Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Népem bajait ordítom világgá..
  2008-01-23 20:35:23, szerda
 
   
  ,,Népem bajait ordítom világgá, ameddig csak élek. "
Wass Albert az emigráció szószólójaAdjátok vissza a hegyeimet!

Gróf Czegei Wass Albert életútjáról

Wass Albert 1908. január 8-án született erdélyi főnemesi család sarjaként, a Kolozs vármegyei Válaszúton. A család 1047-ig vezeti vissza eredetét. Kora gyermekkorától kezdve közel érezte magához a hegyeket, erdőket, tavakat - a természetet. Szülei - gróf Wass Endre és Bánffy Ilona - korai válása magányossá tette az érzékeny fiút. 1926-ban érettségizett, majd a Debreceni Gazdasági Akadémián tanult és szerzett diplomát. 1935-ben megnősült, Siemers Évát vette feleségül. 1936-ban megszületett első fia, Vid, 1937-ben második fia, Csaba (aki néhány év múlva meghalt), 1941-ben harmadik fia, Huba, 1943-ban Miklós, majd 1944-ben ötödik fia, Géza.

Wass Albert 1945 húsvét hetében hagyta el Magyarországot. A német emigráció évei alatt is nemzete felemelkedéséért fáradozott. Bajorországban földmérői, majd éjjeliőr állást kapott. Ekkor írta az ,,Adjátok vissza a hegyeimet!" című regényét. A kommunista Románia népbírósága 1946-ban koholt vádak alapján - távollétében - halálra ítélte. Már ebben az évben kérte ügyének felülvizsgálatát. Takaró Mihály irodalomtörténész 2004-ben megjelent ,,A gróf emigrált, az író otthon maradt" című Wass Albertről szóló tanulmánykötetben megállapítja: ,,A román és a magyar sajtóban 1990-től napjainkig gyakran visszatérő és igaztalan vád vele szemben, hogy ha ártatlannak tartotta magát, miért nem kérte ő saját maga ügyének felülvizsgálatát. Azért igaztalan és nemtelen már e kérdés felvetése is, mert Wass Albert már 1946. szeptember 17-én levélben szándékozott kérni ügyének felülvizsgálatát. Tette ezt annak ellenére, hogy a román hatóságok - ez bizonyított tény -, hivatalosan soha nem értesítették az ellene hozott halálos ítéletről."

Wass Albert tanúvallomásában olvasható: ,,Mint a másfél milliós erdélyi magyar néptöredék fiatal nemzedékének írója, hívatásomat mindenkor szerencsétlen kis népem szolgálatába állítottam... Tudomásomra jutott, hogy Romániában halálra és vagyonom elkobzására ítéltek. Az indokokat nem ismerem, azonban lelkiismeretem tiszta, és fölemelt fejjel állok a világ közvéleménye elé, védelmet és elégtételt kérve. Nem lehet, hogy csupán azért, mert valaki mint író az önállóság és a szabadság híve, koholt vádakkal halálra ítélhető legyen...Tudom, hogy a román nacionalizmus Erdély másfélmilliós magyarságának elpusztítására törekszik, így elsősorban a szellemi embereket akarja útjából félreállítani...Fölemelt fővel állok Amerika népe elé és védelmét kérem! Becsületes emberek védelmét, becsületes ügy számára...Hiszek abban, hogy az igazságnak győznie kell az igazságtalanság fölött." Gondolatait e sorokkal zárja: ,,És végül hiszem, hogy nem lehet ma már az egész világnak szeme láttára bármilyen mesterségesen gyártott vádak alapján, csupán azért megölni valakit, mert jogot mert követelni az élethez, még a háború előtt, elnyomott népe számára!

Hiszek. Mert ha nem hinnék, nem érdemelné meg ez a világ, hogy éljek benne, mint ember. Akkor csak vadállatoknak van helyük ezen a földön. Plarnhof, 1946. szeptember 17."

Az író második feleségét Amerikában ismerte meg, akivel házasságot kötött 1952-ben. 1957-től az University of Florida egyetemi tanára lett, ahol 1970-ig tanított európai irodalmat, és történelmet. Emellett német és francia nyelvet oktatott.

