Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Élet a trianoni békediktámummal megcsonkított országban
  2015-08-23 11:33:52, vasárnap
 
   
  MILYEN VOLT AZ ÉLET A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUMMAL MEGCSONKÍTOTT ORSZÁGBAN (abban az "átkos"-nak hazudott Horthy-korszakban)?

*

1929-ben, a Magyarok I. Világkongresszusa évében, kilenc évvel eltávolodva a trianoni traumától, tekintsük át milyenek voltak a társadalmi, kulturális viszonyok 1929. év kis-Magyarországán!
*
Az 1920-as években a nagybirtokos arisztokrácia társadalmi elkülönülése volt a jellemző.
*
Földreform végrehajtása vált szükségessé, azzal a szándékkal, hogy ,,a magyar földbirtok megoszlását helyesebbé tegye".

TETSZIK ÉRTENI?

EGYFAJTA RENDSZERVÁLTOZÁSNAK is föl lehet fogni az 1920-as 30-as évek politikáját, amit FÖLDOSZTÁSSAL kezdtek.

Vagyis, NEM KIÁRUSÍTOTTÁK A MAGYAR FÖLDET, mint 1990-et követően, hanem KIOSZTOTTAK BELŐLE - a nincstelen magyar emberek között - a következőképpen:

*

A nincstelenek 600 öl házhelyet és legfeljebb 3 hold földet kaphattak, vagy törpeparcelláikat 3 holdra egészíthették ki. Az addigi birtokosok meglevő földjeiket legfeljebb 15 holdra pótolhatták ki. Földdel nem rendelkező közalkalmazottak, gazdatisztek legfeljebb 1 holdat kaphattak.
*
A reform végrehajtására létrehozták az Országos Földbirtokrendező Bíróságot.
- Földalapot képeztek megvásárlási ár ellenében. (Összesen 1,3 millió kat.hold.)
- Ebből különféle célokra (vitézi szék, közlegelők, mintagazdaságok, stb.) 190 ezer kat. holdat zároltak.
- 155 ezer holdat kishaszonbérletbe adtak,
- és végül 928491 kat. hold került szétosztásra.

425 ezer család jutott földhöz, átlagosan 1,5 kat.holdhoz.

*

A földreform az egész ország földterületének 8,5 %-át érintette.
Jelentős tömegek kaptak kevés földet. Ezért, a társadalomban létező gazdasági és szociális feszültségeket továbbra sem szüntette meg.
*
Magyarországon 372 hercegi, grófi, őrgrófi, és bárói címet viselő férfi és nő tulajdonában volt 1000 katasztrális holdat meghaladó földterület, vagyis: nagybirtok.
- Pl. Festetics György herceg 69423 holdas, ill.
- Esterházy Pál herceg 223287 holdas uradalommal rendelkezett.
*
Az arisztokrácia elfogadta a bethleni konszolidáció által teremtett rendet, de nem lelkesedett érte.
*
Néhány elszánt Habsburg-ház legitimitását visszakövetelő ifjú kivételével - elfogadták ideiglenes államfőnek Horthy Miklóst.

*

Még, ha a köznemesi sorból kikerült kormányzó nem is léphetett be a keszthelyi Festetics-kastély címeres kapuján, és a főrangú hölgyek lenézően csak úgy emlegették: ,,Der Matrose" (,,az a matróz").

*

Ez a konzervativizmus nemcsak a szociális kérdésekről fordította el a figyelmüket, de el is választotta őket a ,,jobboldali" és ,,baloldali" radikalizmustól.
A ,,kis tisztecskék", ,,dzsentrik és házmesterek" ,,fasiszta szervezkedését" lenézték, majd sokan aktívan szembe is fordultak velük. Az elkülönültség - neveltetésükből adódó - humanizmussal is párosult.

