Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A megváltás bimbója : Az ígéret szövetségei
  2016-08-14 18:14:06, vasárnap
 
   
  A megváltás bimbója : Az ígéret szövetségei


Az igen vagyonos Mr. Davidsonnak egyetlen fia volt, aki azonban mindig hűséges maradt hozzá,
s akiben sok örömét lelte. Mr. Davidson a fiára akarta hagyni az össze vagyonát, magához
hívatta hát, hogy beszéljen vele.
Apa: Fiam boldog vagyok, hogy te vagy a fiam. Mindig hűséges voltál hozzám és a családunkhoz,
és igen felelősségteljes fiatalembernek bizonyultál.
Fiú: Köszönöm, Apám. Melletted könnyű jó gyermeknek lenni. Tanácsaid és a tőled kapott szeretet
sokat segítettek nekem.
Apa: Azért hívtalak, mert mondani és adni szeretnék neked valamit. Isten kegyelmes volt hozzám,
és megáldotta a kezem munkáját. Bőségesen megáldott, és neki köszönhetően tekintélyes vagyonra
tettem szert. Azt szeretném, ha te örökölnéd, Fiam, mindenemet. Erről akartam ma beszélni veled.
Engedd meg, hogy ígéretem zálogául, miszerint egy napon mindenem a tiéd lesz, és további
hűséged reményében neked ajándékozzam ezt a gyűrűt. Amikor viseled, emlékeztessen téged a megígért örökségedre, sőt valójában maga a gyűrű is hozzátartozik az örökséghez. Ha valaha is megkörnyékezne a keserűség és a reménytelenség, ez a gyűrű emlékeztessen a neked tett ígéretemre, és töltsön be reménységgel a jövőre nézve. Szeretlek, Fiam, tarts ki hát mindvégig!
Fiú: Én is szeretlek, Apám. Mindig viselni fogom a gyűrűt, és soha nem felejtem el, mit ígértél nekem.

Évekkel később azután meghalt Mr. Davidson. Fia, aki minden vagyonát örökölte, továbbra is viselte a gyűrűt, amely szüntelenül arra emlékeztette, hogy édesapja hűséges maradt ígéretéhez.

A fenti történetben a gyűrű, amelyet Mr. Davidson a fiának ajándékozott, az eljövendő örökség ígéretét jelképezte. Maga a gyűrű is része volt az örökségnek, bár igen csekély a teljes vagyonhoz viszonyítva. Mr. Davidson jelentést társított a gyűrűhöz éppúgy, ahogyan Isten is jelentést társított a Szabadító eljöveteléről szóló ígérete különböző jelképeihez. A jelkép először az apa ígéretére emlékeztette a fiút, valahányszor csak ránézett, de később, az ígéret beteljesedése után sem dobta el,
hanem továbbra is viselte és ragaszkodott hozzá.
Amikor a fiú birtokába jutott a teljes örökségnek, a gyűrű jelentősége megváltozott- immár az apa
beteljesített ígéretére emlékeztetett. Bár az örökség értéke messze fölülmúlta a gyűrűét, a fiú továbbra is nagy becsben tartotta. Az örökség nem a gyűrű helyébe lépett; a fiú ettől kezdve még inkább értékelte a gyűrűt, hiszen most már világosabban látta szimbolikus tartalmát. Ami egykor az apa ígéretéről beszélt, most az apa bizonyítottan hűséges voltára emlékeztette a fiút.
Amikor Isten szövetséget kötött Ádámmal, Noéval, Ábrahámmal, Mózessel és Dáviddal különböző zálogait adta a megígért Megváltó eljövetelének, akinek a személye végül az újszövetségben vált ismertté. De a zálogok nem váltak fölöslegessé az ígéret beteljesedésével sem; megváltozott azonban a szerepük és jelentőségük. A szövetségek együttesen Istennek az üdvösségre vonatkozó egyetlen nagy tervét bontották ki.