Takaró elemzése szerint a kommunista Ceausescu-rendszer Romániája nem szemlélte tétlenül Wass erőfeszítéseit Erdély ügyében. Az irodalomtörténész véleménye szerint: ,,Többször megtapasztalták már, hogy az író minden politikai befolyását latba vetve milyen sikeresen végzi felvilágosító tevékenységét Amerikában Erdéllyel kapcsolatban. Ekkor kezdődnek meg a kísérletek Wass Albert elhallgattatására. Minden eszközt igénybe vettek arra, hogy az író tekintélyét lerombolják. Nevét és becsületét besározzák, egzisztenciáját, sőt, puszta életét is elvegyék tőle."

'Háborús bűnösség' címén sajtókampányt indítottak ellene. Erre az író két cikkben határozottan és keményen visszautasította a róla írt vádakat és rágalmakat. A Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1979. szeptember 30-i számában 'Mi van a füst mögött' című írásában a következőket írja: ,,..El kell hallgattatni az írót, ez a parancs a füst mögött! Hogy kinek a parancsa ez, azt az olvasó fantáziájára bízom...Erdélyi magyar népem bajainak és szenvedéseinek szószólója vagyok...Népem bajait ordítom világgá, ameddig csak élek, s könyveimen át még azután is. Elpusztíthatnak, az igaz, hiszen halandó ember vagyok. De a papírra vetett igazság megmarad, s előbb-utóbb halló fülekre lel...Míg egy igazságos, emberséges megoldás nem biztosítja Erdély magyarjainak békés jövendőjét, mi magyarok nem hallgathatunk és nem nyugodhatunk, még ha agyon is vernek miatta."

Az író 1978 márciusában veszítette el második feleségét, Elizabeth-et. Ez nagyon megviselte a 79 éves írót. Ebben az időszakban ,,A kivénült harcos leteszi a fegyvert" című írásában a következő megrázó gondolatokat rögzíti: ,,Én letettem a fegyvert. Cserbenhagytak a magyarok, huszonhét hosszú és küzdelmes esztendőn keresztül. Elég volt. Beleöregedtem, belefáradtam és beleszegényedtem az eredménytelen munkába."

A másik - tragikus következménnyel járó - csapás akkor érte a már idehaza is ismert írót, amikor a kommunizmus megbukott, s ez nagy lelkesedéssel töltötte el. Takaró írja: ,,Reménykedett, hogy nem idegenként, hanem mint magyar állampolgár léphet újra hazai földre. Hazatérése, valamint magyar állampolgársági kérelme zátonyra futott." A már fent említett kötetben olvasható Wass Albert idevonatkozó, megrázó levele: ,,Uraim! Nyolcvannyolc éves vagyok, magyarnak születtem. Alapítványom célja irodalmi munkásságomat hazámnak bemutatni. Mint magyar állampolgár kívánok haza látogatni, nem pedig mint román vagy amerikai..." A Belügyminisztérium képviselője, Dr. Ugróczky Mária főosztályvezető a következő válaszlevelet írta. ,,Tisztelt Wass Úr! Rádióműsorból szereztünk tudomást arról, hogy kérelmet juttatott el Magyarországra magyar állampolgárságának visszaszerzése érdekében. Tájékoztatom arról, hogy az interjú elhangzásának időpontjáig a kérelem nem érkezett meg a Belügyminisztériumba. A rádióműsort követően állampolgársági kérelmét megkerestük...Sajnálattal értesítem arról, hogy magyar állampolgárságát - az 1945. évi fegyverszüneti egyezmény rendelkezései alapján - elvesztette, így a magyar állampolgárság fennállását tanúsító bizonyítványt kiállítani nem tudok..." 1997. január 21.

Nem tudjuk, mennyire befolyásolta az író utolsó tettét a Magyarországról érkező elutasító válasz. Tragikus haláláról mindenesetre így vélekedik Takaró Mihály: "Wass Albert, a mélyen hívő, Bibliát olvasó vasárnaponként templomba járó református ember sohasem akarta megölni magát. Józan ítélőképessége birtokában tudta, hitte és hirdette is, hogy az életet Isten adta és csak Ő veheti el. Ékes bizonyíték erre a halála előtt öt héttel, kilencvenedik születésnapján családja, barátai körében elmondott beszéde, amelyben épp az élet mellett tett hitet." S hogy mégis miért vetett véget életének? - tehetjük fel a kérdést. Az irodalomtörténész így válaszol rá: ,, Az események tragikus összejátszása, főképp pedig harmadik felesége, Mary La Plante magatartása váltotta ki előre nem tervezett, általa mindig is elutasított, kétségbeesett tettét."

