Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az alázat és a bűn
  2016-07-11 21:18:56, hétfő
 
   
  Az alázat és a bűn

,,Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok" (1 Tim. 1: 15).

Az alázatot gyakran a megtéréssel és a bűnbánattal azonosítják. Ezért sokan azt gondolják, hogy alázatosnak csak akkor lehet lenni, mikor bűneinkre tekintünk. Az előző okfejtéseink azonban arról beszélnek, hogy az alázat valami más. Jézus és az apostolok gyakran hívják fel a figyelmünket az alázatra úgy, hogy közben egyáltalán nem tesznek említést bűneinkről.
Ennek ellenére, nekem úgy tűnik, hogy ebből a szemszögből is meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. Ezért kérdezzük meg magunktól: milyen módon mutatkozik meg az ember alázatán az ember által elkövetett bűn mélységessége és nehézsége, és a kegyelem nagyságának elnyerése? Ahhoz, hogy erre megtaláljuk a választ, elég egy olyan emberre tekintenünk, mint Pál apostol: benne, egy üdvözült és szent emberben, annak feledhetetlen és mélységes tudata élt, hogy bűnös volt. Mindannyian ismerjük azokat a helyeket, ahol úgy beszél magáról, mint üldözőről és káromlóról: ,,Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme" (1 Kor. 15: 9-10). ,,Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát" (Ef. 3: 8). ,,Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok" (1 Tim. 1: 13, 15).
Isten csodával határos módon mentette meg Sault, és Pált formált belőle. Isten többé nem emlékezett meg a volt farizeus komoly bűneiről, de Pál sosem, sosem feledkezett meg vétkéről. Minél inkább örvendezett Isten kegyelmének, minél inkább elérte őt az Isten kegyelméből fakadó kibeszélhetetlen öröm, annál világosabban látta, hogy ki volt ő annak előtte, és kivé vált - Isten kegyelméből - a jelenben. Pál sosem felejtette el, hogy bűnös volt, akit Isten magához fogadott, és szerelmével körbe vett.
A fentebb idézett helyeket gyakran úgy magyarázzák, mintha ebben Pál azt ismerné el, hogy minden nap vétkezik. Aki azonban a szövegösszefüggés figyelembe vételével olvassa ezeket a sorokat, azt fogja látni, hogy ez nem így van. A Szentírás eme kijelentései nagyon mély értelemmel bírnak. Ahhoz tartoznak, ami örökké meg fogja elégíteni a Jézus vére által üdvözített emberek szívét, akik alázatosan az Isten trónusa előtt állnak, akiket mélységes csodálat és imádat töltött be Isten előtt. Soha, még a mennyei dicsőségben sem lesznek a hívők mások megváltott bűnösöknél. Az Isten gyermeke egy pillanatra sem állhat Isten szeretetének teljes fényében úgy, hogy ne lenne tudatában annak, hogy bűnös, új értelemmel töltetik be, mikor az ember megérti, hogy az jellemző rá, mint teremtményre. Az alázat szintén emberre jellemző, mint teremtményre, amely a maga nemében megtölti őt a legmélységesebb és legtökéletesebb hangzással, az arra való emlékezésnek hála, ami bizonyítéka Isten csodálatos, üdvözítő szerelmének.
Pál szavainak valódi értelme akkor lesz világosabb számunkra, mikor figyelmet fordítunk arra, hogy egész életében, attól kezdve, hogy keresztyénné lett, sosem arról írt, hogyan vétkezett. Ez éppen úgy vonatkozik a levelekre is, amelyekben sok részlet beszél az ő személyes természetéről. Sehol nem találunk feljegyzést hiányosságokról vagy hibákról, sehol nem magyarázza az olvasóinak, hogy nem végezte el kötelességeit vagy vétkezett volna a tökéletes szeretet szövetsége ellen. Éppen fordítva: nem kevés olyan helyet találunk, ahol ő a maga igaz, igazságos és feddhetetlen életére hivatkozik: ,,Ti vagytok a tanúim és az Isten: milyen szentek, igazak és feddhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek" (1 Thessz. 2: 10). ,,Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek" (2 Kor. 1: 12).
