Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Soros György a Horthy-korszakkal riogat
  2016-01-20 02:53:00, szerda
 
   
  Soros György: Orbán Horthy Magyarországát állítaná vissza

http://index.hu/belfold/2016/01/19/soros_gyorgy_orban_horthy_magyarorszagat_allit ana_vissza/Teheti, hogy riogat, hiszen semmit nem tudunk arról a korszakról, csak a tengersok hazugságot. Pontosabban az elhallgatott történelmi tényekről nem tudunk semmit!

Éppen ezért érzem szükségességesnek a TÖRTÉNELMI TÉNYEK ismertetését!


Annyit azonban tudnunk kell az ELŐZMÉNYEKRŐL, hogy a Horthy-korszakot megelőzte az I. világháború és annak elvesztése, majd a trianoni békediktátum...

Az I. világháború kitörésekor a Monarchia egész területén az uralkodó hatalom 19-42 évben határozta meg a HADKÖTELEZETTSÉGET! Ezzel szemben a magyar törvények 1912-ben 18-50 év közötti férfiak számára írt elő hadkötelezettséget.
1916 január 21-én 50 évről 55 évre emelték fel a Monarchia egész területén a korhatárt.
A történelmi Magyarország területéről kb. 3,4 millióan vettek részt az első világháborúban Ebből, több, mint félmillió elesett, 833 ezer fogságba esett, másfél millió megsebesült.
Károlyi 1919 februárjában aktív ellenállás szükségességét hirdeti. Az akkori hadügyminiszter, Böhm Vilmos, és államtitkára Stromfeld Aurél a szociáldemokrata pártban és szakszervezetekben szervezett munkásságra kívánt támaszkodni a hadsereg megújításában. 1919. március 21-én a Magyarországi Szocialista Párt megvalósítja a proletárdiktatúrát. Létrehozza hadseregét és szövetségre lép Szovjet-Oroszországgal. A leghírhedtebb közülük egy Cserny József nevű kalandor kb. 200 főnyi egysége volt, az un. ,,Lenin fiúk". Fekete bőrruhában(!) állig felfegyverkezve, aknavetőkkel és gyalogsági ágyúkkal tanyáztak a Teréz körút és az Oktogon sarkánál lévő, volt Batthyány-palotában.
A különítmény tagjai mintegy tucatnyi, közönséges gyilkosságot követtek el Cserny kifejezett utasítására vagy minden parancs nélkül.
Az ellenforradalminak nevezett szervezkedések felderítése a Belügyi Népbiztosság Politikai Osztályának feladata volt. A részleg tevékenységét Korvin Ottó irányította.
A vidéki fegyveres felkelések leverésére és megtorlására Szamuely Tibor újságíró, népbiztos kapott teljhatalmat a Forradalmi kormányzótanácstól. Könyörtelen és hidegvérű elszántsággal, ,,a cél szentesíti az eszközt" meggyőződésével tett eleget a megbízatásának.
Különvonatával, amelyet ,,halálvonat"-nak neveztek, megjelent az ellenforradalmi lázadások színhelyén, ott a rendelkezésére álló karhatalommal ,,rendet" teremtett, majd rögtönítélő eljárással egy személyben törvényt ült az elfogottak felett. A halálos ítéleteket a helyszínen nyomban végrehajtatta. A forradalmi törvényszékek, valamint a rögtönítélő bíróságok ítéletei alapján 153 személyt végeztek ki, közülük 119 vádlottat politikai, 6-ot katonai, 28-at közönséges bűncselekmény miatt.
*
A Tanácsköztársaság bukását követően a Nemzeti Hadsereghez tartozó Prónay-, Otenburg-, és Madary fővezérek vezette osztagok tisztogatásba kezdenek az 1919. aug. 19-én kiadott rendeletek alapján gyorsított bűnvádi eljárással ítélkeztek a vörös terror végrehajtói fölött.
*
1920. ápr. 11-én a Vérmezőn a nemzeti hadsereg felesküszik Horthy kormányzóra.
*
1920. jun. 4. A trianoni békediktátum alapján, Magyarországot a kollektív bűnösség elve alapján büntették. Elveszíti területének és azok lakóinak több, mint kétharmadát!
Pedig, mint a fenti adatok is bizonyítják, nem a nép kezdeményezte a háborút és a kötelező hadrafoghatóság miatt teljesíteni kellett a behívó parancsot.

Éppen ezért, vissza kell utasítani a kollektív bűnösség elvén alapuló vádat!

