Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A Szent Korona és Alkotmánya
  2014-08-27 03:12:14, szerda
 
   
  A Történelmi Alkotmány védelme alatt senki nem tehető adósrabszolgává!!!

Magyarország Szent Koronájáról és a Szentkorona-tanról már sokan, és sokat írtak. Az ajánlott irodalom keretében felsoroltakon kívül még számos forrásból tájékozódhatunk a Szent Korona tanával kapcsolatban. Itt röviden, és korántsem a teljesség igényével némi ízelítőt állítottunk össze, a Szent Korona misztikus és közjogi tana iránt érdeklődőknek.

A Szent Korona tanának első és legfontosabb tétele, hogy a Szent Korona a misztikus és közjogi utalásokban nem tárgynak, se nem szimbolikus erejű jelképnek, hanem élő és szent személynek tételeződik. Ez az isteni eredetű szentség, és az ebből következő hatalom a Szent Korona sajátja, semmilyen más tárgyra, élő személyre vagy közösségre (beleértve a nemzetet is) nem ruházható át!

1038. év augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, Szent István király az országot a Szent Korona személyében a Szűzanyának felajánlotta. Ez az Ég és Föld között létrejött Szövetség földi hatalom által érinthetetlen, keresztény magyar ember ezt a Szövetséget nem hagyhatja figyelmen kívül, és nem bonthatja fel.
Ezen felajánlás következtében Szűz Mária az ország királynője (Regina Hungariae), Magyarország pedig a Boldogasszony országa (Regnum Marianum). Ezért Magyarországon a misztikus hatalmat Szűz Mária gyakorolja a Szent Koronán és annak akaratán keresztül..
A Szent Korona tanának gyökerei már Szent István király Intelmeiben kimutathatóak. A Korona már ekkor jelentette:
- az országot, mint területet,
- az országot, mint közigazgatási intézményrendszert, világi hierarchiát.
- az országot, mint egyházi, szakrális hierarchiát,
- a király személyét,
- a király uralkodói tulajdonságait, képességeit,
- mindezek legitim átörökítési képességét.

Legitimitás

A magyar jogtörténet egyedülálló jellegzetessége, hogy a Szent Korona elengedhetetlen a legitimitáshoz. A hagyományok szerint a magyar király koronázásakor négy feltételnek kellett teljesülnie:

1. Magyar királyt jogérvényesen csak a Szent Koronával lehet koronázni.
2. A koronázás helyszíne Fehérvár.
3. A koronázó egyházi személy az esztergomi érsek.
4. A koronázásnak egyházi ünnepen kellett történnie.

A négy szabály közül három áthágható, ha a körülmények kompromisszumot követelnek, azonban a Szent Koronával való megkoronáztatást nem pótolhatja semmi. Hiányában a királyi hatalom elveszti legitimitását, a hozott törvények és rendeletek nem érvényesek.

A Szent Korona és a hatalom

A Szent Korona a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya, a legmagasabb közjogi méltóság, benne egyesülnek a megosztott törvényhozó, végrehajtó hatalom részesei. A Koronát illeti a hatalom teljessége, tagjainak egyike sem tarthat igényt a teljes hatalomra.
A Szent Korona akaratát tagjain keresztül a törvények által fejezi ki.

A magyar közjogi hagyomány szerint legitim hatalmat csak az gyakorol, aki a Szent Koronát elfogadva, annak tagjaként, a természeti-isteni törvények szellemében a Korona többi tagjával gyakorolja a megosztott politikai-törvényhozói, bírói és végrehajtói hatalmat.

Ha a hatalom törvényes gyakorlása nem lehetséges a nemzetgyűlés a Szent Korona tanának megsértése nélkül rendelkezhet a hatalom átruházásáról és megosztásáról. A nemzet visszaállíthatja a királyságot, vagy határozhat egy király nélküli királyság mellett, amiben egy kormányzóra vagy elnökre ruházhatja át a királyi jogokat, illetve azok egy részét.

