Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Egyetemes egyháztörténet
  2016-07-04 10:41:39, hétfő
 
   
  ii.2 Előzmények (ii) - Hellenizmus; Vallási türelem; Szinkretizmus; Hellenisztikus vallásosság; Császárkultusz


Amikor a rómaiak a görög birodalmat meghódították önkéntesen alávetették magukat a görög szellemnek. Ezt a szellemet általában hellenizmusnak szokták hívni, amelyben a következő elemek szerepeltek: a görög nyelv, a hagyományok, a szépművészet, az irodalom, a bölcselet és a vallásosság. A hellenizmusban a különböző kultúrák kölcsönösen összeolvadtak és áthatották egymást, de a görög szellem azért sokszor döntő szerepet játszott.
A hellenisztikus vallásosság jellemzői voltak:
1.A vallási türelem nemcsak az evangélium hirdetésének kedvezett, hanem a vallások keveredésének is, amit a jó közlekedési lehetőségek, a népkeveredés (a katonai szolgálat közben!) és a közös nyelv csak fokoztak. A falvakban és vidéken általában fennmaradtak a hagyományos vallások, de a népkeveredés miatt a városokban sokféle vallás megfért feszültség nélkül egymás mellett.
2.Sokszor kölcsönös egymásra hatás történt, amelyet szinkretizmusnak szoktunk nevezni. Míg a hellenizmusban általában a görög szellem volt a döntő, a vallásos szinkretizmusban nem a görög vagy "nyugati" vallások, hanem a "keleti" misztériumvallások kerültek előtérbe. A nagy nemzetközi birodalomban sok városi ill. nemzeti vallás nemzetközi jelentőséget kapott, ami nem azt jelentette, hogy az emberek simán átvették mások vallását, hanem bizonyos elemeket átvettek és beillesztettek saját vallásos hagyományukba. Tudnunk kell azonban mindehhez azt is, hogy a görögök felfogása szerint a görög istenek mindig és mindenütt ugyanazok, ezért úgy vélték, hogy a görög istenek más vallásokban is jelen vannak. Ennek következtében úgy gondolták, hogy az egyiptomi Isist más helyen mint Demetert, Artemist, Aphroditét, Athenét, vagy Nemesist tisztelték; az egyiptomi Osirisből más helyen Asclepius, Zeus vagy Dionysos lett. Ezeket a - főleg keleti - bálványokat a régi istenek helyett imádták a Római Birodalomban, mivel lényegében mindig ugyanazokról az istenségekről volt szó. A szinkretizmus nem csak a keveredést jelentette, hanem új nemzetközi vallás jött létre. Habár sok császárnak nem tetszett, végül hivatalosan is elismerték (Diocletianus - 284-305). A császárkultusszal együtt ez a szinkretista vallásosság a keresztyénség legnagyobb ellenfele lett.
3.Habár a hellenisztikus vallásosságba sok minden belefért, azért néhány általános és közös vonásra is rá lehet mutatni:
-Az istenség változhatatlan: a változást a halandóság és a hanyatlás jelének tekintették; isteni teremtés vagy a halálból való feltámadás ezért elképzelhetetlen dolgok voltak, mert akkor már változásról lenne szó.
-A görögöknek az esztétika - a szépség, a harmónia, az élvezet - nagyon fontos volt. A haláltól és a hanyatlástól egyaránt félték. Az örök élet szerintük isteni kiváltság, az isteni természet tulajdonsága. Az embernek az örök élet csak akkor érhető el, amikor az az isteni természetben részesül. Ezért a keleti-görög vallásokban és a görög bölcseletben a "váltság", a "megváltás" nélkülözhetetlen. Itt azonban nem etikai megváltásról van szó (a bűntől való szabadításról), hanem ez a megváltás fizikai(testi) jellegű: az embernek meg kell szabadulnia a halandó testtől.
Az emberben van egy isteni szikra: a lélek, amely a halandó test börtönébe van bezárva. Az emberi élet célja nem lehet más, mint a változhatatlan isteni állapotra való eljutás, összeolvadás az istenséggel. Ez az oka a görög antropológia dualizmusának (éles különbségtétel a test és a lélek között) és misztikusságának (a lélek feladata, hogy szabaduljon a testtől és így visszakerüljön eredeti forrásához).