Wass Albert halálával fiai vették gondozásba Édesapjuk szellemi hagyatékát. Czegei Wass Géza emlékirataiban a következőképpen nyilatkozik erről: ,, Apánk tiszteletére mi, az öt fia, Vid, Huba, Mikós, Endre, és én (Géza) odaszántuk magunkat, hogy folytassuk élete munkáját." Hamvait, ahogy végrendeletében meghagyta az író, szétszórták szülőföldjén, melyet annyira szeretett, melynek szabadságáért szentelte egész életét.

S hogy milyen korban született Wass Albert? Elődeiről megrázó őszinteséggel így vall maga az író: ,,Gróf Wass Albert felsőházi tag családi sírhelye. Ez a Wass Albert a dédapám volt. 1848-49-ben harcolt a szabadságért, Bem szárnysegéde volt...Ma már a sírhelye sincs meg többé a kolozsvári temetőben. Azt is kidobták onnan a gyilkosok. Oda temettük Nagyapámat is. Az ő hamvait is kidobták az oláhok a házsongárdi temetőből. Az ember megborzad ettől: miféle gyűlölködő népség ez, amelyik még a holtakat se hagyja nyugodni."

S hogy milyen történelmi időben élt Wass Albert Erdélyben? A magyarság talán legtragikusabb korszakában. Erdély román megszállás alá került, melyről ezt írta Raffay Ernő történész: ,,1918. december 1-jei gyulafehérvári román nagygyűlésen megalakították a Román Nemzeti Nagytanácsot...A történeti Erdélyt a román hadsereg két és fél hónap alatt szállta meg...A zömmel magyar vasutasokat román hűségeskü letételére kötelezték, 1919. február 1-től csak az esküt letett vasutasok kaphattak fizetést. Megkezdődött a több tízezer magyar vasutas elűzése, letartóztatása vagy ,,csak" az állásból eltávolítása...A román nemzeti gárdák egész Kelet-Magyarország területén lefoglalták a kincstári javakat, anyagokat, épületeket...Bevezették a teleofon-lehallgatásokat, fölbontották a magánleveleket, végül bevezették a cenzúrát...Az erdélyi románok és a megszálló román hadsereg az 1848-1849-es atrocitásokat is felülmúló kegyetlenkedéssel félemlítette meg és űzte el a magyar nemzetiségű lakosokat Erdély szinte minden településéről...Letartóztatták az összes erdélyi magyar püspököt, az elérhető főispánokat és alispánokat, főszolgabírókat, jegyzőket..."

A Wass család a nagybirtokos arisztokráciához tartozott. Apja 2500 holdas birtokát, és Nagyapja 5000 holdas birtokát vették el, és maradt mindösszesen 300 hold földjük. Az író apja szinte belebetegedett a veszteségbe. Wass Albert így írt erről: ,,A kétezerötszáz holdas birtokból csak kétszáz hold szántó, ötven hold legelő és ötszáz hold erdő maradt...Apámat azonban iszonyúan leverte ez a veszteség. Hetekig betegen feküdt, kétszer kórházba is vitték, és egy esztendő alatt harminc évet vénült."

Az általános elszegényedés, és a mindennapi atrocitások elől az 1918. őszét követő években többszázezren menekültek el Romániából. Ebben az időben a ,,román állami és megyei hivatalok teljes erővel kihasználták a kezükbe csöppent hatalmat, s az azonnali meggazdagodás erőszakos és törvénytelen módszereit kezdték alkalmazni" - állapította meg Raffay Ernő. A lakás-rekvirálásokat egy nap alatt hajtották végre. Egy példát is olvashatunk a fent említett - Szabad Tér Kiadó és a Czegei Wass Foundation kiadásában megjelent - kiváló kötetben: ,,S. Abraham, a főtér egyik boltjának tulajdonosa rendeletet kapott, hogy boltját 24 óra alatt ürítse ki, s kulcsait adja át Popa Ioan román kereskedőnek...Abraham, mikor a rendeletet kikézbesítették, megőrült, úgy, hogy be kellett szállítani az őrültek házába."