Pál itt nem az ő ideáljairól vagy törekvéseiről beszél, hanem a saját valóságos viselkedésére utal. Bármit is gondolnánk Pál apostolról azzal kapcsolatban, hogy hiányzik nála a bűneire való hivatkozás, mindezzel együtt legalább egyet kell értenünk azzal, hogy ezek az idézetek ebben az életben a Szent Léleknek olyan erejéről beszélnek, amely napjainkban elég ritka, és amely a hívők többsége előtt lehetetlennek tűnik.
Úgy gondolom, a bűn beismerésének hiánya itt még inkább helyesli azt a talányt, hogy az alázat mélységes titkát nem mindennapi vétkekben és a bűnnel való felhagyás törekvésében kell keresni, hanem a kegyelemre való örökkévaló emlékezésben. Csak ha minden pillanatban mélységes örömmel tudjuk elismerni azt, hogy bűnösök vagyunk, és a kegyelem által megváltattunk, akkor lesz földi örökségünk áldott, az Isten előtt való helyzetünk pedig - megingathatatlan.
A múlt cégéres bűneiről való emlékezés és annak tudata, hogy most védve van tőlük, amely Pálnál a sötétség titkos erejének megismerésével párosult, amely mindig kész az újbóli betörésre, de mindig össze van az kötve a bennünk élő Krisztus erejével.
,,Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs" (Róma 7: 18). Ezek a szavak bukott állapotunkat határozzák meg, testünket, míg a Római levél 8. fejezete a magasztos szabadulást mutatja be: ,,az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől". A test nemhogy nem semmisül meg, de nem válik szentté sem; állandóan a Lélek által győzetik le, Aki megöldökli az ,,ó-ember" vágyait. A Szent Léleknek köszönhetően lakozást vett bennünk Krisztus, egészséggé, világossággá és életté válva számunkra: mint egészség, kiűzi a betegséget, mint fény - megsemmisíti a sötétséget, mint élet - győzedelmeskedik a halál felett. Saját erőtlenségünk tudata és annak megismerése, hogy szükségünk van a Szent Lélek folyamatos munkájára bennünk és védelmére, ébreszti fel bennünk a teljes függőség térdet meghajlító érzetét, amely egyedül Isten kegyelme által létezhet.
A felsorakoztatott idézetek azt mutatják, hogy Pál apostol hogyan értékelte azt a csodálatos kegyelmet, amelynek elengedhetetlenségét minden percben mélységes alázattal tapasztalta. Folyamatosan kísérte őt és késszé tette arra, hogy mindenkinél többet munkálkodjon, ennek az alázatnak köszönhette, hogy hirdetni tudta Krisztus üdvözítő munkáját a pogányoknak. Isten kegyelme megnyitotta előtte a hitnek és szeretetnek ama határtalan gazdagságát, amely Jézus Krisztusban van elrejtve. Ugyanakkor az egykor elkövetett bűnökre való emlékezést is felgerjesztette benne, és az attól való folytonos óvakodást, hogy azokat újból elkövesse, - és mindezt azért, hogy megvédje őt ettől a veszedelemtől.
,,A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem" (Róma 5: 20). Itt világosan látható, hogy a kegyelem valódi lényege abban van, hogy kirekeszti a bűnt, és harcol vele szembe, és hogy a kegyelem gazdag tapasztalatának kéz a kézben kell járnia saját bűnösségünknek eleven tudatával. Nem a bűn, hanem az isteni kegyelem tárja fel az embert, és emlékezteti őt folytonosan arra, hogy milyen nagy bűnös volt egykor, mindezt azért, hogy ő valóban alázatossá lehessen. Nem a bűn, hanem a kegyelem tanít meg arra, hogy bűnösként lássam magam, és ennek köszönhetően elfoglaljam önmagam megalázásának legmélységesebb helyét.