Az istenséggel való összeolvadást kétféleképpen lehet elérni:
-Ésszerű, ismereti úton lehet az istenség felé haladni. A neoplatonizmus szerinta gondolkodás az az eszköz, amellyel el lehet érni és részesülni lehet a Jóból és a Valóságból. Aki "ismerettel" rendelkezik és "ismeri" a valóságot, a theis anthropos=isten ember. Így a filozófiai bölcsességben keresték a megoldást az élet kérdéseire. Ilyen emberekkel találkozott Pál apostol Athénban, az Aeropágoszon (ApCsel 17,1 és 1Kor 1,18-25).
-közvetlenül: a tudattalant használva. A misztériumvallásokban az ember testisége és érzékisége veszélyezteti a halandóságot. Ezért mágikus módon és önsanyargatással (aszkézis) kell azoktól megszabadulni. Az önsanyargatás önmegváltás, illetve előkészület a mysterionra, amelyben a lélek megszabadul tisztátalanságától. A misztériumvallásnak különösen az egyszerű emberekre volt nagy hatása.
4.A szinkretizmusra jellemző, hogy a vallások közötti különbségek elmosódnak, ezért egy ember több kölönböző vallásnak is tagja lehetett. A türelmességgel együtt a közömbösség is jelentkezett. Általános, kulturális jellegű vallásosságról volt szó. A vallás nem jelentett "személyes kapcsolatot" az istenséggel.
5.Habár a sok istenség végigkíséri a Római Birodalom történetét, mégis látszik a hellenizmusban a monoteizmus iránti hajlandóság is: a sok régi istenalak népszerűsége csökken. Az azonban tévedés - ahogyan gyakran olvashatjuk -, hogy itt a keresztyénség előkészítéséről van szó. Az Újszövetség nem válasz a pogány vallásosságra, hanem az ószövetségi, Istentől származó ígéretek beteljesedése. Ráadásul magában véve a monoteizmus fogalma sem szolgálhat a keresztyén hit jellemzésére. Hiszen a Bibliában és különösen az Újszövetségben az egy Isten nem csak egy "személy". Az egyház ezt a tényt, amely egyben mindig titok is marad, később a Szentháromságról szóló tanban fogalmazta meg.
6.Végül a hellenisztikus világképhez a császárkultusz is hozzá tartzoik. Fentebb láttuk, hogy Kr.e.27-ben Octavianus, az első római császár az Augustus elnevezést kapta (fenséges, vallásos értelemben "tiszteletre méltó"), és az olyan titulusokat is a császárra alkalmazták, mint "úr", "üdvözítő", amelyeket addig csak az istenekre használtak. Augustus egyébként nem az első olyan uralkodó volt, akit így hívtak. Egyiptomban a királyokat az istenek megtestesülésének tekintették. A keleti országokban már régóta használtak ilyen kifejezéseket emberekre is (Nagy Sándor többek között ezzel is igazolta a maga hatalmát, bár ez görög honfitársainak nem tetszett). Keleten a római tartomány uralkodóinak is isteni tiszteletet tulajdonítottak.
A görögök nem ismertek olyan isteni uralkodókat, mint a keleti népek. Viszont náluk sem volt éles ellentét az istenek és az emberek között. Az istenek emberalakban jelenhetnek meg a földön (ApCsel 14,11kk!). Sok görög uralkodónak a keleti tartományokban mégis isteni tiszteltet adtak. Nehéz időkben az istenektől vártak megoldást. Így különösen a bonyolult és háborús Kr.e. I. században Augustusban látták azt az isteni férfiút, aki majd az isteni békét elhozza. Rómában vallásos téren már régóta nem a személyes kegyesség állt a középpontban. Államvallás volt: minden polgárnak kötelessége volt áldozni az "államistennek". Ezzel a birodalom javait szolgálta.
A régi római vallásosságban a családfő, a pater familias tartotta fenn a jó kapcsolatot az idegen isteni erőkkel. Amikor baleset vagy rossz termés volt, mágikus, rituális cselekményekkel kellett az erőket manipulálni.
A városi élet fejlődésével a királyok korában a király átvette a pater familias szerepét: ő lett a vallásos élet őrzője. Azután, amikor a városi uralkodók elveszítették hatalmukat, Rómában a papokra ruházták ezt a szolgálatot. A vezetők minden fontos döntés előtt kikérték a papok véleményét. A házi kultuszból államvallás lett, amihez az állampolgárnak már alig volt valami köze.
