Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az alázat és a felmagasztalás
  2016-07-11 21:42:35, hétfő
 
   
  Az alázat és a felmagasztalás

,,Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik" (Lk. 14: 11).

,,Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket" (Jak. 4: 10).

,,Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején" (1 Pt. 5: 6).


A válasz arra kérdésre, hogyan győzzem le a büszkeséget - egyszerű; ehhez két dolog szükségeltetik:
Tedd azt, amit Isten megparancsolt neked: alázd meg magadat.
Higgy abban, amit Ő megígért neked: Ő felmagasztal téged a maga idejében.
A parancs világos: alázd meg magadat! Ezek a szavak azonban nem jelentik azt, hogy csak az a feladatod, hogy legyőzd a büszkeséged és Jézushoz válj hasonlóvá. Nem - ez kizárólagosan Isten feladata. Az ,,alázd meg magadat" parancsolat csak egyvalamit jelent: használj ki minden lehetőséget az alázatra Isten és az emberek előtt! Hidd el, hogy a kegyelem már munkálkodik benned, hidd el, hogy Isten mindent a rendelkezésedre bocsát annak érdekében, hogy le tudd győzni azt a büszkeséget, amely lelkiismereted által vádol téged. Minden vereségtől és hasztalan próbálkozástól függetlenül, légy engedelmes az Ő változhatatlan parancsolatának: alázd meg magadat! Hálaadással fogadj mindent, amit Isten reád helyez - külsőleg vagy belsőleg, a barátok vagy ellenségek által, természetből vagy kegyelemből fakadóan, - mindez azt szolgálja, hogy emlékeztessen arra, hogy nem rendelkezel elegendő alázattal.
Az alázatot tartsd a legfontosabb jótéteménynek, a legfőbb kötelességednek Istennel szemben, és lelki életed legmegbízhatóbb védelmének. Kétségtelenül úgy közelíts hozzá, mint minden igaz áldás, gondolat, törekvés forrásához. Az Isten által adott ígéret abszolút megbízható: ,,aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik". Csak arra figyelj, hogy azt csinálod-e, amit Isten elvár tőled: alázd meg magadat! Akkor meg lehetsz győződve arról, hogy megtartja az Ő ígéretét: nagy áldásban részesít és a maga idejében felmagasztal téged.
Isten minden, az ember irányában mutatott cselekedetét két fázisra lehet bontani. Az első - a felkészítés ideje, mikor a parancsolatok és ígéretek, a munka, a bukás, és néha a győzelmek formálnak, és felkészítik az embert; szent várakozásban valami jobb felé nyújtja ki a kezét, egy olyan élet felé, amely az önrendelkezésre épül. A második - a megvalósulás ideje, mikor a hűség beteljesíti az ígéreteket és örül mindannak, amire gyakran eredménytelenül törekedett.
A felkészülés és megvalósulás szabálya igaz a vallási élet minden területére, Isten minden dolgában működik. Ennek alapja maga a dolgok természete: mindennek, ami üdvösségünket érinti, Isten a szerzője és kiindulópontja. Mikor ez végbemegy, akkor kerül sorra az ember. Komolyan törekedve az engedelmességre és a tökéletességre, az embernek meg kell ismernie saját erőtlenségét, és éppen ezért el kell érnie őt a csüggedésnek. Csak akkor lesz késszé arra, hogy megtagadja magát és Krisztus halálába takarózzon. Csak akkor lesz kész önkéntesen és teljes megértéssel engedelmeskedni Istennek, és várni Tőle azt, amit - tudatlanságból és önmaga túlértékelésének szokása miatt - saját erejéből próbált elérni. Ennek következtében Isten, Aki elhelyezte a szegletkövet, hogy újjá formáljon minket, mielőtt képesek lettünk volna megérteni Őt és az Ő magasztos terveit, éppen Isten válik Azzá is, Aki bevégzi ezt a dolgot. Az igazi alázatban Azt magasztaljuk Benne, Aki Ő maga: a mindent mindenekben. Minden keresztyén azt a parancsolatot hallja az Ő trónusa felől: ,,Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt". Annak komoly próbája azonban, hogy engedelmeskedjünk Isten akaratának, két keserű felfedezésre vezet el bennünket. Az első: a büszkeség hatalmas és kibeszélhetetlen mélysége rugódozik az ellen, hogy semminek tekintse magát és tökéletesen engedelmeskedjen Istennek! A második: milyen erőtlenek törekvéseink, hogy elpusztítsuk ezt a rettenetes ellenséget! Boldog az, aki a dilemma mellett képes bízni Istenben, és figyelmen kívül hagyva a büszkeség erejét, következetesen abban gyakorolja magát, hogy megalázkodjon Isten és a felebarátja előtt!
