Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az istentisztelet fontossága
  2016-07-08 15:02:35, péntek
 
   
  I.

Az istentisztelet átfogó témaköréről írni nem kis feladat, hiszen megannyi tárgyalni való jöhet elő a téma felvezetése során. Mi is csak arra szorítkozunk most, hogy néhány lényegesebb kérdést érintsünk és ezekről elgondolkodtassuk az olvasót. Tesszük ezt azért, mert a keresztyéneknek vajmi kevés rálátásuk van az istentisztelet kérdéseire. Ezért nemcsak önmagában, vagy gyakorlati
alkalmazásai miatt fontos az istentiszteletről beszélni, hanem azért is, mert nem lehet azt más igei tanításoktól elszigetelten vizsgálni. Ilyen vonatkozásban pedig igen komoly összefonódásokkal és átfedésekkel kell számolnunk.
Testvérek, elképesztő, hogy mi minden folyik ma istentisztelet fedőnév alatt. A történelmi vagy irodalmi előadásoktól, a hagyomány- és magyarságápoló kampánybeszédekig minden megtalálható a palettán. Ha szükséges, ma már lehet istentiszteletet tartani akár egy szobrászra való megemlékezés ürügyén is.(Fadrusz János szobrászművész tiszteletére rendezett
ünnepségsorozatról van szó. Fadrusz egyik legjelentősebb alkotása a kolozsvári Mátyás király szoborcsoport. A Fadrusz-napok keretében ökumenikus istentiszteletre került sor a kolozsvári Szent Mihály római katolikus templomban, református, evangélikus, unitárius, görög-katolikus és orthodox részvétellel. Erről többet: Fadrusz-napok Kolozsváron, Üzenet - Az Erdélyi Ref. Egyházkerület Gyülekezeti Lapja, 2002. nov. 1, 6. o.) Ilyenkor a ,,prédikációk" elé rendszerint keresnek egy odaillő ,,igét",
elénekeltetnek néhány éneket, elmondanak néhány ,,Mindenható Isten"-hez intézett imádságot, és máris összeállt az ,,istentisztelet". Mások, gyógyító és ördögűző hadjáratokat indítanak, ugyancsak istentiszteleti keretek között. A visszásságok tehát egymást érik. Sajnos kevesen tudják, hogy ezen alkalmak nagyrésze hamis istentisztelet. Ha viszont a keresztyének megértenék a biblikus istentisztelet természetét és fontosságát, soha nem vetemednének arra, hogy részt vegyenek ezeken az
összejöveteleken, csupán azért mert azok netalán egy templomban kerülnek megrendezésre. Nem járhatnának el misékre sem (merthogy ilyen keresztyének is vannak!). Nem vállalhatnának fel például közös ökumenikus istentiszteleteket katolikus, orthodox, unitárius és más nem evangéliumi ,,egyházakkal". Nem hozakodhatnának elő könnyelműen olyan istentiszteleti reformokkal,
amelyekre a Szentírás nem ad felhatalmazást. Ha a keresztyének megértenék az istentisztelet természetét, nem tudnák tétlenül nézni azt a tömeges félrevezetési gyakorlatot, amikor is hitetlen emberek tömegével azt hitetik el megtéretlen lelkipásztorok, hogy ők most valójában Istent tisztelik. Sőt azt is, hogy alkalmasok Isten tiszteletére, és Isten el is fogadja istentiszteletüket. Ha a hitvalló keresztyének felfognák az istentisztelet fontosságát, nem maradnának oly sokan távol az Úr napján az istentiszteleti alkalmaktól. Megválogatnák azt, hogy kikkel vállalnak közösséget. És hát sokkal komolyabban kezelnék a sákramentumos
istentiszteletek kérdését is. Igen időszerű tehát erről írni, hiszen mint láttuk, a mai idők olvasztótégelyében az istentiszteletről alkotott kép meglehetősen zavarossá vált, nem kis fejetlenséget okozva ezáltal Isten egyházában. Pedig olyan jó lenne tisztán
látni! Olyan jó lenne az igaz Istent helyesen tisztelni. A jó hír számunkra az, hogy ez lehetséges! Hálát adunk Istennek, hogy az igében kijelentette nekünk akaratát és elvárásait is. Adottak tehát a válaszok. Nem kell magunkra hagyatkoznunk. Csupán annyi
a dolgunk, hogy imádkozó szívvel tanulmányozzuk az írásokat és hitvalló őseink gyakorlatát.