*

Muszáj részletezni ezt a történelmi korszakot a numerus clausus szempontjából is, mert a mai napig emiatt nevezik Horthyt fasisztának!
*
A Nemzetgyűlés elfogadja az 1920:XXV. tc.-t, ami ,,numerus clausus" néven maradt meg a köztudatban.
Ennek lényege: ,,A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozása."
Ezzel a tc-el korlátozták a BEIRATKOZÁS szabadságát.
- 1 §-ában alapvető kritériumnak a nemzethűségi és erkölcsi megbízhatóságot állította.
- A második szempont a ,,kiképezhetőség biztosításának" a lehetősége volt. (ti. mennyi hallgatót képesek fogadni az egyetemek.)
Az izraelita vallású állampolgárok jogegyenlőségét a nemzetgyűlési vita során beiktatott módosítás, a törvény 3. §. 3. bekezdése sértette meg:
- ,,Arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók között lehetőleg elérje az illető népfaj, vagy nemzetiség országos arányszámát."
*
Az 1928:XIV. tc. az ominózus bekezdést hatályon kívül helyezte.
A numerus clausus mérlege az 1920/21-es tanévben: összes főiskolai hallgató 17048 fő, míg a zsidó hallgató 1770 fő volt.
*
Ez az arány 1929-ben - a Magyarok I. Világkongresszusának évében, vagyis az 1928/29-es tanévben az össz. főiskolai hallgató 16322 fő, míg a zsidó hallgatóké 1378 fő volt. Százalékban ez mindössze 2 %-os létszámcsökkenést okozott a zsidóság köreiből kikerülő továbbtanulóknál.

*

(Hol van ez a negatív diszkrimináció az aczéli hármas ,,T"-hez (Tilt, Tűr, Támogat) képest!? Amit egyébként még 1990-et követően is tovább alkalmaztak a szocialista rendszer ellenségének kikiáltottakkal szemben!?)

*
Ha lassan is, de megindult egyfajta polgárosodási folyamat...

*

1920 a művelődés- és irányzattörténeti szempontból határvonalat jelentett.
A Nyugat hőskorát követő 1920-as évek - a Nyugat második nemzedékének - irodalmát és művészetét már az egyéni- és társadalmi felelősségvállalás útkeresése jellemezte.
*
Például, József Attila tiltakozása a trianoni békediktátum ellen a
*
- NEM, NEM SOHA! című versével.
(Ami 1945 UTÁN sorra kimaradt az összesenjeiből.)
*
https://www.youtube.com/watch?v=Qposl6NveOY
*
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! -
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!

1922.

*

Miközben, a kormányzat- (Klebersberg Kuno oktatási- és kultuszpolitikájával) az egyházi szervezetek is kidolgozták a maguk programját a falu átalakítására, a polgárosodás elősegítésére - a parasztság iránti érdeklődés növekedésében különös szerep jutott az irodalomnak.
*
Színre lépett a paraszt költők és írók népes tábora...
Az irodalomban és a közgondolkodásban is megjelenik az urbánus (városi) és plebejus (népi) irányzat.
*
A plebejusok (népiesek) úgy érezték, hogy ők képviselik a nemzeti eszmét, a magyar történelmi hagyományokat. Az urbánusok (városiak) úgy vélték, a modern korproblémák és művészi törekvések, az európai értékek megfogalmazása és érvényesítése rájuk vár.

*

Érdekességek 1929-ben
Febr. 7-én a Párizsban rendezett szépségversenyen egy magyar lány: Simon Bözske győz.
Febr. 11-én -33 C fokot mérnek Pásztón.
Március 8-án az első mozgóképes televíziós közvetítés a Berlin-witzlebeni rádióállomáson. Mihály Dénes mérnök már 1919-ben készített képátvivőt, amit 1928-ban mutatott be először.
Május 4-én életbe lép az összefüggő szőlőterületek hegyközségekbe tömörüléséről szóló törvény.
Május 13-20 megrendezik az első könyvhetet Magyarországon, és megjelenik József Attila Nincsen apám se anyám című kötete, benne a Tiszta szívvel című verse. (Ami miatt Horger Antal professzor, kinél magyar nyelvészetből kellett volna vizsgáznia, magához hívatta és két tanú előtt kijelentette, hogy míg ő megvan, soha nem lehet középiskolai tanár, mert ,,az olyan emberre - úgymond - ki ilyen verseket ír" ... ,,nem bízhatjuk a jövő generáció nevelését".)
Július 18. Hatályba lép a Nemzeti Közművelődési Alap létesítéséről szóló tc.
Augusztus 3-9 Budapesten rendezik XXI. Eszperantó Világkongresszust.
Október 12.
A kormány pertörlést rendel el az 1919 óta emigrációban élő szoc.dem. politikusok ügyében.
Október 24. Kirobban New York-i tőzsdekrach; kezdetét veszi a világgazdasági válság.
*

Az év folyamán 208 kisebbségi panaszt bírált el a Népszövetség.
- ,,A Népszövetség a versailles-i békediktátum szerves részét alkotta.".

