Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
„Üdvözülni fog az egész Izráel”
  2016-08-23 20:15:51, kedd
 
   
  Római levél 11,26-27

,,És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat, és ez nekik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneinket."


Körülbelül száz évvel ezelőtt Nagy Frigyes, Poroszország királya a káplánjával beszélgetett a Biblia igazságairól. A király legnagyobbrészt Voltaire, a francia ateista hatására kételkedővé vált a keresztyénséggel kapcsolatban, ezért így szólt a káplánjához: ,,Ha a Biblia valóban igaz, akkor igen egyszerű bizonyításra is képes lenne. Sok esetben, amikor a Biblia ihletettségéről kérdeztem embereket, hatalmas, vastag könyveket adtak nekem, melyeknek elolvasására se időm, se kedvem nem volt. Ha a Bibliád valóban Istentől származik, egyszerűen is bebizonyíthatod nekem az ihletettség tanítását. Bizonyítsd be egy szóval, hogy a Biblia valóban ihletett!"
A káplán ezt válaszolta: ,,Felség, szó szerint teljesíteni tudom a kívánságodat. Egyetlen szóval be tudom bizonyítani azt, amit kérsz." Frigyes elámult ezen a válaszon. ,,Mi az a bűvös szó, amely ekkora dolgot bizonyítani tud?" - kérdezte.
"Izráel." - válaszolta a káplán.
Frigyes nem tudott erre mit mondani.
Természetesen sok más bizonyítéka is van a keresztyénségnek. De ahhoz aligha férhet kétség, hogy Izráel négyezer éves folyamatos létezése rendkívüli esemény. Izráelt megfosztották szülőföldjétől, és szétszórták az egész világba, mégis fennmaradt, miközben más népek hasonló helyzetben eltűntek a történelemben. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a Biblia szerint a zsidók Isten választott népe, és hogy történelmükhöz rengeteg prófécia fűződik, Izráel fennmaradása határozottan bizonyítja, hogy a Biblia Isten ihletett, tévedhetetlen Igéje.
Ráadásul - a mi tanulmányunk szempontjából is jelentős - Izráel fennmaradása azt is jelenti, hogy Isten nem azért őrizte meg ezt a népet többszörös szétszórattatásuk és üldöztetésük ellenére, mert nem törődik vele, hanem pontosan azért, mert törődik vele, és terve van a zsidókkal. Ez a terv az utolsó napokban áldást jelent a nép számára.

