Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Boldogasszony tisztelete
  2007-04-17 16:39:30, kedd
 
   
  Magyar ősvallás Ádamtól és Szent Istvántól a XXI. Századig

(3. részlet)

A VI. Magyar Világkongresszusra, Dr. Balogh Sándor, USA


A BOLDOGASSZONY TISZTELET

A kérdés eldöntésében nemzeti hitvilágunk tanulmányozása is segít. Az ősmagyar vallás eredete minden valószínűség szerint visszamegy az őskinyilatkoztatáshoz, mert a történelem nem beszél magyar, szittya vagy szumér profétákról, bár a zsidó profétákon kívül, még az Ószövetség tanúsága szerint is, Isten küldött a különböző népeknek is profétákat, akiknek csak a neveit említi a Biblia, tanításaikat csak elvétve. Az őskinyilatkoztatás és a protoevangélium lényege, hogy Isten küld majd egy Messiást, aki megváltja az emberiséget. Isten nem a magyaroknak vagy pártusoknak ígért vallásalapítót vagy az idegen elnyomástól való megszabadítót, hanem az emberiségnek ígért egy Megváltót aki megnyitja a mennyek országát. A nemzeti vallás hirdetői lealacsonyítják a Boldogasszony szerepét istenanyai méltóságából egy nemzeti szimbólummá. Így téves felfogás lenne őseink vallását mint exkluzív magyar vagy szittya, hun, esetleg pártus vagy szumir vallást értelmezni!

Itt még meg kell jegyeznünk, hogy a protoevangélium, akár csak az ószövetség, nem nevezi meg sem a Messiást, sem szűz Édesanyját, de tartalmaz profetikus részleteket személyeikről. Jézus küldetéséről, és hogy Jézus Isten Fia volt, csak az Ószövetségi próféciákból tudjunk. Ha elvetjük az Ószövetséget, nem tudunk érvelni Jézus megfeszítőivel, hogy Jézus volt az eljövendő Messiás, hogy Jézus ISTEN Fia volt, stb. Ez volt a zsidók tragédiája is, hogy nem ismerték fel Jézusban Isten Fiát, az ígért Megváltót. Az Ószövetség tanúbizonysága nélkül, Jézus csak egy volt a sok vallásalapító közül akik próbálkoztak vallásokat alapítani, és neki véletlenül sikerült.

Visszatérve az ősmagyar valláshoz, egyik jelentős vallási kultúrkincsünk volt a Boldogasszony azaz a BABA tisztelete, amely a szumerokon keresztül Ádám és Éváig vezethető vissza. Így a Boldogasszony tisztelet segít elhelyezni a magyarok ősvallását nagyobb kontextusba, és most ennek a tiszteletnek az eredetét szeretném megvizsgálni, mivel a hivatásos vallástörténészek nem sok figyelmet szenteltek ennek a kérdésnek, főleg a II. Vatikáni Zsinat után nem, annak ellenére, hogy Zakar András[5] sokat várt ebben a kérdésben a II. Vatikáni zsinattól.

A Boldogasszony eredetileg Isten-anyát jelentett. Mivel azonban az idők múltán az egyisten-hit elhomályosodott, egyes kultúrákban a Boldogasszony személye maga is isten-jelleget vett fel. Azonban a fogalom eredete nem lehet más, mint az Ádamnak adott kinyilatkoztatás illetve ígéret: az Asszony, akinek a gyermeke megtöri majd a Sátán hatalmát! Azt a kultúrhagyományt amely ezt a fogalmat, az őskinyilatkoztatás egyéb elemeivel tovább vitte és ápolta, nevezzük "proto-kereszténységnek," azaz elő-kereszténységnek, mivel hitte és várta a Megváltó Messiás eljövetelét még Jézus születése előtt, sőt, az Ábrahámmal kötött szerződéstől függetlenül és már annak létrejötte előtt is. Mint láttuk, ezek a népek, Ábrahámmal, a zsidóságősatyjával együtt, keresztény szelleműek voltak, mielőtt Jézus megszületett volna, vagy mielőtt Jézusról hallottak volna.