Még akkor is, ha a ,,vörös veszedelemtől" való félelem szülte!
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=137710&n=furaila... vörös veszedelemtől való félelem
*
Az 1920-as években a nagybirtokos arisztokrácia társadalmi elkülönülése volt a jellemző.

Földreform végrehajtása vált szükségessé, azzal a szándékkal, hogy ,,a magyar földbirtok megoszlását helyesebbé tegye".
A nincstelenek 600 öl házhelyet és legfeljebb 3 hold földet kaphattak, vagy törpeparcelláikat 3 holdra egészíthették ki. Az addigi birtokosok meglevő földjeiket legfeljebb 15 holdra pótolhatták ki. Földdel nem rendelkező közalkalmazottak, gazdatisztek legfeljebb 1 holdat kaphattak.
A reform végrehajtására létrehozták az Országos Földbirtokrendező Bíróságot. Földalapot képeztek megvásárlási ár ellenében. (Összesen 1,3 millió kat.hold.) Ebből különféle célokra (vitézi szék, közlegelők, mintagazdaságok, stb.) 190 ezer kat. holdat zároltak. 155 ezer holdat kishaszonbérletbe adtak, és végül 928491 kat. hold került szétosztásra. 425 ezer család jutott földhöz, átlagosan 1,5 kat.holdhoz.
A földreform az egész ország földterületének 8,5 %-át érintette. Jelentős tömegek kaptak kevés földet. Ezért, a társadalomban létező gazdasági és szociális feszültségeket továbbra sem szüntette meg.
*
Az arisztokrácia elfogadta a bethleni konszolidáció által teremtett rendet, de nem lelkesedett érte. Néhány elszánt Habsburg-ház legitimitását visszakövetelő ifjú kivételével - elfogadták ideiglenes államfőnek Horthy Miklóst. Még, ha a köznemesi sorból kikerült kormányzó nem is léphetett be a keszthelyi Festetics-kastély címeres kapuján, és a főrangú hölgyek lenézően csak úgy emlegették: ,,Der Matrose" (,,az a matróz").
*
Muszáj részletezni ezt a történelmi korszakot a numerus clausus szempontjából is, mert a mai napig emiatt nevezik Horthyt fasisztának!
A Nemzetgyűlés elfogadja az 1920:XXV. tc.-t, ami ,,numerus clausus" néven maradt meg a köztudatban.
Ennek lényege: ,,A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozása."
Ezzel a tc-el korlátozták a BEIRATKOZÁS szabadságát
*
1928/29-es tanévben az össz. főiskolai hallgató 16322 fő, míg a zsidó hallgatóké 1378 fő volt. Százalékban ez mindössze 2 %-os létszámcsökkenést okozott a zsidóság köreiből kikerülő továbbtanulóknál.

(Hol van ez a negatív diszkrimináció az aczéli hármas ,,T"-hez (Tilt, Tűr, Támogat) képest!? Amit egyébként még 1990-et követően is tovább alkalmaztak a szocialista rendszer ellenségének kikiáltottakkal szemben!?)
*
Ha lassan is, de megindult egyfajta polgárosodási folyamat...

*

1920 a művelődés- és irányzattörténeti szempontból határvonalat jelentett.
A Nyugat hőskorát követő 1920-as évek - a Nyugat második nemzedékének - irodalmát és művészetét már az egyéni- és társadalmi felelősségvállalás útkeresése jellemezte.
Például, József Attila tiltakozása a trianoni békediktátum ellen a

Nem, nem soha! című versével. (Ami sorra kimaradt az összesenjeiből.)

https://www.youtube.com/watch?v=Qposl6NveOY

NEM, NEM SOHA!

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! -
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!

1922.*
Miközben, a kormányzat- (Klebersberg Kuno oktatási- és kultuszpolitikájával) az egyházi szervezetek is kidolgozták a maguk programját a falu átalakítására, a polgárosodás elősegítésére - a parasztság iránti érdeklődés növekedésében különös szerep jutott az irodalomnak.
*
Május 13-20 megrendezik az első könyvhetet Magyarországon, és megjelenik József Attila Nincsen apám se anyám című kötete, benne a Tiszta szívvel című verse. (Ami miatt Horger Antal professzor, kinél magyar nyelvészetből kellett volna vizsgáznia, magához hívatta és két tanú előtt kijelentette, hogy míg ő megvan, soha nem lehet középiskolai tanár, mert ,,az olyan emberre - úgymond - ki ilyen verseket ír" ... ,,nem bízhatjuk a jövő generáció nevelését".)
*
1938-ra a léegjellemzőbb ismét a háborús készülődés. Már március 12-13-án megtörténik Ausztria német megszállása. Hitler 13-án aláírta a ,,csatlakozásról" szóló okmányt. Ausztria önálló államisága megszűnt:
1945-ig Ostmark néven a Harmadik Birodalom részévé vált.
Menekültek menedéke volt ekkoriban Magyarország

Itt kell szólni id. Antall Józsefről, aki a második világháború éveiben a magyar földre menekült üldözöttek legendás védelmezőjévé lett, aki a sok tízezer menekült ellátását, jogvédelmét megszervezte.