A hatalom megosztása

A legitim hatalmat három tényező együtt gyakorolja: a Szent Korona, a megkoronázott király és a koronázó nemzet. Sem a király, sem a nemzet nem határozhatja meg helyzetét a Koronával szemben, mert ez eleve adott.
Koronázáskor a király esküt tesz az alkotmány biztosítására. Ha az uralkodó vét a Szent Korona ellen, a nemzet ellenállási jogával élhet, esetleg a személyi sérthetetlenségét figyelembe véve minden hatalmától megfosztható.

A Szent Korona tagjai

1848-ig a Szent Korona tagja a nemesség volt, jelen pillanatban a Szent Korona tagjának tekinthető minden magyar természetes és jogi személy.
A Szent Korona tagság közjogi fogalma az országlakosok tekintetében a mellérendelést részesíti előnyben az alárendeléssel szemben, a jogokat nem korlátozza, hanem kiterjeszti, ugyanis a Szent Korona minden tagja ,,egy és ugyanazon szabadság" elvén ugyanazon kötelességekkel és jogokkal rendelkezik. Ezen kötelességek és jogok megvalósulási formái ugyan különbözhetnek, de lényegük azonos.
Ugyanezen mellérendelő kapcsolat érvényes a Szent Korona országaira. Ezen államegységek nem Magyarországnak voltak alárendelve, hanem annak testvérországaként a Szent Koronának.

A Szent Korona tana, mint jogrendszer

A Szentkorona-tan a magyar történelmi alkotmány legfontosabb alapelveinek összegzése. Jogrendszerként egy folyamatosan bővülő, fejlődő rendszer, melynek kiindulási és viszonyítási pontja a Szent Korona. A jogrendszer egyik legfontosabb alapelve a ,,jogkiterjesztés" elve, ami a már meglévő jogok újabb és újabb csoportokra való kiterjesztését jelenti. Ennek értelmében Magyarországon a nemesség nem vesztette el soha sem ,,kiváltságos" helyzetét, hanem jogait és kötelességeit kiterjesztette a lakosság más csoportjaira, a polgárságra és a jobbágyságra.

A jogfolytonosság

A Szent Korona eszméje alapján fennálló jogfolytonos állapotot a nép, az uralkodó, valamint külső fegyveres erő (vis maior) is megszakíthatja. Az ebben a hatalmi helyzetek teljesen törvénytelenek és legitim módon nem igazolhatóak. Abban az esetben, ha a Korona - király - nemzet hármasság nem állhat fenn, valamint a történeti alkotmány intézményei útján legitim hatalom nem gyakorolható, akkor részleges legitimitás, illetve a szokásjog elve alapján a jogfolytonosság fennállhat, ha a nemzet szándékát fejezi ki azzal, hogy a teljes legitim állapotot visszaállítja.

A Szent Korona birtokjoga

A Szent Korona, mint jogi személy, magába foglalja az egész országot. Bármely történelmi vész darabolja szét is az országot, az a Szent Korona személyében mindig egységes marad.
A Szent Korona az első és fő tulajdonos az országban, és ő részesíti a tulajdonból a Szent Korona tagjait. A Korona jövedelmei és javai tétel azt is jelenti, hogy a Szent Korona tagjainak feje a korona jövedelmeivel feladatainak ellátása érdekében rendelkezett és nem mint magánszemély.
Minden birtokjog gyökere a Szent Korona, minden birtokjog rá száll vissza. Magyarország területén idegen állampolgár nem birtokolhat földtulajdont, csak a Szent Korona tagjává válva (honosítva).
Ugyanígy elidegeníthetetlenek az ország természeti kincsei és értékei, illetve az ezekből származó jövedelmek!

A Szent Korona főkegyúri joga

A magyar Szent Korona területén a főkegyúri jogok a magyar királyt illetik, a római katolikus egyház fejének csak megerősítési jogköre van. Ez alapján a magyar király alapíthat egyházat, püspökséget, apátságot, prépostságot, ő adományozhat egyházi hivatalokat és vissza is veheti őket.
A főkegyúri jogokat a nemzet megvonta Horthy Miklós kormányzótól, ezért az a pápára szállt vissza.

