Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Reformáció- ellenreformáció és a Rákóczi-szabadságharc
  2013-05-21 15:49:39, kedd
 
   
  Reformáció- ellenreformáció és
a Rákóczi-szabadságharc kapcsolata

A reformáció a 16. században egész Magyarországon elterjedt.
A reformáció, vagyis a vallási megújulás elindítója a német származású Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes-professzor volt. 1517. október 31-én függeszti ki a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 pontba foglalt téziseit, amelyeket az akkori egyház megreformálása érdekében tesz közzé. Ezekben elutasítja a búcsúcédulák, bűnbocsátó levelek árusításánál tapasztalt vissza-éléseket, bírálja a tanult és felelősséggel megbízott embereknek hatalmukkal való - ,,a jó célért és a köz épüléséért" hangoztatott - visszaéléseit, a bűnök pénzzel való megváltásának lehetőségét. (Ismerős, és aktuális ma is!) Az általa létrehozott új vallás, a lutheránus, róla kapta a nevét. Ezt a vallást ma már evangélikusnak hívjuk.

Kálvin János továbbgondolta a lutheri elveket, róla nevezték el az új ,,kálvinista" vallás ezen ágát, amely ma már református vallásként ismert.

Az erdélyi fejedelmek szabad vallásgyakorlatot biztosítottak a protestáns (a lutheránus-evangélikus, a kálvinista-református és unitárius) felekezeteknek.
1568-ban a tordai országgyűlés - Európában példa nélküli - határozata elrendeli, hogy vallási nézetei miatt senkit üldözni nem szabad.
A török sem akadályozta a megújított vallások terjedését.
A század végén az ország lakosainak mintegy fele a kálvinista, egynegyede a lutheránus vallást követte. Csak a fennmaradó rész volt katolikus vagy más vallású.

A reformáció pótolhatatlan hatást váltott ki a magyar nyelvű kultúra elterjedésében. Míg a katolikus templomokban továbbra is latin nyelven folyt az istentisztelet, a reformáció hívei magyarul prédikáltak és írtak.
Károli Gáspár gönci prédikátor a teljes Bibliát magyar nyelvre fordította. Műve századokon át hatott a magyar nyelvű szépirodalomra. Ugyancsak ekkor születtek Szenczi Molnár Albert magyar nyelvű, szép zsoltárfordításai.
A reformáció fölismerte a nyomtatott betű fontosságát. Előmozdította a nyomdák alapítását. Ekkor vetették meg az alapjait azoknak a híres református kollégiumoknak, amelyek évszázadokon át a környék szellemi életének központjai voltak (Debrecen, Pápa, Sárospatak).Erőszakos ellenreformáció


A katolikus egyház nem nézte tétlenül a reformáció terjedését.
Ebben hathatós támogatást kapott a Habsburg uralkodóktól.
A tizenöt éves háború (1591-1606) elhúzódása következtében a Habsburg-udvar egyre nehezebb anyagi helyzetbe került. A háború folytatásához szükséges anyagi eszközöket a magyar főuraktól kívánták megszerezni. Az adók megszavazása az országgyűlés jogosultsága volt. A főurak meggyőzése az adók megszavazásra azonban nem volt egyszerű. A magyar főurak többsége a reformáció terjedése idején protestánssá lett. A Habsburg uralkodók, pedig hagyományosan katolikus szellemben uralkodtak. ,,Hogy pénzt szerezzen, s az ellentábort megfélemlítse, az udvar hűtlenségi pereket indított a hangadó és vagyonos magyar politikusok ellen. Az ezek során kimondott fő- és jószágvesztési ítéletek révén aztán rátette kezét az elítéltek birtokaira." ,,Koholt vádak alapján sorra ítéltek nemeseket fej- és jószágvesztésre, így többek között Lónyai Albert ugocsai és beregi főispánt, majd a királyi országrész egyik legbefolyásosabb főurát, Illésházi Istvánt, akinek gazdagságát mi sem jellemzi jobban, minthogy a pozsonyi rendkívüli törvényszék halálos ítélete után egész a Szepességig saját birtokain, váltott lovakon menekülhetett Lengyelországba."