A szövetségek egysége

Vajon különálló, egymástól független szövetségekként kell-e értelmeznünk Isten különböző szövetségeit? Vajon az Úr minden alkalommal lezárta az egyik szövetséget, hogy egy másik lépjen a helyébe? Vagy talán egymásra épülnek a szövetségek, így bontva ki Isten üdvözítő tervét, lépésről lépésre, míg világossá nem válik a teljes cél? A kérdés másképp megfogalmazva így hangzik: Egyetlen terve volt-e mindenkor Istennek, népe egészének a megváltásra, vagy több terve létezik (létezett), melyek különböző embercsoportokra vonatkoztak a történelem különböző korszakaiban?
A szövetség teológia szerint egyetlen, egységes üdvözítő terv létezik, amely az élet minden területét felöleli - az egyes embereket, családokat és a társadalmakat egyaránt. A korszakos teológia különböző terveket feltételez, különböző embereket érintő különböző célokkal. Az Ige a szövetség teológia állítását támasztja alá; ezt hangsúlyozza ki O. Palmer Robertson is:
"A számtalan igei bizonyíték a bibliai szövetségek egységességére mutat. Istennek a népével való többszöri szövetségkötése végül egyetlen szövetséges kapcsolattá egyesül. Az egyes szövetségek részleteikben eltéréseket mutathatnak, és határozott fejlődés figyelhető meg bennük. Isten szövetségei mindazonáltal mégis egyek."

Egyetlen kegyelmi szövetség létezik tehát - egyetlen feltételhez kötött ígérete a megváltásnak -, amely az egész Biblián és üdvtörténeten végigvonul. Ennek az egyetlen kegyelmi szövetségnek azonban több különböző alkalommal és különféle módon szerzett Isten érvényt. Ezeket az "érvényesítéseket" követhetjük nyomon az Ádámmal, Noéval, Ábrahámmal, Mózessel és Dáviddal kötött szövetségekben, valamint az újszövetségben. Kálvin János felismerte Isten üdvözítő tervének fokozatos kibontakozását:
" Mert az Ő irgalmassága szövetségének osztogatásában azt a gazdálkodást és rendet tartotta Isten, hogy idő múltával mennél közelebb jött a teljes kinyilatkoztatáshoz, napról-napra annál világosabban jelentette azt ki. Ezért kezdetben, midőn az üdvösség első ígérete Ádámnak adatott, ez mintegy gyenge szikra csillant elő; utóbb aztán idővel nagyobb világosság tűnt fel, amely ennek utána mind jobban és jobban kiviláglott és fényét mind messzebb terjesztette, míg végül minden felhőt szétűzvén, az igazság napja, Krisztus, az egész föld kerekségét teljesen beragyogta."