A Szent Korona tan jelen és jövője

A Szent Korona tan értelmében Magyarországon 1946 óta nem állt helyre a jogfolytonosság, tehát illegitim módon gyakorolják a hatalmat. 1946 és 1990 között külföldi csapatok megszállása alatt állt az ország, ezért nem volt lehetséges a jogfolytonosság helyreállítása. Az alkotmány alapjául szolgáló többszörösen módosított 1949. évi XX. törvény is ebben az állapotban született, ezért a mai magyar alkotmány, és az ezen alapuló hatalom illegitim. Mivel a Szent Korona tagjainak (jelen pillanatban minden magyar állampolgárnak) kötelessége a jogfolytonosság helyreállításán munkálkodnia, ezért a Szent Korona tan helyreállításáig gyakorlatilag a mulasztásos alkotmánysértés állapotában vagyunk.
A magyar nemzetnek ki kell nyilvánítania a jogfolytonosság helyreállításának szándékát, majd alkotmányozó nemzetgyűlést kell összehívnia, ahol a választott képviselőknek kell a hatalmi legitimitást helyreállítania. A Szent Korona szellemében felül kell vizsgálni a magyar jogrendszert és minden nemzetközi szerződést, beleértve az Európai Unióval kötött csatlakozási szerződét is.
A történelmi alkotmány helyreállítása után pedig újabb szabad választásokon kell dönteni a képviselői helyekről.

A Szent Korona Eszme alapelvei:

Magyarország örökké szabad, főhatalma a Szent Korona
Magyarország államformája: királyság, megváltoztatása alkotmányozó nemzetgyűléssel lehetséges
A Szent Korona minden tagjának azonos szabadságjogai vannak
A magyar közjog alapja a Szent Korona Tan/Eszme
A magyar föld és az összes természeti kincse a Szent Korona elidegeníthetetlen tulajdona
Hazánk minden anyagi, szellemi és munkatőkéje Magyarország felemelkedését kell, hogy szolgálja
A Szent Korona országának minden tagja joga és kifejezett kötelessége ellentmondani és ha kell ellenállni ha a magyar érdekek, a Szent Korona, a Szent Korona területe és a Szent Korona keresztény eszmeisége veszélyben van és a magyar érdekek sérülnének. (ius resistendi)

A Szent Korona Tan lényege:

A Szent Korona Tan az alkotmányos magyar államélet alapja, ahol az államhatalom a nemzettől ered, mely azt a Szent Koronával való megkoronázás útján osztja meg a királlyal. (A hatalommegosztás szellemi alapja) Werbőczy
A magyar Szent Koronáé a főhatalom, vagyis a mindenkori király és a tagok (nemzet) felett áll (caput Sacrae Regni Coronae)
A Szent Korona maga az egész állam és a társadalom is, a társadalom tagjai a Magyar Szent Korona tagjai. Ide tartozik az államalkotó nemzetek minden tagja - bárhol él a világon. (membra Sacrae Regni Coronae)
Az állam feje és a nemzet együttesen képezik a Szent Korona - a Pátria -, az ország egész testét (totum corpus Sacrae Regni Coronae)
A magyar Szent korona a legfőbb tulajdonos, beleértve az ország egész területét (Kárpát-medence), az uralkodót és az ország egész vagyonát.
Az ország egész területe a Szent Korona tagja.
A Magyar Szent Korona hatalma közakaratból ruháztatott át, ezért minden jog forrása a Szent Korona.
Ezért ezen a jogi helyzeten a földi hatalmak nem változtathatnak. A Szent Korona Eszme Szent István tudatos politikai és államjogi alkotása. Társadalmi szerződés, melyben erkölcs és jog nem válhat el. A Szent Korona Tan hatálytalaníthatatlan, jogaiban nem csorbítható, mert törvénysértés jogot nem alapít.

