Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A zsidók megkeményedésének misztériuma
  2016-08-23 20:11:57, kedd
 
   
  Római levél 11,25


,,Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higgyétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen."


A Római levélről szóló sorozat ezen kötetében most már több, mint negyven fejezeten át azt tanulmányoztuk, hogy Pál hogyan tárja elénk Isten tervét a történelemben, különösen is Izráelt tartva szem előtt. Elérkeztünk a Róm 11,25-32-höz, Pál hét pontja közül az utolsóhoz. Itt arról beszél, hogy az utolsó napokban Izráel nagy tömegben fog megtérni.
A legtöbb szövegmagyarázó egyetért abban, hogy itt egy újabb rész kezdődik, és ezért sokatmondó címekkel szokták elválasztani az előző versektől. A 25-32. verseknek Leon Morris az ,,Izráel megtérése" címet adja. John Murray ,,A pogányok teljes száma és Izráel üdvösége" elnevezéssel illeti. C. K. Barrett azt mondja, hogy ez a rész ,,Isten beteljesedett terve" nevet viseli. Ray Stedman szerint ,,Nagy és dicsőséges Istenünk" a megfelelő név. H. C. G. Moule a verseket ,,Izráel előre megjövendölt közvetlen helyreállítása: minden Istentől és Istenért" néven nevezi. William Barclay pedig a ,,Hogy minden kegyelemből legyen" címmel illeti.
Így van ez a mi Bibliánkban is. A New International Version is ezt követi, amikor a 25-32-ig terjedő verseknek az ,,Az egész Izráel üdvözülni fog" címet adja.
Ez a rész egyértelműen a tetőpontja annak, amit Pál a levél 9-11.fejezeteiben mond. A 9.fejezet 6. versében kezdi gondolatmenetét, ahol azt a költői kérdést teszi fel, hogy Isten célja a történelemben kudarcot vallott-e, mivel Isten választott népéből annyian elutasították Jézus Krisztust, a Messiást. Korábbi tanulmányainkban már láttuk, hogy az apostol tagadja ezt a következtetést, és többféleképpen is megindokolja az ezzel teljesen ellentétes nézetet, hogy Isten még mindig a történelem Ura. Éppen ezért ami Izráel elvettetésében és a pogányok megtérésében történt, az nem más, mint Isten bölcs és tökéletes tervének része. Emlékezzünk arra, hogy Pál hét érvet hoz fel annak igazolására, hogy Isten tervét Izráel hitetlensége nem hiúsította meg:

1.Isten történelmi terve a zsidó néppel nem vallott kudarcot, mivel akiket Isten kiválasztott a megváltásra, azok üdvözülnek, vagy üdvözülni fognak. (Róm 9,6-24)
2.Isten terve a zsidó néppel nem vallott kudarcot, mivel Isten már korábban kijelentette, hogy nem az egész Izráel üdvözül, és hogy lesznek olyan pogányok, akik viszont igen. (Róm 9,25-29)
3.Isten terve a zsidó néppel nem vallott kudarcot, mivel az, hogy a zsidók nem hittek, saját hibájuk volt, nem Istené. (Róm 9,30-10,21)
4.Isten terve a zsidó néppel nem vallott kudarcot, mivel voltak olyan zsidók (maga Pál is példája ennek), akik hittek és üdvözültek. (Róm 11,1)
5.Isten terve a zsidó néppel nem vallott kudarcot, mivel mindig is nem minden zsidó, hanem egy maradék üdvözült. (Róm 11,2-10)
6.Isten terve a zsidó néppel nem vallott kudarcot, mivel a pogányok mostani üdvösségének az a célja, hogy féltékennyé tegye Izráelt, és így közülük némelyek megmentésére legyen. (Róm 11,11-24)
7.Végül pedig, Isten történelmi terve a zsidó néppel nem vallott kudarcot, mivel végül egész Izráel üdvözülni fog, és így Isten nemzeti szinten is beteljesíti az Izráelnek tett ígéreteit. (Róm 11,25-32)
Most ehhez az utolsó, hetedik ponthoz érkeztünk el.

