Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Makkai Sándor a Debreceni Tudo
  2007-07-03 13:34:24, kedd
 
   
  7.

MAKKAI SÁNDOR a Debreceni Tudományegyetem katedráján

Makkai Sándor régi, hűséges barátjának: Varga Zsigmondnak - aki akkor a debreceni egyetem református hittudományi karának dékánja volt - ajánlására a Hittudományi Kar meghívta egyik gyakorlati teológiai tanszékére professzornak.
"Debrecen ősi magyarsága és reformátussága úgy ölelt körül, mint éltető, gyógyító, vígasztaló lelki napfény és levegő."
Írja költői szépséggel megfogalmazott önéletrajzában.
Végre szabadon dolgozhatott s teljes idejét, erejét korlátozás nékül a szellemi munkára fordíthatta. Isten kegyelme iránti mélységes hálaadással kapcsolódott bele a tudományos, irodalmi és társadalmi élet munkájába és a gyülekezeti-, egyházkerületi-, országos egyházi életbe.
Munkásságával azonban megmaradt a "a tisztán lelki és szellemi nevelő hatások körében, elsősorban a teológusifjúság, azután az olvasóközönség s végül a különféle alkalmakkor adott hallgatóság építésére".
"Siker és elismerés helyett a legtöbbször meg kell elégednünk a munka belső jutalmával, az igazság szeretetével. Ez a szellemi ember osztályrésze s jó, ha megelégszik vele."
A professzor a nevelés eszközével hathat igazán a társadalomra és munkájának "gyümölcsei tanítványai életén át érnek meg".

Az írónak sem tett jót a politikai becsvágy elhatalmasodása a harmincas évek Magyarországán, mert a politikai dillettantizmus súlyos csalódásokkal járt, amitől sem a jóakarat, sem az írói tehetség nem ment meg/fel.Az "író" Makkai Sándort a pártszempontoktól irányított kritika és irodalompolitika sem érdekelte és nem is vett rész benne.
Így azután az 1936 után írt szépirodalmi munkáival a kritika "hallgatással való mellőzését" érte el.
Témái az örök magyar és egyben örök emberi felé irányultak. Mit kezdhetett volna velük például egy jobboldali kritikus, amikor seholse találta bennük az egyoldalú fajimádatot? (Holttenger) Pl. István királyról írt Magyarok csillaga című művében sem a politikai megfontolást emelte ki, hanem az emberi karizma hatására és lelki szükségből megszülető európai magyarságot.
Az Ernyei családról szóló regénysorozat (Mi Ernyeiek, Szép Kísértet, Szabad vagy) egy székely kisbirtokos család - nemzedékeken át történő beleereződésének a magyar föld és szellemi élet egészébe - története. Ez a családregény már a háborús években jelent meg (1940-43) s ez is érthetővé teszi az irodalmi szélsőségek hallgatását, tükrözi a korszakra jellemző szellemi képet, tünetet.
Makkai Sándort mégis a szolgálat öröme töltötte el, mert könyvei eljutottak az emberi lelkekhez, az egész magyar nyelvterületen nagy volt az olvasóközönsége.

A Magunk revíziójában egy olyan politikai értelmű "transszilvánizmus"ról ír, amely "az értékekben megnyilvánuló örök magyarsághoz való erdélyi hűséget hirdeti".
1930 után, II.Károly román király rémuralmi időszakában még az is kétségessé vált, hogy egyáltalán lehetséges az erdélyi magyarságot megtartani.A Budapesti Hírlap 1935. évi 8. sz-ban, Hősiesség c. cikkében annak az aggodalmának adott hangot, hogy: "az erdélyi magyar anyagi és szellemi existencia fenntartásához a magára utalt önerő nem elégséges."
Makkai Sádor meggyőződésévé vált, hogy "az egész magyarság létjoga, hivatása, sorsa jövője, - ha még van rá idő, - magyarországi magyar társadalomnevelés helyes megvalósításától függ".