Általánosan elfogadott vélemény, hogy Isten Ábrahám illetve a zsidók kiválasztása előtt, és még azután is, nem hagyta magára az emberiséget, és küldött nekik is profétákat és elismerte azok papjait is. Így például az ószövetségi idők legismertebb papja volt Melchizedek, akit az ószövetségi történészek és teológusok "pap-királyként" emlegetnek. Melchizedek Ábrahám kortársa volt, akinek Ábrahám maga is áldozatot mutatott be, így elismerve annak felsőbbségét.[6] Azonkivül volt egy másik nem-zsidó pap, Balaam, aki "kedves volt Isten előtt" (lásd Számok, 22-24) és még a Messiás eljöttét is megjövendölte (u.o., 24:17-19).

Végül a három királyok, akik elsőkként imádták Jézust, szintén nem-zsidók voltak. Tehát a Biblia bőven ad bizonyságot a protokereszténység létezéséről. Hogy a szumirok is a proto-keresztény kultúrkörbe estek, a Boldogasszony fogalma mellett világosan bizonyítja, hogy a választott Ábráham is Úr városában élt, és onnan vándorolt Isten utasítására a későbbi Izrael területére. Így Szumer nemcsak földrajzilag esik egybe a Paradicsom valószínű helyével, hanem egyenesen a proto-keresztény idővonal közepében foglal helyet.

Most pedig ugorjunk pár ezer esztendőt. A magyarok, több ezer éves vándorlás után megjelennek a Kárpátoknál. A hagyomány szerint vezérük, Álmos, születését a Turul madár, aki őseink hitvilágában Istent (Szentlélek?) jelképezte, előre bejelentette. Így valószínűsíthető, hogy Álmos maga, és leszármazottai, Árpádtól Gézán és Szent Istvánon keresztül, az ószövetségi Melchizedek rendje szerinti pap-királyok voltak, akik táltosok segítségével Istennek áldozatot mutattak be népükért.

Az sincs kizárva, hogy táltosaink és mágusaink is proto-keresztény papok voltak, akik azonban a zsidók tévedésébe estek és nemzeti vallást kerestek a kereszténységben, azért vetették el a nyugati hittérítők által hirdetett és bevezetett "új" vallást.

Jól megindokolt politikai meggondolástól indíttatva, ami lehetséges, hogy isteni sugallattal is párosult, Géza nyugati keresztény misszionáriusokat hívott be. Lehet érvelni, hogy Géza fejedelem a nyugati kereszténységet azért választotta, mert az a nemzet érdekeit jobban szolgálta. Azonban fia, aki már keresztényként nevelkedett, és minden valószínűség szerint mélyen hitt a keresztény tanításban, és a kereszténységben természetfeletti célokat (is?) szolgáló vallást látott. Ezért folytatta Géza munkáját és szívesen látta a nyugatról jött papokat, akik közül az első püspökök is kikerültek. Ezek egyike, Szent Gellért püspök, felismerte, hogy a Boldogasszony, akit a magyarok tiszteltek, nem más, mint a történelmi Szűz Mária, és tanácsolta Istvánnak, hogy a Boldogasszonynak adjanak nevet, hívják Szűz Máriának, Szűzanyának. Így Gellért tanácsára, István egyesítette a két fogalmat, és így lettek magyar őseink, egy generáción belül nagy Mária-tisztelők. A magyarságban az ősi proto-kereszténység és a történelmi kereszténység egyesült.

Ezzel mi a kereszténységen belül nem az Ábrahámig visszamenő "judeo" vonalat, hanem az Ádámig visszamenő ős- illetve proto-kereszténységet képviseljük.

Ezért szerencsésebb lenne, ha püspökeink illetve a Püspöki Kar ezt megértenék és újra tudatosítanák nemzetünk körében, ahelyett, hogy minden disztinkció nélkül támadják ezt a felfogást. Radics Géza[7] idéz egy írást a Heti Világgazdaság 2OO3 szeptember 27-i számából, amelyben Pápai Lajos győri megyéspüspök bírálja azokat a tanokat és nézeteket "amelyek szerint a kereszténység és az ősmagyar 'pogány' hitvilág elvei összeegyeztethetők. Pápai püspök úr szerint "Az ilyen keresztényellenes támadásoknak helyet adó, azt valló, azt vállaló vagy támogató mozgalmakkal, sajtóval, egy gyékényen nem árulunk." Tény, hogy vannak szélsőséges, sőt, pogány képviselői is ennek a mozgalomnak, mint azt Radics is elísmeri, azonban a Boldogasszony tisztelete, Gellért püspöktől Zakar Andrásig és az erdélyi Lukács Atyáig, elfogadott része a katolikus tanoknak, amelyek nem csak Ábrahámig, hanem Ádámig vezetik vissza a keresztény üdvtörténetet. A prófétai hivatás nem csak az ószövetségben létezett, hanem az mai is működik. A katolikus katekizmus jelen időben írja, hogy "Krisztus ... a prófétai hivatást nem csak a hierarchia ...

