Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Mindent megkaptunk, amire szükségünk van
  2016-08-14 18:24:43, vasárnap
 
   
  Amit Krisztusban kaptunk


A csodálatos valóság az, hogy minden, amire az istenfélő élethez szükségünk van, már a miénk Krisztussal együtt, a Szentlélek által (2Pt 1:3; Gal 2:20; Róm 8:37). A győzelmes életű keresztyén tudatában van annak, hogy identitása és életének sajátos célja Isten tervében gyökerezik. Az ,,ige cselekvőjévé válik" egyszerűen azért, akivé lett. Nem ,,kiérdemli", hogy Isten gyermeke legyen, hanem az Ige engedelmes cselekvője annak következtében, hogy már eggyé lett Krisztussal (Jak 1:22-25).
Az Efezusiakhoz írott levél - Pál egyéb leveleitől eltérően - nem a gyülekezetben előforduló valamilyen sajátos hibával foglalkozik, hanem inkább Isten tervével és kegyelmével kapcsolatos látóhatárunkat szélesíti, s beszél magasztos tervéről a gyülekezetet illetően. Isten áldásával, bölcsességével, előrelátásával és céltudatosságával kapcsolatos állításokkal kezdődik a levél; hangsúlyozva, hogy nemcsak saját magunk érdekében lettünk megváltva, hanem azért, hogy dicsőséget és magasztalást hozzunk Isten nevére.
Nézzük meg az Ef 1:1-14-et! A ,,mennyei világ" kifejezés ötször fordul elő a levélben; így tehát világos, hogy mi hívők nem csak ,,földi szinten" létezünk. Nézzük meg ezt az öt helyet:

1.1:3 - Isten ,,megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban". A jó Isten jó dolgokat ad nekünk. A ,,lelki" nem a testi ellentéte; inkább az Isten Lelkétől származó dologról van szó, aki az áldás forrása. A ,,mennyei világ" Isten egész természetfölötti világára utal, ahol Isten uralkodik és működik.
Mi hívők rendelkezünk minden lelki áldással a feltámadott és megdicsőült Krisztussal való közösségünk miatt, akivel együtt élünk; osztozva Isten örök életében!

2.1:20 - Isten hasonlíthatatlanul nagy ereje ültette Krisztust az Atya jobbjára a mennyei világban, miután feltámasztotta a halálból. Ez azt jelenti, hogy Krisztus minden uralom, hatalom, cím, rang, és erő felett áll.

3.2:6 - Isten feltámasztott minket (hívőket), és a mennyeiek világába ültetett Krisztussal azért, hogy megmutathassa kegyelmének összehasonlíthatatlan gazdagságát, melyet jókedvéből adott nekünk Krisztusban. Milyen mérhetetlen kegyelem! Isten magasztaltatik azáltal, hogy áldásában részesít bennünket. Mi (hívők) életünk értelmét és jelentőségét a mennyből kapjuk, a Krisztussal való közösség által.

4.3:16 - Most az egyház révén teszi ismertté a mennyei hatalmasságok és fejedelemségek előtt Isten sokféle bölcsességét. Testének tagjai vagyunk mint gyülekezet, mely azért lett életre hívva, hogy megmutassa a (szent és nem szent) angyaloknak, továbbá minden hatalmasságnak és erőnek Isten nagy bölcsességét. A gyülekezet azért létezik, hogy dicsőségére legyen Isten nevének. Ez volt a teremtésnek is a célja. Dr. John MacArthur azt mondja, hogy ,,az angyalok láthatják Isten erejét a teremtésben, Isten haragját a Sínai hegyen, Isten szeretetét pedig a Golgota hegyén"; sokféle bölcsességét azonban a gyülekezetben. Látják, milyen döbbenetes, ahogy Isten zsidókat és pogányokat, férfiakat és nőket, rabszolgákat és szabadokat Fia élete (vére kiontása) által a kereszten egy lelki testté formált a Vele és egymással való örök közösségre. Lerombolta az előítélet minden korlátját és minden elválasztó falat. Gondolj arra, hogy Jézus ezt mondta: ,,örülni fognak az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek" (Lk 15:10). Figyeld meg azt is a Mt 18:10,14-ben, hogy a szent angyalok állandóan figyelik a Mennyei Atya arcát a mennyben, hogy lássák, hogyan reagál a gyermekeit érő eseményekre a földön, s készen állnak, hogy Isten bármilyen parancsát végrehajtsák az Övéi érdekében (Zsid 1:14).
5.6:12 - Mi, hívők nem test és vér ellen küzdünk, hanem e sötét világ erői és hatalmai ellen; a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Mi, mint akiknek rendelkezésére áll az az erő, amely feltámasztotta Krisztust a halálból - mint az Ő örökös társai -, tartsuk tisztán életünket, hogy a Sátán ne tudja benne megvetni a lábát; s vegyük fel Isten teljes fegyverzetét, hogy erősen álljunk, ne hátráljunk meg, s végül célba érjünk. Isten erejére és fegyverzetére van szükségünk. Az ellenséggel való szemtől szembeni megütközés azt kívánja meg, hogy ,,álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek" (Jak 4:7). Ez úgy történik, hogy az igazságot mondjuk ki (Isten Igéjét) Urunk, Jézus Krisztus nevében és hatalmával.