Ismert előttünk az emberi természet törvénye: a tettek szokásokat szülnek, a szokások megváltoztatják a hajlamokat, a hajlamok az akaratot formálják, míg a helyesen formálódó akarat jellemmé válik. Nem más a helyzet a kegyelemmel sem. Mivel a következetesen gyakorolt cselekmények szokássá és hajlammá válnak, és azok a maguk nemében az akaratot táplálják, Isten az Ő Lelkének segítségével két dolgot teremt bennünk: akaratot és a dolgok végrehajtásához szükséges erőt. A büszke szív újbóli és újbóli megalázása, és az Úr előtti megtöretés megjutalmaztatik, végül pedig a kegyelem által átformált, alázatos szívvé válik. Új teremtménnyé leszünk, amelynek köszönhetően Jézus, az egyedül szerény és mindig alázatos Úr, mindörökké lakozást vehet bennünk.
Alázd meg magadat az Úr előtt, és Ő felmagasztal téged. Miben mutatkozik meg ez a felmagasztalás? A teremtmény legnagyobb dicsősége abban mutatkozik meg, hogy Isten dicsőségének edénye lehet, örülhet annak és megmutathatja azt másoknak. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a teremtmény semmivé akar válni saját magát illetően, hogy Isten lehessen minden mindenekben. Minél alázatosabban és nyíltabban áll az ember Isten előtt, annál gyorsabban és tökéletesebben tölti be őt az Isten dicsősége.
Mi ez a dicsőség, amelyet Isten nekünk akar ajándékozni, ha nem az Ő bennünk való állandó jelenléte? Ő, a Teremtő, minden élet, tökéletesség, öröm és dicsőség forrása, ugyanakkor minden félelmünk eloszlatója; hisz Ő maga hozta létre ezeket a félelmeket bennünk! Értsük meg, hogy Isten felmagasztalása sehogyan sem hasonlítható össze valamiféle földi jutalommal, valamivel, ami csak úgy kötetlenül adatna, és semmilyen kapcsolatban sem lenne életünkkel vagy dolgainkkal. Nem - a mi jutalmunkat teljes egészében az határozza meg, mit ért el alázatunk és törekvésünk: vagyis mennyire van helye bennünk Istennek, hogy Ő maga lehessen minden, és mindent Ő tudjon megvalósítani. Az a felmagasztalás, amiről a Biblia beszél, nem más, mint a mennyei alázat ajándéka, amely olyan hasonlóvá tesz minket Jézushoz, hogy valamikor a dicsőségben Isten ábrázatát szemlélhetjük, és mindörökre Vele lehetünk. Ez a mi legmagasztosabb elhívásunk és végleges célunk!
,,Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik". Maga Jézus a bizonyítéka eme szava igaz voltának és kezességének, hogy azok beteljesednek esetünkben. Tehát, felvesszük az Ő keresztjét és megtanulunk Tőle mindent, mivel Ő szelíd és alázatos szívű. Ha szeretnénk megalázkodni Az előtt, Aki eljött hozzánk, akkor Ő még egyszer reánk száll. Minél mélységesebben és teljesebben egyesülünk Vele önmagunk lekicsinylésében, megalázva magunkat vagy elhordozva az emberek által való hátratételt, annál magasztosabban és hűségesebben száll le ránk az Ő Lelkének felmagasztaltatása, az Isten dicsőségének Lelke.
Az Úr jelenléte és ereje betölti azokat, akik alázatos jellemmel bírnak. Isten csak az alázatos szívben tud Neki tetsző módon lakozást venni, csak az ilyen ,,edényt" tudja Ő felmagasztalni és az elsődleges elrendelésnek megfelelően felhasználni. Megalázva magadat, az Ő dicsőségét tedd törekvésed egyedüli tárgyává, az Úr pedig gondoskodni fog dicsőséged felől, tökéletessé téve alázatodat. Ő meg fog ajándékozni téged Jézus alázatos természetével, amely csak egyedül képes igaz életet biztosítani. Mikor betölt az Istentől kiáradó élet, és átformál téged, semmi sem lesz számodra olyan természetes és felszabadító dolog, mint az, hogy SEMMI légy, vagyis hogy egyetlen gondolattal sem rendelkezz magad felől, és semmilyen személyes kívánságod ne legyen, mivel mindent Ő ölelt fel, Aki mindeneket betölt. ,,Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem".
