Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az alázat a mindennapi életben
  2016-07-11 21:15:08, hétfő
 
   
  Az alázat a mindennapi életben

,,Ha valaki azt mondja: "Szeretem Istent", a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát" (1 Jn. 4: 20).

Ez egy nagyon fontos gondolat: az Isten iránt való szeretetünk azon méretik le, hogy a mindennapokban hogyan viszonyulunk az emberekhez. Az Isten iránt való szeretetünk képmutatásnak bizonyul, ha annak valódisága nem bizonyíttatik a felebarátaink iránti szeretet által! Ez a helyzet az alázattal is. Nagyon könnyű Isten előtt alázatosnak tartani magunkat; a felebarátaink iránti alázat azonban - az egyedi igazi fokmérője annak, hogy Isten előtt való alázatunk mennyire igazi, hogy az részünkké vált. Az igazán alázatos embernél kötelességszerűen megjelenik az Isten gyermekének olyan tulajdonsága, amely által nem szeretne hallani tökéletességéről, és nem foglalja le magát a maga érdemeivel és jóságával, akár kitalált, akár valósak azok. Ha az alázatunk nem értelmünk pillanatnyi Isten felé való fordulása, mikor Rá gondolunk és Hozzá imádkozunk, akkor mindennek meg kell mutatkoznia az emberekhez való viszonyunkban is. Csak azt az alázatot tarthatjuk valódinak, amely képes mindennapi tevékenységeink irányítására! A mindennapi élet jelentéktelen apróságai és kellemetlenségei mindennek fontos próbáját képezik, mivel megmutatják, milyen a mi igazi természetünk. Csak a számunkra legváratlanabb helyzetekben derül ki, ki vagyunk valójában, és mi a valódi helyzet a mi alázatunkkal. Ahhoz, hogy felismerjük az alázatos embert, hogy meglássuk, hogyan viselkedik különböző helyzetekben, hosszasan figyelemmel kell kísérnünk, követve őt a mindennapi eseményeken keresztül! Így járt el Jézus is. Mikor a tanítványok azon egyezkedtek, hogy ki a nagyobb közülük, és mikor látta, hogyan szeretik a farizeusok az első helyeket a lakomákon és a zsinagógákban, akkor Ő megmosta a tanítványok lábait, és ezzel példát adott nekik - az alázat tudományára oktatta őket; az Isten előtti alázatot az emberek előtti alázat által lehet lemérni.
Ezt tanította Pál is. A következőket írta a rómaiaknak: ,,A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők" (Róma 12: 10).
,,Ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat" (Róma 12: 16).
A korintusiaknak a következőket írta: ,,A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat" (1 Kor. 13: 4-5).
A galatáknak: ,,Hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők" (Gal. 5: 13, 26).
Az efézusiakat közvetlenül az első három csodálatos fejezet után, amelyek a mennyei életről szóltak, arra kéri, hogy ,,teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel" (Ef. 4: 2), ,,és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében" (Ef. 5: 20-21).
A filippieknek: ,,Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál" (Fil. 2: 3). ,,Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig" (Fil. 2: 5-8).
A kolossébelieknek: ,,Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is" (Kol. 3: 12-13).
Pontosan a mi kapcsolatainkban, az emberekkel való viszonyainkban lehet felismerni az igazi alázatot és a szívnek szerénységét. Az Isten előtti alázatunk pontosan annyit ér, amennyi megmutatkozik abból a felebarátaink felé is.
Éppen ezért nézzük meg, hogy gyakorlatilag miben mutatkozik meg az a mindennapokban!
Az alázatos ember mindig a Szentírás fentebb említett szavai által próbál eljárni: ,,a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők" (Róma 12: 10). ,,Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai" (1 Pt. 4: 10). ,,Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál" (Fil. 2: 3). Gyakran felteszik a kérdést, hogyan lehet másokat magunknál jobban tisztelni, ha azt tapasztaljuk, hogy mind a szentségben, mind a bölcsességben, a velük született vagy a begyakorlott készségekben jóval alulmaradnak velünk szemben. Az, aki ilyen kérdést tesz fel, ezzel azt is kimutatja, hogy nagyon keveset ért abból, hogy mi is a szív alázatának a lényege. Az igazán alázatos ember saját semmisségét Isten világosságában látja, és kész magát megtagadni azért, hogy Isten legyen minden mindenekben. Az az ember, aki megtette ezt a lépést, elmondhatja: ,,Elveszítettem magamat, mikor megtaláltalak Téged, Istenem". Az ilyen ember már nem hasonlítgatja másokhoz magát, mivel Isten jelenlétében élve, többé nem gondol magára. Úgy viszonyul az emberekhez, mint aki semminek tekinti magát és mint aki semmit sem akar magának; ő Isten szolgája, vagyis akkor mindenkinek a szolgája.