Akik Krisztusban vagyunk

Tekintsük át az alábbi felsorolás mindegyik pontját, mely összegzi, ki is vagy te mint hívő, mint aki reménységét az Úr Jézus Krisztusba vetette, hogy tőle kapja bűnei bocsánatát.

1.Szent vagyok, Isten számára elkülönített, Neki odaszánt személy, akit Krisztus javamra beszámított, tökéletes igazsága szentelt meg (Róm 3:21-22; Fil 3:9). Abban a percben, mikor Krisztusba vetettem hitemet, bűneim helyett az Ő igazságát kaptam meg (2Kor 5:21).
2.Feltámadtam Krisztussal. Halott voltam bűneimben, de most élek - lelkileg - a Krisztusba vetett hit által. Micsoda kegyelem! Már nem idegen számomra az Istennel való élet, hanem Krisztussal együtt én is élek! Most már képes vagyok megérteni lelki igazságokat, és ismerem a lelki dolgok iránti vágyat. Lelkileg élni azt jelenti, hogy az ember közösségben van Istennel - tökéletesen és örökre. És mindörökké élek lelkileg. Örökre megváltoztam. Nevem ott áll az Élet Könyvében (Jel 21:27).
3.Isten választottja vagyok. Mielőtt a világ teremtetett, Isten szuverén módon kiválasztott - mindenféle saját érdem nélkül - az üdvösségre. Maga az Atya vonzott Önmagához (Jn 6:44). Csak azért tudtam Istent választani, mert Ő tette ezt lehetővé számomra. Kiválasztott, hogy szent és feddhetetlen legyek. Azért vagyok szent, mert Ő tett azzá; feddhetetlennek kell lennem - Lélek szerint járván - ebben a világban.
4.Isten gyermeke vagyok. Lélektől születtem Isten családjába; megkaptam az Ő természetét, amely képesít arra, hogy Atyámhoz hasonlítsak. Isten nemcsak eltűr, hanem szeret és elfogad engem mint Fiát. Gyermeke vagyok; Krisztus tart meg, s így a gonosz nem árthat nekem (1Jn 5:18).
5.Örökbefogadott gyermek vagyok mindazokkal a kiváltságokkal és kötelességekkel, amik egy természetes gyermek esetében fennállnak. Teljes egyenlőséget élvezek családomban a rendelkezésre álló erőforrások és az örökség tekintetében. De ugyanakkor enyém Atyám gazdagsága, áldásai és természete.
6.Isteni mestermunka, az Ő alkotása, az Ő műve vagyok. Olyannak alkotott meg, amilyennek akart, s Krisztus Jézusban jó cselekedetek végrehajtására rendelt a Maga és mások számára, s arra, hogy Fia képére változzak el (Róm 8:29). Meg vagyok mentve, hogy szeressek és szolgáljak másokat.
7.A világosság gyermeke vagyok. Sötétség voltam, de most már világosság vagyok. A világosság gyümölcsét a jóság, igazságosság és igazság jellemzi. Dr. John MacArthurtól származik a következő mondás: a jóság morális kiválóság (a Lélek gyümölcse), és különösképpen a másokért végzett készséges és áldozatos tettekben nyilvánul meg. Az igazságosság gyümölcse legelőször Istennel való kapcsolatomat érinti, s aztán azt, ahogyan másokhoz viszonyulok. Az igazság őszinteséget, becsületességet, megbízhatóságot, szavahihetőséget jelent. A jóság elsősorban a másokkal való kapcsolatomra, míg az igazságosság az Istennel való kapcsolatomra hat. Az igazság a saját magammal való viszonyt, feddhetetlenségemet érinti.
8.Mennyei állampolgár vagyok. Az az otthonom, az az országom, de még nem vagyok ott. Hazám dolgai ismerősek számomra, s rendelkezem annak minden kiváltságával és jogaival. Életem valójában a természetfeletti világhoz kapcsol; a mennyei helyekhez, s ezért kell az odafenn valókat keresnem (Kol 3:1). Túlélésem kulcsa ebben az ellenséges közegben az, hogy Lélek szerint járjak (Gal 5:16).
9.Új teremtés vagyok - olyan valaki, aki korábban nem létezett. Ez az ,,új önmagam" viszont örök! A Szentlélek emberi lelkemet erővel hatotta át, s új lelki lényt teremtett.
10.Tökéletes vagyok Krisztusban. Mivel tehát benne vagyok, Ő pedig tökéletes Isten, részesülök teljességében, ami azt jelenti, hogy minden erőforrás rendelkezésemre áll. Csak Ő az, akire szükségem van. Isten nem tud többet adni, amint ami már az enyém Krisztusban.
11.Meg vagyok váltva. Istennek Fia életébe került, hogy megvásároljon a bűn rabszolgapiacán, s megbocsássa bűneimet. Micsoda szeretet! Saját Fia életét nem tartotta értem túl drágának, mert szeret.
12.Isten örököse és Krisztus örökös társa vagyok. Minden Krisztusé, s kegyelemből az enyém is, mert közösségben vagyok vele. Részese lettem örökségének. A római jogban még ha rabszolga is volt az örökbe fogadott fiú, örökölte ura vagyonát. Keresztyének, akik egykor a bűn rabszolgái voltak, Isten gyermekeivé lettek, s így örökösök. Micsoda gondviselés!
,,...A római jog szerint abban a percben, amikor egy gyerek megszületett, apja örökösévé lett... Különleges társ-kapcsolat van apa és gyermekei között... Az örökösnek nem kell megvárnia apja halálát... Apja személyében és apja által máris részese a családi vagyonnak... Az apa nem hal meg, hanem családjában örökké él... Testben távol, lélekben jelen, nem annyira gyermekeivel, mint inkább gyermekeiben."
13.Krisztusban vagyok. A fentiek közül tehát minden érvényes rám, sőt még annál is több; s enyém a mennyei világ minden lelki áldása.
14.El vagyok pecsételve a Szentlélek által, aki örökségem záloga. Ő az előleg, a letét, a megígért örökség teljes elnyerésének biztosítéka. Ő az eskü alatt tett írásos nyilatkozat, a zálog. Bennem él (Róm 8:9; 16-17), s testemet templomává teszi (1Kor 6:19). Fantasztikus az a tudat, hogy az Istenség harmadik személye, a Mindenható bennem él! Ez a pecsétje a tulajdonjognak, a valódiságnak és a teljhatalomnak.