Id. Antall József (aki apja volt a későbbi ,,rendszerváltoztató" miniszterelnöknek, ifj. Antall Józsefnek) a Belügyminisztérium munkatársa lett 1932-től, ahol elsősorban szociális ügyekkel foglalkozott.

A legnagyobb feladata a menekültügy megszervezése és irányítása volt.
A trianoni békeszerződés alapján
- elszakított terültekről érkezett magyarokkal, majd
- a zsidó menekültekkel,
- a francia szökevény foglyokkal,
- az olasz katonákkal,
- a délszláv és
- az orosz katonai és polgári személyek ügyével foglalkozott.

Az erdélyieken kívül az első külföldi menekültek Ausztriából és Csehszlovákiából érkeztek 1938-39-ben. Ők, részben politikai menekültek, részben zsidónak minősülő személyek voltak. Ők több tízezres tömeget jelentettek. A velük való bánásmód különös figyelmet igényelt, hiszen Budapestnek számolnia kellett a náci külügyminisztérium erőteljes tiltakozásával, amely a magyar kormányzatot már úgyis túlzott liberalizmussal vádolta a zsidókkal való bánásmód miatt.

Azonban Magyarország már a második világháború kitörése előtt is az üldözöttek menekítésének szervezett központja volt, ami ebben az esetben nemcsak a befogadást, hanem a továbbmenekítést is jelentette.
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=114109&n=furaila...

A folytatás olvasható a MENEKÜLTEK MENEDÉKE című könyvben. Megjelent a Mundus Magyar Egyetemi Kiadó kiadásában, http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=273994&aid=251800 Budapesten, 1997-ben, Kapronczay Károly szerkesztésében, Id. Antall József emlékirataiból.
http://furaila.xfree.hu/251800
*
Úgyhogy, Soros legjobb, ha befogja a pofáját és nem veszi szájára sem Horthy Miklóst, sem a Horthy-korszakot!

,,Hála" annak a hazaáruló paktumnak, a Horthy-korszakot már csak azért sem hozhatja az Orbán-kormány vissza, mert az un politikai (a jobb- és baloldali) "elithez" tartozók egyetlen-egy és végképpen tragikus körülményben megegyeznek és ez annak eltussolása, hogy az 1945-öt és főleg 1956-os véres megtorlást követően megtörtént az a HELYCSERÉS TÁMADÁS, amivel részben fölszámolták, átnevelték és proletarizálták a Horthy-korszak polgárosodó középosztályát és a kertgazdálkodást megvalósító kisbirtokos parasztságot. Kitermelte az alulról fölhozott és kiemelt kádereivel az új hatalomhoz hűséges elvtelen réteget... akit meg lehetett vásárolni a saját fajtája tönkretételére.
*
Kiépült a III/III-as pol. oszt. titkos szolg. hálózata oly mértékben, hogy az egy főre jutó számuk kettő volt már akkor amikor Boross Péter, mint belügyéres átszervezte és többnyire bújtatott polgári állásokban elhelyezte őket...
*
A HELYCSERÉS támadással nem csak az új "elit" réteg alakult ki az 1980-as évekre, hanem az új munkás-parasztság, amelyikért már nem fájt senkinek a szíve.
az új középosztály - aki a kádári időkben szerezte viszonylagos jómódúságát - átgázolt ezen az új munkásságon.
*
Visszataszító az az igyekezet, amivel minden áron bűnbakot akar Soros és követői a Fideszből és Orbánból kreálni! Aljas megtévesztése a magyar népnek!!!!!!!!!!!!!!
*
A TÖRTÉNELMI TÉNYEK ELHALLGATÁSA legaljasabb hazugságfajta, mert az ellen amiről nem tudunk, VÉDTELENEK vagyunk!
*
Ezért soroltam ilyen hosszan a történelmi tényeket, mert fontosnak tartom, hogy ezen tudás birtokában hozzunk döntéseket és ítéletet.
*
Orbán-kormány nem csak 2014/15-öt nyilvánította Holokauszt-emlékévnek, hanem 2016-ot is. 2015. augusztus utolsó munkanapján, minden tanerővel kitöltettek egy a személyével, származásával kapcsolatos kérdőívet, majd aláírattak vele egy nyilatkozatot, melyben megígérte az alábbiakat:
*
Köves Slomó - az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbijának javaslatát megfogadta a magyar kormány, miszerint:
- ,,,,alternatív programot is hirdetni kell" .