Az istentisztelet fontossága

Ahhoz, hogy megfelelő komolysággal kezeljük témánkat, először is szót kell ejtenünk az istentisztelet fontosságáról:

a) A Bibliában. Ha gondolatban végigfutunk a Szentíráson, nem lehet nem észrevenni, hogy az istentisztelet mindig is egy központi kérdés volt Isten népének életében. Sajnos mára egyre ritkábban az. Az ószövetséget tanulmányozva már korán azt kell látnunk, hogy az ősatyák ezt igen komolyan vették. Ábrahám például bármerre ment, első dolga az volt, hogy oltárt építsen és istentiszteletet mutasson be az Úrnak (1Móz 12,8). A későbbiekben, a pusztai vándorlás ideje alatt Isten maga is kiemelten kezelte ezt a kérdést. Elég itt azokra a pontos rendelkezésekre gondolni, melyek által Izráel istentisztelete szabályozva volt (pl. a szent sátor majd később a templom építése). Néha csodálkozunk (és unalmasnak tartjuk) például Mózes második és harmadik könyvének részletekbe menő, rengeteg rendelkezését. Ez is azért van, mert még mindig nem értettük meg, hogy Isten milyen
fontosságot tulajdonít az istentiszteletnek. Az Úrnak, velünk ellentétben, ez nem egy közömbös kérdés. Legalább ennyi le kellene, hogy szűrődjön bennünk, amikor Mózes második és harmadik könyvét olvassuk. Később a próféták üzenetének jelentős része is a biblikus istentisztelet helyreállítását megcélzó felszólítások voltak. Elég itt például Ámos próféta könyvére gondolni. Ez a szemlélet az újszövetségben is nyomon követhető. Gondoljunk csak Jézus egyik legkeményebb templomi fellépésére. Milyen apropóból történt? Az akkori egyház istentiszteleti rendelkezései durván sérültek. És ezt Jézus nem nézhette tétlenül, ezért űzte ki a
kufárokat és a pénzváltókat a templomból (Mt 21,12-13). De az újszövetségi gyülekezetek élete is az isteniszteletek köré szerveződött. Az alkalmak kellő gondosságal lettek előkészítve és a hívők rendszeresen részt vettek ezeken (ApCsel 2,42; 20,7). Ehhez képest érthetetlen az a mai, egyébként igen kegyesen előadott nézet, mely szerint Istent ki-ki otthon is imádhatja; ehhez
nem szükséges istentiszteletre járnia. Ez egy tetszőleges kérdés - mondják. Pedig az újszövetségben kifejezett felszólítás van arra, hogy ne mellőzzük ezeket a közösségi alkalmakat (Zsid 10,25). Pál apostol szintén foglalkozott ezzel; a korinthusiak között például rendet teremtett azért, hogy az istentiszteleten mindenek ékesen és jó rendben történjenek (1Kor 14,40). És mivel
végződik az újszövetség? Többek között a mennyei istentisztelettel a Jelenések könyvében.