hanem a hívek által is gyakorolja."[8] Joseph Ianuzzi OSJ Atya a Milleneummal és a végső időkkel fogalkozó, Imprimaturral ellátott könyvének előszavában, erre hivatkozva, azt írja, hogy "nincs hely kétkedésre a proféciai kinyilatkoztatással kapcsolatban, mikor az eredeti."[9] Majd hozzáadja, hogy "századokon át a hívők, hithű tanubizonyságuk erejével nyiltan és körültekintően, Istennek és az Egyháznak engedelmeskedve gyakorolták ezt a prófétai hivatást. Ezáltal gazdagították az Egyházat dogmái kidolgozásában és tanítói hivatalában."[10] A szenttéavatási folyamat is a nép önkéntes tiszteletével kezdődik illetve azon alapul. Úgy tűnik, hogy a Boldogasszony vagy Baba Mária tisztelet is az őskinyilatkoztatásból és a protokeresztény tanokból ered, és a sensus fidei kategóriába tartozik.

A Dési ferences kolostorban élő Lukács Atya (Ft. Daczó Árpád, O.F.M.), több éves munkájának a gyümölcse a Csíksomlyó titka című könyv, amelyben őseink Máriatiszteletéről ír. Szakács Gábor készített a Demokratában interjút Lukács Atyával, amelyben a ferences atya felveti és meg is válaszolja a magyarok különleges máriatiszteletének a magyarázatát: "Honnan tudta népünk, hogy ezt a csodálatos istenasszonyt mar kezdettől Boldogasszonynak nevezze el? Könyvemben erre is rátérek. Valószinüleg azért, mert eleink ismerték a protoevangéliumot, vagyis az őskinyilatkoztatást."[11]

Megértés és támogatás helyett Lukács Atya józan és jószándékú munkája megnemértést és elzárkózást talált. Azzal is vádolták, hogy "pogány alapokra akarja visszavezetni a Csíksomlyói Szűz Mária tiszteletet." Ez és ehhez hasonló vádak tévesen szűkítik le a "kereszténység" fogalmát: a protoevangéliumot elvetik és ahelyett csak az Ábrahámmal kötött szövetségig vezetik vissza a kereszténységet, és az általánosan elismert "proto-kereszténységet" pogánynak nyilvánítják. Ez a negatív és téves hozzáállás mind a rövid, mind a hosszú távon csak árt a híveknek és az Egyháznak. A protokereszténység elvetésének másik következménye a Melchizedek rendje szerinti papság elvetése. Ha a Boldogasszonyban hívő őseink pogányok voltak, Melchizedek is pogány volt, tehát Jézus is pogány pap lett volna!

Könyvében Lukács Atya is beszámol, hogy "... jó magyar emberek ... szellemi utakat keresnek .... Valami új magyar vallásról is álmodoznak, amelyiknek vezércsillaga éppen a Baba Mária lenne, az ősi Boldogasszonyunk."[12] Ez a felismerés és a kérdés tisztázásának fontossága sürgette Lukács Atyát munkájának mielőbbi megírására. Ha ez fontos volt Lukács Atyának, mennyivel fontosabb lenne a magyar hierarchiának foglalkozni ezzel a jóindulatú világi kezdeményezéssel és azt helyes irányba terelni ahelyett, hogy rájuk kényszerítenék a sokkal kevésbé megalapozott "judeo-kereszténységet"? Sőt, egy lépéssel továbbmenve, nem lehetne-e javasolni, hogy Mária Országának a teológusai és püspökei, Zakar András munkáját folytatva, elől járjanak és jó példát mutassanak más népeknek a kereszténység igazi gyökereinek megértésében és feltárásában? Elvégre itt saját nemzeti őstörténelmünkről van szó.