Debrecenbe kerülve, ebből a hitből kiindulva évekig folytatott erre irányuló tevékenységet: az ország különböző pontjain tartott előadások, hírlapokba és folyóiratokba írt cikkek, tanulmányok sorozatai és nemzetpedagógiai könyvei kiadása által.
Élt egyetemi tanári állása minden adott alkalmával is, mint a pasztorális teológiai szeminárium vezetője, a középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a hittudományi karon a pedagógiai megbízott szakelőadója.
Nevelési előadások tartására is felkérte a miniszterelnökség, a közoktatási minisztérium, a rádió, a Magyar Filozófiai Társaság, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, az Országos Bethlen Gábor Szövetség, a Magyar Kulturális Egyesületek Szövetsége és sok vidéki egyesület.
Nemzet és kisebbség, Örök Erdély, Erdély társadalma, A titokzatos Erdély, A nemzetiségi kérdés szabályozásának lelki feltételei és több más tanulmányában a magyar lelki egység és testvértársadalom kialakítását kívánta szolgálni.
Az 1937 tavaszán, a Látóhatárban megjelent Nem lehet c. cikkében kifejti a "kisebbségi" kategória lehetetlenségét, az emberi méltósággal össze nem férő voltát s tarthatatlanságát.Mégis ellenérzést szült Erdélyben ez az írás, mert Makkai Sándor azt állította, hogy a "kisebbségi létforma elsősorban nem is politikai, hanem erkölcsi lehetetlenség..."
Ezt az állítását némely erdélyiek maguk ellen irányuló ítéletnek magyarázták, pedig "a lelkiismeretlen hatalmak megbélyegzésére vonatkozott, amelyek a kisebbségi szégyenkalodát kitalálták és megteremtették."
Nevelési elgondolásait két könyvben is megírta: Magyar nevelés, magyar műveltség, Bp/1937; Tudománnyal és fegyverrel, A nemzetnevelés terve Bp/1939.
Ezekhez lehet még számítani Az örök ifjúság c. tanulmányát, mely az Atheneumnál jelent meg 1941-ben.

A Magyar nevelés, magyar műveltségben a "pedagógiai gondolkozás" útját - iskolai és kultúrpolitiaki értelemben - vázolja föl. Megfogalmazza a műveltség lényegét, tisztázza az önfenntartó és önértékű szellemiség megvalósulásának tudományos, művészeti és erkölcsi irányait; a művelt emberek, értékes művek és célszerű szervezetek egységét és kölcsönösségét:
"A közműveltség lehetősége: az alapértékekben való megegyezés, a múlt helyes szemlélete, a felhalmozott kultúr- kincs (a felnövekvő nemzedékeknek való) átadása, a jövőt előkészítő reális célkitűzések ... elvezetnek a testvéri közösséghez, melyben mindenki a maga munkáját végezve egyformán megbecsült tagja a nagy egésznek."
A köznevelés szervezésében, irányításában és ellenőrzésében a döntő szerep az államot - mint "a közösség legfőbb létérdekét hordozó, felelős lelkiismeret megtestesítőjét" - illeti, de részt kapnak belőle az egyházak is.A helyes köznevelésben: összhang van "a tudatosságot hordozó munkásság és értelmiség között"; kifejezéshez jut az "ösztönösségében az örök magyar értékeket őrző népiség."; "...nem kívülről és felülről erőszakolunk népünkre egy idegen kultúrát, hanem alulról és belülről építjük meg a sajátos népi kultúrörökségnek az európai kultúrkinccsel való egészséges összeolvasztásával..."
Makkai Sándor pedagógiai munkásságát a hivatalos kormányzati tényezők "sok tanulságos, értékes és nemegyszer elismerő irodalmi bírálatban" részesítették, gyakorlatait azonban nem vették figyelembe, jóllehet: a nemzetnevelés a közoktatási kormánynak valóságos "varázsszava" volt.

Lelkészi tanfolyamokon és konferenciákon kiderült, hogy a református egyház és a református nép helyzete és létkérdése a testület előtt sem ismert. "A falukutatók, népszociológusok és népi írók munkáiban pedig többnyire vagy semmiféle, vagy torz és néha célzatosan egyházellenes képet találtam a reformátusságról." (A magyar reformátusság egyházi élete c. munkája. Megjelent: Igazság és Élet 1939. és 1940. évfolyamában, valamint könyvalakban az Igazság és Élet Füzetei c. kiadványban..)
Az Egyház missziói munkája című, 1938-ban megjelent munkájában, az egyház történeti képét, életét, tevékenységét - az ekkléziasztikai szemlélet szempontjából - a lelkipásztori munka jelentőségében tárgyalta.
Az ekkléziasztika a theol. tudományban és a lelkészképzésben c. munkájában írta meg a Coetus Theologorum debreceni tagozatán, a témakörben lefolytatott vita során fölmerült kérdéseket.(Megjelent: a Theologiai Szemlében, 1942-ben, majd a Károlyi Emlékkönyvben: Kijelentés és egyház címmel.
Vita Victor Jánossal, megjelent a Theologiai Szemle 1941. évfolyamában, majd Egyház és gyülekezet, különös tekintettel a lelkigondozásra címen az Emlékkönyv Szentpéteri Kun Béla hetvenedik születésnapjára c. kiadványban 1946-ban.)