b) De a reformátoroknál és a puritán atyáknál is azt látjuk, hogy igen hangsúlyos volt az istentisztelet kérdése. Fogalmazhatnánk
úgy is, hogy a reformáció második állomása az istentiszteleti reform volt. A teológiai- és tanbeli reformot az istentiszteleti reformnak kellett követnie. Ez a biblikus és történelmi modell. Teológiai alapvetés nélkül nincs helye az istentiszteleti reformnak.
Sajnos a modern istentiszteleti reformok gyakran semmilyen igei támogatottságot nem élveznek. Nincs igei mandátum mindarra, amit keresztyén egyházak ,,istentiszteleti reform" fedőnév alatt lebonyolítnak. A reformátorok viszont az ige mércéje alapján rendezték vissza az istentiszteletet. Eltávolították a szobrokat, megszüntették a misézést, kiiktattak minden babonás elemet és hirdették a tiszta igét. Kálvin genfi istentiszteleti reformjai is erről árulkodnak. A puritánok még tovább vitték az elkezdett reformokat. Hangsúlyozták az Úr napja megszentelésének szükségességét; a napi bibliaolvasást, a családi istentiszteletek (áhítatok) megtartásának fontosságát. Elkötelezettségüket mutatja, hogy az üldözések idején, ha kellett, akár a szabad ég alatt is (kinn a mezőn) tartottak istentiszteleteket.(1665-ben például egy olyan rendelet is született Angliában, mely szerint az egyházból kizárt puritán lelkipásztorok öt mérföldes körzetben nem közelíthették meg a városokat. Ezzel teljes tönkretételüket és elszigetelésüket célozták meg. De ez nem zavarta őket a mezei istentiszteletek megtartásában)

c) Hitvallási irataink is részletesen foglalkoznak az istentisztelettel. Kiemelt helyet kap minden reformátori hitvallásban. Olvassuk át a II. Helvét Hitvallás 4. és 5. fejezetét, valamint a Westminsteri hitvallás 21. fejezetét. De még a Westminsteri Kiskáté is, első kérdésére adott válaszában Isten tiszeteletét és dicséretét nevezi meg az ember élete céljának.

d) Közösségi és személyes életünkben is rendkívül fontos. ,,A gyülekezeti istentisztelet legmagasztosabb kifejezése annak a kegyelmi szövetségnek, amelyet Isten az ő népével kötött." - állapítja meg egyik teológus. Ehhez képest, Isten mai népe néha úgy él mintha senkivel nem lenne szövetségben. Nincsenek tudatában annak, hogy szövetséges Urukat, tisztelni és imádni kell. Nem látják, hogy ez a szövetség bizonyos kötelezettségek és feladatok elé állítja a gyülekezetet; hogy ebből a szövetséges viszonyból áldások származ(hat)nak. Nem értik az istentisztelet közösségi vonatkozásait. Ezért az istentisztelet egy lényegtelen kérdéssé silányult. Pedig Isten választott népének ez egyik fő feladata: ,,Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent
ékességében." (Zsolt 29,2)

Személyes síkon folytatva vizsgálódásunkat elmondhatjuk, hogy Isten tisztelete egyedi kiváltsága és örömteli kötelessége minden egyes keresztyénnek. Mert hogyan is ne tisztelnénk és dicsőítenénk Azt, aki a mi Teremtőnk és Megváltónk? Maurice Roberts szerint ez azért is fontos kérdés ,,mert a keresztyén ember ebben az életben arra az örökkévalóságra készül, ahol Isten tisztelete
és dicsérete fog betölteni mindeneket."
Ne feledjük, hogy a mennyben fő foglalatosságunk Isten dicsőítése és tisztelete lesz! Ha ezt a meghatározást elfogadjuk, sajnos úgy néz ki mintha ma sokan nem készülnének sehova. Milyen érdekes, hogy az űrhajósok pár hetes, max. pár hónapos űrsétára is akár évekig készülnek, míg az örökkévalóságba tartó keresztyének mellőzik az istentiszteletek drága alkalmait. Ez egyébként a világias keresztyénség egyik fontos ismérve. Készülsz-e az Úrhoz? - kérdezzük. Akkor miért kezeled könnyelműen az istentisztelet kérdését? Avagy nem akarsz készülni a mennyei állapotokra? Mindegy neked, hogy hol, kikkel, hányszor és hogyan készülsz? Vagy talán nem is vágyakozol oda jutni? Vagy talán nem is vagy keresztyén? Hogyan és mikor vesztettük el az istentisztelet
megbecsülését? - kérded. Miért romlott meg az istentisztelet? Ennek számos oka van. Ezen ki-ki bűnbánattal elgondolkodhat. Tény, hogy a mai egyházakat nem igazán érdekli a biblikus istentiszteleti reform. És az is biztos, hogy a bűn mindent megront, burjánzása mindenre kiterjed, ha teret biztosítunk neki. Kálvin szerint ,,semmit sem könnyebb megrontani, mint Isten tiszta tiszteletét." Itt az ideje tehát annak, hogy komolyan vegyük az istentisztelet kérdését. A Sátán persze ezt nem akarja. Nem szeretné, hogy mi Istenre figyeljünk és ,,haza" készüljünk. Azt akarja, hogy mi itt és most érezzük jól magunkat. Ezért emberközpontú és érzelemorientált a mai ,,istentiszteleti" alkalmak jelentős része. De mi ne feledkezzünk el arról, hogy merre tartunk.