Kedves Olvasó, nem ez-e az oka annak, hogy elkötelezettségünk és hitünk eddig ezért adtak oly kevés eredményt a megszentelődés útján? Vajon nem teljesen hamis előfeltételezésekből indulunk-e ki? Vagy lehetséges, hogy hitünk valamiféle játék volt, amelyben énünk saját erejéből törekedett a szentségre és a dicsőségre? Azért tértünk-e meg Istenhez, hogy új boldogságot szerezzünk jó öreg énünk számára? Ha ez így van, akkor mi még nem ismertük meg, mi az állandó, Krisztushoz hasonló, magunkat elvető, újból és újból magát halálra adó alázat az az új élet, ami után vágyakozunk!
Csak akkor tartozom mindenestül Istenhez, ha képes vagyok elveszíteni magamat. Csak a nap mindent elvakító fényében válik láthatóvá egy mit sem érő porszem: a napsugarak melege hordozza azt, és azért úszik könnyedén annak árjában. Így van ez az alázattal is, hisz az nem más, mint Isten előtt valóságunk, hogy csak porszemek legyünk, amelyek egyedül Isten szeretetének fényében léteznek. Amilyen hatalmas Isten, olyan kicsiny vagyok én! Mikor a Te mélységeidbe süllyedek, a Te szerelmednek tengerébe, csak Téged látlak, csak Te létezel, Istenem!
Mindenható, szerető Istenünk, add világosan látnunk és megértenünk azt, hogyan lehetünk alázatosak és kicsik a Te jelenlétedben - ez a legmagasztosabb boldogság és jótétemény. Te magad mondod: ,,Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét" (Ézs. 57: 15).
Jézusom, Istennek alázatos Báránya, Aki ellene állsz a gőgösöknek, míg az alázatosokat áldásoddal ajándékozod meg, - kergess el szívemből minden büszkeséget, hogy az alázatosokhoz tartozzam, azokhoz, akik felszabadultak az alázatra. Engedd, hogy a Te iskoládban tanulhassak, ami igazán alázatossá tud tenni. Tedd lehetővé, hogy megtapasztaljam semmisségemet; magamtól semmi sem szeretnék lenni, hogy Te lehess minden mindenekben!

Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Alázat  
Címkék: megjutalmaztatik, engedelmeskedjen, lekicsinylésében, kibeszélhetetlen, erőtlenségeimmel, túlértékelésének, megtapasztaljam, végrehajtásához, felmagasztaljon, felmagasztalása, legmegbízhatóbb, eredménytelenül, megváltoztatják, parancsolatának, engedelmeskedni, önrendelkezésre, legmagasztosabb, engedelmességre, kötelességednek, rendelkezésedre, próbálkozástól, magasztosabban, változhatatlan, mélységesebben, lelkiismereted, tökéletességre, szükségeltetik, felszabadultak, felmagasztalás, felmagasztalja, tudatlanságból, következetesen, felmagasztalni, kiindulópontja, megszentelődés, tökéletesebben, válasz arra, büszkeséget –, maga idejében, parancs világos, szavak azonban, alázatra Isten, emberek előtt, rendelkezésedre bocsát, barátok vagy, alázatot tartsd, legfontosabb jótéteménynek, legfőbb kötelességednek, ember irányában, első –, felkészítés ideje, győzelmek formálnak, Maga Jézus, Kedves Olvasó, Andrew Murray,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.11. 22:32 Illegális bevándorlás - Az európai migrációs probléma szélesebb körű megold...
11.11. 21:42 Szakértő: rövid távon nem látszik a kiút Bolíviában
11.11. 21:42 Átadták a megújult kaposvári Csiky Gergely Színházat
11.11. 21:22 Júniusban úszik legközelebb Mányoki Attila, akiről dokumentumfilm készült
11.11. 21:11 Katalán válság - Függetlenségpárti tüntetők alkotnak útzárat a határ franci...
11.11. 20:52 Jövőre Sopron rendezi az U20-as női kosárlabda Eb-t
11.11. 20:22 Német képviselők: a Fidesznek a Néppártban a helye
11.11. 20:22 Emmi: a kormány továbbra is a párbeszéd híve, nyitott a szakmai egyeztetésr...
11.11. 20:12 Szörnyetegnek nevezte az általa feldarabolt lányt a szentpétervári történés...