Makkai Sándor belebetegedett abba a gigászi harcba, amelyet a román hatóságokkal - közvetlen és közvetett módon, Erdélyben folytatott.
Hazai földön, "határon belül", túlélve a második világháborút, annak minden gyötrelmeit megszenvedve is dolgozott és dolgozott. Amikor véget ért a háborús borzalom, az oly áhított békével újabb békétlenség szakadt Magyarországra...
1951. július 19-én, 61 éves korában Makkai Sándor meghalt és feledésbe merült egész - teológiai, pedagógiai, lelkészi és szépirodalmi - munkássága, pedig életműve példaértékű és nemzeti megújhodásunkat szolgáló lehetne ma is...

(folyt.köv.)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: megvalósulásának, nemzetpedagógiai, beleereződésének, kultúrörökségnek, lelkészképzésben, reformátusságról, irodalompolitika, népszociológusok, megvalósításától, megújhodásunkat, teológusifjúság, lelkigondozásra, megbélyegzésére, lehetetlenségét, tudományegyetem, megtestesítőjét, szabályozásának, olvasóközönsége, születésnapjára, lelkiismeretlen, elhatalmasodása, ösztönösségében, kultúrpolitiaki, dillettantizmus, ekkléziasztikai, kultúrkinccsel, ekkléziasztika, belebetegedett, jelentőségében, olvasóközönség, önéletrajzában, megfogalmazott, magyarországán, konferenciákon, nyelvterületen, szégyenkalodát, debreceni egyetem, szellemi munkára, tisztán lelki, különféle alkalmakkor, munka belső, igazság szeretetével, szellemi ember, nevelés eszközével, politikai becsvágy, harmincas évek, politikai dillettantizmus, írói tehetség, pártszempontoktól irányított, 1936 után, örök magyar, jobboldali kritikus, Makkai Sándor, Debreceni Tudo, MAKKAI SÁNDOR, Debreceni Tudományegyetem, Varga Zsigmondnak, Hittudományi Kar, Makkai Sándort, Szép Kísértet, Budapesti Hírlap, Makkai Sádor, Magyar Filozófiai Társaság, Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Országos Bethlen Gábor Szövetség, Magyar Kulturális Egyesületek Szövetsége, Örök Erdély, Élet Füzetei, Coetus Theologorum, Theologiai Szemlében, Károlyi Emlékkönyvben, Vita Victor Jánossal, Theologiai Szemle, Emlékkönyv Szentpéteri Kun Béla,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.17. 23:52 Fehér Ház: Donald Trump egészségi állapota "nagyon jó"
11.17. 23:42 Brazil Nagydíj - Módosított végeredmény, a vb-pontversenyek állása
11.17. 23:02 Női kosárlabda Eb-selejtező - Győzelem Szlovákia ellen
11.17. 22:22 Curling Eb - A magyar férfi csapat legyőzte Észtországot
11.17. 21:21 A várakozásokat felülmúlva kelt el több kép a Virág Judit Galéria árverésén
11.17. 21:02 Férfi kézilabda BL - Egy góllal nyert idegenben a Szeged
11.17. 21:01 Jégkorong Erste Liga - Legyőzte a Hokiklubot a Csíkszereda
11.17. 20:51 Brazil Nagydíj - Végeredmény, a vb-pontversenyek állása
11.17. 20:42 Alkotmányjogász: törvényben kellene előírni a politikusok számára a nemzeti...
11.17. 20:32 Brazil Nagydíj - Verstappen nyert, Gasly a második
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Pihenő jégmadár Hűvös, párás ...  Az én barátom  Keresztyénség  Bánat  Gyilkos illat  Jézus Krisztus  Ébredés  Ősz színei  Vidám, szép napot  Hitetlenség  Hit  Kandalló  Facebookon kaptam  A gazdagság, nem házakban laki...  Megváltás  Kellemes teázást  Őszi csokor  Kandalló  Zuhatag  Újjászületés  Hitetlenség  Hóember lámpással  Vidám, szép napot  Bálványimádás  Szèp estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Romantikus szép estét  Vidám, szép napot  Újjászületés  Táncosok - a hölgy pirosban  Hitetlenség  Újjászületés  Őszi kép  Azt mondják, a ruha teszi az e...  