A szövetség minden egyes megerősítése vagy érvényesítése a megváltás egyetlen ígéretére építkezett, és azt nyilatkoztatta ki a korábbiaknál még teljesebben. Az Ef 2,12-ben úgy olvassuk, hogy a pogányok "az ígéret szövetségeitől távolvalók" voltak. Figyeljük meg, hogy Pál egyetlen ígéretre utal, de több különböző szövetségre, melyek egyazon ígéretnek szereztek érvényt.
A kegyelmi szövetség egy nemzet alkotmányához hasonlítható abban a tekintetben, hogy mindkettőnek érvényt kell szerezni. Egyetlen szövetség (vagy alkotmány) létezik, de annak a történelem folyamán több ízben is érvényt szereznek. A szövetség érvényesítései hasonlóak az Egyesült Államok alkotmányának volt hivatott érvényt szerezni. Jóllehet, a törvény megengedi, hogy a hatalmon lévő kormány bizonyos pontokon módosítsa az alkotmányt, az mindvégig érvényben marad, nem szűnik meg. Kormányváltáskor éppen ezért sohasem kerül sor az alkotmány eltörlésére, és egy teljesen új alkotmány megfogalmazására.
A keresztségről folytatott vitában központi szerepet játszik az a kérdés, vajon beszélhetünk-e egyetlen kegyelmi szövetségről, amely az Ó- és az Újszövetségen is végigvonul. Kálvin felismerte, hogy a gyerekkeresztség elvetéséhez az Ó- és az Újszövetség közötti folytonosságot kell először megcáfolnunk. Az ismert angol baptista, John Gill egészen odáig ment, hogy tagadta, miszerint az Ábrahámmal kötött szövetség kegyelmi szövetség lett volna! Gill ezt állította: "Hamarosan be is bizonyítom, hogy ez a szövetség nem tisztán kegyelmi szövetség volt, szemben a cselekedeteken alapuló szövetségekkel, hanem éppen a cselekedeteken alapult. Ezzel pedig a gyerekkeresztséget vallók legfőbb érvére cáfolok rá." Érvelése szerint a Gal 3-ban említett kegyelmi szövetség arra a szövetségre utal, amelyet Isten az 1 Móz 12-ben kötött Ábrahámmal, nem pedig a "cselekedetekből való szövetségre", amellyel az 1 Móz 17-ben találkozunk. Némely baptisták, illetve a korszakos teológia egyéb képviselői úgy reagáltak az Ó- és az Újszövetség folytonosságáról szóló világos tanításra, hogy egy "második" szövetséget is tulajdonítottak Ábrahámnak, amellyel jobban alá tudták támasztani állításaikat.
A teljes Biblia azonban Isten egyetlen üdvözítő tervéről beszél. Az Úr mindvégig ezt a tervet valósította meg lépésről-lépésre, és megszakítások nélkül, és megmutatta benne a megmentő szeretetét az egyes emberek, családok és környezetük iránt. A bűnbeesés az emberi élet mindhárom területét sújtotta, Isten éppen ezért az összes érintett területet dicsőséges módon meg akarta változtatni. A szövetség minden egyes megerősítése (érvényesítése) lényeges szerepet játszott a bűnösök megmeneküléséről szóló isteni terv kibontakozásában.

Átfogó megváltás

Bár Istennek az volt a célja, hogy az egyes emberek üdvözüljenek, terve ennél sokkal több mindent magába foglal - a Teremtő a családokra és azok környezetére is igényt formált. Mert hiszen hogyan is élhet bővölködő életet az, akinek a családjára és tágabb környezetére nem terjedt ki a megváltás hatása? Fel kell tennünk a kérdést, vajon milyen feltételek mellett élhetnek az egyes hívők bővölködő életet:
(1) Világi kormányzattal-e, vagy anélkül? Isten szerinti, vagy pedig istentelen világi kormánnyal?(2) Egyházzal-e, vagy anélkül? Isten szerinti, vagy pedig istentelen egyházzal? (3) Családdal-e, vagy anélkül? Isten szerinti vagy pedig istentelen családdal?
A válaszok egyértelműek - a megváltott személy érdekeit, Isten szerinti intézmények szolgálják, az Úr éppen ezért az emberi élet minden egyes területét szeretné megváltani.
Isten az ember teremtése óta számtalanszor jelét adta, hogy törődik az emberrel, családjával és társadalmával egyaránt. Törvényeket adott a kormányzásukhoz, ezzel is aláhúzva szükségességüket és jelentőségüket. Az a teológia, amely nem öleli fel az emberi élet minden oldalát, Isten üdvözítő tervének mindenre kiterjedő, teljes körű voltát sem értékeli igazán. Isten nem csupán az egyes hívőket szereti, hanem a hívők családját ugyanúgy; ezenkívül a hívők tágabb környezetét is a megváltás hatása alá kívánja vonni. Üdvözítő terve mindenre kiterjed, ami a bűnbeeséssel átok alá került. A történelmi szövetségkötések vizsgálatával bárki számára nyilvánvalóvá válik ebbéli szándéka.