11.11. 19:51 Daróczi Csaba: a nagy fotópályázatokon rendre jól szerepelnek a magyar term...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Vizsga  Tészta szűrő  A keresztény ember nem fakír  Facebookon kaptam  Étel hordó  Facebookon kaptam  Bűnbánat  Facebookon kaptam  Nő kalapban  Itt van a finom reggeli, jó re...  Márton-napi ünnepi felvonulás ...  Hallo  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  Tejes kannák  Bűnbánat  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam  Cukor tartó  Bűnbánat  Esős este  Kőszegen a Missziós kereszt  H.Kohut Katalin: Húszezres kol...  Őszi kép  Megváltás  Facebookon kaptam  Jó reggelt kávéval  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Életének 72. évében elhunyt Sz...  Magyar nyelv napja November 1...  Őszi kép  Virágok ládában  Ifjúsági 2  Facebookon kaptam  Napraforgó csokor  Png nő  Só tartó  Jó reggelt kávéval  Kellemes teázást  Megváltás  Jézus Krisztus szenvedése  Téli kép  Facebookon kaptam  Márton-napi ünnepi felvonulás ...  Facebookon kaptam  Pihenő nő  Kislány esernyővel  Naplemente  Azt kívánom . . .  Isten kijelentései igazak  Szíves üdvözlet  Dália csokor  20191111_Szent Márton Ünnepe S...  Őszi levelek  Páskulyné Kovács Erzsébet: Te...  Png nő  Bűnbánat  Facebookon kaptam  A kereszt  Facebookon kaptam  Lehet hogy...  Aranyosi Ervin: Találtam egy s...  Facebookon kaptam  Életének 72. évében elhunyt Sz...  Jó éjszakát , szép álmokat  Cica az ablakban  Kellemes délutánt kívánok!  Virágok ládában  Facebookon kaptam  Én csak munkás vagyok...  Személyi edző  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Őszi csendélet  Magyar szentek és boldogok  Szentlélek  Esik az eső  Facebookon kaptam  Dália csokor  Bűnbánat  Png rózsa  Bűnbánat  Zűrzavar  Kellemes teázást  Hallo  Facebookon kaptam  H.Kohut Katalin: Húszezres kol...  Őszi naplemente  Megváltás  Facebookon kaptam  Jó kívánságom !  Őszi csokor  Bűnbánat  Dália csokor  Őszi kép  Jó reggelt kávéval  Őszi kép  Életünk szép feladata  Dália csokor 
Bejegyzés Címkék
válasz arra, büszkeséget &#8211, maga idejében, parancs világos, szavak azonban, alázatra Isten, emberek előtt, rendelkezésedre bocsát, barátok vagy, alázatot tartsd, legfontosabb jótéteménynek, legfőbb kötelességednek, ember irányában, első &#8211, felkészítés ideje, győzelmek formálnak, olyan élet, önrendelkezésre épül, második &#8211, megvalósulás ideje, hűség beteljesíti, vallási élet, dolgok természete, igazi alázatban, mindent mindenekben, parancsolatot hallja, büszkeség hatalmas, rettenetes ellenséget, dilemma mellett, büszkeség erejét, felebarátja előtt, emberi természet, tettek szokásokat, szokások megváltoztatják, akaratot formálják, helyesen formálódó, következetesen gyakorolt, maguk nemében, akaratot táplálják, dolgok végrehajtásához, büszke szív, kegyelem által, egyedül szerény, teremtmény legnagyobb, teremtmény semmivé, ember Isten, félelmeket bennünk, mennyei alázat, dicsőségben Isten, emberek által, alázatos szívben, ilyen &#8222, elsődleges elrendelésnek, erőtlenségeimmel dicsekszem, megszentelődés útján, napsugarak melege, legmagasztosabb boldogság, alázatosak lelkét, megtörtek szívét&#8221, alázatosokat áldásoddal, alázatosokhoz tartozzam, megjutalmaztatik, engedelmeskedjen, lekicsinylésében, kibeszélhetetlen, erőtlenségeimmel, túlértékelésének, megtapasztaljam, végrehajtásához, felmagasztaljon, felmagasztalása, legmegbízhatóbb, eredménytelenül, megváltoztatják, parancsolatának, engedelmeskedni, önrendelkezésre, legmagasztosabb, engedelmességre, kötelességednek, rendelkezésedre, próbálkozástól, magasztosabban, változhatatlan, mélységesebben, lelkiismereted, tökéletességre, szükségeltetik, felszabadultak, felmagasztalás, felmagasztalja, tudatlanságból, következetesen, felmagasztalni, kiindulópontja, megszentelődés, tökéletesebben, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 234 db bejegyzés
e év: 6879 db bejegyzés
Összes: 24924 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2706
  • e Hét: 10138
  • e Hónap: 36432
  • e Év: 691964
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.