Németh László[13] (aki nem azonos a "Minőség forradalma" írójával) "A Regnum Marianum állameszme" című részletes tanulmányában rámutat,[14] egyetértve más szerzőkkel, hogy "a magyarság megtérésekor a magyarok ősi istenasszony kultusza elősegítette a keresztény értelemben vett Istenanya, a Boldogságos Szűz kiválasztását.... A magyar katolikus megújulás Mária-tisztelete a magyar lélek időszerű igényeinek megfelelően sajátos, normatív jelleget öltött. Néha más népeknél is találunk a Mária-tiszteletben nemzeti színt, de ez nem kristályosodott ki olyan formában, mint a magyar Regnum Marianum."

Németh megemlíti a legendát, ahol a Szent Szűz tervében "Géza fejedelem születendő gyermeke viszi majd a főszerepet. A legenda szerint a Szent Szűz megjelenik Gézának, és figyelmezteti a születendő gyermek hivatására."

Így tehát "A Nagyasszony, a Boldogasszony tiszteletét őstörténetünk egyik nehezen vitatható tényének kell tekintenünk. Ősi, szkíta kori, nem keresztény, nem is egyszerűen pogány, hanem "ős-kinyilatkoztatásból" jövő hagyomány birtokosai vagyunk, amint azt Badiny Jós is mondja."

Szent Gellért legendájának Toldy-féle múlt századi fordításából egyértelmű, hogy a szent férfiú egyenesen tanácsolta, miszerint Szűz Máriát hívják Magyarországon "Boldogasszonynak" vagy "ez világnak nagy asszonyának". Gellért a népi hagyományt használta fel a Szűz Mária tisztelet elfogadtatására.

Ezt a tényt azonban két sajnálatos fejlemény nagyon elhomályosítja. A nyugatról (főleg Németország és Svájc) származó reformáció a Szűz Mária-tiszteletet elvetette, illetve azt tévesen, bálványimádásnak tekintette, Luter Márton és Kalvin személyes tanítása ellenére. DAVE Armstrong, a luteránusból katolikussá lett amerikai konvert szerint Luter hitt a Szeplötelen Fogantatásban, Mária Istenanyaságában és mennybevitelében. A Máriatiszteletet Luter azzal indokolta 1531 évi karácsonyi beszédében, hogy Ö "a legmagasabb az asszonyok közt, és a Kereszténység legnemesebb ékszere Krisztus után.... Ö a megszemélyesült nemesség, bölcsesség és szentség.

Mi soha nem tisztelhetjük Öt eléggé. Mégis a tisztelet és dicséret nem szabad, hogy megsértse Krisztust vagy a Szentírást..." Armstrong szerint Luter máriatisztelete közelebb volt a katolikus Egyházéhoz, mint a mai luteránusokéhoz.

Luter német követői ezt azzal racionalizálják, hogy Luter mariologiája az ágostonrendi múltjának a maradványa, tehát nem veszik komolyan alapítójuk nézeteit ezen a téren. Nálunk a protestáns Heltai Gáspárnál Szűz Mária helyébe - a Hartvik-legendát követő Bonfini szövegének magyar fordításában - maga az Isten lépett. Németh megemlíti - a katolikus-protestáns ellentét jellemzésére - a protestáns Magyari István könyvét, aki 1602-ben a pápistákat újítóknak nevezi, akik bevezették többek közt "az Boldogasszony és több Szentek ünnepe ülését". Magyari kimondja a bálványozás bűnét, amelyért az Úristen ostorozza a magyarságot.

Ez a nyugatról származó tévhit annyira beleivódott tudatunkba, hogy még a Mária országa című írás, amelyet jelen írásomhoz is felhasználtam, talán tudat alatt, de ezt a tévhitet terjeszti utolsó mondatában, mikor "Boldogasszony-imádásról" ír:: "A Regnum Marianum alapjául szolgáló Boldogasszony-imádás sajátosan magyar jellegét, hazafiságát, karizmáját, bizakodást sugárzó erejét mutatja a XVIII. században első himnuszunknak tett ének:

Boldogasszony anyánk, Régi nagy Pátrónánk!

Nagy ínségben lévén, Így szólít meg hazánk...