*

A világ figyelmének középpontjába került Magyarország 1938-ban:
- a Felvidék visszacsatolása,
- az Eucharisztikus Világkongresszus megrendezésének alkalmával és
- Szent István halálának 900. évfordulójára való emlékezéssel.

1.) 1938-ban, a - bécsi döntés (nemzetközi választott bírósági döntések) értelmében a náci Németország és a fasiszta Olaszország békés úton, döntőbíráin keresztül igyekezett kielégíteni Magyarországnak a trianoni békeszerződés felülvizsgálatára irányuló követeléseit.
A bécsi döntések révén, 1938-ban és 1940-ben Magyarország - a trianoni békeszerződés értelmében - elvesztett területeinek egyes részeit visszakapta Csehszlovákiától illetve Romániától. (A második világháborút lezáró párizsi békeszerződések aztán e döntéseket 1947-ben semmisnek nyilvánították, a visszacsatolt területek pedig újra Csehszlovákiához és Romániához kerültek.)
*
2.) 1938-ban volt az Eucharisztikus Kongresszus, melynek megrendezését az új esztergomi érsek, Serédi Juszticián szorgalmazta.
Az eucharisztia magyarul oltáriszentséget jelent, a kongresszusi mozgalom ennek jegyében Krisztus társadalmilag elismerhető és érvényesíthető hatalmát, a világban való valóságos jelenlétét hirdeti. Ennek az eszmének a tiszteletére szervezi meg a katolikus egyház 1881 óta a nemzetközi eucharisztikus kongresszusokat.
*
3.) A többszázezres tömeget megmozgató egyházi ünnepségsorozat egybekapcsolódott az 1938-as Szent István-évvel és, mint a ,,kettős szent év" rendezvényei bizonyították, hogy Magyarország a ,,béke szigete Közép-Európában".
A két utóbbi esemény, de elsősorban az Eucharisztikus Kongresszus elképesztő színpompával és nagyszabásúan került megrendezésre. A küldöttek és vendégek 33 országból érkeztek, mintegy 50 ezren, a hazai résztvevők száma néhol elérte a félmilliót is.

*

A kongresszus fővédnöke, a református Horthy természetszerűleg nem lehetett, így a római katolikus kormányzóné kapta ezt a feladatot. A Szent István-év legfőbb védnöke azonban már Horthy volt, aki tudatosan igyekezett is felvállalni ezt az örökséget.
Mindhárom, nagyszabású eseménysorozat jó alkalmul szolgált a világ magyarjainak találkozójára is.
Élve a lehetőséggel, 1938. augusztus 16-19-én megrendezték a Magyarok II. Világkongresszusát, amikor megalapították a Magyarok Világszövetségét. Kezdeti célkitűzése szerint azért, hogy támogassanak ,,minden olyan munkát, amely arra irányul, hogy a külföldön élő magyarok között a magyar nyelvet és kultúrát megőrizze és fejlessze, az összetartást ápolja az óhaza és a külföldi magyarság közötti kapcsolatokat erősbítse, a külföldi magyarok életét és a külföldön elért eredményeit állandóan figyelemmel kísérje" A két világháború között főleg a jobboldali politikai beállítottságú és az egyházhoz hű köröket támogatta.
.
*
Társadalmi- kulturális viszonyok 1938-ban Magyarországon

Erre az időszakra a legjellemzőbb a ,,háborús készülődés" kifejezés.
Már március 12-13-án megtörténik Ausztriának Németországhoz történő csatlakozása. Előzmények: az I. világháborús vereség nyomán Ausztriának Németországhoz történő csatlakozását (,,Anschluss") az 1919. évi saint-germani békeszerződés megtiltotta; Hitler hatalomra kerülése után pedig Ausztriában nem volt egységes az ez iránti vágy. Az Ausztria függetlenségének kérdéséről népszavazást kezdeményező Schuschnigg kancellár (németek által követelt) lemondása után megtörténik Ausztria német megszállása. Hitler 13-án aláírta a ,,csatlakozásról" szóló okmányt. Ausztria önálló államisága megszűnt:
1945-ig Ostmark néven a Harmadik Birodalom részévé vált.