,,A sokezres lélekszámú magyar tisztviselői kar jól képzett tagjai a húszas évek elejére, nemcsak munka, hanem lakás nélkül maradtak" - írja Raffay igazságot feltáró tanulmányában. Majd megállapítja: ,,A román megszálló kormányok talán legerősebben a magyar egyházaktól féltek a két háború között: a magyar nemzet legnagyobb védelmezőinek és összetartójának tekintették őket. Ezért tartóztatták le, és sarcolták meg már 1918 őszén az erdélyi magyar püspököket, ezért zaklatták, akadályozták a papokat, és ezért kísérelték meg a magyar keresztényeket a román ortodox egyházba kényszeríteni. Mind a papok, mind a hívők, mind a magyar egyházak kiállták a nehéz próbát."

Az 1945 utáni Magyarországról bátran kijelenti: ,,...megkezdődött a kommunista diktatúra kiépítése, valamint folytatódott a magyarellenesség. A magyar nép történetében példátlan helyzet állt elő: a hazai kormányok nem a magyarság érdekeinek a képviselői, hanem a magyarüldöző szomszédos kormányok testvéri szövetségesei lettek."

Ezekbe a történelmi folyamatokba illeszkedett bele a Wass grófok elleni, halálos ítélettel, valamint vagyonelkobzással járó koncepciós per. Nem véletlen, hogy a Wass grófok, apa és fia időben eltávoztak a román és szovjet hadsereg bevonulása előtt - jelenti ki Raffay. A koncepciós perben nem tudják bizonyítani a bűnösséget 'gyilkosságra való felbújtásban'. Előveszik hát a ,,Jönnek" című nagysikerű regényét. A Wass család elleni vádiratot megtárgyalta a kormány, Petru Groza miniszterelnök alá is írta a dokumentumot. A két Wass nevéhez ceruzával odaírták: ,,bűnös, felbújtó, halál". A Wass családról szóló koncepciós per anyagát első alkalommal dolgozta fel a kötetben Vekov Károly Kolozsváron élő történész.

Az adott kort, Trianon tragédiáját ismerve teljesen érthető Wass Albert gondolatsora az ,,Adjátok vissza a hegyeimet" című regényében: Idézzük őt: ,,Mert nem tisztességes dolog szabadságról beszélni, és mások szabadságát odaajándékozni az ördögnek. Igazságról és emberi jogokról beszélni és odaajándékozni egy országot a halálnak. Meg fogom kérdezni tőlük: mit vétettem ellenetek, urak? És mit vétett az én népem, ott a hegyek között? Majd előveszik a pénztárcáikat, mint ahogy szokták, ha nem tudnak megfelelni a szegények kérdéseire, de én azt mondom nekik: Nem, urak! Ne alamizsnát adjatok! Adjátok vissza a hegyeimet!"

Wass Albert fél évszázadot töltött az Egyesült Államokban. Lukácsi Éva református lelkipásztor a következőket állapította meg az íróval foglalkozó tanulmányában: Wass Albert ,,1957 tavaszán a könyvtárak anyagainak tanulmányozása közben döbbent rá, hogy milyen eltorzított, hamis információkat terjesztenek a Magyarországról és Erdélyről szóló könyvek, amelyek hamis adatokkal vezetik félre az amerikai tudományos intézmények kutatóit... Az író 1970-től - nyugdíjba vonulásától haláláig - magyar ügyekre szentelte idejét. Az emigrációs magyarság szószólója lett...Jó sáfárként élt: hű maradt kálvinista magyar hitéhez: Isten-, család-, egyház-, és nemzetszolgálatban telt élete."

Végezetül hogyan emlékezik Édesapjára Czegei Wass Huba, az író fia: ,,Nemesi származása ellenére Wass Albert szívéhez az egyszerű emberek álltak közel és gondolkodását azok alakították. Minden embert egyformán értékesnek tartott...Egy fillér nélkül érkeztünk Amerikába 1951 szeptemberben, ezért előbb kétkezi munkával, később szellemi munkával kereste kenyerét, hogy fiait felnevelje...Erős missziói tudat vezérelte, ezért nem a saját ügye tisztázásával és önmaga igazolásával volt elfoglalva, hanem a magyar nemzet 'rehabilitálásán' fáradozott naponként."