Bár ebből a Németh László által idézett első versszakból nem tűnik ki, hogy a vers illetve ősi himnuszunkban megnyilvánuló "Mária kultusz" Mária-tiszteletet vagy Mária-"imádást" jelent, de ha végigolvassuk a 12 szakaszos éneket, egyértelmű választ kapunk. A 10. szakasz így szól:

Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,

De könyörögj értünk s Hozzája megtérünk...

Ebből látható, hogy Mária csak könyöröghet értünk isteni Fiánál, de ő maga nem Isten! Anélkül, hogy a protestáns hit-tételeket kritizálnánk, ki kell mondanunk, hogy a Boldogasszony-tisztelet, idegen szóval "kultusz," nem azonos az "imádással," és nem szolgál magyar nemzeti érdeket a két fogalom összekeverése. Azonkívül azt is meg kell érteni protestáns honfitársainknak, hogy míg Nyugat-Európában nem létezett a miénkhez hasonló ősi Boldogasszony-tisztelet, nálunk a Boldogasszony-kultusz sokkal ősibb nemzeti hagyomány, mint a katolikus Mária-tisztelet. A Boldogasszony tisztelet nemcsak sokkal idősebb, mint az Ábrahámtól származó zsidó vallás, hanem egyenesen Ádámig és Éváig illetve az őskinyilatkoztatásig vezethető vissza. Így tehát a 16. században nyugatról indult és idekerült reformáció kedvéért elvetni ősi magyar hagyományunkat bibliailag megalapozatlan, és lényegében félreértésen alapul, és így téves álláspont. A protestáns vallás álláspontjának érdekes közjogi következménye is van. Szegfü szerint a Regnum Marianumnak koronázott királya csak katolikus lehet, aki tiszteli a Regnum Marianum koronázott királynőjét, a Baba Máriát. Mint tudjuk, a Szent Koronán is előkelő helyen szerepel Szűz Mária. Ezért a szebb magyar jövő érdekében szükséges nemzeti összefogás megköveteli, hogy ezen az alapon is egységesek legyünk. Ha ezt nem is követné dogmatikai és egyházszervezeti egyesülés, a közös Boldogasszony tisztelet mindenesetre közelebb hozná a magyar keresztény/keresztyén vallásokat egymáshoz.

Itt kell sajnálattal beszélnünk a másik egység-bontó kezdeményezésről, amire már hivatkoztunk: a "magyar vallás" megteremtésére irányuló törekvésekről amelyek hasonlóak a jeruzsálemi Szanhedrin állaspontjához. Mint Niebuhr felismerte, a zsidóság két részre szakadt, és a spirituális megváltót várók elfogadták Jézust, és ők lettek a kereszténység alapító tagjai és apostolai, míg a forradalmár Messiást váró Szanhedrin követői megmaradtak zsidónak a mai napig.

Minden kezdeményezés, amely az egyetemes kereszténységből partikuláris "nemzeti vallást," vagy "magyar hitet" akar kialakítani[15], mint fentebb láttuk, egyrészt félreérti Jézus isteni küldetését és ugyanabba a hibába esik, amelybe a zsidók vezetői, a Szanhedrin, estek mikor Jézus keresztrefeszítését követelték Pilátustól, mivel Jézus nem nemzeti politikával foglalkozott. Ezek a kereszténységet és a papságot azért kritizálják, mert megmaradt természetfeletti értékeket valló és hirdető vallásnak nemzeti ideológiává válás helyett.

Másrészt a magyar hit pártosai feleslegesen és esetleg tragikus következményekkel megosztja a magyarságot is. A magyar nemzet többsége vallja és elfogadja, hogy kereszténység természetfeletti vallás, amely lelki ügyekkel foglalkozik, és nem nemzeti ideológia, bár a kettő közt nincs ellentét és lehet átfedés, de a kettő semmi esetre nem azonos. A történelemből tudjuk, hogy vallási különbségek milyen ellenségeskedést tudnak okozni. Erre most semmi szükség nincs! . A politikai megosztottság mellett amúgy is vannak vallási ellentétek hivők és nem hívők, katolikus és protestáns vallások közt. Sőt, még a zsidóság is megoszlott: vannak kulturálisan asszimilálódott, zsidó vallást követő magyarok, és vannak akik a magyarságban automatikusan és alaptalanul zsidóellenességet, antiszemitizmust látnak. Nincs szükség a magyarságot még egy irányba megosztani. Inkább a nemzet egységesítésén kellene minden magyarnak dolgoznia.