Bizonyíték Ézsaiás könyvéből

A Róma 11,26 ennek a gondolatmenetnek a végkövetkeztetése és legvilágosabb kijelentése; Pál itt beszél Istennek a zsidókkal kapcsolatos történelmi tervéről, azaz hogy az utolsó napokban Isten valóra váltja a népnek adott ígéreteit, amikor Izráel népe hitre jut Jézus Krisztusban, a Messiásban: ,,és így az egész Izráel megtartatik".
A tanulmányok során már többször láthattuk az ehhez a következtetéshez vezető lépcsőfokokat, azonban a 26. vers különlegessége az, hogy Pál az Ószövetségből igazolja az érveit. A korábbiakban is ez volt a szokása, ahogyan már többször felhívtam rá a figyelmet. Pál általában leírja a gondolatmenetét, és aztán a végén mintegy megerősíti egy vagy több ószövetségi idézettel. Így tett a 3. fejezetben is, amikor az ember romlottságát mutatta be. Aztán a 4. fejezetben ismét ezt teszi, miután az előző fejezet végén elmondja az evangéliumot. Ugyanezt a mintát követte a 9. és a 10. fejezetben is.
Egyetlen ellentétes példát említve, ennek pontosan a fordítottját tette Péter apostol. Pünkösdkor elmondott prédikációjában először elmondta az idézeteket, és aztán abból indította a gondolatmenetét, nem pedig fordítva. Ezt háromszor is megtette; a Jóel 2,28-32, a Zsolt 16,8-11 és a Zsolt 110,1 alapján hirdette a keresztyén igazságot. (vö. ApCsel 2,14-41)
A Róm 11-ben Pál az Ézs 59,20-21-gyel fejezi be Izráellel kapcsolatos gondolatmenetét. Az Ézs 27,9-re, a Jer 21,33-34-re és a Zsolt 14,7-re is gondolhatott, mivel úgy tűnik, mintha idézetében ezekről a helyekről is átvett volna szavakat. (A Római levél szövege egyik ószövetségi helyet sem idézi szó szerint sem a héber szöveget, sem pedig a Szeptuagintát. Azonban legközelebb az Ézs 59,20-21-hez áll, melyben megtalálható a Megváltó, aki eljön a Sionra, és az Izráellel való szövetségkötés gondolata. A legnagyobb eltérés ott látható, hogy a 20. vers héber szövegében ,,Sionba" vagy ,,Sion számára" áll, miközben a görög szöveg ,,Sion nevében"-t mond. Pálnál ,,Sionból" található a Zsolt 14,7-hez hasonlóan. Ezzel kapcsolatban Murray azt a helyes észrevételt teszi, ,,ez nem kell, hogy különösebb problémát okozzon. A héber szövegben szereplő elöljárószó mindkettőt jelentheti, így Pál szabadon használhatta az ő változatát. Mindkét jelentés igaz: a Megváltó Sionból jön, és azért jön, hgoy megmentse. Pál tanításában azt hangsúlyozza, hogy a Megváltó mit fog tenni Sionért. De az első tagmondatban a 9,5-höz hasonlóan a Megváltó és a Sion kapcsolata a fontos. Ez a szöveg fő mondanivalójára vonatkozik, és aláhúzza a Megváltó Izráel népéért elvégzett üdvözítő munkájának jelentőségét.")
Azonban az idézet kétféleképpen is értelmezhető, és talán nem meglepő, hogy a két értelmezés megfelel annak, hogy hogyan nézzük Pál mondanivalóját Izráelről, amit már megvizsgáltunk. Az egyik szerint a szöveg arról szól, hogy a Megváltó Izráelből jön, hogy kereszthalála által elvegye a nép bűnét. Ebben az esetben az idézet Jézus első eljövetelére és földi szolgálatára vonatkozik. Másrészről jelentheti azt is, hogy Jézus eljön a mennyből Izráelbe, hogy a hitetlenségből hitre vezesse az embereket. Ebben az esetben ez a vers a jövőbeli áldásra vonatkozik. Akik nem hisznek, Izráel népének jövőbeli megtérésében, természetesen az első nézetet részesítik előnyben, viszont akik szerint Pál a jövőbeli áldásról mond próféciát, a másodikat választják.
Korábban már elmondtam, hogy miért választom a második nézetet, de hadd tegyem hozzá, hogy véleményem szerint Pál az Ézs 59,20-ból a ,,lenni" ige jövő idejű alakját hangsúlyozza, azaz az ,,el fog jönni" szót. Ha Ézsaiás nézőpontjából nézve mondjuk, hogy ,,eljön", akkor az vonatkozhat csupán Jézus első eljövetelére is, de ha Pál idejéből nézzük, amely már az első eljövetel után volt, akkor az ige továbbra is a jövőbe tekint, és Pál itt erre gondol. Nézzünk meg két igen fontos észrevételt.

1.Bár önmagában az ézsaiási szakasz Jézus első eljövetelére és Izráel jövőbeli megáldására is vonatkozhat, abból a nézőpontból, melyből Pál a Szentlélek vezetésével az eseményt jövőbelinek értelmezte, tudjuk, melyik a helyes változat, és így is kell magyaráznunk a verset. Más szavakkal, ha visszamegyünk a misztérium gondolatához, amit Pál kijelent nekünk (25. v.), olyan, mintha Pál elismerné, hogy bár a kijelentés előtt a Biblia olvasói még nem tudták, hogy pontosan mire gondolt Ézsaiás, de most már biztosan tudják, mert ismerik az apostol tanítását.
Robert Haldane ezzel kapcsolatban mondja: ,,Bizonyosak lehetünk, hogy az apostol, aki ugyanazon Lélek által szólt, mint a próféta, és ugyanaz a Lélek indította arra, hogy idézze őt... elmondta, hogy mit jelentenek a szavai." Hasonló gondolatmenetet követ Charles Hodge, amikor a következő megjegyzést teszi: ,,Természetesen helyesnek kell tartanunk az apostol értelmezését."