Mindez a személyes kegyességi igényeket nem elégítette ki. Ezért a már említett szinkretista vallásosság, a megváltás gondolatával és a fent említett sajátosságaival nagy szerepet kapott a vallásos életben. A császárkultusz az államvalláshoz csatlakozott, ezért érthető, hogy elvileg nem személyi kultuszról volt szó: a császárt csupán mint tisztviselőt tisztelték, ő volt a birodalom egységének a megtestesítője. Ő volt az, aki minden nemzeti és kulturális különbség fölött állt és az egységet vallásos értelemben is képviselte. Mindez elsősorban Augustusra vonatkozik, mert ő volt az, aki a nagy birodalmat véglegesen talpra állította. Ez a vallásos lelkesedés az ő személye körül alakult ki. Még az újév napját is az ő születésnapjára akarták tenni.
Kr.e. 27-ben a Római Birodalomban hivatalosan is a császárkultusznak adtak helyet. Már Kr.e. 7-ben az istenek között sorolták fel Augustus "geniusát", amelyet minden polgárnak kötelező volt imádni. A római tradíciók szerint szigorúan fenntartották a különbséget emberek és istenek között. Augustus maga is ragaszkodott a római tradíciókhoz, ezért Rómában nem adtak neki isteni dicsőséget és tiszteletet, vidéken és keleten viszont igen. Ott a császárt mint a "világ üdvözítőjét" imádták (pl. Nagy Sándor). Utódainál már egyre inkább eltűnik ez a különbség istenség és ember között. Caligula (37-41), Nero (54-68) és különösen Dominitianus (81-96) mint keleti hellenisztikus uralkodók isteni dicsőséget kértek maguknak Rómában.
Érdekes, hogy a zsidó népre nem kényszerítették rá a császárimádást. Tekintettel az ősi zsidó nép mély, sajátos vallási meggyőződésére, nekik nem kellett részt venniük a császárkultuszban. Csak a jeruzsálemi templomban kellett naponként áldozatot hozni a császárért. Ezt meg is tették, amíg 70-ben a rómaiak meg nem hódították Jeruzsálemet és a templom le nem égett. A rómaiak először nemigen láttak különbséget zsidók és keresztyének között: a keresztyénséget egy zsidó szektának tekintették (ApCsel 18,14.15;23,29;25,19), és így a keresztyének is a zsidók kivételes helyzetét élvezték. De végül a különbségek a kívülállók számára is nyilvánvalókká váltak, és így megszűnt előnyös helyzetük.
Összefoglalva: a szinkretista vallásosság mellett a császárkultusz fontos helyet kapott a Római Birodalom mindennapi életében. Minden polgártól elvárták, hogy a birodalom fennmaradása és jóléte érdekében a császárnak, ill. szobrának áldozatot hozzon. Ezzel a császár isteni erejét kellett tisztelni. (folytatjuk)

Jos Colijn
 
 
0 komment , kategória:  Egyetemes egyháztörténet  
Címkék: misztikusságának, szinkretizmusban, szinkretizmusnak, szentháromságról, önsanyargatással, nélkülözhetetlen, elképzelhetetlen, szinkretizmusra, kényszerítették, születésnapjára, cselekményekkel, sajátosságaival, előkészítéséről, tulajdonítottak, keresztyénséget, megtestesítője, állampolgárnak, vallásosságban, hellenisztikus, vallásosságról, hellenizmusban, újszövetségben, nyilvánvalókká, beillesztettek, türelmességgel, császárkultusz, különbségtétel, császárimádást, államvalláshoz, változhatatlan, tartományokban, meggyőződésére, visszakerüljön, honfitársainak, neoplatonizmus, hellenizmusnak, görög birodalmat, görög szellemnek, szellemet általában, következő elemek, görög nyelv, különböző kultúrák, görög szellem, hellenisztikus vallásosság, vallási türelem, evangélium hirdetésének, vallások keveredésének, katonai szolgálat, közös nyelv, hagyományos vallások, népkeveredés miatt, városokban sokféle, Római Birodalomban, Római Birodalom, Nagy Sándor,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Az ember erősebb, mint a sors  Jó éjszakát!  Az emberiség legősibb gyógymód...  Az egyensúly a kulcsa  Horváth Piroska - Bábu vagy...  Madarak világa.....  Tavaszi kép  Jézus szeretete  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tavaszi csokor  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Szép mai napot.........  A kutyák 96 százalékos pontoss...  Kalkofyllit  Facebookon kaptam  Amint mozdulsz, a világ is moz...  