Gwynne Johnson
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: természetfölötti, szavahihetőséget, természetfeletti, feddhetetlennek, megbízhatóságot, becsületességet, rendelkezésemre, rabszolgapiacán, kötelességekkel, bölcsességével, magasztaltatik, tulajdonjognak, örökbefogadott, kiváltságokkal, fejedelemségek, végrehajtására, látóhatárunkat, előrelátásával, feltámasztotta, rendelkezésére, hatalmasságnak, teljhatalomnak, feltámasztott, megmutathassa, hatalmasságok, gyülekezetben, megvásároljon, teljességében, rendelkezésre, kapcsolatomat, kapcsolatomra, következtében, kiváltságával, fegyverzetére, különösképpen, őszinteséget, csodálatos valóság, istenfélő élethez, miénk Krisztussal, győzelmes életű, gyülekezetben előforduló, gyülekezetet illetően, testi ellentéte, áldás forrása, mennyei világban, mennyeiek világába, mennyből kapjuk, egyház révén, mennyei hatalmasságok, gyülekezet azért, angyalok láthatják, lelki testté, Amit Krisztusban, Isten Lelkétől, John MacArthur, Mennyei Atya, Isten Igéjét, Jézus Krisztus, Akik Krisztusban, Jézus Krisztusba, Feltámadtam Krisztussal, Élet Könyvében, Krisztus Jézusban, John MacArthurtól, Csak, Istennek Fia, Saját Fia, Minden Krisztusé, Gwynne Johnson,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.11. 22:32 Illegális bevándorlás - Az európai migrációs probléma szélesebb körű megold...
11.11. 21:42 Szakértő: rövid távon nem látszik a kiút Bolíviában
11.11. 21:42 Átadták a megújult kaposvári Csiky Gergely Színházat
11.11. 21:22 Júniusban úszik legközelebb Mányoki Attila, akiről dokumentumfilm készült
11.11. 21:11 Katalán válság - Függetlenségpárti tüntetők alkotnak útzárat a határ franci...
11.11. 20:52 Jövőre Sopron rendezi az U20-as női kosárlabda Eb-t
11.11. 20:22 Német képviselők: a Fidesznek a Néppártban a helye
11.11. 20:22 Emmi: a kormány továbbra is a párbeszéd híve, nyitott a szakmai egyeztetésr...
11.11. 20:12 Szörnyetegnek nevezte az általa feldarabolt lányt a szentpétervári történés...
11.11. 19:51 Daróczi Csaba: a nagy fotópályázatokon rendre jól szerepelnek a magyar term...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Őszi kép  Virágok ládában  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  Őszi kép  Őszi levelek  8. Az én 1956-om: Az elégtelen...  Nők őszi öltözékben  Bűnbánat  Facebookon kaptam  Őszi kép  Kellemes kikapcsolódást  Aranyosi Ervin: Találtam egy s...  Megváltás  Én mindent megtettem Nem bánt...  Őszi kép  Esik az eső  Remek délutánt  Kislány cicával  Mai harmónia kártyám  Nő esernyővel  Bűnbánat, megtérés  Mai harmónia kártyám  November 13 A MAGYAR NYELV NAP...  Kislány esernyővel  Én mindent megtettem Nem bánt...  Szép estét  Esős este  Szép őszi napot  Facebookon kaptam  Azt kívánom . . .  Útravaló – 2019. novembe...  Megváltás  Jó reggelt kávéval  Nyári kép: egy nagy kosár virá...  Ferenc pápa: Az ördög elpusztí...  Őszi kép  Esik az eső  Karácsonyi történet  Kislány esernyővel  Jó reggelt , szép napot  Őszi csendélet  Facebookon kaptam  Őszi kép  Őszi kép  Kellemes teázást  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ferenc pápa: Az ördög elpusztí...  