Isten ,,titkai"

A Római levél 11. fejezetének korábbi részeiben Pál a zsidó nép tömeges megtérését lehetségesnek és valószínűnek tartotta. Most az érvek helyett próféciát mond, és bizonyosra mondja, hogy egy nap áldásban részesülnek. Ez a bizonyosság a különleges kijelentés jele. Ez a jelentősége a 25. versben használt titok (misztérium) szónak. A szót akkor használjuk, ha valami rejtélyesre vagy ismeretlenre gondolunk. Egy szótár szerint a szó jelentése ,,amikor megmagyaráznak valamit, ami eddig nem létezett vagy nem létezhetett; valami, ami az emberi értelmen felül áll; egy hatalmas titok; egy enigma". Azonban az Újszövetségben nem ezt jelenti a szó, különösen nem Pál írásaiban sőt, az egész ókori világban sem.
Az ókori világban a misztérium valami olyasmi volt, amit a legtöbb ember nem ismert, de néhány embernek különös módon ki lett nyilatkoztatva. Ez volt a szó jelentése az ókori misztériumvallásokban is. Szinte mindenki tudta, hogy ezek a vallások (Mitrász, Ízisz és Ozirisz, Dionüsziosz, Attisz és Kübelé, Eleuzisz stb.) léteznek. De a vallások rítusait csak a beavatottak ismerték, hasonlóan korunk szabadkőműveseihez, akiknek szintén vannak titkos rítusaik, jeleik, kézfogásaik, és szimbólumaik, melyekről a legtöbb ember nem tud semmit.
Pál apostol ebben az értelemben használja a szót, de bibliai jelentésben. A ,,misztérium" nála olyasvalami, amit egykor nem ismertek és emberi értelemmel megismerhetetlen volt, de most Isten kijelentette nekünk olyan ihletett tanítókon keresztül, mint ő és a többi apostol.
Charles Hodge a következőket mondja: ,,Bármely jövőbeli esemény... melyet egyedül az isteni kijelentés által ismerhetünk meg, misztérium."
Az apostol számára ez egy fontos kifejezés volt, ami azt jelenti, hogy tudatában volt annak, hogy rajta keresztül érkezett el hozzánk az isteni kijelentés a mi javunkra. Ennek egyik bizonyítéka az, hogy hányszor használja a misztérium szót, és milyen szövegkörnyezetben. Néhány évvel ezelőtt H.A. Ironside, a chicagói Moody Memorial Church egyik korábbi lelkipásztora írt egy könyvet The Mysteries of God (Isten misztériumai) címmel, melyben részletesen tárgyalja ezeket a korábban elrejtett, de mostanra kijelentett tanításokat. Véleményem szerint nem ez Ironside legjobban sikerült könyve, mivel nehézkes stílusú és erősen diszpenszacionalista, mégis fontos, mert nagyszerűen átfogja a témát. Ebben Ironside a következőket fedezte fel:

1."Isten országának misztériuma" (Mt 13,11)
2."Az olajfa misztériuma" (Róm 11,25)
3."Krisztus és az Egyház nagy misztériuma" (Ef 5,32)
4."A kegyesség misztériuma" (1Tim 3,16)
5."A szentek elragadtatásának misztériuma" (1Kor 15,51)
6."A törvényszegés misztériuma" (2Thessz 2,7)
7."Isten befejezett misztériuma" (Jel 10,7)

Ironside fő mondanivalója az, hogy ismernünk kell az Újszövetség misztériumait, mégis a mai keresztyének nagy többsége nem ismeri őket. Ne éljünk tudatlanságban. Igaz, hogy ,,a titkok az Úréi", de a misztériumokat Isten kijelentette, és ezért ,,a mieink és a fiainkéi mindörökké." (5Móz 29,29) A lelkipásztoroknak hűségesen sáfárkodniuk kell ezekkel az igazságokkal. (1Kor 4,1)