A németek és a Volksbund

A kisebbségi népiskolai oktatásról szóló 1923. évi rendelet a nemzetiségi községekben létesítendő elemi iskolák három típusát vezette be: A-típusúban a tannyelv az illető nemzetiség tannyelve; a B-tipusúban fele-fele arányban, míg a C-tipusúban a tan-nyelv a magyar. A lakosság 6,9 %-át kitevő, félmilliós lélekszámú német nemzetiség kisebbségi népiskoláinak 75 %-a C-tipusú volt.
A nemzetiszocializmus németországi hatalomra jutása után elindult a harc a német tannyelvű oktatásért. Voltak ifjak, akik a németországi ösztöndíjak segítségével, az ott folytatott képzésük során náci befolyás alá kerültek.
Az Imrédy-kormány 1938. november 26-án engedélyezte a Volksbund der Dautschen in Ungarn (Volksbund) megalakulását, amire 1939.április 30-án, Tolna megyei községben került sor...
A Volksbund 1942-ben kb. 300ezres tagsága a magyarországi németségnek csak 40 %-át tette ki, s a volksbundistáknak is csupán a kisebbsége volt meggyőződéses nemzetiszocialista. Ezért, indokolatlan volt 1945-ben a kollektív felelősséget az egész magyarországi németségre kiterjeszteni a nácizmus támogatása címén.


Menekültek menedéke volt ekkoriban Magyarország

Itt kell szólni id. Antall Józsefről, aki a második világháború éveiben a magyar földre menekült üldözöttek legendás védelmezőjévé lett, aki a sok tízezer menekült ellátását, jogvédelmét megszervezte.

Id. Antall József (aki apja volt a későbbi ,,rendszerváltoztató" miniszterelnöknek, ifj. Antall Józsefnek) a Belügyminisztérium munkatársa lett 1932-től, ahol elsősorban szociális ügyekkel foglalkozott.

A legnagyobb feladata a menekültügy megszervezése és irányítása volt.
A trianoni békeszerződés alapján
- elszakított terültekről érkezett magyarokkal, majd
- a zsidó menekültekkel,
- a francia szökevény foglyokkal,
- az olasz katonákkal,
- a délszláv és
- az orosz katonai és polgári személyek ügyével foglalkozott.

Az erdélyieken kívül az első külföldi menekültek Ausztriából és Csehszlovákiából érkeztek 1938-39-ben. Ők, részben politikai menekültek, részben zsidónak minősülő személyek voltak. Ők több tízezres tömeget jelentettek. A velük való bánásmód különös figyelmet igényelt, hiszen Budapestnek számolnia kellett a náci külügyminisztérium erőteljes tiltakozásával, amely a magyar kormányzatot már úgyis túlzott liberalizmussal vádolta a zsidókkal való bánásmód miatt.

Azonban Magyarország már a második világháború kitörése előtt is az üldözöttek menekítésének szervezett központja volt, ami ebben az esetben nemcsak a befogadást, hanem a továbbmenekítést is jelentette.
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn...

A folytatás olvasható a MENEKÜLTEK MENEDÉKE című könyvben. Megjelent a Mundus Magyar Egyetemi Kiadó kiadásában, Budapesten, 1997-ben, Kapronczay Károly szerkesztésében, Id. Antall József emlékirataiból.
http://furaila.xfree.hu/251800