Az antiszemitizmus vádját Wass Huba az alábbi gondolatokkal hárította el: ,,Azt a tévedést is szét kell oszlatni, hogy Wass Albert antiszemita volt. Szeretnénk végre ezt a rossz szellemet palackba zárni. Wass Albert műveiből nem bizonyítható antiszemitizmus. Mi, a fiai, akik életét közelről ismertük, szintén igazoljuk, hogy semmi ilyesféle megnyilvánulását soha nem tapasztaltuk, sőt ennek ellenkezőjéről vallottak szavai és tettei..." S vajon mit tenne ma Wass Albert? - teszi fel fia a kérdést, melyre így válaszol: ,,Kitartana a nemes ügyekért való küzdelemben." S hogy ez mennyire így lehet, álljon itt Wass Albert ma is aktuális gondolata: ,,Tartsatok össze, segítsétek egymást és az Úr szeretete, az Úr védelme, és az Úr ereje veletek lészen!"

Frigyesy Ágnes
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: állampolgárságát, beleszegényedtem, magyarellenesség, felemelkedéséért, felülvizsgálatát, arisztokráciához, visszautasította, tanúvallomásában, megnyilvánulását, végrendeletében, elpusztíthatnak, magyarországról, következménnyel, állampolgársági, kikézbesítették, főszolgabírókat, összetartójának, következőképpen, lehallgatásokat, főosztályvezető, igazságtalanság, rehabilitálásán, megtapasztalták, egzisztenciáját, antiszemitizmus, bajorországban, ellenkezőjéről, belebetegedett, születésnapján, fegyverszüneti, keresztényeket, magyarországra, rekvirálásokat, ítélőképessége, elpusztítására, odaajándékozni, emigráció szószólója, család 1047-ig, érzékeny fiút, német emigráció, kommunista Románia, évben kérte, gróf emigrált, magyar sajtóban, román hatóságok, ellene hozott, másfél milliós, világ közvéleménye, szabadság híve, román nacionalizmus, szellemi embereket, igazságnak győznie, Wass Albert, Gróf Czegei Wass Albert, Wass Endre, Bánffy Ilona, Debreceni Gazdasági Akadémián, Siemers Évát, Takaró Mihály, Wass Albertről, Ceausescu-rendszer Romániája, Amerikában Erdéllyel, Katolikus Magyarok Vasárnapja, Ugróczky Mária, Tisztelt Wass Úr, Mary La Plante, Czegei Wass Géza, Gróf Wass Albert, Wass Albert Erdélyben, Raffay Ernő, Román Nemzeti Nagytanácsot…, Szabad Tér Kiadó, Czegei Wass Foundation, Popa Ioan, Petru Groza, Vekov Károly Kolozsváron, Egyesült Államokban, Lukácsi Éva, Édesapjára Czegei Wass Huba, Wass Huba, Frigyesy Ágnes,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.21. 20:37 Fidesz: a szocialisták megalázó bérekért dolgoztatták az orvosokat és az áp...
01.21. 20:36 Alpesi vk - Térdszalag-szakadást szenvedett Dominik Paris
01.21. 20:27 Oscar-díj - Mahershala Ali és Rami Malek is díjat ad át a gálán
01.21. 20:16 Vízilabda Eb - Simán jutott a négy közé a magyar női válogatott
01.21. 20:08 Farkas Örs: Karácsony politikai kifizetőhellyé változtatta Budapestet
01.21. 20:08 Jégkorong Erste Liga - A Brasov legyőzte a Csíkszeredát
01.21. 20:07 Palkovics: határozott célokat tűzött ki a kormány az energia- és klímapolit...
01.21. 20:06 Férfi kézilabda Eb - A norvégok Izlandot is legyőzték, a magyaroknak egy po...
01.21. 19:57 Bradley Cooper a Netflixnél rendez filmet Leonard Bernsteinről
01.21. 19:56 Iszlám Állam - Belga dzsihadisták özvegyeinek négy gyerekét vitték haza Bel...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kellemes kávézást  Gitáros  Isten ajándéka  Maci  Macik pizsamában  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hofi Géza: Pusszantás mindenki...  Maci  Szóval meg szeretnéd menteni a...  Őszi erdő  Csíp a dér, fagy az ér  Gondolat-jel  Az én vallomásom  Nyugdíj  A reménység nem szégyenít meg  Szőke Lajos A pilis hegységről  Szeretlek  Cisternerne Koppenhágában  Csukott szekrény  Sajnálom, de valamit még monda...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Celine Dion - Just walk away  Az örökkévaló Isten és a mulan...  