Izráel jövője : misztérium

Ezzel visszaérkeztünk oda, hogy milyen misztériumról beszél itt Pál azzal, hogy az egész Izráel üdvözülni fog. Miért misztérium ez? Egyértelműen azért, mert erre egyikünk sem jött volna rá magától, vagy semmilyen megfigyelésből nem vonta volna le ezt a következtetést. Teljesen úgy tűnik, hogy Izráel végleg elvettetett; semmi jelét sem látjuk a nemzeti helyreállításnak. Azonban amit nem látunk, és amit nem is tudjuk kikövetkeztetni, arról Pál kijelenti, hogy az egy jövőbeli tény: ,,a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen", és aztán ,,az egész Izráel megtartatik." (25-26. v.)
Az előzőekben már részletesen megvizsgáltuk ezt a kijelentést, illetve a zsidók jövőbeli áldása mellett és ellen szóló érveket. Nincs rá szükség, hogy ezen a ponton újból megnézzük őket, inkább a kijelentés egyes kulcsfontosságú kifejezéseivel foglalkozzunk.
A pogányok ,,teljes száma" helyett az eredeti görög szövegben ,,teljesség" szerepel, de a New International Version angol bibliafordítás helyesen teszi, amikor kiemeli a jelentését azzal, hogy hozzáteszi a szám szót. A teljesség jelenhet ,,teljes áldást", azaz hogy lesznek pogányok, akik az eredetileg zsidóknak adott teljes áldásban részesülnek. De Pál nem erre gondol. Azt kérdezte, hogy miért van az, hogy a zsidók közül sokan nem üdvözültek, és ehelyett miért üdvözült annyi pogány, és erre mondja azt a próféciát, hogy a jövőben a zsidók nagy számban fognak megtérni. Ebben a szövegkörnyezetben a ,,pogányok teljessége" a teljes számukat jelenti, azaz a sok különböző pogány népből üdvözülő minden választottat.
És mi a helyzet az amíg szóval? Már láthattuk, hogy ez nem egy terminus a quo, amikor véget ér valami, amely után semmi mást nem várhatunk. Sokkal inkább egy terminus ad quem, egy dolognak a vége, amely után valami más fog történni.
Nem célom, hogy jelen tanulmányomban részletesen beszéljek a próféciáról, mert nem szükséges. Egyszerűen azt próbáltam meg elmondani, hogy mit tanít Pál a 9-11.fejezetekben. Azonban meg kell említenem, hogy amikor az apostol azt mondja, hogy ,,a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen", szinte teljesen ugyanazt mondja, amit Jézus mondott: ,,Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje." (Lk 21,24) A szövegkörnyezetből kiderül, hogy Jézus arra az eseményre gondol, amikor Jeruzsálemet elpusztítják a rómaiak, amely Titusz hadvezér alatt következett be Kr. u. 70-ben. Azt mondta, hogy a főváros pogány kézbe kerül, amíg el nem múlik ,,a pogányok ideje", feltehetőleg a pogány uralom kora, vagy akár a pogányokat ért széleskörű lelki áldás kora.
Ha elgondolkozunk ezeken a dolgokon, észre kell vennünk, hogy napjainkban Jeruzsálem városa ismét zsidó uralom alá került Izráel állam újbóli megszületése folytán. Ez arra utal, hogy elképzelhető, hogy a pogányok kora a végéhez közeledik, ahogyan Jézus megjövendölte.

A prófécia lényege

A próféciának sohasem csupán annyi a lényege, hogy Isten népe beletekinthessen abba, hogy mi si fog történni majd egy napon, miközben a hitetlenek erről nem tudnak semmit. Mindig van egy gyakorlati haszna: azért tudjuk meg, hogy hatása legyen jelenkori életünkre. Ezzel a felismeréssel tegyük fel a kérdést: Miért lett kijelentve nekünk ez a misztérium? Miért mondja nekünk Pál, hogy ,,a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak"?
Nem nehéz erre választ találni. Ugyanebben a versben megmondja, hogy miért. Azért, hogy ,,ne tartsuk magunkat bölcsnek". Ez mit jelent? Hadd adjak erre néhány lehetséges választ.

1.Ne tartsuk magunkat bölcsnek azt gondolva, hogy a pogány hívők végleg átvették a zsidó hívők helyét.
Véleményem szerint ennek a tévedésnek két formája lehet: az egyik enyhe, a másik viszont különösen is gonosz. Az enyhe tévedést néha református teológusoknál is lehet látni: tagadják azt, hogy az egyházon kívül vagy az egyház mellett létezhet bármiféle lelki dolog. Tudom, hogy ebben a kijelentésben jogos aggodalom rejlik. Mivel az Ószövetség formái és típusai beteljesedtek Jézus Krisztusban, ezek az írók úgy gondolják, hogy már nincs semmi, amihez visszamehetnénk. Úgy tűnik számukra, hogy ha Isten még ezután is törődni fog a zsidó néppel, akkor az feltétlenül visszafejlődést jelent; azt jelenti, hogy a lelki nép helyett egy fizikai népet szervez újjá. Olyan, mintha mennyei országát egy földi országra cserélné.
Másoknál is valószínűleg felfedezhető ez a tévedés. De ettől függetlenül igazi pogány gőg azt gondolni, hogy Isten már nem kezdhet el munkálkodni a zsidók között, miután a pogányok között befejezte különleges munkáját. Valóban, hogyan szabhatjuk meg - akár református teológiánk által is -, hogy Isten mit tehet a történelemben? Ha Isten azt mondja, hogy a zsidók a jövőben egy napon áldást nyernek, akkor ez így lesz, és ez a kijelentés alázattal kell, hogy eltöltsön minket.
A tévedés erőteljes és gonosz formája az antiszemitizmus, különösen amelyik pogány keresztyén gőgből nőtte ki magát. Tudatában vagyok annak, hogy az intolerancia nem csak a keresztyénekre jellemző. Az egész világon az etnikai vagy faji csoportok előítélettel viseltetnek más csoportokkal szemben. Egyetemi éveimről emlékszem egy dalra, amely így szólt:

Az egész világban rengeteg a boldogtalan lélek:
A franciák gyűlölik a németeket, a németek a lengyeleket;
Az olaszok győlölik a jugoszlávokat, a dél-afrikaiak a hollandokat,
És igazából én sem szeretek senkit.

A bűnös világ ilyen. Azonban az tény, hogy a világméretű előítélet nem jogosítja fel a pogány keresztyéneket az antiszemitizmusra. Sajnos el kell ismernünk, hogy ez gyakran létezett. Hiszen az úgynevezett keresztyének, nem pedig a buddhisták, a muzulmánok vagy az animisták nevezték a zsidókat ,,krisztusgyilkosoknak", elfelejtve azt, hogy egy római helytartó, Pilátus volt az, aki végül kiszolgáltatta Jézust a kivégzőinek.
Amikor a pogányokból lett keresztyének úgy gondolják, hogy valahogyan átvették a zsidók helyét Istennél, nem szadad elfelejteniük, hogy a zsidók ,,a választásra nézve szerelmetesek az atyákért" (Róm 11,28), és hogy Isten azt mondja, mindentől függetlenül lelki jövendőt tartogat számukra.

2.Ne tartsuk magunkat bölcsnek azt gondolva, hogy a pogány egyház Isten történelemben végzett munkájának a csúcsa.
Önmagában az, hogy Isten tervében van valami utánunk és korunk után, már önmagában alázatban kell tartson. Meg kell tanítson arra, hogy nem mi vagyunk Isten tervének ,,célja" és ,,vége". Sőt, azt a figyelmeztetést kellene tartalmaznia számunkra, hogy a keresztyénség nem miattunk fog győzni. A tizenkilencedik században és a huszadik század első felében sok nyugati keresztyén így gondolkozott, és azt a posztmillenarista gyümölcsöt teremte, hogy a keresztyénség végül még Jézus Krisztus visszajövetele előtt meghódítja az egész földet.
Loraine Boettner, aki olyan értékes könyveket írt, mint The Reformed Doctrine of Predestination, Studies in Theology, Immortality és The Millennium szintén ezt a nézetet vallja. Több, mint harminc évvel ezelőtt a Christianity Today egyik cikkében Boettner a következőket írta:

A világ megváltása... hosszú és lassú, évszázadokon át tartó folyamat, de bizonyosan eléri kitűzött célját. A közeledő győzelem napjaiban élünk, és láthatjuk a hódítás egyes lépéseit. Emberi nézőpontból figyelve sok nyilvánvaló kudarc ér minket, és néha úgy tűnik, mintha a gonoszság erői átvennék az uralmat. De amilyen bizonyosan követi az egyik korszak a másikat, ugyanolyan bizonyos a haladás is. Ha végignézünk a Krisztus eljövetele óta eltelt közel kétezer éven, láthatjuk, hogy mekkora utat tettünk meg. Az egész világon a pogány vallásoknak megvoltak a korszakaik, és most a szétesés szélén állnak. Egyikük sem szállhat szembe a keresztyénség nyílt versenyével. Csak a harcra kész, erőteljes keresztyénség kegyelemdöfésére várnak, hogy végleg feledésbe merüljenek.. Az Egyháznak le kell győznie a világot, vagy máskülönben a világ győzi le az egyházat. A keresztyénség a valódi igazságrendszer, az egyetlen, amely korokon át birtokolta Isten áldását. Nem várhatjuk a végső beteljesedést a mi időnkben, még ebben az évszázadban sem. De a cél biztos, és az eredmény kétségtelen. A jövő annyira fényes, mint Isten ígéretei. Ennek az a feltétele, hogy higgyük: a Szentlélek kiáradásán és az örökkévaló evangélium hirdetésén keresztül be fog teljesedni Krisztus küldetési parancsa.