Horváth Piroska - Bábu vagy...  Facebookon kaptam  Tulipànok  Aranyosi Ervin: Szeretnél?  Ősi és érett kultúrákban  Látogatóimnak szeretettel........  Isten  Konikalcit  Szeretet  Facebookon kaptam  Kalkofyllit  Boldog születésnapot a ma ünne...  Kellemes kávézást  Macikák......  Az emberiség legősibb gyógymód...  A divatos világ........  Jézus Krisztus  Szép estét kívánok ! .....  Jézus szeretete  Vonzás  Gyógyulj meg  Png férfi  Facebookon kaptam  A híres SZEGEDI szalámi......  Mennyi olyan tett és gondolat ...  Facebookon kaptam  Png nő  Tulipánok  Tulipánok  Tavaszi kép  Tavaszi kép  Izületi gyulladásra - gyógynöv...  Facebookon kaptam  Png cicák  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A híres SZEGEDI szalámi......  Jézus szeretete  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes hetet kívánok!  Png virág  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Szép estét kívánok ! .....  A kutyák 96 százalékos pontoss...  Facebookon kaptam  Kiengesztelődés  Isten  Ítélet a sikeres ember felett  A kereszt fája  Jézus Krisztus  2680 az új fertőzött, elhunyt ...  Ha úgy érzed, sínen van az éle...  Facebookon kaptam  Isten szeretete  Fekete gólyák......  Aranyosi Ervin: Szeretnél?  A kutyák 96 százalékos pontoss...  Jó reggelt  Javulnak a járványügyi adatok  Hold ragyog az égnek tengerén ...  Facebookon kaptam  Png nő  Remélem megértésre talál szava...  Te akkor érsz haza  Teremtő  Facebookon kaptam  Csodálatos előadás.......  Oly szép a világod ember,  Hold ragyog az égnek tengerén ...  Facebookon kaptam  Honnan tudjam  Krisztus  Facebookon kaptam  A Nemzet fája, melynek van tör...  Aranyosi Ervin: Márton, a főmu...  Facebookon kaptam  Tavaszi csokor  Aranyosi Ervin: Márton, a főmu...  Jézus szeretete  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
görög birodalmat, görög szellemnek, szellemet általában, következő elemek, görög nyelv, különböző kultúrák, görög szellem, hellenisztikus vallásosság, vallási türelem, evangélium hirdetésének, vallások keveredésének, katonai szolgálat, közös nyelv, hagyományos vallások, népkeveredés miatt, városokban sokféle, hellenizmusban általában, vallásos szinkretizmusban, görög vagy, nagy nemzetközi, emberek simán, görögök felfogása, görög istenek, egyiptomi Isist, egyiptomi Osirisből, régi istenek, istenségekről volt, keveredést jelentette, császárkultusszal együtt, szinkretista vallásosság, keresztyénség legnagyobb, hellenisztikus vallásosságba, hanyatlás jelének, halálból való, hanyatlástól egyaránt, örök élet, isteni természet, keleti-görög vallásokban, görög bölcseletben, bűntől való, megváltás fizikai, halandó testtől, isteni szikra, halandó test, emberi élet, változhatatlan isteni, görög antropológia, lélek között, lélek feladata, istenséggel való, istenség felé, neoplatonizmus szerinta, theis anthropos=isten, filozófiai bölcsességben, élet kérdéseire, tudattalant használva, ember testisége, önsanyargatás önmegváltás, lélek megszabadul, egyszerű emberekre, szinkretizmusra jellemző, vallások közötti, ember több, türelmességgel együtt, monoteizmus iránti, azonban tévedés, keresztyénség előkészítéséről, pogány vallásosságra, monoteizmus fogalma, hellenisztikus világképhez, első római, olyan titulusokat, császárra alkalmazták, istenekre használtak, első olyan, istenek megtestesülésének, keleti országokban, maga hatalmát, római tartomány, keleti népek, emberek között, istenek emberalakban, keleti tartományokban, istenektől vártak, isteni férfiút, isteni békét, személyes kegyesség, birodalom javait, régi római, pater familias, idegen isteni, erőket manipulálni, városi élet, királyok korában, király átvette, vallásos élet, városi uralkodók, papokra ruházták, vezetők minden, papok véleményét, házi kultuszból, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 16 db bejegyzés
e hónap: 203 db bejegyzés
e év: 600 db bejegyzés
Összes: 30132 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 729
  • e Hét: 5742
  • e Hónap: 59239
  • e Év: 226747
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.