Macik pizsamában  Szent Fábián pápa és vértanú  Zöldségek  Csoda a vízilabda E.B-én  Hogy életünk csónakja könnyű l...  Kellemes délutáni pihenést! .....  Jó a zene  Wass Albert áldozatai  Havas óra  A pozitív gondolkodás  Facebookon kaptam  Kávészemek  Hofi Géza: - Anyósom az tudja ...  Harmónia......  Férfi Kézilabda E.B. - Magyar ...  Facebookon kaptam  Hofi Géza: Életem bére  Facebookon kaptam  Png kutya  Kellemes kávézást  Én csak vetettem  Fatörzs gyertyák  Facebookon kaptam  A reménység nem szégyenít meg  Az élet egy tánc  Sajnálom, de valamit még monda...  Harmónia......  Csíp a dér, fagy az ér  Szabad akarat  Posertube  Facebookon kaptam  Havas óra  Halászbástya - Budapesten  Facebookon kaptam  Betty Boop  Kellemes hetet kívánok  Stop a gondolatnak  Félreértés.......  Hallás  Jó éjszakát  Gitáros  Régi és új természet  Tóth Árpád:Érzelmek nélkül...?...  Téli gif képek  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Szèp napot kívánok látog...  Képes üzenet !  Sírva halódik  Facebookon kaptam  Minyon  Kávészemek  Keverés  Hofi Géza - Hordót a bornak! (...  Egyre gyakrabban hallani "Nárc...  Wass Albert áldozatai  Nők bundában  Facebookon kaptam  Wass Albert áldozatai  Facebookon kaptam  Egyre gyakrabban hallani "Nárc...  Akik mindig derűs optimizmussa...  Állatvilág.......  Az anyák olyanok, hogy maminak...  Egyre gyakrabban hallani "Nárc...  Rózsa hóesésben  Hofi Géza: Életem bére  Wass Albert áldozatai  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sors  Egy himnusz az élethez  Szóval meg szeretnéd menteni a...  Kellemes délutánt kívánok 
Bejegyzés Címkék
emigráció szószólója, család 1047-ig, érzékeny fiút, német emigráció, kommunista Románia, évben kérte, gróf emigrált, magyar sajtóban, román hatóságok, ellene hozott, másfél milliós, világ közvéleménye, szabadság híve, román nacionalizmus, szellemi embereket, igazságnak győznie, igazságtalanság fölött, egész világnak, háború előtt, irodalomtörténész véleménye, kísérletek Wass, füst mögött&#8217, következőket írja, füst mögött, olvasó fantáziájára, papírra vetett, időszakban &#8222, kivénült harcos, következő megrázó, eredménytelen munkába, másik &#8211, kommunizmus megbukott, következő válaszlevelet, interjú elhangzásának, rádióműsort követően, magyar állampolgárság, mélyen hívő, életet Isten, halála előtt, élet mellett, események tragikus, következőképpen nyilatkozik, dédapám volt, sírhelye sincs, kolozsvári temetőben, házsongárdi temetőből, ember megborzad, magyarság talán, történeti Erdélyt, román hadsereg, zömmel magyar, esküt letett, több tízezer, román nemzeti, kincstári javakat, erdélyi románok, megszálló román, 1848-1849-es atrocitásokat, magyar nemzetiségű, összes erdélyi, elérhető főispánokat, nagybirtokos arisztokráciához, kétezerötszáz holdas, esztendő alatt, általános elszegényedés, mindennapi atrocitások, kezükbe csöppent, azonnali meggazdagodás, fent említett, főtér egyik, rendeletet kikézbesítették, őrültek házába, sokezres lélekszámú, húszas évek, román megszálló, magyar egyházaktól, magyar nemzet, erdélyi magyar, magyar keresztényeket, román ortodox, magyar egyházak, nehéz próbát, 1945 utáni, kommunista diktatúra, hazai kormányok, magyarság érdekeinek, magyarüldöző szomszédos, történelmi folyamatokba, koncepciós perben, bűnösséget &#8217, kötetben Vekov, adott kort, hegyek között, szegények kérdéseire, következőket állapította, íróval foglalkozó, könyvtárak anyagainak, amerikai tudományos, emigrációs magyarság, egyszerű emberek, fillér nélkül, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 19 db bejegyzés
e év: 19 db bejegyzés
Összes: 7649 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1213
  • e Hét: 2912
  • e Hónap: 19878
  • e Év: 19878
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.