
m ert az a szöveg nehézségi fokához alkalmazkodva, a gondolategységek
és szócsoportok szerint, főleg pedig a sorok hosszától függően
állandóan változik. Semmi esetre sem az a célunk ezzel a gyakorlattal,
hogy előre pontosan megszabjuk és begyakoroltassuk fixációinak helyét
és természetesen nem kell majd tudatosan arra ügyelnie, hogy
40—50 betűhelyes sorokat feltétlenül 2, 80—90 betűt pedig kizárólag
csak 4 fixációval olvasson el. Ha szorgalmasan gyakorol és megszokja a
60 betűhelyes soroknál a 3 fixációt, szeme az eltérő sorok, illetve gondolategységek
hosszához automatikusan alkalmazkodni fog. Ehhez
azonban feltétlenül naponta kell gyakorolnia a mai feladatok között
található mintán. De ha úgy tetszik, gyakorolhat az első napok látószögnövelő
gyakorlatainak még viszonylag keskenyebb hasábjain is.
Hogy e jelek értelme ne zavarja, legjobb, ha ,,fejreállítja" a könyvet és
kizárólag a hasábbeosztást követve 3 egyforma megállással, illetve 2
gyors ugrással ,,olvassa" végig az egyes sorokat, miközben igyekszik
szemét minél egyenletesebben és gyorsabban mozgatni a sorokon.
A ritmikus szemmozgást célzó gyakorlattal természetesen ugyanezt
kell tennie. Van kedve máris kipróbálni?
' Most pedig térjünk vissza másik két gyakorlatfajtánkhoz, melynél
a szellemi tevékenység ismét átveszi a vezető szerepet.
A fixációk számának mechanikus csökkentése önmagában még
nem vezet eredményre. Tény, hogy a betűk, szavak felismerése az olvasásnak
éppen olyan alapvető tényezője, mint a szöveg értelmének felfogása,
és az is vitathatatlan, hogy ebben a szemnek fontos szerepe van.
Nem feltétlenül fontos azonban, hogy a szem segítségével jussunk e felismeréshez.
Példa erre a Braille írás, vagyis a papiros síkjából kidomborodó
pontírás, melyet a vak ember ujjaival kitapint és úgy olvas el.
Ez pedig ismét csak azt bizonyítja, hogy olvasás közben az agy működése
döntően fontos, tehát a fixációk számának csökkentéséhez is éppen
úgy hozzá kell szoktatnunk az agyunkat, mint a szemünket.
A gyakori fixációkhoz nemcsak szemünk szokott hozzá, hanem
agyunk is, hiszen gyerekkorunkban, amikor olvasni tanultunk, állandóan
arra figyelmeztettek, hogy szépen, lassan, gondosan olvassunk.
Ez igen hasznos tanács kezdők számára, de később már elmulasztottak
arra is figyelmeztetni, hogy ideje lenne áttérni egy fejlettebb olvasási
formára. Így, most kell szemünket és agyunkat rászoktatni arra, hogy
egész szócsoportokat fogjon fel egyszerre. Mint ahogy a ritmikus szemmozgásnak
sem célja, hogy a fixációk állandó helyét megszabja, éppen
úgy azt sem írhatjuk elő, hány szót fogjon fel egyszerre egy-egy fixációval,
azaz hány szót tartalmazzon egy-egy fixációs egység, a fontos csak
az, hogy értelmes gondolategységet képezzen. Az abban foglalt szavak
száma egyrészt az olvasó képességeitől, gyakorlottságától, másrészt a
szöveg információs sűrűségétől függően állandóan változik. Az olyan
szövegnél, melynél több a semmitmondó vivőanyagként szereplő szó,
természetesen jobban növelhető a fixációs egység, mint egy nehéz
szöveg esetében.
Milyen fixációs egységekre osztaná a következő szöveget?
Az egyes gyakorlat fajták elsődleges célja különböző, ezért
egymással párhuzamosan, együttesen veendők át. Az egyes
gyakorlat csoportok nehézségi foka külön-külön emelkedik,
hatásuk azonban természetesen összefügg és együttesen mutatkozik.
Mindehhez megint csak szorgalmas, kitartó munkával lehet hozzászokni.
E zt segítik elő a látószögnövelő, valamint az értelmes szócsoportokkal
végzett gyakorlatok.
A gyakorlat elvégzésének módját már ismeri és most már bizonyára
könnyen megy a kartonlap villámgyors huzogatása is. A gyakorlatoknál
most ismét meghúztuk a függőleges vonalat, ez azonban holnaptól
kezdve elmarad. Kevés embernek működik ugyanis egyformán a két
szeme, rendszerint az egyik élesebben lát. Ha a jelsor közepén meghúzott
vonal esetén a hibák aránytalan nagy mennyiségben és következetesen
a fixációs pont egyik vagy másik oldalára kerülnek, akkor a függőleges
vonalat — vagy ennek megfelelően a kartonon a nyíl hegyét — kicsit
közelebb lehet csúsztatni ahhoz az oldalhoz, melynél a több hibát követtük
el. Hogy a vonalat, azaz a nyíl hegyét milyen mértékben kell elcsúsztatni,
azt mindig egyénileg kell kikísérletezni.