A népi-urbánus vita, avagy a népiség az irodalomban
A minta-országok mögött kullogtunk, ami a földreformot illeti.
A finn modernizáció, a földkérdés rendezése, a parasztpolgárosodás sikeres északi mintája elsősorban Kodolányi János (Suomi, illetve Suomi titka) és Erdei Ferenc (Parasztok) munkáin keresztül ,,szivárgott be" Magyarországra a két háború között. Kodolányi utazóként kiemelte a modern tömegközlekedési és telefonhálózatot, amelyek az elzárt településeket kapcsolták be Finnország véráramába.
Erdei pedig azt emelte ki, hogy a két háború között Finnországban kisajátítottak minden 200 hektár fölötti földbirtokot, és azokon 20 hektár alatti parasztbirtokokat alapítottak. ,,Itt volt legenyhébb a földreform, viszont itt volt a legjobb a birtokmegoszlás már korábban is" - írta, amikor a balti államok földosztásához hasonlította a finn agrárreformot a Parasztokban.
A nagy előfutár és kortárs, Szabó Dezső kivételével a mozgalom meghatározó egyéniségei egyaránt a húszas években robbannak be a magyar irodalmi életbe.
A népi írók - közvélekedés szerint: Darvas József, Erdélyi József, Féja Géza, Gulyás Pál, Illyés Gyula, Kodolányi János, Németh László, Szabó Pál, Tamási Áron, Veress Péter és mások - az 1930-as években szociográfiai művekkel hívták fel a figyelmet a falusi viszonyok lehetetlenülésére. Ugyanők - Gulyás Pál, Fülep Lajos, Németh László, legkivált Sárközi György közreműködésével és szerkesztésében - az évtized közepén, 1934 és 1938 között, politikai elgondolásokat is kifejezve, kiadták folyóiratukat: a Választ.
A Nyugat harmadik nemzedékének tagjai között - a sokféle irányból érkező és tartó költőkre egyaránt jellemző volt az élénk szociális érdeklődés, mégpedig nem csupán világnézeti területen, hanem határozott elköteleződés módján. A jelenős tehetségek - így, vagy úgy - vállalták a nagy nemzedék örökségét, de előbb-utóbb mindegyik függetlenedni akart. A nemzedék legjelentősebbjei: Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, József Attila. Ő (J.A.) tájékozódott a legtöbb irányban, 1929-re ő került szembe legélesebben a Nyugattal. Babits elleni kritikáival...
Erdélyi József, lázongó népbarát indulatai, melyek a perbefogott Lovaspoló a Vérmezőben csaptak a legmagasabbra. Később zsidóellenességbe csaptak át: a Virradatban megjelentett Solymosi Eszter vére c."antiszemita" versét említve példaként. Ez a téma egyébként, nagy vihart kavart és még napjainkban is felemlítődik Solymosi Eszter esete, aki rituális gyilkosság áldozata lett.
Egészséges Fejbőr: Hiába sírsz
https://www.youtube.com/watch?v=PWkj70wY2As

Az eltitkolt kép: Munkácsy Mihály - Zsidó vérgyilkosság (1883)
*

József Attila, viszont önként feküdt a sínekre... Akkoriban is a sznob középszert kellett volna ,,kiszolgálni". ,,...az igazat mondd ne csak a valódit;" -gondolatával árulja el magát. (Thomas Mann üdvözlése 1937 január.)
József Attilát végül, az a szörnyű ambivalencia kergette az őrületesen elviselhetetlen életérzésbe, hogy nem kaphatta meg Flórát! Kristálytisztán átélhető minden gyötrelme, amit megírt Illyés Gyuláné a ,,József Attila utolsó hónapjairól" c. könyvében.

Valójában az történt, hogy József Attila hatalmas intellektualitása sehova ,,nem fért be"! A ,,proletárok" (plebs) is kiverték maguk közül, amikor szemináriumot akart tartani nekik Csepelen. (Csengey is megjárta ezzel.) Az ,,uraknak" (urbánus) viszont nem volt elég úri...
A munkaadóknak, pedig túlontúl intellektuális volt. A verseit sem tudta úgy megjelentetni, hogy az folyamatos megélhetést biztosított volna számára. Egy ilyen ,,lángoló" elmének elfogadhatatlan az a vegetálás, amire élete utolsó időszakában kényszerült testvére balatoni nyaralójában...

A kor ellentmondásossága tükröződik ebben a versében is: a kommunizmus szót fasiszta jelzővel írja: ,,fasiszta kommunizmusét -,,

József Attila: VILÁGOSÍTSD FÖL

VILÁGOSÍTSD föl gyermeked:
A haramiák emberek;
a boszorkák - kofák, kasok.
- Csahos kutyák nem farkasok!
Vagy alkudoznak, vagy bölcselnek,
de mind-mind pénzre vált reményt;
ki szenet árul, ki szerelmet,
ki pedig ilyen költeményt.