Mindazok, akik megpróbálták megalázni magukat az önfeladás és az önvád által, azt kellett egy napon csüggedten tapasztalniuk, hogy ezzel a módszerrel egy lépéssel sem tudtak közelebb kerülni ahhoz az igaz alázathoz, amit tiszteletadás, irgalom, szerénység, és türelem jellemez. Még a leghatalmasabb önfeladás mellett is, ha énünkkel leszünk elfoglalva, sosem fogunk tőle megszabadulni. Csak az Isten kinyilatkoztatása, amely a bűnt leleplező törvény még nem elég, hanem mindenekelőtt a kegyelem általi bűnből való szabadulás, képes minket alázatossá tenni.
A törvény nem képes szétzúzni a büntetéstől rettegő szívet, hanem csak egyedül a kegyelem képes a léleknek a maga szelíd és alázatos hatásával mérhetetlen békességet és alázatot adni, Isten Lelkének erejével, annak második természetével. Éppen ez az Isten mindenhatóságáról és szentségéről szóló kinyilatkoztatás vezette mélységes alázatra Ábrahámot, Jákóbot, Jóbot, Ézsaiást és másokat. A Teremtő Isten mindenévé vált a semmi teremtménynek, míg a Megváltó Isten mindenné vált a haldokló bűnös számára. Csak így születik reménység, meghajlás, és igazi alázat. A lélek annyira telve van Isten jelenlétével, hogy nem marad benne helye az énnek. Mindezek mellett csak így képes érvényre jutni az az ígéret, amely Ézsaiás által adatott: ,,Porba hajtja az ember büszkeségét, és megalázza a halandók nagyságát. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon" (Ézs. 2: 17).
Csak az a bűnös válhat igazán alázatossá, aki tudatosan Isten üdvözítő szerelméhez fut, és elfogadja ezt a szeretetet a Krisztusba való hit által. A saját énünktől való megszabadulás nem azt járja át, aki a bűneire összpontosít, hanem azt, aki Istenre fókuszál.


Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Alázat  
Címkék: kibeszélhetetlen, győzedelmeskedik, felsorakoztatott, kinyilatkoztatás, hitetlenségemben, megingathatatlan, hiányosságokról, felgerjesztette, legtökéletesebb, legmélységesebb, lelkiismeretünk, tapasztalatának, leghatalmasabb, bűnösségünknek, magasztaltatik, feddhetetlenek, megszabadított, megismerésével, feledhetetlen, mindenekelőtt, viselkedésére, törekvéseiről, mélységessége, bölcsességgel, tisztaságával, megváltattunk, teremtménynek, természetével, veszedelemtől, megszabadulás, erőtlenségünk, megalázásának, kötelességeit, tapasztalniuk, megnövekedett, beismerésének, bűnösöket üdvözítse, alázatot gyakran, bűnbánattal azonosítják, előző okfejtéseink, alázat valami, apostolok gyakran, ember alázatán, ember által, kegyelem nagyságának, olyan emberre, legkisebb vagyok, apostolok között, legkisebbnek adatott, pogányoknak hirdessem, övéit üldöző, volt farizeus, Krisztus Jézus, Szent Léleknek, Krisztus Jézusban, Szent Lélek, Jézus Krisztusban, Isten Lelkének, Teremtő Isten, Megváltó Isten, Andrew Murray,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Pitty  Facebookon kaptam Annuska bar...  Facebookon kaptam Annuska bar...  Png cica  Kellemes hétvégét kívánok!  Facebookon kaptam  Tulipán csokor  Madarak világa.....  Az Úr az én oltalmam  A legjobb barát.....  Londoni szelet. Nagyon finom é...  Lila eritrit kristály  Facebookon kaptam  E földön sok baj vesz körül  Facebookon kaptam  Png cica  Facebookon kaptam Annuska bar...  Az emberek néha azt hiszik  Eltelt idők mögött, csak az em...  Én nem tudom,  8053 az új fertőzött, elhunyt ...  Facebookon kaptam  Ozmium  Úgy szeretnék......  Árvai Emil versei  KALENDÁRIUM - ÁPRILIS 11. A MA...  Facebookon kaptam  Túrórudi szelet, le is fénykép...  