Néha a hűséges szolga bölcsebb a gazdájánál, de ettől függetlenül megőrzi azt a helyzetét és viselkedését, ami a szolgát jellemzi. Az alázatos ember mindenkiben a legjobbat látja, még a legelesettebb és méltatlanabb lényben is. Az Isten teremtménye és ezt tiszteli benne, úgy tekint rá, mint királyi gyermekre. Annak a Lelke, Aki megmosta a tanítványok lábát, teszi lehetővé, hogy örömmel fogadjuk a megaláztatást, és örömmel tudjunk másoknak szolgálni.
A valóban alázatos embertől távol áll a gyanakvás vagy az irigység. Képes Isten magasztalására, mikor másokat helyeznek elébe, és mikor mások nagyobb áldásokat nyernek nála. Képes jól hordozni, mikor másokat dicsérnek meg, vagy mikor figyelmen kívül hagyják és megfeledkeznek róla, mivel Isten jelenlétében megtanulta követni Pál apostolt: ,,De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja" (1 Kor. 12: 11). Az ő természete - Krisztus természete, és Jézus sosem magasztalta fel magát, és nem kereste a maga dicsőségét.
Mikor mások bűnét és vétkét látva kísérti őt a lobbanékonyság, az önszeretet, az ingerültség, a hevesség, akkor az alázatos ember ragaszkodik a következőkhöz: ,,Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban" (Ef. 4: 1-2, 32). Megérti azt, hogy az ,,öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne" (Róma 13: 14) ugyanazt jelenti, mint az ,,öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet" (Kol. 3: 12).
Az alázatos ember énjének a helyét Jézus foglalja el, és ezért nagyzolás nélkül elmondható: az alázatos embernek ugyanúgy kell tudnia megbocsátani, mint Jézusnak. Az Ő alázatát nem korlátozzák azok a szavak vagy a tettek, amelyek az önfeláldozást hivatottak kifejezni, hanem megmutatkozik a szív igaz alázatában is, amely áldást, irgalmat, szerénységet és türelmet áraszt. Jézus tanítványait fel kell ismerni mindenekelőtt teljes jóságosságukon és alázatos természetükön keresztül. Az alázat az emberekkel való közösséget nem pusztán elviselhetővé, hanem kellemessé teszi. A valóban alázatos emberek a vonzás titkos erejével rendelkeznek, és akaratlanul is elnyerik azoknak a szeretetét, tiszteletét és bizalmát, akikkel érintkezésbe lépnek.
Vallásos életünk elmélyítésére való törekvésünk során gyakran nagy hangsúlyt fektetünk az ,,emberibb" jótéteményekre (például a bátorságra, az örülni tudásra, a világi iránti megvetésre, a buzgóságra, és az önfeláldozásra), miközben Isten kegyelmének mélyebb ajándékait (például a lelki egyszerűséget, a szerénységet, az alázatot, a kicsiséget) alig vesszük észre, és kevésre értékeljük. De hisz éppen ezek a jegyek különböztették meg Jézus természetét, és tették Őt alkalmassá, valamint késszé a keresztfának haláláig tartó megalázó út megjárására. Tehát, öltsük fel magunkra a szívbeli együttérzést, a kegyességet, az alázatot, a szerénységet, a türelmet és váljunk hasonlatossá Jézushoz nemcsak a veszendők megmentésének buzgóságában, hanem mindenekelőtt testvéreink iránti viselkedésünkben és türelmünkben, hogy képesekké váljunk egymásnak úgy megbocsátani, ahogyan Jézus megbocsátott nekünk is!
Figyelmesen vizsgáljuk meg az alázatos ember képmását, úgy, ahogyan azt a Szentírás elénk adja! Kérdezzük meg a világi embereket, hogy rendelkezünk-e ennek az ábrázatnak a hasonlóságával? A Szentírásból idézett minden helyet annak az ígéretnek vesszük, hogy Isten mit akar bennünk véghezvinni, és kinyilatkoztatását annak, hogy mivel töltött meg minket Krisztus lelke újjászületésünk alkalmával. Ha azonban újból és újból nem érjük el azt, amire törekszünk, nem kell-e még inkább menedéket keresnünk az Isten alázatos és szerény Bárányánál? Hogyan máshogyan buzoghatnának bennünk az élő vizek folyamai, ha nem az Úrral való közösség által, ha nem az által, hogy Jézus lakozást vett bennünk, az énünk helyén?