Ez meglehetősen nagy propaganda, és persze nagyrészt igaz. Isten munkája valóban győzelmet fog aratni. Valóban arra hívott el minket Isten, hogy az egész világon hirdessük az evangéliumot. Az evangéliumot valóban széles körben meg fogják ismerni. De ez nem ugyanaz, mint hogy a keresztyénség, egy olyan történelmi erő, amely győzni fog. Vagy hogy a pogány keresztyénség egyszer majd uralni fogja a világot.
Ráadásul, bár érthető, hogy egy ilyen filozófiát hogyan fogadhattak el abban a világban, amikor a nyugati nemzetek gazdasági és politikai hatalmuk csúcsán voltak, és úgy tűnt, hogy az egész világot uralják, manapság már nem lehetne ezt ilyen egyértelműen állítani. A Nyugat és a nyugati keresztyénség lehanyatlóban van, és bár igaz, hogy a harmadik világban erősen növekszik a keresztyének száma, az is igaz, hogy más világvallások is egyre inkább elterjednek. Az olajból származó bevételek hatására az iszlám különösen is emelkedésben van.
Ne felejtsük el, hogy melyik kérdést hangsúlyozta Jézus: ,,Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-e hitet e földön?" (Lk 18,8) Vagy amikor Péter az utolsó időkről írt, nem azt mondta, hogy a keresztyénség győzni fog, hanem hogy ,,tiköztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekséget fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak. És sokan fogják követni azoknak romlottságát; a kik miatt az igazság útja káromoltatni fog." (2Pét 2,1-2) Vagy Júdás emlékeztet minket az apostolok intésére, hogy ,,az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságaik szerint járnak. Ezek azok, akik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Lélek." (Júd 18-19)
Vagy hogy Pál így írt: ,,A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén." (1Tim 4,1)
Egyik szakasz sem azt mondja, hogy higgyük: egyszer majd a keresztyénség elkerülhetetlenül győzni fog. Éppen ellenkezőleg, figyelmeztetnek arra, hogy Krisztus visszajövetele előtt hitetlenség hitehagyás és hamis tanítások lesznek. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a keresztyénség el fog tűnni a világból, mivel Istennek a pogányok között ugyanúgy meglesz a maradéka, ahogyan a zsidók között is megvolt. De az tény, hogy a pogány hívőknek nem szabad felfuvalkodniuk, hanem inkább ,,féljenek", tudva azt, hogy ,,ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem kedvez." (Róm 11,20-21) Ha tudjuk, hogy Istennek még a pogányok kora után is lesz terve a zsidókkal, az csökkenti, sőt eloszlatja szinte kibírhatatlan elbizakodottságunkat.

3.Ne tartsuk magunkat bölcsnek azt gondolva, hogy önmagunkban különlegesek vagyunk.
A Krisztusban hívők valóban különlegesek Isten számára, azonban nem erre gondolok. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy azért üdvözülünk és mások azért nem üdvözülnek, mert mi bölcsebbek, szentebbek, fogékonyabbak vagy értékesebbek vagyunk, mint ők. Nem ezek miatt üdvözülünk. Nem vagyunk másoknál bölcsebbek, szentebbek, fogékonyabbak vagy értékesebbek. Éppen ellenkezőleg: ,,Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse: hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem." (1Kor 1,27-29)
Ha Isten most a bolondokat választotta ki, és egy napon, amikor a pogányok ideje lejár, megújítja választott népében végzett munkáját, egyáltalán nem feltételezhetjük, hogy mi különlegesek vagyunk. Sőt, el kell ismernünk, hogy egyedül Isten irgalma és mérhetetlen kegyelme által üdvözülünk.