Az Ádámmal kötött szövetség

Isten a teremtett világ egésze iránti szeretetét már abban a szövetségben is világosan megmutatta, amelyet a bűnbeesés előtt kötött Ádámmal. Az Úr családdal ajándékozta meg Ádámot, amit kormányoznia kellett, és az Édenkertbe helyezte őt - ez lett társadalma, amelyet megadott szabályok szerint kellett irányítania. Ádám nem csupán saját maga képviseletében járt el, hanem családját és a világot is képviselte; Ádám volt tulajdonképpen az egész emberi nem feje és vezetője.
Amikor Ádám megszegte a szövetséget, amelyet Isten kegyelemből kötött vele, nem ő egyedül viselte tettének következményeit, hanem egész háznépe (családja) és környezete is. Ádám szövetséges vezetője volt mindazoknak, akik felett hatalommal rendelkezett, s mivel megszegte a szövetséget, az Úr őt magát, feleségét, gyermekeit, sőt az egész földet megátkozta. (1Móz 3,14-19)
Isten első szövetségének a megszegésével Ádám a szövetség átkát vonta magára, ám az Úr, miközben kimondta az átkot Ádám és leszármazottai felett, máris új szövetséget kötött vele, melyben megígérte a Megváltó eljövetelét. Azonnal életbe lépett tehát a kegyelmi szövetség, hogy általa megmenekülhessen a bűnös ember. Az első evangéliumi ígéret (1Móz 3,15) a megváltás majdani módját és csodálatos alkalmazását egyaránt előrevetíti. A kegyelemi szövetség későbbi megerősítései (érvényesítései) mind szorosan kapcsolódnak ehhez az ígérethez. Az ,,asszony magva", vagyis az Úr Jézus Krisztus lesz az, aki végérvényesen a Kígyó fejére tapos, és aki megváltja a bűnös embert és annak családját. Az ígéretnek ez a szikrája, amely Ádám és Éva előtt felvillant, az újszövetségben dicsőséges tűzként lobog majd.

A Noéval kötött szövetség

Az Úr ezt követően Noéval erősítette meg kegyelmi szövetségét (1Móz 8,20-22; 1Móz 9,1-17), aki ,,kegyelmet talált az Úr előtt." (1Móz 6,8) A szövetségnek ez az újbóli megerősítése Isten korábbi, Ádámmal kötött szövetségére épült, és az eredeti szövetség feltételei közül többet is megismételt. (1Móz 9,1-3) Istent ezúttal is a megváltás célja vezérelte, s ez abban mutatkozott meg, hogy szeretete tárgyául egy férfit választott ki családjával együtt. Megőrizte az igaz Noét (1Móz 6,9), s vele együtt egész háznépét: ,,De teveled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába te és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei teveled". (1Móz 6,18).
Isten megmentette őket ítéletétől, és mintegy ,,belekeresztelte" őket a bárkába. (1Pt 3,20-21). (Az 1Pt 3,20-21 lelkekről beszél, ,,akik engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolc ember tartatott meg víz által: ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által." Az Újszövetség a bárkát, valamint Noé és háznépe megmenekülését a keresztség előképeként értelmezi. Ebben a ,,keresztségben" Noé egész családja részesült.)
Amikor eljött az özönvíz, az Úr nemcsak az igaz Noét mentette meg, hanem a családját, és általa a világot is. Vajon mivel indokolja a Szentírás Noé és családja megtartatását? Az 1Móz 7,1-ben találjuk erre a választ: ,,Mondta az Úr Noénak: Menj be te és egész házadnépe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben." Noé azért léphetett be a bárkába, mert ő volt az egyedüli igaz ember, a Noé igazságára hivatkozva családja többi tagja is követhette őt. Valahányszor Noéval beszélt az Úr, minden alkalommal a szövetséges viszony részeseként kezelte Noé családját is. (vö.: 1Móz 7,1; 1Móz 7,7; 1Móz 7,13; 1Móz 7,23; 1Móz 8,16; 1Móz 8,18; 1Móz 9,9; 1Móz 9,12)
Isten üdvözítő szövetségei az ember teljes életszemléletét és világnézetét befolyásolni hivatottak, hiszen az emberi élet minden területét felölelik. (Így például a Noéval kötött szövetségben találkozunk először a gyilkosságért járó a halálbüntetés intézményével. (1Móz 9,5-6) A halálbüntetés rendeltetése védelmet biztosítani a társadalomnak a bűnözőkkel szemben). Az Úrnak nem az egyes emberi lelkek megmentése a kizárólagos célja, hanem a megváltás hatályát mindazon területekre kiterjeszti, ahol az embereknek élniük és gyarapodniuk kell. A Noéval kötött szövetség jövőcentrikus szövetségként jellemezhető, Isten tudniillik nem csupán az Ádámmal kötött szövetségeket erősítette meg általa, hanem arra nézve is ígéretet tett, hogy megőrzi az emberi fajt a teljes kipusztulástól (1Móz 9,15), s ezzel megvetette a megváltás majdani művének szövetségi alapjait. Valahányszor megpillantunk az égen egy szivárványt - e szövetség jelét -, az afelől biztosít bennünket, hogy Isten Noéval kötött szövetsége mindmáig érvényes.