mivelhogy rend kell a világba,
a rend pedig arravaló,
És, vígasztald meg, ha vigasz
a gyermeknek, hogy így igaz.
Talán dünnyögj egy új mesét,
fasiszta kommunizmusét -
hogy ne legyen a gyerek hiába
s ne legyen szabad, ami jó,
S ha száját tája a gyerek,
és fölnéz rád, vagy pityereg,
ne dőlj be néki, el ne hidd,
hogy elkábítják elveid:
nézz a furfangos csecsemőre:
bömböl, hogy szánassa magát,
de míg mosolyog az emlőre,
növeszti körmét és fogát.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: csehszlovákiához, csehszlovákiától, szépségversenyen, függetlenségének, továbbtanulóknál, közreműködésével, közalkalmazottak, csehszlovákiából, világszövetségét, oltáriszentséget, tömegközlekedési, világkongresszus, konzervativizmus, továbbmenekítést, telefonhálózatot, megrendezésének, ünnepségsorozat, földterületének, mintagazdaságok, elfogadhatatlan, kongresszusokat, visszacsatolása, neveltetésükből, kristálytisztán, birtokmegoszlás, radikalizmustól, békediktátummal, kikiáltottakkal, következőképpen, elviselhetetlen, szerkesztésében, magyarországnak, liberalizmussal, megbízhatóságot, békeszerződések, jogegyenlőségét, trianoni traumától, 1920-as években, nagybirtokos arisztokrácia, magyar földbirtok, 1920-as 30-as, nincstelen magyar, addigi birtokosok, reform végrehajtására, egész ország, társadalomban létező, arisztokrácia elfogadta, bethleni konszolidáció, köznemesi sorból, keszthelyi Festetics-kastély, főrangú hölgyek, konzervativizmus nemcsak, MILYEN VOLT AZ ÉLET TRIANONI BÉKEDIKTÁTUMMAL MEGCSONKÍTOTT ORSZÁGBAN, Magyarok, TETSZIK ÉRTENI, EGYFAJTA RENDSZERVÁLTOZÁSNAK, KIÁRUSÍTOTTÁK MAGYAR FÖLDET, KIOSZTOTTAK BELŐLE, Országos Földbirtokrendező Bíróságot, Festetics György, Esterházy Pál, Horthy Miklóst, József Attila, Klebersberg Kuno, Simon Bözske, Mihály Dénes, József Attila Nincsen, Horger Antal, Nemzeti Közművelődési Alap, Eszperantó Világkongresszust, Kirobban New York-i, Eucharisztikus Világkongresszus, Szent István, Eucharisztikus Kongresszus, Serédi Juszticián, Szent István-évvel, Szent István-év, Magyarok II, Magyarok Világszövetségét, Ausztriának Németországhoz, Harmadik Birodalom, Antall Józsefről, Antall József, Antall Józsefnek, Azonban Magyarország, MENEKÜLTEK MENEDÉKE, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Kapronczay Károly, Kodolányi János, Erdei Ferenc, Szabó Dezső, Darvas József, Erdélyi József, Féja Géza, Gulyás Pál, Illyés Gyula, Németh László, Szabó Pál, Tamási Áron, Veress Péter, Fülep Lajos, Sárközi György, Szabó Lőrinc, Solymosi Eszter, Egészséges Fejbőr, Munkácsy Mihály, Thomas Mann, József Attilát, Illyés Gyuláné, VILÁGOSÍTSD FÖL,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.27. 09:40 Koronavírus - Kereskedelmi szövetség: nem kell áruhiányra számítani
02.27. 09:31 Szíria - Török minisztérium: újabb két katona meghalt egy idlíbi légicsapás...
02.27. 09:20 KSH: 3,4 százalékos volt a munkanélküliség a 2019. november-2020. januári i...
02.27. 09:11 BUX: 43 521,80 pont, minimális csökkenés nyitáskor
02.27. 09:10 Szövetségi bűncselekmény lesz a lincselés az Egyesült Államokban, történelm...
02.27. 09:10 Tőzsde - Nagy mínuszban indítottak a főbb európai piacok
02.27. 08:41 Koronavírus - Önkéntes karanténba vonult Lombardia tartomány elnöke Sárközy...
02.27. 08:41 BÉT - Elemző: jelentősebb csökkenéssel kezdheti a napot a magyar tőzsde
02.27. 08:40 Brexit - Szakértő: egy év alatt nem lehet átfogó szabadkereskedelmi megálla...