Facebookon kaptam  Szegfűk vödörben  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A költészet a legboldogabb és ...  Ibolya illatos szép napot kívá...  Facebookon kaptam  Ünnepeljük a magyar költészete...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Galenit  Ha félelemből élsz: kizársz, s...  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Erzsébet és Fülöp.......  Parányai vagyunk  A magyar költészet napja Koncz...  Facebookon kaptam  Megvédhetnek a bőrráktól, de a...  Úgy szeretnék......  A fagyba dermedt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A magyar költészet napja Koncz...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Naplemente  Ozmium  Tavaszi kép  Tavaszi kép  Úgy szeretnék......  Tavaszi kép  Töltött dagadó recept  Szegfűk vödörben  Epidotó kristály  Kellemes szombatot!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmónia......  A KÖLTÉSZET NAPJÁRA! Hegedüs G...  Jó reggelt szép napot  Mai harmónia kártyám  Adjon Isten áldott - szép esté...  Rózsakvarc kristály  Facebookon kaptam  Jó reggelt szép napot  Kellemes hétvégét kívánok!  Úgy szeretnék......  Cinatotrihite kristály  Töltött dagadó recept  Ha félelemből élsz: kizársz, s...  Facebookon kaptam  Szegfűk vödörben  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Kellemes délutáni pihenést  Facebookon kaptam  Ha a lényegtelen dolgokat a lé...  Facebookon kaptam  Én nem tudom,  Facebookon kaptam  Madarak világa.....  Az emberek néha azt hiszik  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png nő  Kriptonit 
Bejegyzés Címkék
bűnösöket üdvözítse, alázatot gyakran, bűnbánattal azonosítják, előző okfejtéseink, alázat valami, apostolok gyakran, ember alázatán, ember által, kegyelem nagyságának, olyan emberre, legkisebb vagyok, apostolok között, legkisebbnek adatott, pogányoknak hirdessem, övéit üldöző, volt farizeus, fentebb idézett, szövegösszefüggés figyelembe, mennyei dicsőségben, hívők mások, ember megérti, alázat szintén, maga nemében, arra való, tökéletes szeretet, maga igaz, saját valóságos, bűneire való, idézetek ebben, hívők többsége, alázat mélységes, bűnnel való, kegyelemre való, kegyelem által, múlt cégéres, sötétség titkos, újbóli betörésre, szavak bukott, magasztos szabadulást, élet Lelkének, halál törvényétől&#8221, test nemhogy, halál felett, teljes függőség, felsorakoztatott idézetek, csodálatos kegyelmet, alázatnak köszönhette, egykor elkövetett, attól való, törvény pedig, kegyelem valódi, kegyelem gazdag, kézben kell, isteni kegyelem, kegyelem tanít, önvád által, napon csüggedten, igaz alázathoz, leghatalmasabb önfeladás, bűnt leleplező, kegyelem általi, büntetéstől rettegő, kegyelem képes, maga szelíd, semmi teremtménynek, haldokló bűnös, lélek annyira, ember büszkeségét, halandók nagyságát, saját énünktől, bűneire összpontosít, kibeszélhetetlen, győzedelmeskedik, felsorakoztatott, kinyilatkoztatás, hitetlenségemben, megingathatatlan, hiányosságokról, felgerjesztette, legtökéletesebb, legmélységesebb, lelkiismeretünk, tapasztalatának, leghatalmasabb, bűnösségünknek, magasztaltatik, feddhetetlenek, megszabadított, megismerésével, feledhetetlen, mindenekelőtt, viselkedésére, törekvéseiről, mélységessége, bölcsességgel, tisztaságával, megváltattunk, teremtménynek, természetével, veszedelemtől, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 17 db bejegyzés
e hónap: 106 db bejegyzés
e év: 503 db bejegyzés
Összes: 30035 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 6569
  • e Hét: 22617
  • e Hónap: 31949
  • e Év: 199457
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.