4.Ne tartsuk magunkat bölcsnek valahogy azt gondolva, hogy akik nem olyanok, mint mi, azoknak a helyzete reménytelen.
Másokkal kapcsolatban könnyen fel szoktuk adni a reményt. Amikor egy olyan emberrel találkozunk, aki elvesztegette Isten megismerésének lehetőségeit, vagy aki erőteljesen ellenállt a keresztyénségnek, vagy valamilyen szörnyű bűnbe keveredett, arra jutunk, hogy az ilyen ember számára már valószínűleg nincs remény. Lemondunk róla, és ilyeneket mondunk: ,,a zsidók elutasították Jézust, ezért elvesztek", vagy ,,a barátaim nem akarnak tudni Krisztusról, ezért el fognak veszni". Ez jellemzi a gondolkozásmódunkat. De ne így gondolkozzunk, mert ez sohasem igaz. Isten minden reménytelen esetnek az Istene, beleértve magunkat is. John Newton valóban közel volt Istenhez, amikor a következő választ adta valakinek, aki kétségbeesetten beszélt neki az ismerőséről: ,,Sohasem mondok le emberekről azóta, mióta Isten engem is megváltott."
És veled mi a helyzet? Lehet, hogy azt gondolod magadról, hogy reménytelen eset vagy, azért aki vagy, vagy azért, amit tettél, mondtál vagy gondoltál. Vagy lehet, hogy egyik családtagod esete tűnik számodra reménytelennek. Isten Igéje alapján biztosan mondom neked: nem reménytelen az eset. És te sem vagy reménytelen! Egyedül a hitetlenség tartja vissza az embert az üdvösségtől, pedig még ma is lehet segítségül hívni az Úr nevét. Ő pedig csodálatos módon megment minket.