Megörökíteni és feldolgozni a már nagyon kevés holokauszt-túlélő
1. élettörténetét, tapasztalatait - külföldi és hazai példák mintájára -, kölcsönös ,,örökbefogadás-programokkal", életútvideókkal, családi emlékek megörökítésével - és mindezt fiatalok bevonásával.
2. Az emlékévre szánt csaknem hétmilliárdos büdzséből javítsanak a holokauszt-túlélők szociális és egészségügyi helyzetén.
3. A hiteles történelmi emlékezet érdekében egy olyan intézmény (múzeum, emlékhely, kulturális központ) létrehozását javasolja, amely a magyarok és a magyarországi zsidók ezeréves együttélését mutatja be, mert szerinte nem lehet úgy beszélni a Holokausztról, hogy ne beszélnénk a zsidóság múltjáról és jelenéről.""

Örvendezhetnek Köves Slomóék, mert a 2015/2016-os tanévben folytatódik a ,,HOLOKAUSZT EMLÉKÉV".

Ugyanis, még be sem csöngettek, de a tanévnyitó előtti napon, 2015. augusztus 31-én minden általános iskolai pedagógusnak ki kellett töltenie egy - a személyére- származási- magánéleti adatokra vonatkozó kérdőívet.
A kérdőívhez egy NYILATKOZAT is tartozik, amely a fenti program MEGVALÓSÍTÁSÁRA TETT ígéretet is tartalmazza, melynek betartására vonatkozó nyilatkozatot aláírásukkal kellett megerősíteni.