Bűnbánat  Facebookon kaptam  Szentlélek  Png rózsa  Bűnbánat, megtérés  Csini baba  Vízcseppes rózsa  Pihenő nő  Virágok ládában  Facebookon kaptam  Esik az eső  A kereszt  November 13 A MAGYAR NYELV NAP...  Őszi csendélet  Őszi kép  Ferenc pápa: Az ördög elpusztí...  Jó reggelt kávéval  Szèp estét kedves látogat...  Remek délutánt  13. az ellenünk vétkezőknek me...  Facebookon kaptam  H.Kohut Katalin: Húszezres kol...  Kőszegen a Missziós kereszt  Őszi kép  Étel hordó  Facebookon kaptam  Kőszegen a Missziós kereszt  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  Tészta szűrő  Só tartó  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látogat...  Egy új könyvet kaptunk  Páskulyné Kovács Erzsébet: Te...  Őszi levelek  Őszi kép  Zűrzavar  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  szerdai üdvözlet  Szèp estét kedves látogat...  Bűnbánat  Facebookon kaptam  Életének 72. évében elhunyt Sz...  Kellemes délutánt kívánok!  Harmónia......  Mai harmónia kártyám  Egy kívánság - szerdára  Jó reggelt , szép napot  Facebookon kaptam Cs Ildikótól 
Bejegyzés Címkék
csodálatos valóság, istenfélő élethez, miénk Krisztussal, győzelmes életű, gyülekezetben előforduló, gyülekezetet illetően, testi ellentéte, áldás forrása, mennyei világban, mennyeiek világába, mennyből kapjuk, egyház révén, mennyei hatalmasságok, gyülekezet azért, angyalok láthatják, lelki testté, előítélet minden, szent angyalok, sötétség világának, gonoszság lelkei, halálból &#8211, ellenséggel való, igazságot mondjuk, alábbi felsorolás, lelki dolgok, ember közösségben, világ teremtetett, természetes gyermek, rendelkezésre álló, örökség tekintetében, világosság gyermeke, világosság gyümölcsét, következő mondás, jóság morális, másokért végzett, igazságosság gyümölcse, igazság őszinteséget, jóság elsősorban, másokkal való, saját magammal, természetfeletti világhoz, mennyei helyekhez, odafenn valókat, ellenséges közegben, enyém Krisztusban, római jogban, örökbe fogadott, gyerek megszületett, családi vagyonnak, fentiek közül, mennyei világ, megígért örökség, eskü alatt, természetfölötti, szavahihetőséget, természetfeletti, feddhetetlennek, megbízhatóságot, becsületességet, rendelkezésemre, rabszolgapiacán, kötelességekkel, bölcsességével, magasztaltatik, tulajdonjognak, örökbefogadott, kiváltságokkal, fejedelemségek, végrehajtására, látóhatárunkat, előrelátásával, feltámasztotta, rendelkezésére, hatalmasságnak, teljhatalomnak, feltámasztott, megmutathassa, hatalmasságok, gyülekezetben, megvásároljon, teljességében, rendelkezésre, kapcsolatomat, kapcsolatomra, következtében, kiváltságával, fegyverzetére, különösképpen, őszinteséget, efezusiakhoz, igazságosság, gyülekezetet, jelentőségét, hangsúlyozva, elkülönített, megváltoztam, választottja, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 236 db bejegyzés
e év: 6881 db bejegyzés
Összes: 24926 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2371
  • e Hét: 12509
  • e Hónap: 38803
  • e Év: 694335
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.