Forrás :
http://tortenelmialkotmany.hu/?page_id=199

Történelmi(történeti) Alkotmány :
http://tortenelmialkotmany.hu/?page_id=21

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: helyreállításáig, hatalommegosztás, megkoronáztatást, visszaállíthatja, jogfolytonosság, elengedhetetlen, jellegzetessége, jogkiterjesztés, tájékozódhatunk, jogrendszerként, magyarországnak, helyreállításán, kompromisszumot, megváltoztatása, adósrabszolgává, helyreállítania, nemzetgyűléssel, alkotmánysértés, kötelességekkel, változtathatnak, helyreállítása, magyarországon, állampolgárnak, felemelkedését, szabadságjogai, kiterjesztette, legitimitáshoz, tulajdonságait, alárendeléssel, kiterjesztését, mellérendelést, törvénytelenek, különbözhetnek, megszakíthatja, gyakorlatilag, országlakosok, ajánlott irodalom, teljesség igényével, isteni eredetű, ebből következő, ország királynője, misztikus hatalmat, király személyét, király uralkodói, magyar jogtörténet, hagyományok szerint, magyar király, koronázás helyszíne, koronázó egyházi, esztergomi érsek, koronázásnak egyházi, négy szabály, Szent Korona, Történelmi Alkotmány, Magyarország Szent Koronájáról, Szent István, Szűz Mária, Regina Hungariae, Regnum Marianum, Ezért Magyarországon, Szent Koronán, Szent Koronával, Szent Koronát, Szent Koronának, Horthy Miklós, Európai Unióval, Szent Korona Eszme, Szent Korona Tan, Szent Koronáé, Sacrae Regni Coronae, Magyar Szent Korona, Szent Korona Eszme Szent István,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.05. 23:37 Koronavírus - Kórházban a brit miniszterelnök
04.05. 22:47 Koronavírus - Brit uralkodó: "együttes erővel és elszántsággal legyőzzük a ...
04.05. 21:57 Koronavírus - Joe Biden: az amerikaiak szavazhatnának levélben az elnökvála...
04.05. 21:47 Koronavírus - Szlovákiában a húsvét idejére utazási korlátozások bevezetésé...
04.05. 21:47 Koronavírus - Franciaországban is csökkent a halottak és a súlyos betegek s...
04.05. 21:27 Serie A - Ranieri nem kér a nézők nélküli futballból
04.05. 21:17 Koronavírus - Cuomo: Az amerikai halálesetek csaknem fele New Yorkban törté...
04.05. 20:57 Premier League - Elválnak Willian és a Chelsea útjai
04.05. 20:57 Koronavírus - Törökországban ismét mintegy háromezer új fertőzöttet diagnos...
04.05. 20:37 A közgazdász szerint egy-két "csendesebb" év vár a sportvilágra
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Ferenc pápa a szombat reggeli ...  Fagylalt csokival  Hova világítsak  Szèp estét kedves látogat...  Vásárláshoz öltözve........  Betty Boop  Áldott, békés Virágvasárnapot!  Bárányka  Hozsánna: Áldott Aki jön az Úr...  Jézus  Virágvasárnap - Prohászka Temp...  Facebookon kaptam  Virágvasárnap Veszprém 04.05  Kellemes kávézást!  Szelepgumi  Facebookon kaptam  Isten szeretete  Krisztus imádkozik értünk  Facebookon kaptam  Csíksomlyói szentmisén - Rózsa...  Benedek Elek Virágvasárnap Vi...  Bohóc bíztató......  Virágvasárnap  Lukátsi Vilma:Virágvasárnap A...  Ferenc pápa virágvasárnapi hom...  Nyaralás  Facebookon kaptam  Tünetek.......  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Virágvasárnap Veszprém 04.05  Virágvasárnap Csíksomlyó 04.05  Készüljünk a Nagyhétre!  Petőfi Sándor - Bölcselkedés É...  Istenért vagyunk itt!  Lila tulipánok kosárban  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  2020. április 5., vasárnap  Virágvasárnap  Krisztus imádkozik értünk  Esti ima  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Ferenc pápa Twitter-üzenetei á...  