Fontos, hogy a gyakorlatokon az itt megadott sorrendben haladjon
végig, mert azok a nehézségi szinteknek megfelelő rendben követik
egymást. Egy-egy gyakorlatot többször is elvégezhet, néhány nap múlva
elő veheti a korábbi gyakorlatokat is. A tapasztalatok azt m utatják,
hogy értelmetlen jeleken 6 — 8 alkalommal is végigmehetünk anélkül,
hogy tartalm uk túlságosan ismerőssé válnék. Az értelmes szavaknál,
szócsoportoknál már nehezebb a helyzet, azokra legfeljebb több nap
után egyszer-egyszer térjen vissza.
Egyelőre elég, ha minden egyes jelcsoportnál, annak takarása után
szóban próbálja felidézni a felismert jeleket, arra, hogy le is írja őket,
majd csak később, a bonyolultabb feladatoknál lesz szüksége. Igyekezzék
az egész feladatot minél gyorsabban elvégezni, a hibátlanul felfogott
jelsorok számát az egyes gyakorlatok után jegyezze fel.

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: időráfordítással, szemgyakorlathoz, begyakoroltassuk, tevékenységünkre, gondolategységek, gondolategységet, százalékösszeget, tájékozottságban, meggyorsításának, magatartásunknak, félreértésekről, megvilágítására, gyorsolvasásnak, optimizmusukban, felületességgel, hozzászoktassuk, megállapítottuk, gyorsolvasással, egyenletesebben, elsajátításához, gyorsolvasástól, megállapíthatja, szócsoportokkal, elsajátításának, szócsoportokból, tulajdonképpeni, végigszáguldani, rmészetszerűleg, megállapították, százalékszámból, szócsoportoknál, figyelmeztettek, gyerekkorunkban, rosszindulattal, egyenlőségjelet, ellenvetéseiről, gyorsolvasás körüli, gyorsolvasásnak hazánkban, félreértések eloszlatásával, gyorsolvasás felületességre, gyorsaságot minden, felületességgel éppen, egész módszernek, gyorsaság szerepét, gyorsaság szerepének, term elést, termelés eredménye, nagyobb sebesség, gyorsabb olvasásnak, gyorsolvasás egyik, szavankénti olvasás, gyorsabb olvasással,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.01. 08:41 Választás 2018 - Az NVB 187 megfigyelőt vett nyilvántartásba az országgyűlé...
04.01. 08:01 Választás 2018 - Egy hét múlva lesz az országgyűlési választás
04.01. 07:40 Választás 2018 - Kormányszóvivő: összehangolt megtörési kísérlet indult Mag...
04.01. 07:04 Tűz ütött ki egy szarvasi tollfeldolgozóban
04.01. 07:04 Heti makronaptár - Kevés adat jelenik meg április első hetében
04.01. 07:04 Csökkenő forgalomban gyengült a BUX a héten
03.31. 22:33 Férfi vízilabda Eurokupa - Egygólos előnyben a Ferencváros a döntőben
03.31. 22:03 Férfi vízilabda BL - A Szolnok és az OSC is kikapott Olaszországban
03.31. 21:53 Jégkorong Erste Liga - A MAC története első diadalát aratta
03.31. 21:43 Szakértő: tárgyalásokkal meg lehetett volna előzni a katalán válságot
Tudjátok ?
A Kúria kimondta, hogy törvénytelen volt a kettős állampolgárok szervezett szavaztatása!?
Akkor is ilyen népszerű lenne Soros a balosok körében, ha Orbán mellett lobbizna?
Ki az írója és mi a mű címe?
Aki épp érettségi, vagy valamilyen vizsga előtt áll esetleg tudna segíteni Ady verselemzésb...
Kell-e nekünk arab tavasz?