Az Ábrahámmal kötött szövetség

Az Úr még inkább kibontotta kegyelmes üdvözítő tervét, mely először az Ádámmal és Noéval kötött szövetségekben jelent meg, amikor kihívta Ábrámot (a későbbi Ábrahámot) Ur-Kaszdimból.
(1Móz 15,7) Ábrahámnál az ún. ,,ígéret szövetségében" világosan láthatóvá válik a nagy Ígéret - a Megváltó eljövetelének ígérete. Az 1Móz 17-ben olvasható szövetségkötés ismételten rámutat, hogy az isteni megtartatás az egyes hívőket és családjukat egyaránt magában foglalja. A szövetségben foglalt ígéretek a hívő ember életének minden területére kiterjednek, belső világára és az őt körülvevő környezetre ugyanúgy. Így olvassuk:

,,Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelent az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.
És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged.
És arczára borult Ábrám; az Isten pedig szólt őnéki, mondván:
A mi engem illet, ímhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszel.
És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.
És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.
És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.
És adom tenéked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenük leszek nékik." (1Móz 17,1-8)

Ez tehát az a nagy és örökkévaló szövetség, az ígéret szövetsége, amelyet Isten Ábrahámmal, ,,minden hívőknek atyjával" kötött. (Róm 4,11) Ábrahám hitt Istennek, és ,,tulajdoníttatott az őnéki igazságul." (Róm 4,3) Az Úr ezután megparancsolta Ábrahámnak, hogy a ,,hitből való igazság" (Róm 9,30) pecsétjeként vegye magára a körülmetélkedés jegyét (Róm 4,11).
Isten most sem a hívő egyénnel - Ábrahámmal - foglalkozott csupán, hanem családjával és környezetével is. Nemcsak neki kellett felvennie a ,,hitből való igazság" jelét, hanem egész háznépe részesült a szövetség pecsétjében, köztük az újszülött gyermekek is. (1Móz 17,10-14)
Az ember megváltásának teljes sikeréhez a szövetségnek a családokra is ki kellett terjednie. Arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen milyen célból is választotta ki Isten Ábrahámot, az 1Móz 18,19-ben találjuk meg a választ; eszerint az volt a kiválasztás fő célja, hogy Ábrahám háznépe Isten szerint legyen vezetve: ,,Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak." (új protestáns ford. szerint)
Isten számára fontos volt Ábrahám hűsége, de ugyanúgy családjáé is. A családtagoknak nyújtott lelki iránymutatás és tanítás, valójában a kegyelmi szövetségből részesülő hívők első számú kötelességei közé tartozik. Figyeljük meg, hogy Isten a következő generációk őszinte hűségétől tette függővé az Ábrahámnak tett ígéretek beteljesedését. Nem külső engedelmességet várt el csupán Ábrahám utódjaitól - Ő ugyanis nem éri be a hamis látszattal. Ehelyett őszinte hűséget követelt meg mindenkitől, akiket kötött Ábrahámmal szerzett szövetsége - azaz Ábrahám egész háznépétől. A körülmetélkedés az Istennek való engedelmesség jeléül és pecsétjéül adatott. (1Móz 17,14) Aki őszinte hit nélkül hajt végre egy ceremóniát, annak a cselekedete nem talál majd elfogadásra az Úrnál. De azokat is ugyanígy elveti Isten, akik bár vallást tesznek hitükről, figyelmen kívül hagyják az Isten által megszabott rendelkezéseket.
Az Ábrahámmal kötött szövetség szolgált alapjául az összes későbbi szövetségnek. Mózessel, Dáviddal, majd Krisztussal kötött szövetségek mind az ígéretnek erre az első szövetségére építkeztek, és abból fejlődtek tovább. A mózesi szövetség mint egy függelékként lett Ábrahám szövetségéhez csatolva. A dávidi szövetség a mózesi szövetség mintájára köttetett. Végül eljött Krisztus, hogy ,,megerősítse az atyák ígéreteit". (Róm 15,8) A szövetségekben elhangzó legfőbb ígéret újra meg újra visszhangzik a Szentírásban: ,,És leszek a ti Istenetek, ti pedig az én népem lesztek!" (vö.: 2Móz 19,5; 5Móz 4,20; Jer 31,1; Jer 31,33; Zsid 8,10; 1Pt 2,9) Ez az ígéret ,,Ábrahám magvában" teljesedik be, aki Krisztus maga. (Gal 3,16)