02.27. 08:30 Amerikai előválasztás - Buttigieg kaliforniai kampányára 100 ezer dollárt a...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Naplemente  Szép estét kívánok ! .....  Rózsa  Újbuda TV - 60+ Nőnapi program...  Nagyon csinos  Png doboz  Böjte Csaba testvér- belső ti...  Png nő  Facebookon kaptam  Png nő  Rózsaszín rózsák  Orchidea  Égi lámpásként gyúlnak a csill...  Fatimai engesztelés a toronyi ...  Sárga rózsa  Rózsa csokor  Png doboz  Facebookon kaptam  A kommonizmus áldozatainak eml...  Kereszt  Nő kalapban  Png nő  Mindszenty József az ország l...  Szeretlek  Elég nekünk Isten kegyelme  Búcsú Csukás Istvántól  Kellemes délutáni pihenést  Fehér csokor  Facebookon kaptam Krisztina...  Dolhai Lajos: Úgy várjuk az 52...  kép + relief  Kacsintó narancs  A kommonizmus áldozatainak eml...  Gyárfás Endre: Ébresztő Ébres...  Png doboz  Női kézilabda Olimpiai kerete  Orchidea  Kacsintó narancs  Png nő  Szèp estét kedves látogat...  Színes csészék  Facebookon kaptam  Tulipánok  Álarc  Február 26 Hamvazó szerda  Elvárások  Tulipán csokor  Fontos információk koronavírus...  Színes virágok  Soha ne tegyél tönkre, egy jó ...  Ismerős  Tulipán  Harmónia......  Facebookon kaptam  Hóesés gif  Orchidea  Naplemente  Színes rózsák  Orchidea  Png virág  Facebookon kaptam  Amaryllis  Png nő  Hamvazószerda 02.26  Orchidea  De mit is jelent az aktív véde...  Fatimai engesztelés a toronyi ...  Margaretta csokor  Facebookon kaptam  Png cica  Png nő  Facebookon kaptam  Tulipán csokor  Romantika  Már régen nem úgy élek  Mandarin  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Benedek Elek: Koldus  Fehér rózsa  Facebookon kaptam  Png nő  George Clooney  Facebookon kaptam  Esti fűrdés  A Lourdes-i Szűzanyára bízzák ...  Babits Mihály – Húnyt sz...  Facebookon kaptam  Naplemente  Tulipán  Búcsú Csukás Istvántól  13. Jézus és a Mennyei Atya &#...  Lila virág  Hamvazószerda. - Csíksomlyó 2...  Orchidea  Tulipánok  Orchidea  Facebookon kaptam  Tavaszváró  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
trianoni traumától, 1920-as években, nagybirtokos arisztokrácia, magyar földbirtok, 1920-as 30-as, nincstelen magyar, addigi birtokosok, reform végrehajtására, egész ország, társadalomban létező, arisztokrácia elfogadta, bethleni konszolidáció, köznemesi sorból, keszthelyi Festetics-kastély, főrangú hölgyek, konzervativizmus nemcsak, szociális kérdésekről, elkülönültség &#8211, történelmi korszakot, numerus clausus, budapesti egyetemi, jogakadémiákra való, tc-el korlátozták, második szempont, lehetősége volt, izraelita vallású, nemzetgyűlési vita, ország területén, hallgatók között, illető népfaj, ominózus bekezdést, zsidó hallgató, arány 1929-ben, zsidó hallgatóké, zsidóság köreiből, negatív diszkrimináció, aczéli hármas, szocialista rendszer, trianoni békediktátum, rácnak kenyeret, sírok nyílnak, magyar talpra, poklok kapuival, csepp vérig, magyar határ, lobogónk lobog, égig haragos, egyházi szervezetek, maguk programját, falu átalakítására, polgárosodás elősegítésére, parasztság iránti, paraszt költők, nemzeti eszmét, magyar történelmi, modern korproblémák, európai értékek, magyar lány, első mozgóképes, összefüggő szőlőterületek, első könyvhetet, olyan emberre, jövő generáció, kormány pertörlést, világgazdasági válság, versailles-i békediktátum, világ figyelmének, náci Németország, fasiszta Olaszország, trianoni békeszerződés, bécsi döntések, második világháborút, visszacsatolt területek, eucharisztia magyarul, kongresszusi mozgalom, világban való, tiszteletére szervezi, katolikus egyház, nemzetközi eucharisztikus, többszázezres tömeget, 1938-as Szent, hazai résztvevők, kongresszus fővédnöke, református Horthy, római katolikus, világ magyarjainak, magyar nyelvet, összetartást ápolja, külföldi magyarság, külföldi magyarok, külföldön elért, jobboldali politikai, kisebbségi népiskolai, nemzetiségi községekben, illető nemzetiség, német tannyelvű, németországi ösztöndíjak, magyarországi németségnek, kisebbsége volt, kollektív felelősséget, egész magyarországi, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 33 db bejegyzés
Összes: 7663 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 315
  • e Hét: 3227
  • e Hónap: 19428
  • e Év: 47928
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.