Facebookon kaptam  Esti ima  Facebookon kaptam  Png nő  Magányról - járvány idején- Vi...  Bárányka  Rózsa csokor  Benedek Elek Virágvasárnap Vi...  Facebookon kaptam  Képes idézet . . .  Kellemes teázást!  Kenyértörés  Virágvasárnap Veszprém 04.05  Tünetek.......  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Facebookon kaptam  Kellemes napot kívánok  Kellemes teázást!  A jó könyv rózsakert  Focista  Szentségimádás és szentmise Ve...  Telefonáló kutyus  Boldog csillag  Arany János: Széchenyi emlékez...  Karantén........  Lila tulipánok kosárban  Kis GIF képek  Képes idézet . . .  Az idei virágvasárnapon Jézus ...  Ki fogja túlélni?  Nem mindenkiből  Csak Isten változtathatja meg ...  Mexikó  Facebookon kaptam  Jézus a hegyen  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Imádság  Betty Boop  Szülinapra  Mi kell nekünk fájjon?  Betölteni Krisztus szenvedését  Betty Boop  Neked szedtem a virágot! Neked...  Kis GIF képek  733 főre nőtt a beazonosított ...  Vízcseppes rózsa  Jézus  Márai Sándor - Zsoltár  A virágok jelképezik  A jó könyv rózsakert  Jézus  Vásárláshoz öltözve........  Facebookon kaptam  Képes idézet . . .  Facebookon kaptam Mírjam barát... 
Bejegyzés Címkék
ajánlott irodalom, teljesség igényével, isteni eredetű, ebből következő, ország királynője, misztikus hatalmat, király személyét, király uralkodói, magyar jogtörténet, hagyományok szerint, magyar király, koronázás helyszíne, koronázó egyházi, esztergomi érsek, koronázásnak egyházi, négy szabály, körülmények kompromisszumot, királyi hatalom, hozott törvények, magyar államhatalom, legmagasabb közjogi, megosztott törvényhozó, hatalom teljessége, teljes hatalomra, törvények által, magyar közjogi, természeti-isteni törvények, hatalom törvényes, hatalom átruházásáról, nemzet visszaállíthatja, király nélküli, kormányzóra vagy, királyi jogokat, hatalom megosztása, legitim hatalmat, megkoronázott király, koronázó nemzet, király esküt, alkotmány biztosítására, nemzet ellenállási, személyi sérthetetlenségét, nemesség volt, országlakosok tekintetében, mellérendelést részesíti, alárendeléssel szemben, magyar történelmi, folyamatosan bővülő, jogrendszer egyik, hatalmi helyzetek, történeti alkotmány, szokásjog elve, jogfolytonosság fennállhat, nemzet szándékát, teljes legitim, egész országot, korona jövedelmeivel, ország természeti, ezekből származó, magyar Szent, főkegyúri jogok, magyar királyt, római katolikus, főkegyúri jogokat, nemzet megvonta, jogfolytonosság helyreállítása, alkotmány alapjául, állapotban született, ezen alapuló, jogfolytonosság helyreállításán, mulasztásos alkotmánysértés, magyar nemzetnek, jogfolytonosság helyreállításának, választott képviselőknek, hatalmi legitimitást, magyar jogrendszert, történelmi alkotmány, képviselői helyekről, magyar közjog, magyar föld, összes természeti, magyar érdekek, alkotmányos magyar, nemzettől ered, hatalommegosztás szellemi, mindenkori király, egész állam, társadalom tagjai, államalkotó nemzetek, állam feje, nemzet együttesen, ország egész, legfőbb tulajdonos, jogi helyzeten, földi hatalmak, helyreállításáig, hatalommegosztás, megkoronáztatást, visszaállíthatja, jogfolytonosság, elengedhetetlen, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 4 db bejegyzés
e év: 53 db bejegyzés
Összes: 7683 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 107
  • e Hét: 560
  • e Hónap: 2616
  • e Év: 74963
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.