2.Második észrevételem az, hogy így viszont sok más, egyébként múltbeli áldásra vonatkoztatott szakaszt jövőbeli áldásra vonatkozónak tarthatunk - legalábbis valószínűsíthetjük, hogy arra utalnak. John Murray is ezt mondja: ,,Ennek az egyértelmű alkalmazásnak a segítségével könnyebben értelmezhetünk sok más, az Ézs 59,20-21-hez hasonló ószövetségi szakaszt is: az evangélium áldásának terjedésére tartalmaznak ígéretet, ahogyan Pál mondja a 25-26. versekben."
Ha ez így van, eljött az ideje annak, hogy megvizsgáljunk más ószövetségi szakaszokat is, amelyek szintén inkább Izráel jövőbeli megtéréséról szóló próféciák.

Ószövetségi szakaszok

Minden bizonnyal több száz ilyen szakasz van. Egy részletes tanulmány köteteket töltene meg velük. A következőkben néhány különösen is jelentőset nézzünk meg közülük.
1.Jeremiás 16,14-16. ,,Azért ímé, eljőnek a napok, ezt mondja az Úr, amikor nem mondják többé; Él az Úr, aki felhozta Izráel fiait Egyiptom földéről; Hanem ezt: Él az Úr, aki felhozta Izráel fiait északnak földéről és mindama földekről, amelyekbe elszórta őket! Mert visszaviszem őket az ő földjükre, amelyet az ő atyáiknak adtam. Ímé én sok halász után küldök, ezt mondja az Úr, hogy halásszák ki őket; azután pedig elküldök sok vadász után, hogy vadásszák ki őket minden hegyből, minden halomból és a sziklák hasadékaiból is."
Mivel Jeremiás ezt még azelőtt írta le, hogy Nebukadneccar babilóniai seregei elfoglalták volna Jeruzsálemet, vehetjük úgy, hogy ez a prófécia arra vonatkozik, amikor Ezsdrás és Nehémiás napjaiban a zsidók visszatértek Júdába - és így ez részben be is teljesült. Azonban ha megnézzük, hogy Pál apostol hogyan értelmezte az Ézs 59,20-21-et, elképzelhető, hogy Izráel utolsó napokban levő még fontosabb hazatérésére vonatkozik.
Sőt, ha így kezdünk el gondolkozni a szakaszról, a ,,mindama földekről, amelyekbe elszórta őket" új jelentést nyer. Így a prófécia nemcsak a zsidók egyetlen országból, Babilónból való összegyűjtésére vonatkozik, hanem a világ összes többi más országából is, ahová a zsidók valóban szétszóródtak, és ahonnan haza kell menniük Izráel földjére.

2.Jeremiás 32,36-40. Jeremiás könyvének 32. fejezetében, ahol Isten azt mondja a prófétának, hogy a zsidó szülőföld iránt érzett tartós elkötelezettsége kifejezéseképpen vásároljon egy szántóföldet, Isten így szól: ,,És most azért azt mondja az Úr, Izráel Istene e városnak, amely felől ti mondjátok: Odaadatik a babiloni király kezébe, fegyver, éhség és döghalál miatt: Ímé én összegyűjtöm őket mindama földekről, amelyekre kiűztem őket haragomban, felgerjedésemben és nagy bosszankodásomban, és visszahozom őket e helyre, és lakni hagyom őket bátorságban. És népemmé lesznek nékem, én pedig nékik Istenük leszek. És adok nekik egy szívet és egy útat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk, nekik és az ő fiaiknak őutánok. És örökkévaló szövetséget kötök velök, hogy nem fordulok el tőlök és a velök való jótéteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem."
A Jeremiás 16,14-16-hoz hasonlóan első ránézésre ez a szakasz is csak a zsidók Babilónból Jeruzsálembe való hazatérésére vonatkozik, bár a prófécia néhány eleme nem igazán illik bele a szövegbe. Például, hogy a nép egy szívvel fogja majd szolgálni Istent, és mindenkor őt félik, és hogy Isten örök szövetséget köt velük. Az egy szív nem igazán az Ezsdrás és Nehémiás kora utáni népről beszél, sőt ugyanolyan önfejűek voltak, mint régen, és Jézus idejében még saját Messiásuk ellen is fordultak.
Másfelől viszont, ha egy még be nem következett jövőbeli áldásra vonatkoztatjuk a próféciát, az egy szív, a mindenkor az Urat félő nép és az örök szövetség pontos értelmet kap, és úgy tűnik, ugyanúgy Izráel jövőbeli megtéréséről beszél, ahogyan arról Pál is prófétál.