A századvégen folytatódott a magyar nemesség katolizálása. Az első ismertebb konvertiták Pázmány Péter (1582), Forgách Ferenc (1584), Balassi Bálint (1586) és Esterházy Miklós voltak. Közülük került ki a 17. századi ellenreformáció első két vezéralakja, az esztergomi érseki székbe emelkedő Forgách és Pázmány személyében.
Pázmány az oktatást és a nevelést is felhasználta. A bécsi egyetemen papnevelő intézetet hozott létre. 1635-ben székhelyén, Nagyszombatban pedig egyetemet alapított. Rövid életű középkori egyetemeink után ez volt az első folyamatosan működő egyetem Magyarországon. Ennek jogutóda a mai budapesti egyetem. Pázmány nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a hívekhez minél több magyarul beszélő katolikus pap vagy szerzetes jusson el. Magyar nyelvű prédikációival, hitvitázó irataival maga mutatott példát.
Ösztönzésére rendtársa, Káldi György elkészítette a Biblia első teljes katolikus fordítását.
A törökök azonban nem nagyon tűrték meg területükön a jezsuitákat, a hódoltságba ezért Boszniából jöttek ferences szerzetesek. Azokon a helyeken pedig, ahová a papok és szerzetesek nem jutottak el, fel nem szentelt világi férfiak kereszteltek, eskettek és temettek.

Igaza volt Pázmánynak akkor, amikor azt mondta, hogy ő még egy protestáns Magyarországon született, de katolikusban fog meghalni.
Halálakor a nyugati országrészen már alig akadt protestáns főnemes. A reformáció hajdani támogatói, a Nádasdyak, Thurzók, Forgáchok, Batthyányiak a XVII. században a katolikus vallás legfőbb támaszaivá váltak.


Gályarabnak eladott protestánsok

Itt emlékezzünk meg azokról, akik nem voltak hajlandók a Krisztusba vetett hitük feladására - a megalkuvást jelentő aláírást - megtagadó, gályákra hajtott 41 protestáns prédikátorról! Közülük 30-an érkeznek meg élve Nápolyba, ahol gályarabnak adják el őket.
Ez a szörnyű tett az akkori vallási vezetőknek az általuk fennen hirdetett és tanított lelkiismeretnek államhatalmi eszközök igénybevételével való letörése!


Továbbá, a protestánsok egyik legnagyobb sérelme volt a kassai főtemplom elvétele.
A tizenöt éves háborúban Eger várát a törökök ugyanis elfoglalták, és az egri káptalan ekkor Kassára menekült. A kassai dóm azonban a protestánsok használatában volt. Belgijoso gróf 1604-ben katonai erővel elvette a templomot a kálvinistáktól és azt átadta az egri káptalannak.

Az 1604 tavaszán megtartott országgyűlésen a protestánsokat ért sérelmek orvoslását várták a magyar főrendek. Erre azonban nem került sor, mivel az udvar nem akart tárgyalni a vallási sérelmekről, így az országgyűlés a nélkül fejeződött be, hogy vallási kérdésekben érdemi tárgyalásra került volna sor. Az országgyűlésen elfogadott 21 törvénycikkely után a király önkényesen az országgyűlés által el nem fogadott törvénycikkelyt fűzött. A XXII. törvénycikk szerint a király értetlenül áll a felhozott vallási sérelmek előtt. Ezzel mintegy kétségbe vonta azok megtörténtét. Kijelenti továbbá, hogy a katolikus hit és vallás megoltalmazását és megvédelmezését uralkodói kötelességének tekinti.
Megerősítette István király óta kiadott a katolikus hitre és vallásra vonatkozó valamennyi törvényt.
Büntetés terhe mellett megtiltotta egyúttal, hogy vallási sérelmeket bárki felvessen az országgyűléseken.

Végül, Károly király - másfél-százados harc után - 1731-ben kiadott Carolina Resolutio-ban (Károly király döntésében) megerősíti a protestánsok KORLÁTOZOTT vallásgyakorlását.


Ebbe a másfél-századba beleesik a Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) ideje is. Ez a szabadságharc elválaszthatatlan a reformációtól, amikor is kiépül mind a református, mind az evangélikus egyház szervezete.


Az állam katolikus jellege azonban megmarad... Ez azt is jelenti, hogy állami hivatalnok nem lehetett csakis katolikus vallású. Horthy Miklós volt az első református, aki vallása ellenére betölthette kormányzói tisztségét. Ez végig gondot okozott a katolikus magyarországi egyházvezetésnek... és Rómának is.