Érdekes, hogy a nemzeti vallás alapjai, ahogy azt a Szanhedrin is bizonyította, a Ószövetségi Bibliában is megtalálhatók, mégis a "magyar hit" apostolai közül sokan, Zajti Ferencet követve, elvetik az Ószövetséget mert az a nemzeti vallás nem magyar hanem zsidó. Azonban Zajti Ferencnek csak részben van igaza, mikor az egyházatyákról azt írta, hogy az "ótestamentum szellemével jézusi módra szembeszállva akarták és törekedtek keresztülvinni az attól való végleges elszakadást."[16] Egyrészt az Ószövetség szellemisége kedvez a nemzeti vallásnak. Másrészt Zajti nem veszi figyelembe, hogy a szükséges elszakadás már maga Jézus illetve Szent Pál[17] idejében megtörtént. nemcsak a nemzeti-vallás szellemétől, hanem a zsidó kultúra külsőségeket hangsúlyozó szellemétől is. Jézus és a kereszténnyé lett zsidóság már rég megtisztította a keresztény hitet az Ószövetség nemzeti, ideiglenes jellegű tanításaitól, az "ótestamentum szellemétől," és felszabadította az emberiséget a régi Törvény alól anélkül, hogy az Ószövetséget a maga teljességében, annak maradandó értékű részeitől, főleg a Jézusra vonatkozó próféciákat elvetették volna.

Zajti idézi az irgalmas szamaritánus esetét[18], de nyilván nem érti annak lényegét. Jézus azt akarta ezzel a példabeszéddel kimutatni, hogy a felebaráti szeretet egyetemes, mindenkire vonatkozik, zsidóra és nem-zsidóra egyaránt, szemben a partikuláris zsidó felfogással, akik a felebaráti szeretet csak zsidókra vonatkoztatták. Így nincs szükség az Ószövetség teljes elvetésére, mint azt Zajtiék javasolják. Sőt, mivel az őskinyilatkoztatás alapján nem lehet Jézus messiási küldetését igazolni (ahogy a Boldogasszony személyét sem lehetett felismerni őseinknek), az Ószövetség általuk javasolt "végleges" elvetésével Jézus küldetését teszik igazolhatatlanná. Ha nincs Ószövetség, nemcsak kereszténység nincs, hanem Jézus-hit sem. Azonban Zajti ennél sokkal ravaszabb. Az Ószövetségből kiválogatja azt, ami az ő nemzeti vallást támogató álláspontját látszik igazolni, hogy t.i. Jézus nem zsidó, hanem pártus volt.

Itt egy súlyos félremagyarázást kell megemlíteni: Zajti különböző fordításokat idéz Ezekiel próféta 38. fejezetének egy részéről[19] annak bizonyítására, hogy Isten az Ábrahámnak tett ígéretet áttette Gógra. Egy mondat különböző fordításainak összehasonlításával eltereli a figyelmet a szöveg többi részéről. Az történt ugyanis, hogy Isten meg akarta büntetni a zsidóságot, mivel azok letértek a helyes útról, és Góg seregeit akarta használni mint "Isten ostora." Azonban miután Gog megbüntette a zsidókat, Isten megsemmisíti Góg seregeit is,[20] így bizonyítja hatalmát mindkét nép felett. Tehát legalább is Ezekielnél szó sincs arról, hogy Góg népe lett volna az újonnan "választott nép," ha a teljes szöveget nézzük. Csupán az Isten ostora" szerepet töltötték be, arra kaptak küldetést, "választottságot".