James M. Boice
 
 
0 komment , kategória:  Isten terve Izráellel  
Címkék: megismerhetetlen, beletekinthessen, helyreállításnak, keresztyénségnek, tanulmányainkban, kegyelemdöfésére, feltételezhetjük, elragadtatásának, antiszemitizmus, kulcsfontosságú, gondolatmenetét, igazságrendszer, tizenkilencedik, kétségbeesetten, felfuvalkodniuk, figyelmeztetést, szövegmagyarázó, visszamehetnénk, visszafejlődést, figyelmeztetnek, visszaérkeztünk, kikövetkeztetni, megszégyenítse, helyreállítása, újszövetségben, kiszolgáltatta, megmagyaráznak, következtetést, többféleképpen, keresztyéneket, tanulmányomban, bibliafordítás, misztériumokat, kifejezéseivel, elvettetésében, visszajövetele, megkeményedés Izráelre, pogányok teljessége, utolsó napokban, legtöbb szövegmagyarázó, újabb rész, előző versektől, pogányok teljes, rész „, verseket „, 25-32-ig terjedő, egész Izráel, rész egyértelműen, tetőpontja annak, levél 9-11, költői kérdést, történelemben kudarcot, Leon Morris, John Murray, William Barclay, International Version, Jézus Krisztust, Charles Hodge, Moody Memorial Church, Ebben Ironside, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus, Loraine Boettner, Reformed Doctrine, Christianity Today, Vagy Júdás, Szent Lélek, John Newton, Isten Igéje, James,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.22. 23:22 Korrupciós vádak súlyemelésben - Aján Tamást 90 napra felfüggesztették
01.22. 23:02 Műkorcsolya Eb - Tizedik a rövidprogramban a Scsetyinyina, Magyar páros
01.22. 22:42 Németh Krisztián nem marad az Egyesült Államokban
01.22. 22:23 Női kosárlabda EK - Tizennyolc pontos szekszárdi hátrány a nyolcaddöntőben
01.22. 22:23 Férfi kézilabda Eb - Győztek a svédek, elúszott az olimpiai kvalifikáció
01.22. 22:23 Német kormánymegbízott: példamutató Magyarország kisebbségpolitikája
01.22. 22:22 Férfi Magyar Kupa - Elsőként a Pénzügyőr jutott döntőbe
01.22. 22:05 Vízilabda Eb - Négy között a horvátok
01.22. 21:41 Illegális bevándorlás - Bakondi: alagúton, létrán, vízen, leplombált kamion...
01.22. 21:32 Brexit - Lezárult a Brexit-megállapodás tárgyalása a brit parlamentben
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Gazdag hatalmasok  Szèp estét  Kellemes teázást  Facebookon kaptam  Figyelő  Ki volt?  2. évközi hét szerda 01.22  Facebookon kaptam Krisztina...  Téli kép  Vízcseppes rózsák  Szeretet és tett  Örök törvény  Facebookon kaptam  Szèp álmokat  Téli kép  Zsoltárének  Új imaház  Naplemente  Facebookon kaptam  Téli csend  Hálátlanul aratol  Minden nap annyit jelent  Ünnep - Kétszázhatvanegyedik n...  Szèp estét  Levendula csokor  Kellemes napot kívánok!  Facebookon kaptam  A nyomorúság mint üdvösségünk ...  A szemet szemért elv csak oda ...  Köszöntelek oldalamon  Facebookon kaptam  Fegyelem  Hálátlanul aratol  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsák  Szèp álmokat  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikót...  Téli csend  Kezdet és befejezés  Rubens: Vénusz a tükör előtt 1...  Téli kép  A bölcsesség kezdete  Balga  Tudom miért  Szèp estét  Jó éjszakát  Aranyosi Ervin: Teremtés a hét...  Az ellenség kívülről és belülr...  Facebookon kaptam  Érdekes filmek  Remete Szent Antalt a háziáll...  Placido Domingo  Goethe szokása  Tízpontos  Pásztor Árpád: Hó  Png virág  Png virág  Figyelő  Facebookon kaptam Krisztina...  Ha azt csinálod, amit szeretsz  Január 22. – A magyar ku...  Sárga rózsák  Posertube  Aranyosi Ervin: Teremtés a hét...  Szívdobbanás  Facebookon kaptam  Rudnyánszky Gyula versei  Remény és hit  Png nő  Gazdag hatalmasok  Rubens: Vénusz a tükör előtt 1...  Farkas Éva: Csak néhány óra ke...  Olvasd  Amikor még piciny voltál, olya...  Önvádolás  Kellemes délutánt kívánok  Örök törvény  Minden nap annyit jelent  Harmónia......  Gyalázkodás  Gazdag hatalmasok  Posertube  Így gyógyítottak a régiek orvo...  Test  Kutyus masnival  Ünnepelek én is  Szeretet és hit  Havas rózsa  Amikor még piciny voltál, olya...  Szeretettel kedves Látogatókna...  Hálátlanul aratol  Goethe szokása  Naplemente  Szokás  Facebookon kaptam Krisztina...  Kutyus masnival  Követés 
Bejegyzés Címkék
megkeményedés Izráelre, pogányok teljessége, utolsó napokban, legtöbb szövegmagyarázó, újabb rész, előző versektől, pogányok teljes, rész &#8222, verseket &#8222, 25-32-ig terjedő, egész Izráel, rész egyértelműen, tetőpontja annak, levél 9-11, költői kérdést, történelemben kudarcot, apostol tagadja, ezzel teljesen, pogányok megtérésében, zsidó néppel, maradék üdvözült, pogányok mostani, érvek helyett, különleges kijelentés, szót akkor, szótár szerint, emberi értelmen, hatalmas titok, egész ókori, ókori világban, misztérium valami, legtöbb ember, vallások rítusait, beavatottak ismerték, értelemben használja, többi apostol, következőket mondja, isteni kijelentés, apostol számára, fontos kifejezés, misztérium szót, chicagói Moody, korábban elrejtett, következőket fedezte, olajfa misztériuma&#8221, kegyesség misztériuma&#8221, szentek elragadtatásának, törvényszegés misztériuma&#8221, misztériumokat Isten, fiainkéi mindörökké, lelkipásztoroknak hűségesen, nemzeti helyreállításnak, zsidók jövőbeli, ponton újból, kijelentés egyes, pogányok &#8222, eredeti görög, jelentését azzal, szám szót, teljesség jelenhet, eredetileg zsidóknak, zsidók közül, zsidók nagy, teljes számukat, amíg szóval, pogányok ideje, eseményre gondol, főváros pogány, pogányok ideje&#8221, pogány uralom, pogányok kora, végéhez közeledik, prófécia lényege, próféciának sohasem, hitetlenek erről, gyakorlati haszna, felismeréssel tegyük, megkeményedés Izráelnek, részét érte, versben megmondja, pogány hívők, zsidó hívők, egyik enyhe, másik viszont, enyhe tévedést, egyházon kívül, egyház mellett, kijelentésben jogos, feltétlenül visszafejlődést, fizikai népet, földi országra, zsidók között, pogányok között, napon áldást, kijelentés alázattal, tévedés erőteljes, keresztyénekre jellemző, egész világon, etnikai vagy, egész világban, boldogtalan lélek, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 346 db bejegyzés
e év: 346 db bejegyzés
Összes: 26245 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 594
  • e Hét: 19938
  • e Hónap: 91386
  • e Év: 91386
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.