Robert R. Booth
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: megmenekülhessen, szükségességüket, érvényesítéseket, megmeneküléséről, felelősségteljes, szövetségkötések, gyerekkeresztség, megfogalmazására, kormányváltáskor, folytonosságáról, kibontakozásában, tulajdoníttatott, beteljesedésével, embercsoportokra, szövetségekként, életszemléletét, következményeit, rendelkezéseket, körülmetélkedés, tulajdonítottak, engedelmességet, szövetségkötése, cselekedetekből, belekeresztelte, kormányzásukhoz, megparancsolta, cselekedeteken, fiatalembernek, szövetségekkel, megkörnyékezne, nyilatkoztatta, szövetségekben, újszövetségben, családtagoknak, egységességére, beteljesedését, megváltás bimbója, ígéret szövetségei, igen vagyonos, fiára akarta, össze vagyonát, tőled kapott, kezem munkáját, napon mindenem, tiéd lesz, megígért örökségedre, gyűrű emlékeztessen, neked tett, jövőre nézve, fenti történetben, fiának ajándékozott, eljövendő örökség, Amikor Isten, Palmer Robertson, Kálvin János, Egyesült Államok, John Gill, Amikor Ádám, Jézus Krisztus, Szentírás Noé, Valahányszor Noéval, Isten Noéval, Mikor Ábrám, Isten Ábrahámmal, Isten Ábrahámot, Robert,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.21. 11:41 A magyar kultúra napja - Diák Oscar-díjra jelölt filmeket tett elérhetővé a...
01.21. 11:41 Időközi polgármester-választás lesz vasárnap a Nógrád megyei Patakon
01.21. 11:31 Férfi kézilabda Eb - Chema Rodríguez: próbálunk új impulzusokat adni
01.21. 11:31 Korszerű biobankot alakítanak ki Szegeden
01.21. 11:31 Két ukrán embercsempészt ítéltek börtönbüntetésre Tatabányán
01.21. 11:21 A következő idényben visszatérne Gereben Lívia
01.21. 11:21 Illegális bevándorlás - Nagy-Britanniába tartó migránsok estek a tengerbe B...
01.21. 11:21 Juhász Roland az idény végén visszavonul
01.21. 11:11 Már mintegy száz borászat adatai találhatók meg a magyar bor honlapján
01.21. 11:11 Schanda: érdemes informatikai képzéseket választani a felsőoktatási jelentk...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Betty Boop  Havas óra  Reményik Sándor: János evangél...  Hallás  Reményik Sándor: János evangél...  A ho’oponopono 6 titkos ...  Kutyus szemüvegben  A reménység nem szégyenít meg  Nem számít  Jó éjszakát  Celine Dion - Just walk away  Nyugdíj  Harmónia......  Halogatás  Png nő  Facebookon kaptam  Posertube  A meghallgatott imádság - Szo...  Hallás  Hmmm  Sajnálom, de valamit még monda...  Te vagy az út, igazság és élet  Keverés  Szomorúság  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Hallás  Imádság  - 2020.01.19 Szentmise  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hallás  Betty Boop  Kellemes hetet kívánok  Macik pizsamában  A könyv  Havas óra  Téli kép  Bravó  Rózsa hóesésben  Facebookon kaptam  Png virág  Reményik Sándor: János evangél...  Kondra Katalin: Kötelék Nem t...  Orazio Vecchi - Néked zeng ez ...  Imádság  Szèp napot kívánok látog...  Állatvilág.......  Sarah bíboros  Látás  Zöldségek  Állatvilág.......  Imádság  Az idő csak egy pillanat  Kellemes délutánt kívánok  Te vagy az út, igazság és élet  Kutyus szemüvegben  Harmónia......  