Buktatók

Az istentisztelet témakörének legfontosabb buktatói a következő három kérdés köré csoportosíthatók: (1) Kit kell tisztelni? (2) Kik tisztelhetik Istent? (3) Hogyan kell tisztelni Istent? Vegyük sorra ezeket a kérdéseket és vizsgáljuk meg mit mondhatunk el róluk
az ige alapján. (folytatjuk)

Szőke Imre
 
 
0 komment , kategória:  Igaz istentisztelet  
Címkék: érzelemorientált, vizsgálódásunkat, istentiszteletet, elszigetelésüket, istentiszteletek, megszentelésének, foglalatosságunk, csoportosíthatók, összejöveteleken, istentiszteletre, istentiszteleten, istentiszteleti, istentisztelete, örökkévalóságba, tönkretételüket, kötelezettségek, hozakodhatnának, reformátoroknál, isteniszteletek, örökkévalóságra, keresztyéneknek, fogalmazhatnánk, legmagasztosabb, rendelkezésekre, támogatottságot, helyreállítását, istentisztelet, tanulmányozzuk, legjelentősebb, lelkipásztorok, szobrászművész, elgondolkodhat, magyarságápoló, elénekeltetnek, felhatalmazást, szükségességét, istentisztelet átfogó, téma felvezetése, keresztyéneknek vajmi, istentisztelet kérdéseire, istentiszteletről beszélni, történelmi vagy, szobrászra való, kolozsvári Mátyás, kolozsvári Szent, odaillő „, visszásságok tehát, keresztyének megértenék, biblikus istentisztelet, templomban kerülnek, istentisztelet természetét, tömeges félrevezetési, Fadrusz János, Szent Mihály, Fadrusz-napok Kolozsváron, Erdélyi Ref, Egyházkerület Gyülekezeti Lapja, Mindenható Isten”, Helvét Hitvallás, Westminsteri Kiskáté, Pedig Isten, Maurice Roberts, Szőke Imre,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
A férfiak.......  Fekete István szavaival kíváno...  A szivárvány – Mózes 1. ...  Kellemes napot kívánok  Mit ne együnk, ha nem akarunk ...  Napraforgó  Hiszem, és tudom is  Harmonia.......  Zöld alma  Alvás  Rózsa csokor  Nő kalapban  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Png cica  Pődör György: Júliusi vidám ba...  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Megbocsátás kezdet és vég nélk...  Nemzeti park- USA........  Facebookon kaptam  Mai szép látvány  Minden férfinek .......  Ragyog a nap az égen  A hála látása  Facebookon kaptam  Az új gondolatok  Fésűs Éva: Láttad-e?  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Más énekli nekem  Nyári kép  Jó szelet, és szép napot kíván...  Csabay Andrea : Kócos hajnal  Valami  Facebookon kaptam  Png virág  Facebookon kaptam  Meggyógyultam?  Heltai Jenő - Mert dalaimnak  Nyári kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az igazi barátság......  Boldog születésnapot a ma ünne...  Naplemente  Jó éjszakát!  Federico Garcia Lorca: Találko...  Puszta Sándor : Küldj fényt  A nyár kedvence: koriander  Birtalan Balázs : A lárma szül...  Ragyog a nap az égen  Hogyan kaphatunk segítséget Jé...  Mini, és sárkány......  Az avokádó gyógyhatásairól  Zörgetek, várok, kérek  Mai szép látvány  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  A nyár kedvence: koriander  3 nappal  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Liliomok  Hiszem, és tudom is  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az élet olyan, mint egy kert. ...  