3.Hóseás 1,10 és 2,21-23. Ennek a jövőbeli kornak klasszikus és gyakran hangoztatott próféciája található abban is, amilyen szimbolikus neveket adott Hóseás a gyermekeinek, és abban, hogy Isten milyen ígéretet adott a nevük megváltoztatására. Hóseás a gyermekeit a következőképpen nevezte el: Jezréel (,,Szétszórattatott"), Ló-Ruhámá (,,Nincs irgalom") és Ló-Ammí (,,Nem népem"). De Isten azt mondta, hogy változtassa meg a nevüket: Elültetett, Van irgalom és Népem. ,,És bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek Ló-Rukhámának, és azt mondom Ló-Amminak: Én népem vagy te; ő pedig ezt mondja: Én Istenem!"
Ehhez hasonló próféciákat találunk sok más kispróféta könyvének végén is (vö. Jóel 4,17-21; Ámos 9,11-15; Mikeás 7,8-20; Zofóniás 3,9-20).

4.Zakariás 12-14. fej. Külön figyelmet érdemel Zakariás könyvének utolsó három fejezete, melyek az utolsó napokról szóló ,,jövendölések". Az ,,azon a napon" kifejezés, mely általában a történelem befejezésére vonatkozik, beleértve Isten utolsó ítéletét, összesen tizenhatszor fordul elő, és egybekapcsolja a fejezeteket. Egy olyan korról írnak, amikor:
Először is, Isten megszabadítja Jeruzsálemet a föld népeitől, akik támadják azt. (12,1-9)
Másodszor, az emberek ,,reám tekintenek, akit átszegeztek" és ,,keseregnek utána." (12,10-13)
Harmadszor, egy ,,kútfő fakad a Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen." (13,1-3)
Negyedszer, az emberek segítségül hívják az Urat, aki erre a Hóseás 2,23-hoz hasonlóan azt mondja: ,,népem ő", és erre a nép válaszol: ,,Uram, Istenem." (13,9)
Ötödször, az Úr leszáll az Olajfák hegyére, hogy nagy bajtól mentse meg a népet, megszabadítja Jeruzsálemet, és jólétet hoz az országnak. (14,1-15)
Hatodszor, a pogányok elmennek Jeruzsálembe, hogy imádják Istent. (14,16-19)
És végül hetedszer, a nép megszentelődik, és szent lesz mindaz, amit tesz. (14,20-21)
Ilyen dolgok még nem történtek, tehát ez az egész a jövőre kell, hogy vonatkozzon. Ráadásul ezeket a nép Nehémiás és Ezsdrás idejében történt összegyűjtése után írta a próféta, ami azt jelenti, hogy nem jelenthetik a már elmúlt napokat: az ezután következő jövőre utalnak. Arra a jövőre, amiről Pál is ír, amikor a zsidók hinni fognak.