Bóna Mária Ilona

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: kertgazdálkodást, továbbtanulóknál, közalkalmazottak, csehszlovákiából, szociáldemokrata, továbbmenekítést, meggyőződésével, földterületének, életútvideókkal, proletarizálták, kikiáltottakkal, liberalizmussal, hadrafoghatóság, megörökítésével, felfegyverkezve, hadügyminiszter, megvalósítására, ellenforradalmi, szerkesztésében, mintagazdaságok, világháborúban, élettörténetét, szervezkedések, tapasztalatait, oroszországgal, visszakövetelő, csatlakozásról, tiltakozásával, diszkrimináció, léegjellemzőbb, feszültségeket, magyarorszagat, középosztályát, rendelkezésére, jogakadémiákra, magyarországát, elhallgatott történelmi, uralkodó hatalom, magyar törvények, történelmi Magyarország, első világháborúban, akkori hadügyminiszter, szociáldemokrata pártban, hadsereg megújításában, leghírhedtebb közülük, különítmény tagjai, részleg tevékenységét, vidéki fegyveres, ellenforradalmi lázadások, rendelkezésére álló, személyben törvényt, elfogottak felett, Soros György, Orbán Horthy Magyarországát, TÖRTÉNELMI TÉNYEK, Böhm Vilmos, Stromfeld Aurél, Magyarországi Szocialista Párt, Cserny József, Belügyi Népbiztosság Politikai Osztályának, Korvin Ottó, Szamuely Tibor, Nemzeti Hadsereghez, Országos Földbirtokrendező Bíróságot, Horthy Miklóst, József Attila, Klebersberg Kuno, József Attila Nincsen, Horger Antal, Harmadik Birodalom, Antall Józsefről, Antall József, Antall Józsefnek, Azonban Magyarország, MENEKÜLTEK MENEDÉKE, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Kapronczay Károly, HELYCSERÉS TÁMADÁS, Boross Péter, TÖRTÉNELMI TÉNYEK ELHALLGATÁSA, Köves Slomó, Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Örvendezhetnek Köves Slomóék, HOLOKAUSZT EMLÉKÉV”, MEGVALÓSÍTÁSÁRA TETT, Bóna Mária Ilona,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Ibolya csokor  4 gyógytea, amely áldásos lehe...  Itt vagyok most, jó Uram  Pásztortáska gyógyhatásai  Gyurkovics Tibor fogalmazza me...  Tóth Árpád költő  Esti kép  Hallgatás  Ünnepeljük a magyar költészete...  A fekete ribizli az egyik legc...  Hála  Halló Április!  Hála  A csalán gyógyhatásairól  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hallgatás  Mint akit agyonvertek  Facebookon kaptam  Ünnepeljük a magyar költészete...  Esti kép  Hála  Zsoltárok  Hallgatás  Nagyon szép.......  Hála  A legjobb barát.....  Imádság  Hallgatás  Harmónia......  Facebookon kaptam  Pilinszky János költő  Harmónia......  Facebookon kaptam  6296 az új fertőzött, elhunyt...  Hála  Hallgatás  Változás és megújulás  Egy dolog  Zsoltárok  Ady Endre  Facebookon kaptam  Kökényvirágtea gyógyhatásairól  Jó kívánságom !  Facebookon kaptam  Ametiszt kristály  Facebookon kaptam  Naplemente  Esti kép  Facebookon kaptam  Hallgatás  Ametiszt kristály  Jó kívánságom !  Ady Endre  Karibi táj  Jó éjszakát!  Fohász  Harmónia......  Mint akit agyonvertek  A négy egyezség  A fagyöngy és a vérnyomás  A fagyöngy és a vérnyomás  A mesés India – mesék né...  Márai Sándor naplója  Aranyosi Ervin: Baráti szó  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Zsoltárok  Ady Endre - Héja - Nász Az Av...  Tavaszi kép  A mesés India – mesék né...  Baryt és dolomitkristály.  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Ünnepeljük a magyar költészete...  Tóth Árpád költő  Imádság  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A csalán gyógyhatásairól  Hála  Hetvenkedő lettem  KÖLTÉSZET NAPJÁN, 2021 ÁPRILIS...  Nagyon szép.......  Facebookon kaptam  Itt vagyok most, jó Uram  Facebookon kaptam Annuska bar...  4 gyógytea, amely áldásos lehe...  Facebookon kaptam  Erzsébet és Fülöp.......  Változás és megújulás  Zsoltárok  Szeresd velem Karinthy Frigyes...  Facebookon kaptam  Tavaszi csokor  Facebookon kaptam  Zsoltárok  Tudok - e még boldagan kacagni...  A mesés India – mesék né... 
Bejegyzés Címkék
elhallgatott történelmi, uralkodó hatalom, magyar törvények, történelmi Magyarország, első világháborúban, akkori hadügyminiszter, szociáldemokrata pártban, hadsereg megújításában, leghírhedtebb közülük, különítmény tagjai, részleg tevékenységét, vidéki fegyveres, ellenforradalmi lázadások, rendelkezésére álló, személyben törvényt, elfogottak felett, halálos ítéleteket, helyszínen nyomban, forradalmi törvényszékek, rögtönítélő bíróságok, vörös terror, nemzeti hadsereg, trianoni békediktátum, kollektív bűnösség, fenti adatok, kötelező hadrafoghatóság, behívó parancsot, 1920-as években, nagybirtokos arisztokrácia, magyar földbirtok, addigi birtokosok, reform végrehajtására, egész ország, társadalomban létező, arisztokrácia elfogadta, bethleni konszolidáció, köznemesi sorból, keszthelyi Festetics-kastély, főrangú hölgyek, történelmi korszakot, numerus clausus, budapesti egyetemi, jogakadémiákra való, tc-el korlátozták, zsidó hallgatóké, zsidóság köreiből, negatív diszkrimináció, aczéli hármas, szocialista rendszer, rácnak kenyeret, sírok nyílnak, magyar talpra, poklok kapuival, csepp vérig, magyar határ, lobogónk lobog, égig haragos, egyházi szervezetek, maguk programját, falu átalakítására, polgárosodás elősegítésére, parasztság iránti, első könyvhetet, olyan emberre, jövő generáció, léegjellemzőbb ismét, háborús készülődés, második világháború, magyar földre, későbbi &#8222, legnagyobb feladata, menekültügy megszervezése, trianoni békeszerződés, zsidó menekültekkel, francia szökevény, olasz katonákkal, orosz katonai, erdélyieken kívül, első külföldi, velük való, magyar kormányzatot, zsidókkal való, üldözöttek menekítésének, esetben nemcsak, folytatás olvasható, hazaáruló paktumnak, kertgazdálkodást megvalósító, alulról fölhozott, saját fajtája, 1980-as évekre, kádári időkben, magyar népnek, ellen amiről, történelmi tényeket, magyar kormány, emlékévre szánt, hiteles történelmi, olyan intézmény, magyarországi zsidók, zsidóság múltjáról, tanévnyitó előtti, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 95
  • e Hét: 411
  • e Hónap: 1298
  • e Év: 34985
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.