Végül, Zajti követőinek állításai nemcsak tévesek az Ószövetséget és Jézus tanítását illetően, hanem, mint láttuk, súlyosan megosztják a ma élő keresztény/keresztyén magyarságot is, pont amikor a nemzet történelmének talán legnagyobb válságát éli. Lehetne és kellene "magyar ideológiát" kialakítani, de anélkül, hogy a nemzetet vallási alapon megosszuk.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: boldogasszonynak, igazolhatatlanná, kereszténységben, valószínűsíthető, természetfeletti, honfitársainknak, félremagyarázást, istenanyaságában, kezdeményezéssel, mennybevitelében, boldogasszonyunk, bálványimádásnak, máriatiszteletet, kultúrhagyományt, kereszténységnek, kezdeményezésről, kinyilatkoztatás, kereszténységből, ellenségeskedést, egyházszervezeti, antiszemitizmust, boldogasszonyban, kereszténységet, asszimilálódott, protoevangélium, választottságot, megszemélyesült, elfogadtatására, felszabadította, engedelmeskedve, kristályosodott, tanubizonyságuk, protokeresztény, máriatisztelete, elhomályosodott, kereszténységen, kérdés eldöntésében, ősmagyar vallás, zsidó profétákon, különböző népeknek, neveit említi, protoevangélium lényege, magyaroknak vagy, idegen elnyomástól, emberiségnek ígért, mennyek országát, nemzeti vallás, nemzeti szimbólummá, eljövendő Messiás, zsidók tragédiája, ígért Megváltót, ősmagyar valláshoz, Szent Istvántól, Magyar Világkongresszusra, Balogh Sándor, BOLDOGASSZONY TISZTELET, Jézus Isten Fia, Jézus ISTEN Fia, Jézusban Isten Fiát, Vatikáni Zsinat, Zakar András, Megváltó Messiás, Isten Ábrahám, Melchizedek Ábrahám, Árpádtól Gézán, Szent Istvánon, Szent Gellért, Szűz Mária, Szűz Máriának, Püspöki Kar, Radics Géza, Heti Világgazdaság, Pápai Lajos, Zakar Andrásig, Lukács Atyáig, Joseph Ianuzzi OSJ Atya, Baba Mária, Lukács Atya, Daczó Árpád, Szakács Gábor, Lukács Atyával, Csíksomlyói Szűz Mária, Könyvében Lukács Atya, Lukács Atyát, Lukács Atyának, Mária Országának, Németh László, Regnum Marianum, Boldogságos Szűz, Szent Szűz, Badiny Jós, Szűz Máriát, Szűz Mária-tiszteletet, Luter Márton, DAVE Armstrong, Szeplötelen Fogantatásban, Mária Istenanyaságában, Máriatiszteletet Luter, Heltai Gáspárnál Szűz Mária, Magyari István, Sokat Fiad, Regnum Marianumnak, Baba Máriát, Szent Koronán, Mint Niebuhr, Ószövetségi Bibliában, Zajti Ferencet, Azonban Zajti Ferencnek, Másrészt Zajti, Szent Pál, Azonban Zajti,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.28. 18:02 Főpolgármesteri Hivatal: Szűts Ildikó a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt...
01.28. 18:01 Női torna Eb - Maximális létszámmal utazik a magyar válogatott
01.28. 17:52 A legbátrabb város ünnepe Balassagyarmaton
01.28. 17:52 Magyar képviselőket választott vezető szakbizottsági pozíciókba az Európa T...
01.28. 17:51 Nem bocsátható feltételes szabadságra az 1998-as siófoki taxisgyilkosság eg...
01.28. 17:42 Koronavírus - Szijjártó: a KKM sem belföldön, sem külföldön nem tud magyar ...
01.28. 17:41 Katalán válság - Junqueras: nem mondhatunk le a köztársaság létrehozásáról
01.28. 17:31 Letették a gödöllői vívócsarnok alapkövét
01.28. 17:13 Javult a fogyasztói bizalom az Egyesült Államokban januárban
01.28. 17:12 Opoziţia ungară a susţinut în Parlamentul Eeuropean o conferinţă despre "de...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Szeretet fény gif  Új csaj  Betty Boop  A munka jutalma  Virágok pohárban  Facebookon kaptam  Hasznosság  Naplemente  Várnunk kell őt  Facebookon kaptam  Főhajtás a vészkorszak áldozat...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hihetetlen erő van az imádkozó...  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam  Téli este  Pusztai Éva: Parázs  Téli kép  Kellemes hetet  Szép téli napokat!  Az egyensúly a kulcs mindenben...  Ideje továbblépni! Ami a múlt...  