Engedjétek meg, hogy újból és újból megismételjem: szenvedek, mikor azt látom, hogy Jézusnak mily kevés tanítványa törekszik az Ő alázatának megszerzésére. Milyen nagy sebet üt az evangélium hirdetésén az alázat rettenetes hiányának megmutatkozása az egyházban. Az alázattal és szeretettel teljes keresztyének gyakran a szeretet és alázatosság lelkületével ellentétes lelkületbe ütköznek amikor más keresztyénekkel kerülnek kapcsolatba. Egyesek csak nagy nehezen hordoznak el másokat, arról már nem is beszélve, hogy szeressék őket vagy az egység lelkületét békességbe megőrizzék! Ily módon, a világosság fiai ahelyett, hogy az öröm útmutatói lennének, gyakran akadályokat jelentenek másoknak, viselkedésükkel megnehezítve mások életét, ami ellenségeskedéshez, sőt megkeményedéshez vezet. Mindez az alázat hiánya miatt megy végbe, vagyis annak hiánya miatt mikor az ember saját magát semminek tartja és örül semmiségének; akkor ő, Jézushoz hasonlóan, csak szolgaságra törekszik, hogy mások segítője és vigasztalója lehessen, akár a legkisebbeké és legméltatlanabbaké.
Miért van az, hogy olyan sokan azok közül, akik örömmel adták át magukat Jézusnak, összehasonlíthatatlanul nehezebben adják át magukat testvéreiknek? Vajon ebben nem hibás-e az egyház, amely megvetette a tanítás és az igehirdetés által azt az alázatot, mint ami a legfontosabb keresztyén jótétemény, és amely a kegyelem legdrágább ajándéka? Jézus nagyon ritkán tette ki az alázatot az ablakba, habár az nemcsak elengedhetetlen, de elérhető minden keresztyén számára. Ne veszítsük el azonban bátorságunkat! Minél mélységesebben átérezzük az alázat hiányát, és szomorkodunk miatta, annál inkább reménykedjünk Istenbe, és kérjük Tőle mindezt. Ezért minden emberben, akivel csak nehézségeink akadnak, aki csak szenvedést okoz nekünk, Isten által adott lehetőséget lássunk az alázatban való növekedésre nézve. Jellemünk negatívumaival vívott minden harcunk Isten által rendelt, hogy az megváltoztasson és megtisztítson minket. Szilárdan hinni fogunk abban, hogy Isten a bennünk lakozó Jézusra nézve minden, míg az énünk - semmi, hogy képesekké váljunk szeretettel szolgálni egymásnak. (folytatjuk)

Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Alázat  
Címkék: engedelmeskedett, tiszteletadásban, viselkedésünkben, kolossébelieknek, tökéletességéről, kellemetlenségei, kapcsolatainkban, megkeményedéshez, dicsőségvágyból, keresztyénekkel, elengedhetetlen, tevékenységeink, megváltoztasson, újjászületésünk, viselkedésükkel, mindennapokban, világosságában, magasztalására, alázatossággal, korintusiaknak, legváratlanabb, megfeledkeznek, magatartásában, kereszthalálig, viszonyainkban, lobbanékonyság, különböztették, jótéteményekre, hasonlóságával, megmutatkozása, negatívumaival, mélységesebben, jóságosságukon, önfeláldozásra, alázatosakhoz, önfeláldozást, mindennapi életben, testvérét viszont, nagyon fontos, mindennapokban hogyan, felebarátaink iránti, egyedi igazi, részünkké vált, igazán alázatos, maga érdemeivel, emberekhez való, alázatot tarthatjuk, mindennapi élet, számunkra legváratlanabb, valódi helyzet, alázatos embert, mindennapi eseményeken, Szeretem Istent, Urunk Jézus Krisztus, Krisztus Jézusban, Képes Isten, Jézus Krisztust, Andrew Murray,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.27. 09:31 Szíria - Török minisztérium: újabb két katona meghalt egy idlíbi légicsapás...
02.27. 09:20 KSH: 3,4 százalékos volt a munkanélküliség a 2019. november-2020. januári i...
02.27. 09:11 BUX: 43 521,80 pont, minimális csökkenés nyitáskor
02.27. 09:10 Szövetségi bűncselekmény lesz a lincselés az Egyesült Államokban, történelm...
02.27. 09:10 Tőzsde - Nagy mínuszban indítottak a főbb európai piacok
02.27. 08:41 Koronavírus - Önkéntes karanténba vonult Lombardia tartomány elnöke Sárközy...
02.27. 08:41 BÉT - Elemző: jelentősebb csökkenéssel kezdheti a napot a magyar tőzsde
02.27. 08:40 Brexit - Szakértő: egy év alatt nem lehet átfogó szabadkereskedelmi megálla...
02.27. 08:30 Amerikai előválasztás - Buttigieg kaliforniai kampányára 100 ezer dollárt a...