Okosan és bölcsen  Veszprémi Érsekség szentmise 0...  Telefon fából  Jó éjszakát  Nemes Nagy Ágnes : Félelem  Téli este  Katica  Öleljük hát, az öregséget kebl...  Régi és új természet  Jézus megbocsát  Veszprémi Érsekség szentmise 0...  Png rózsa  A pozitív gondolkodás  Egyre gyakrabban hallani "Nárc...  Gitáros  Napraforgók  A szerelmes lány  Téli este  Azzal, hogy az egyik helyről, ...  Sexy nők  Téli kép  Az apostoli tanítás  Facebookon kaptam  Mesterem nyomában  Téli kép  Te vagy az út, igazság és élet  Halogatás  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Love  Mesterem nyomában  Keverés  A barát az, aki ...  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Kellemes délutáni pihenést! .....  Hofi Géza - Hordót a bornak! (...  Hofi Géza: Behívó  Facebookon kaptam Krisztina...  Halogatás  Sajnálom, de valamit még monda...  Az apostoli tanítás  Facebookon kaptam  Celine Dion - Just walk away 
Bejegyzés Címkék
megváltás bimbója, ígéret szövetségei, igen vagyonos, fiára akarta, össze vagyonát, tőled kapott, kezem munkáját, napon mindenem, tiéd lesz, megígért örökségedre, gyűrű emlékeztessen, neked tett, jövőre nézve, fenti történetben, fiának ajándékozott, eljövendő örökség, teljes vagyonhoz, gyűrűhöz éppúgy, jelkép először, ígéret beteljesedése, teljes örökségnek, gyűrű jelentősége, örökség értéke, gyűrű helyébe, megígért Megváltó, személye végül, újszövetségben vált, ígéret beteljesedésével, szövetségek együttesen, üdvösségre vonatkozó, szövetségek egysége, egyik szövetséget, másik lépjen, kérdés másképp, történelem különböző, szövetség teológia, élet minden, egyes embereket, társadalmakat egyaránt, korszakos teológia, számtalan igei, bibliai szövetségek, népével való, egyes szövetségek, egész Biblián, egyetlen kegyelmi, üdvösség első, igazság napja, egész föld, szövetség minden, megváltás egyetlen, ígéret szövetségeitől, kegyelmi szövetség, nemzet alkotmányához, történelem folyamán, szövetség érvényesítései, törvény megengedi, hatalmon lévő, mindvégig érvényben, alkotmány eltörlésére, keresztségről folytatott, gyerekkeresztség elvetéséhez, ismert angol, cselekedeteken alapuló, cselekedeteken alapult, szövetségre utal, teljes Biblia, tervet valósította, megmentő szeretetét, egyes emberek, emberi élet, összes érintett, bűnösök megmeneküléséről, megváltás hatása, egyes hívők, válaszok egyértelműek, megváltott személy, ember teremtése, egyes hívőket, hívők családját, hívők tágabb, bűnbeeséssel átok, történelmi szövetségkötések, teremtett világ, bűnbeesés előtt, egész emberi, egész földet, megszegésével Ádám, szövetség átkát, átkot Ádám, bűnös ember, első evangéliumi, megváltás majdani, kegyelemi szövetség, bűnös embert, újszövetségben dicsőséges, újbóli megerősítése, eredeti szövetség, megváltás célja, férfit választott, igaz Noét, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 279 db bejegyzés
e év: 279 db bejegyzés
Összes: 26178 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2664
  • e Hét: 9971
  • e Hónap: 81419
  • e Év: 81419
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.