Zsidók Jézusért

Azt is könnyen mondhatjuk, hogy nem valószínű, hogy a zsidók nagy számban meg fognak térni, különösen figyelembe véve azt, hogy a júdaizmus hagyományosan határozottan ellenállt Jézusnak és a keresztyénségnek. De még ha csupán emberi nézőpontból nézzük is ezt a kérdést, lehet, hogy nem is olyan elérhetetlen, amilyennek sokan gondolják, mert úgy tűnik, a zsidó gondolkodók elkezdtek foglalkozni Jézussal.
Sholem Asch, egy lengyel zsidó, aki napjának egyik legismertebb zsidó írója volt, a következőket mondta a Christian Herald számára készült egyik interjúban:

,,Amióta találkoztam Vele (Jézussal), megragadta értelmemet és szívemet... Azt kerestem életemben, amit közülünk olyan sokan keresnek: azt a biztonságot, azt a hitet és lelki tartalmat, amely békességet hoz, és amelyen keresztül én is békességet adhatok másoknak. A Názáretiben találtam meg...
Számomra Jézus Krisztus minden idők, az egész történelem legkiemelkedőbb személyisége, úgy is, mint Isten Fia és úgy is, mint Emberfia... Egyetlen más vallási vezető... sem volt annyira a népért, mint a Názáreti. Amikor megértjük Jézust, megértjük, hogy azért jött, hogy megmentsen minket, hogy belépjen a személyiségünkbe. Ez nem egyfajta ködös, bizonytalan kapcsolat az Istent imádó ember és a láthatatlan Isten között - az egy elvont dolog; Jézus személyesen jelen van."

Constantine Brunner, a német zsidó filozófus Jézusban az igazi judaizmus nagy képviselőjét látta. Ezt írta: ,,Csak a zsidó olyan, hogy nem képes látni és hallani azt, amit mindenki más lát és hall? A zsidók meg lettek verve vaksággal és süketséggel Jézus Messiással kapcsolatban, hogy csak nekik ne mondana semmit?... Értsük meg, mit kell tennünk: vissza kell hoznunk Őt magunkhoz. A Messiás Jézus számunkra nem halott - számunkra még nem is élt, és nem fog megölni; ismét életre kelt minket. Hatalmas és szent szavait és mindazt, ami az Újszövetségben igaz és kedves a szívnek a zsinagógákban kell hallanunk, és tanítanunk kell a gyermekeinknek, hogy kijavítsuk a rosszat, amit elkövettünk; az átokból áldás legyen, és hogy végre megtalálhasson minket Ő, aki mindig is keresett."

Ferdynand Zweig, egy mai angol zsidó, aki a Héber Egyetemen és a Tel-Avivi Egyetemen is tanított a következőket mondja: ,,A zsidó vallás ma sok izraeli zsidó számára nem inspiráló, de nem is inspirált. Elképzelhető-e, hogy Jézus új erőt kölcsönözne neki?"
Hans Joachim Schoeps, a zsidó teológus, aki vallástörténetet tanított a németországi Erlangen Egyetemen, így fogalmaz:

,,Izráel messianizmusa valami jövőbeli dologra irányul, a pogány egyház eszkhatalógiája pedig a visszajövetelére annak. Mindkét kiválasztó szövetség ellentmond a véges világ hullámzásának abban a közös várakozásban, hogy a döntő esemény - Isten útjainak célja - még nem következett be. Ezen az úton utazik Ő az emberiséggel Izráelben és az Egyházban. Jézus Krisztus egyháza nem őrzött meg semmilyen képet Uráról és Megváltójáról. Ha Jézus holnap ismét eljönne, egyetlen keresztyén sem ismerné meg az arcát. De nagyon is elképzelhető, hogy Ő, Aki a napok végén jön el, Akit a zsinagóga és az egyház egyaránt várnak, ugyanaz a személy és ugyanolyan arca van."

Egyik író sem fogadta el Jézust személyes Megváltójának, és ezeknek az idézeteknek az alapján senki sem állíthatja, hogy a zsidók egy emberként készek elfogadni Jézust Messiásuknak. De jelzik azt, amit sok zsidó úgy fogalmaz, hogy újfajta nyitottság Jézus felé, és legalábbis a keresztyének számára arra utalnak, hogy elképzelhető, amiről Pál a Római levélben ír: a jövőbeli nemzeti szintű megtérés már nincs is olyan messze.