02.27. 08:21 Nébih: minőségi és jelölési problémákat is találtak a kenhető sajtkészítmén...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Posertube  Szeretlek  Színes csészék  Amikor idős leszek  Orchidea  Orchidea  Tűzkő utcai kis kertben is nyí...  Facebookon kaptam  2020. február 26., hamvazószer...  Facebookon kaptam  Köszöntő  Találjuk meg önmagunk belső vi...  Lila virág  Png kutya  Kellemes teázást  Png virág  Fehér csokor  Virág csendélet  Tulipánok  Kislány a szekrényen űl  Png nő  Ha a szív vérzik  Hóvirágok  Orchidea  Nagyon csinos  Babits Mihály – Húnyt sz...  Jézus  Png doboz  2020. február 26., hamvazószer...  Facebookon kaptam Krisztina...  Vízcseppes rózsa  Sárga rózsák  Fatimai engesztelés a toronyi ...  Himnusz Marton Áron püspökhöz  Szemlér Ferenc versei  Csukás István - Annyiszor játs...  Sárga rózsa  XI. ker. Nőnapi ünnepség  Szèp napot kívánok  Nagyböjti ráhangoló: 3 nagyböj...  Sárguló lapok  Kacsintó narancs  Színes lépcsők  Facebookon kaptam  Az igaz művész  Facebookon kaptam  Romantika  Lehet a gyermeket könyvből nev...  Facebookon kaptam  A kereszt  kép + relief  Posertube  Kutya a vízparton  Nem késik el az Úr, hanem hoss...  Rákipar  Valóban feláldozta őt  Kis vizsga  Facebookon kaptam  Tulipánok  Esti fűrdés  Png nő  Ismerős  Posertube  Sárguló lapok  Rákipar  Kék rózsák  Png nő  Amaryllis  Párizsban járt az Ősz  Valóban feláldozta őt  Színes virágok  Facebookon kaptam  Türelem  Facebookon kaptam  Fontos információk koronavírus...  Szeretlek  Újbuda TV - 60+ Nőnapi program...  Véget ért Mohácson az idei bus...  Rákipar  A Lourdes-i Szűzanyára bízzák ...  Facebookon kaptam  Zárt kapus lesz hat olasz bajn...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gyárfás Endre: Ébresztő Ébres...  Harmónia......  Margaretta csokor  Szocska Ábel püspök tanácsai a...  Png kutya  Tulipán csokor  Rózsás csokor  Kellemes délutánt  Kis vizsga  Hamvazószerda. - Csíksomlyó 2...  Facebookon kaptam  Nem késik el az Úr, hanem hoss...  Ibolya csokor  Tűzkő utcai kis kertben is nyí...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
mindennapi életben, testvérét viszont, nagyon fontos, mindennapokban hogyan, felebarátaink iránti, egyedi igazi, részünkké vált, igazán alázatos, maga érdemeivel, emberekhez való, alázatot tarthatjuk, mindennapi élet, számunkra legváratlanabb, valódi helyzet, alázatos embert, mindennapi eseményeken, tanítványok azon, nagyobb közülük, első helyeket, tanítványok lábait, alázat tudományára, emberek előtti, következőket írta, tiszteletadásban egymást, alázatosakhoz tartsátok, szeretet türelmes, maga hasznát, efézusiakat közvetlenül, első három, mennyei életről, emberekkel való, igazi alázatot, szívnek szerénységét, felebarátaink felé, alázatos ember, velük született, begyakorlott készségekben, szív alázatának, ilyen ember, hűséges szolga, szolgát jellemzi, legjobbat látja, tanítványok lábát, valóban alázatos, gyanakvás vagy, maga dicsőségét, testet pedig, helyét Jézus, alázatos embernek, szavak vagy, önfeláldozást hivatottak, szív igaz, vonzás titkos, örülni tudásra, világi iránti, lelki egyszerűséget, jegyek különböztették, keresztfának haláláig, szívbeli együttérzést, veszendők megmentésének, világi embereket, ígéretnek vesszük, énünk helyén, evangélium hirdetésén, alázat rettenetes, egység lelkületét, világosság fiai, öröm útmutatói, alázat hiánya, ember saját, igehirdetés által, legfontosabb keresztyén, kegyelem legdrágább, nemcsak elengedhetetlen, alázat hiányát, alázatban való, bennünk lakozó, énünk &#8211, engedelmeskedett, tiszteletadásban, viselkedésünkben, kolossébelieknek, tökéletességéről, kellemetlenségei, kapcsolatainkban, megkeményedéshez, dicsőségvágyból, keresztyénekkel, elengedhetetlen, tevékenységeink, megváltoztasson, újjászületésünk, viselkedésükkel, mindennapokban, világosságában, magasztalására, alázatossággal, korintusiaknak, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 168 db bejegyzés
e év: 552 db bejegyzés
Összes: 26451 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1197
  • e Hét: 11327
  • e Hónap: 68323
  • e Év: 186886
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.