Őszi kép  Őszi kép  Bálványimádás  A feltámadott Krisztus  Szép estét  A megdicsőült Krisztus  Megalázkodás  Őszi kép  32. évközi hét szombat 11.16  Orchidea  Őszi csokor  Ferenc pápa üzenete a szegénye...  Vidám, szép napot  Ne aggodalmaskodj a holnap fel...  Bánat  Feszítem a határt, hogy lépjem...  Helytörténeti- néprajzi hagyom...  Esőben  Szép estét  Azt mondják, a ruha teszi az e...  Elmúlt a nyár  Gomba  Megváltás  Bálványimádás  Vízcseppes rózsa  Évközi 33. vasárnap. 11.17 Csí...  Nő virág csokorral  Kávéra van szükségem  Szép estét  Romantikus szép estét Pintere...  Szèp estét kedves látogat...  Őszi levelek  Bálványimádás  Csokor vázában  Megosztott szív  Őszi kép  Kellemes kikapcsolódást  Nem vagyok én költő  Őszi levelek  Van, kinek gyereket nem ad az ...  Szèp estét kedves látogat...  Jó reggelt , szép napot  Évközi 33. vasárnap 11.17  Ferenc pápa üzenete a szegénye...  Őszi kép  Állati szeretet..................  Szèp estét  Almák kosárban  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Ferenc pápa üzenete a szegénye...  Vidám, szép napot  Nem lapos  Hit  A pénzt elő lehet teremteni  Őszi csokor  Az én kertem  Jó reggelt , szép napot Roman...  Útravaló – 2019. novembe...  Esőben  Keresztyénség  Újjászületés  Nő virág csokorral 
Bejegyzés Címkék
debreceni egyetem, szellemi munkára, tisztán lelki, különféle alkalmakkor, munka belső, igazság szeretetével, szellemi ember, nevelés eszközével, politikai becsvágy, harmincas évek, politikai dillettantizmus, írói tehetség, pártszempontoktól irányított, 1936 után, örök magyar, jobboldali kritikus, egyoldalú fajimádatot, politikai megfontolást, emberi karizma, székely kisbirtokos, magyar föld, háborús években, irodalmi szélsőségek, korszakra jellemző, szolgálat öröme, emberi lelkekhez, egész magyar, olyan politikai, értékekben megnyilvánuló, erdélyi magyarságot, aggodalmának adott, erdélyi magyar, magára utalt, egész magyarság, hitből kiindulva, ország különböző, pasztorális teológiai, középiskolai tanárvizsgáló, hittudományi karon, pedagógiai megbízott, közoktatási minisztérium, titokzatos Erdély, nemzetiségi kérdés, magyar lelki, 1937 tavaszán, emberi méltósággal, állítását némely, lelkiismeretlen hatalmak, kisebbségi szégyenkalodát, nemzetnevelés terve, örök ifjúság, műveltség lényegét, művelt emberek, közműveltség lehetősége, alapértékekben való, múlt helyes, felhalmozott kultúr-, felnövekvő nemzedékeknek, jövőt előkészítő, testvéri közösséghez, maga munkáját, nagy egésznek, köznevelés szervezésében, döntő szerep, közösség legfőbb, helyes köznevelésben, tudatosságot hordozó, idegen kultúrát, sajátos népi, európai kultúrkinccsel, hivatalos kormányzati, közoktatási kormánynak, református egyház, testület előtt, magyar reformátusság, egyház történeti, ekkléziasztikai szemlélet, lelkipásztori munka, témakörben lefolytatott, lelkigondozásra címen, gigászi harcba, román hatóságokkal, második világháborút, háborús borzalom, megvalósulásának, nemzetpedagógiai, beleereződésének, kultúrörökségnek, lelkészképzésben, reformátusságról, irodalompolitika, népszociológusok, megvalósításától, megújhodásunkat, teológusifjúság, lelkigondozásra, megbélyegzésére, lehetetlenségét, tudományegyetem, megtestesítőjét, szabályozásának, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 18 db bejegyzés
e év: 172 db bejegyzés
Összes: 7600 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 151
  • e Hét: 1148
  • e Hónap: 10360
  • e Év: 126514
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.