A zsidók és a pogány egyház

Néhány megfigyeléssel zárom arról, hogy Isten történelmi viszonya a zsidókkal milyen hatással van napjaink nagyrészt pogányok keresztyénekből álló egyházára.
Először is, Izráel több ezer éves történelmének eseményei szemléltetik azt a bibliai igazságot, hogy ahol engedelmesség van, ott áldás lesz, és ahol engedetlenség van, ott ítélet. Izráel sok ítélet miatt szenvedett azért, mert évszázadokon keresztül nem engedelmeskedett Isten törvényének , és elutasította a Messiást. Azonban ugyanez vonatkozik a keresztyénekre is. Isten nem csúfoltatik meg. Ha engedetlenek vagyunk Isten Igéjével szemben, és kitartunk amellett, hogy saját utainkon járjunk, Isten nevelni fog: lágyan, ha tud, de keményen is, ha kell. Sok hívő embert ért utol ilyen büntetés. Lehet, hogy te is közéjük tartozol. Tanuljál belőle; az Isten elleni harcban nem lehetünk győztesek.
Másodszor, Isten hűséges az Ő szövetségéhez. Erről lesz szó a következő tanulmányunkban, mert ez a Róm 11,27 egyértelmű tanítása (,,És ez nekik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket."). Ez biztatást jelent a számunkra, mert azt jelenti, hogy Isten nem mond le azokról, akiket kiválasztott, még ha bűneink miatt el is fordítja arcát tőlünk egy időre.
Harmadszor, a kegyelemről is tanulunk valamit, mivel végső soron erről szól ez a rész. Isten kapcsolata Izráellel az Ő kegyelmének hatalmas példája. Kiválasztotta őket, mégis félelmetesen engedetlenek voltak, sőt még Isten saját Fiát is megölték. Akit Ő küldött el hozzájuk, mégis szerette és most is szereti őket, és egy napon majd visszavezeti őket magához - mindezt azért, mert kegyelmes. Ő a mi Istenünk is. Az Újszövetség azt mondja, hogy a mai nap Isten kegyelmének napja. De a kegyelem napja nem tart örökké, és az, hogy Izráel összegyűlt az országában azt jelenti, hogy Isten kegyelmének napjai gyorsan a végéhez közelednek. Hol tartasz a Jézussal való kapcsolatodban, Aki eljött ebbe a világba, és meghalt a kereszten, hogy megmentsen téged? Újból eljön! Készen állsz-e majd, ha megjelenik?
A Biblia azt mondja: ,,Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. Mert ha az angyalokról hirdetett beszéd erős volt és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését: mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy idvességgel?" (Zsid 2,1-3a)