Facebookon kaptam  Az Úr áldása legyen rajtad éle...  Facebookon kaptam  Betty Boop  Facebookon kaptam  Pihenő kutya  Facebookon kaptam  Szép délutánt!  Merici Szent Angéla szűz 01.27  Vándorkereskedő  Etessük a madarakat!  Téli kép  Ideje továbblépni! Ami a múlt...  Nyugodalmas jó éjszakát kíváno...  Könyörgő  Facebookon kaptam  Az emberek, akik a mulandóság ...  Téli kép  Őrangyal  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az élet 7 szabálya.......  Téli örömök  Hihetetlen erő van az imádkozó...  Sarah bíboros: " Esteledik, a...  Betty Boop  Téli kép  Betty Boop  Főhajtás a vészkorszak áldozat...  Facebookon kaptam  Orchidea  Szépség.......  Betty Boop  Szèp estét kedves látogat...  Hasznosság  Megkeresztelkedés  Fehér cica  Téli este  Betty Boop  Virágok pohárban  Hatalom  Vízcseppes rózsa  Ami még van  Vízcseppes rózsa  Szép téli napokat!  Hóesés  Téli kép  Hóvirág  Jézus gif  Angyal hóesésben  Ó jaj, az asszony döngöl  Könyörgő  Betty Boop  Szép délutánt!  Facebookon kaptam  Szépség.......  Tojás szemek  Alvó baby  Png kislány korcsolyával  Facebookon kaptam  Téli kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ha mennél hideg szélben  3. évközi hét hétfő 01.27.  Alvó baby  A skót Petőfi születésének nap...  Jézus gif  Őrangyal  ÉletMentő alkalmazás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Áldott szép jó reggelt kívánok...  Hóvirág  Szőke Tisza egykoron......  Harmónia......  Főhajtás a vészkorszak áldozat... 
Bejegyzés Címkék
kérdés eldöntésében, ősmagyar vallás, zsidó profétákon, különböző népeknek, neveit említi, protoevangélium lényege, magyaroknak vagy, idegen elnyomástól, emberiségnek ígért, mennyek országát, nemzeti vallás, nemzeti szimbólummá, eljövendő Messiás, zsidók tragédiája, ígért Megváltót, ősmagyar valláshoz, szumerokon keresztül, magyarok ősvallását, eredetét szeretném, hivatásos vallástörténészek, idők múltán, egyisten-hit elhomályosodott, fogalom eredete, gyermeke megtöri, kultúrhagyományt amely, zsidók kiválasztása, ószövetségi idők, ószövetségi történészek, másik nem-zsidó, három királyok, proto-keresztény kultúrkörbe, választott Ábráham, későbbi Izrael, proto-keresztény idővonal, hagyomány szerint, ószövetségi Melchizedek, sincs kizárva, zsidók tévedésébe, nyugati hittérítők, nyugati kereszténységet, keresztény tanításban, kereszténységben természetfeletti, nyugatról jött, első püspökök, magyarok tiszteltek, történelmi Szűz, generáción belül, történelmi kereszténység, kereszténységen belül, ilyen keresztényellenes, erdélyi Lukács, katolikus tanoknak, keresztény üdvtörténetet, prófétai hivatás, ószövetségben létezett, katolikus katekizmus, prófétai hivatást, hívek által, végső időkkel, szenttéavatási folyamat, protokeresztény tanokból, sensus fidei, ferences atya, magyarok különleges, csodálatos istenasszonyt, protoevangéliumot elvetik, általánosan elismert, hosszú távon, kérdés tisztázásának, magyar hierarchiának, jóindulatú világi, sokkal kevésbé, lépéssel továbbmenve, kereszténység igazi, magyarság megtérésekor, keresztény értelemben, magyar katolikus, magyar lélek, magyar Regnum, legenda szerint, születendő gyermek, szent férfiú, népi hagyományt, tényt azonban, luteránusból katolikussá, asszonyok közt, megszemélyesült nemesség, katolikus Egyházéhoz, ágostonrendi múltjának, protestáns Heltai, protestáns Magyari, pápistákat újítóknak, bálványozás bűnét, nyugatról származó, tévhitet terjeszti, vers illetve, protestáns hit-tételeket, miénkhez hasonló, katolikus Mária-tisztelet, protestáns vallás, szebb magyar, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 22 db bejegyzés
e év: 22 db bejegyzés
Összes: 7652 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 318
  • e Hét: 1667
  • e Hónap: 27183
  • e Év: 27183
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.