Rákóczi fejedelem szentté avatásával kapcsolatban meg kell említeni azt a tényt, hogy a keresztény világ jeles és szent életű - legtöbbször vértanúi halált halt - tagjait a római katolikus egyház feje, a pápa - hosszas, sokszor több évig tartó kongregációs eljárás során Szentté avatja, addig a Biblián felnőtt és a korai időkben nemzeti nyelvükön vallásukat gyakorló reformátusok ugyan úgy vallják 1517-ig közösnek az egyetemes Egyház Szentjeit. Amelynek fokozatai szerint először ,,boldog", később ,,szent", az, akit erre - bizonyított csodák folytán - érdemesnek tart az ,,aktor" bejelentésére adatokat összegyűjtő ,,posztuláns" ajánlásával a katolikus egyház szentté avató kongregációja.

Ugye nem gondolja senki komolyan, hogy ezt kezdeményezni fogja a római katolikus egyház-vezetés Magyarországon? Ott, ahol, a katolikusok a mai napig úgy emlegetik Rákóczit és az ő szabadságharcosait, mint akik halomra kínozták és gyilkolták a katolikus papokat, felégették templomaikat... stb.
Ugyanakkor, a keresztyén (protestáns) emberek - bár érzik a szent és a szentség fogalmának készségét és szükségességét - ezen eljárás tőlük egészen távol áll.
A megszentelő kegyelem, az életszentség közöttünk megnyilvánuló formája számukra nem igényel földi elismertetést.

Nem árt, ha vetünk egy pillantást erre a vallási térképre!

http://furaila.xfree.hu/252303

Ebből beláthatjuk, hogy a Rákóczi-féle szabadságharc mindig is ,,szálka" lesz a többségben lévő katolikus egyházhoz tartozók szemében. Ez még akkor is így van, ha köztudott, hogy Rákóczi fejedelem római katolikus volt és maradt.
Ezt nem árt, ha tudják a szervezők!!!!