Cicusok.......  Hiszem, és tudom is  Zörgetek, várok, kérek  Facebookon kaptam  Zörgetek, várok, kérek  Facebookon kaptam  Valami  Szép estét - pihentető szép jó...  Zörgetek, várok, kérek  Facebookon kaptam  Péntek......  A szivárvány – Mózes 1. ...  Csabay Andrea : Kócos hajnal  Ha nem lehetsz a toll,legyél r...  Mit ne együnk, ha nem akarunk ...  Kellemes napot kívánok  Nemzeti park- USA........  Kellemes kávézást  Nem az a boldog, akit a nagy t...  Illúzióink nagy zavara  Facebookon kaptam  Liliomok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Birtalan Balázs : A lárma szül...  Minden férfinek ....... 
Bejegyzés Címkék
istentisztelet átfogó, téma felvezetése, keresztyéneknek vajmi, istentisztelet kérdéseire, istentiszteletről beszélni, történelmi vagy, szobrászra való, kolozsvári Mátyás, kolozsvári Szent, odaillő &#8222, visszásságok tehát, keresztyének megértenék, biblikus istentisztelet, templomban kerülnek, istentisztelet természetét, tömeges félrevezetési, hitvalló keresztyének, istentisztelet fontosságát, istentiszteleti alkalmaktól, istentiszteletről alkotott, igaz Istent, igében kijelentette, istentisztelet fontossága, istentisztelet fontosságáról, istentisztelet mindig, központi kérdés, ószövetséget tanulmányozva, pusztai vándorlás, pontos rendelkezésekre, szent sátor, templom építése, közömbös kérdés, próféták üzenetének, akkori egyház, újszövetségi gyülekezetek, isteniszteletek köré, alkalmak kellő, hívők rendszeresen, tetszőleges kérdés, újszövetségben kifejezett, közösségi alkalmakat, korinthusiak között, istentiszteleten mindenek, mennyei istentisztelettel, puritán atyáknál, istentisztelet kérdése, reformáció második, istentiszteleti reform, istentiszteleti reformnak, modern istentiszteleti, reformátorok viszont, tiszta igét, elkezdett reformokat, napi bibliaolvasást, családi istentiszteletek, üldözések idején, olyan rendelet, egyházból kizárt, mezei istentiszteletek, ember élete, gyülekezeti istentisztelet, kegyelmi szövetségnek, szövetség bizonyos, szövetséges viszonyból, istentisztelet közösségi, lényegtelen kérdéssé, keresztyén ember, életben arra, örökkévalóságra készül, meghatározást elfogadjuk, örökkévalóságba tartó, istentiszteletek drága, világias keresztyénség, istentisztelet kérdését, mennyei állapotokra, biblikus istentiszteleti, ideje tehát, istentisztelet témakörének, következő három, érzelemorientált, vizsgálódásunkat, istentiszteletet, elszigetelésüket, istentiszteletek, megszentelésének, foglalatosságunk, csoportosíthatók, összejöveteleken, istentiszteletre, istentiszteleten, istentiszteleti, istentisztelete, örökkévalóságba, , ,
2021.06 2021. Július 2021.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 63 db bejegyzés
e év: 1247 db bejegyzés
Összes: 30779 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1561
  • e Hét: 1561
  • e Hónap: 29008
  • e Év: 336021
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.