még több kérdés
Blog Címkék
Szép képalap szerkesztéshez...  Babits Mihály : Tavaszi zápo...  Donnáról kaptam  Tompa Mihály - Virágregék. Az ...  Lovászy Károly: Ligeti padon.  Aki kevéshez szokott  Fehérboros hagymaleves  Fedél Nélkül - Népszabadság On...  Nyárias szép napot!  Egy kísérlet már fiatalon szív...  Bandi szelet  Fáklya  Jó éjszakát!Szép álmokat!  Fedél Nélkül - Népszabadság On...  Kedves látogatóimnak...  Csak téged  Tompa Mihály - Virágregék. Az ...  Tallóztam  Dudás Sándor: A csönd hangjai  Kosztolányi Dezső  Néha...  Füzesi Magda  Tavaszi zsongás  Png nő  Peterdi Andor: Hazfelé  Méreyné Juhász Margit: Krizant...  Dudás Sándor: A csönd hangjai  Megoldások „mérgező̶...  Csak akkor veszíthetsz csatát,...  Gyöngyviràgok kosárban  Vértvajúdó legenda  Posertube  Boldog Szülinapot!  Újjászülethetsz a hittel teli ...  Nyárias szép napot!  Ott leszek, a tulipánok színéb...  Kezd így a napot!  Követelés és ígéret  Joghurthab  Posertube  Szita Zoltán: Szita Zoltán: Az...  Érdekesség  Szegfűs csokor  Érdekesség  Fehérboros hagymaleves  Babylon építő játék  Aranyosi Ervin: A Három kíváns...  Png nő  Donnáról kaptam  Oltáriszentség litániája  Egy kicsi lélek  Szegfűs csokor  Ne üss sebet embertársaid lelk...  Tudd, hogy mi tesz boldoggá, é...  utolsó nap  Hajnalka  Csak akkor veszíthetsz csatát,...  Dudás Sándor: A csönd hangjai  Mutatjuk, mely városokat fogja...  Szegfűs csokor  Követelés és ígéret  A keserű pohár  Cicák gyöngyviràggal  Reggeli ima !  Cicák gyöngyviràggal  Csilis pirított tészta  Csillag alakú virág  Szent Márk evangélista  Petőfi Sándor : Ki a szabadba!  A magnézium  Április 25.  Hit  Donnáról kaptam  Április 25.  Gyöngyviràgok kosárban  Ludi Delfino  Joghurthab  Érdekesség  Png virág  Aranyosi Ervin: Carpe Diem  Veszelei Károly: Csók  Kellemes délutánt kívánok!  Eltávolította a tüntetésről sz...  56 -ról a nyugdíjas egyetemen  Én vagyok a belga  Aranyosi Ervin: A Három kíváns...  Tallóztam  Bandi szelet  Amit a magnéziumról tudni kell  Időkép megnézendő  Kellemes tavaszi napot kívánok...  Nothing Compares 2 U  Szėp francia kėp  A keserű pohár  Szombat  Lesz-e negyedszer is Óvárról a...  Veszelei Károly: Csók  Veszelei Károly: Csók  Tavaszi zsongás  Érdekesség 
Bejegyzés Címkék
gyorsolvasás körüli, gyorsolvasásnak hazánkban, félreértések eloszlatásával, gyorsolvasás felületességre, gyorsaságot minden, felületességgel éppen, egész módszernek, gyorsaság szerepét, gyorsaság szerepének, term elést, termelés eredménye, nagyobb sebesség, gyorsabb olvasásnak, gyorsolvasás egyik, szavankénti olvasás, gyorsabb olvasással, lassú olvasás, koncentrált figyelem, felületesség közé, felületes bírálók, szépirodalom olvasásának, esztétikai élvezetet, olvasással járó, gyakorlati prózára, olvasmányokra vonatkozik, esztétikai élvezetért, megszokott nagyobb, olvasmányokkal szemben, gyakorlati próza, gyorsabb olvasáshoz, hihetetlen sebességeket, nagyváros állandó, bírálók ellenvetéseiről, tankönyvet vagy, mindenki számára, napi munka, eredményesen elvégzett, régi szokások, külföldi tapasztalatok, tanfolyamok hallgatóinak, kezdeti szintre, elsajátítás során, gyorsolvasás készség, túlzottan optimisták, egész gyorsolvasást, kellő szorgalommal, hatékonyabb olvasási, nagyobb olvasottságban, több szabadidőben, olvasottak alapján, következő kérdésekre, további kérdésből, arra adandó, darab papírra, feloldásban csak, egyes válaszok, olvasottak felfogásának, szöveg tartalm, rövid felsorolás, százalékot ilyenkor, egész válaszra, összegben adtuk, egyes felsorolandó, lényeget csak, elérhető százalékszámból, olvasmány pontos, helyes választ, szerző érvei, gyorsolvasásnak mely, szépirodalom olvasására, ellenzőknek arra, lelkes hívők, következő tartalm, olvasottak lényegét, gyorsolvasás ellenzői, gyorsaság egyenlő, olvasás esztétikai, gyorsolvasás csak, külföldi tanfolyamok, gyorsolvasás részben, olvasási sebességnek, lelkes hívőknek, elnevezésből kiindulva, eredmény fokozása, szépirodalom esztétikai, gyakorlati prózával, célnak megfelelő, ellenzők alaptalan, gyorsolvasást mindenki, feloldásban megadott, lényeget fejezze, felfogás mértéke, közölt kocka, kocka üresen, vízszintes teljesen, egész gyakorlatot, gyorsolvasás lényegéről, olvasási gyakorlatoknál, sebesség mellett, nagy sebességhez, gyorsolvasás elsajátításához, , ,
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 10 db bejegyzés
e hónap: 59 db bejegyzés
e év: 64 db bejegyzés
Összes: 305 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 98
  • e Hét: 1366
  • e Hónap: 4303
  • e Év: 12691
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.