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: országgyűléseken, igénybevételével, egyházvezetésnek, legbefolyásosabb, lelkiismeretnek, ellenreformáció, törvénycikkelyt, lengyelországba, jószágvesztésre, megvédelmezését, megoltalmazását, magyarországon, megreformálása, nagyszombatban, szükségességét, kálvinistáktól, evangélikusnak, prédikációival, törvénycikkely, országgyűlésen, protestánsokat, istentisztelet, elterjedésében, kollégiumoknak, kötelességének, továbbgondolta, szépirodalomra, felekezeteknek, jószágvesztési, megfélemlítse, kongregációja, felelősséggel, kezdeményezni, szabadságharc, használatában, bejelentésére, vallási megújulás, német származású, wittenbergi vártemplom, akkori egyház, bűnök pénzzel, általa létrehozott, lutheri elveket, erdélyi fejedelmek, tordai országgyűlés, megújított vallások, század végén, ország lakosainak, lutheránus vallást, fennmaradó rész, reformáció pótolhatatlan, magyar nyelvű, Luther Márton Ágoston-rendi, Kálvin János, Károli Gáspár, Szenczi Molnár Albert, Lónyai Albert, Illésházi Istvánt, Pázmány Péter, Forgách Ferenc, Balassi Bálint, Esterházy Miklós, Káldi György, Megerősítette István, Carolina Resolutio-ban, Horthy Miklós, Egyház Szentjeit, Bóna Mária Ilona,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 11:22 Három magyar birkózó három érmet nyert a kubai kötöttfogású versenyen
02.17. 11:21 A munkaerőpiaci reformprogramról tanácskoztak Veszprémben
02.17. 11:11 Férfi kosárlabda Eb-selejtező - Ivkovics: mindkét februári meccsen nyerni a...
02.17. 11:11 Több mint száz nemzetközi esemény az idei hazai sportnaptárban
02.17. 11:01 Két kilónyi amfetamint szállított autójában egy férfi Vas megyében
02.17. 11:01 Évértékelő - Dömötör Csaba: éles a választóvonal a klímavédelemről való gon...
02.17. 10:31 Koronavírus - Peking a március elejére tervezett parlamenti ülésszak elhala...
02.17. 10:21 Szíria - Tömegsírra bukkantak Kelet-Gútánál
02.17. 10:01 Újra használható a viharban megrongálódott sportcsarnok Törökszentmiklóson
02.17. 10:01 Idén is élőben követhető a gemenci fekete gólyák élete
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tanitás  Kovács Sándor - A borozóban K...  Kutyus virággal  Menj, és szeress valakit!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép napot!  Facebookon kaptam  Posertube  Egy halk futam egy ócska zongo...  Azt mondják, egyszer minden út...  Álmos  Szèp napot kívánok!  Gyerekek az iskolában  Egy halk futam egy ócska zongo...  Szuhanics Albert Farsangoló  Fodor Ákostól idézek  Facebookon kaptam  Hajléktalan Jézus  Kellemes teázást  Rózsaszín rózsák  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást!  Gulácsi Péter remek védésével ...  Facebookon kaptam  Este a mellkasán megpihenni, s...  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Jó játék  Isteni szeretet  Facebookon kaptam  Zsuzsanna napra  levendulák és rózsák  Lila rózsa  Menj, és szeress valakit!  Február 19: Zsuzsanna napja  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Ferenc pápa katekézise: A szel...  Png kislány  Február 19: Zsuzsanna napja  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Krókuszok  Útravaló – 2020. február...  Naplemente  Íróként, az elhallgatott törté...  Hóvirág  Menyasszonyi csokrok  Facebookon kaptam  A szép ékszer, öltöztet  Szèp napot  Levendula csokor  Jó reggelt  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Rajzos virágok  Facebookon kaptam  Tulipánok  Facebookon kaptam  Jó reggelt  Puha párna  Gulácsi Péter remek védésével ...  Facebookon kaptam  Álmos  A mostani NAT-tal kapcsolatban...  Szèp napot  Menj, és szeress valakit!  Virágzó kaktuszok  Puha párna  Kert esőben  Az örök nap, még bágyadtan rag...  Petőfi Sándor - Pacsirtaszót H...  Megpróbáltatás  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Levendula csokor  Facebookon kaptam  Szuhanics Albert Farsangoló  Amikor valami elindul a megval...  Tulipánok  Vízcseppes rózsa  6. évközi hét csütörtök 02.20  Facebookon kaptam  Erdő Péter megerősítette Feren...  Dr. Gyökössy Endre : Boldogok  Kert esőben  Facebookon kaptam  Rózsa csokor  Posertube  Vízcseppes rózsa  Facebookon kaptam  Gerbera csokor  Png kislány 
Bejegyzés Címkék
vallási megújulás, német származású, wittenbergi vártemplom, akkori egyház, bűnök pénzzel, általa létrehozott, lutheri elveket, erdélyi fejedelmek, tordai országgyűlés, megújított vallások, század végén, ország lakosainak, lutheránus vallást, fennmaradó rész, reformáció pótolhatatlan, magyar nyelvű, katolikus templomokban, reformáció hívei, teljes Bibliát, reformáció fölismerte, nyomtatott betű, nyomdák alapítását, alapjait azoknak, híres református, környék szellemi, katolikus egyház, reformáció terjedését, tizenöt éves, háború folytatásához, magyar főuraktól, adók megszavazása, országgyűlés jogosultsága, főurak meggyőzése, adók megszavazásra, magyar főurak, reformáció terjedése, ellentábort megfélemlítse, udvar hűtlenségi, ezek során, elítéltek birtokaira, királyi országrész, pozsonyi rendkívüli, századvégen folytatódott, magyar nemesség, első ismertebb, esztergomi érseki, bécsi egyetemen, első folyamatosan, hívekhez minél, törökök azonban, hódoltságba ezért, helyeken pedig, protestáns Magyarországon, nyugati országrészen, reformáció hajdani, katolikus vallás, megalkuvást jelentő, szörnyű tett, akkori vallási, általuk fennen, protestánsok egyik, kassai főtemplom, törökök ugyanis, egri káptalan, protestánsok használatában, egri káptalannak, 1604 tavaszán, magyar főrendek, vallási sérelmekről, nélkül fejeződött, országgyűlésen elfogadott, király önkényesen, országgyűlés által, király értetlenül, felhozott vallási, katolikus hitre, protestánsok KORLÁTOZOTT, másfél-századba beleesik, szabadságharc elválaszthatatlan, evangélikus egyház, állam katolikus, első református, katolikus magyarországi, keresztény világ, római katolikus, pápa &#8211, korai időkben, egyetemes Egyház, katolikus papokat, szentség fogalmának, megszentelő kegyelem, életszentség közöttünk, pillantást erre, vallási térképre, többségben lévő, országgyűléseken, igénybevételével, egyházvezetésnek, legbefolyásosabb, lelkiismeretnek, ellenreformáció, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 7 db bejegyzés
e év: 31 db bejegyzés
Összes: 7661 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 824
  • e Hét: 4330
  • e Hónap: 15530
  • e Év: 44030
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.