James M. Boice
 
 
0 komment , kategória:  Isten terve Izráellel  
Címkék: visszajövetelére, keresztyénségnek, felgerjedésemben, vallástörténetet, engedelmeskedett, szétszórattatott, gondolatmenetnek, kifejezéseképpen, következtetéshez, elkötelezettsége, személyiségünkbe, keresztyénséggel, legnagyobbrészt, mondanivalójára, gondolatmenetét, tanulmányunkban, eszkhatalógiája, következőképpen, ihletettségéről, prédikációjában, bebizonyíthatod, legkiemelkedőbb, keresztyénekből, gondolatmenetet, összegyűjtésére, tisztátalanság, megfigyeléssel, kapcsolatodban, egybekapcsolja, megvizsgáljunk, különlegessége, vonatkoztatott, vonatkoztatjuk, szövetségkötés, történelmükhöz, újszövetségben, egész Izráel, káplánjával beszélgetett, király legnagyobbrészt, francia ateista, keresztyénséggel kapcsolatban, ihletettség tanítását, egész világba, zsidók Isten, népet többszörös, utolsó napokban, zsidókkal kapcsolatos, népnek adott, tanulmányok során, következtetéshez vezető, végén mintegy, vagy több, Eljő Sionból, Nagy Frigyes, Biblia Isten, Bizonyíték Ézsaiás, Jézus Krisztusban, Megváltó Sionból, Megváltó Izráel, Megváltó Izráelből, Robert Haldane, Charles Hodge, John Murray, Mivel Jeremiás, Izráel Istene, Babilónból Jeruzsálembe, Zsidók Jézusért, Sholem Asch, Christian Herald, Számomra Jézus Krisztus, Isten Fia, Constantine Brunner, Jézus Messiással, Messiás Jézus, Ferdynand Zweig, Héber Egyetemen, Tel-Avivi Egyetemen, Hans Joachim Schoeps, Erlangen Egyetemen, Jézus Krisztus, Jézust Messiásuknak, Isten Igéjével, Akit, James,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.29. 09:51 Megkezdődött a római tábor fejlesztése Almásfüzitőn
01.29. 09:41 Koronavírus - Törökország kezdeményezte Vuhanban rekedt állampolgárai hazas...
01.29. 09:40 A Rákóczi Szövetség magyar iskola választását javasolja a határon túli csal...
01.29. 09:31 A Dal 2020 - Nagy Feró: jó, hogy a magyar előadókat segítjük idén
01.29. 09:21 Elhunyt Kaló Sándor korábbi válogatott kézilabdázó, volt szövetségi kapitán...
01.29. 09:21 Australian Open - Fajta búcsúzott a nyolcaddöntőben a junioroknál
01.29. 09:21 Illegális bevándorlás - Eljárás indult a Röszkén elfogott migránsok ellen
01.29. 09:21 A fogyasztói magatartások kutatásával foglalkozó központ kezdte meg működés...
01.29. 09:11 BUX: 43 667,66 pont, -0,02 százalék a nyitáskor
01.29. 09:01 Rakonczay Gábor visszatért a szárazföldre
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Pater Noster (John Paul II - 1...  Gyönyörű téli táj  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  ...Kávézol... igazi, finom káv...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Papírhajó  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Gyönyörű téli táj  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  Demo DVD Dinámicas Ambientació...  Betty Boop  fejlesztés alatt  Fekete István: Hóvirág Illato...  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Facebookon kaptam  fejlesztés alatt  Betty Boop  Facebookon kaptam  fejlesztés alatt  Fekete István: Hóvirág Illato...  Szèp napot kívánok  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Csak amíg érzem a dobogást. Cs...  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  Facebookon kaptam  Betty Boop  Facebookon kaptam  Betty Boop  fejlesztés alatt  Teréz anya szegény gyerekek kö...  Hétfő  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Facebookon kaptam  fejlesztés alatt  Facebookon kaptam  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  Sárga rózsa  Betty Boop  fejlesztés alatt  Pater Noster (John Paul II - 1...  fejlesztés alatt  Betty Boop  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Kutyus sapkában  Jóvenes para Cristo: ESTAMOS D...  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Betty Boop  Png virág  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  Én nem tudom,  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  fejlesztés alatt  The illness of John Paul II -...  Betty Boop  Pope John Paul II | Transforma...  fejlesztés alatt  Betty Boop  Kun Magdolna: Földre szállt an...  Png madár  Coro Voci Bianche Concerto Rie...  Betty Boop  Betty Boop  Betty Boop  fejlesztés alatt  Betty Boop  Gyönyörű téli táj 
Bejegyzés Címkék
egész Izráel, káplánjával beszélgetett, király legnagyobbrészt, francia ateista, keresztyénséggel kapcsolatban, ihletettség tanítását, egész világba, zsidók Isten, népet többszörös, utolsó napokban, zsidókkal kapcsolatos, népnek adott, tanulmányok során, következtetéshez vezető, végén mintegy, vagy több, ember romlottságát, előző fejezet, mintát követte, fordítottját tette, keresztyén igazságot, héber szöveget, legnagyobb eltérés, görög szöveg, helyes észrevételt, héber szövegben, első tagmondatban, idézet kétféleképpen, egyik szerint, szöveg arról, idézet Jézus, mennyből Izráelbe, hitetlenségből hitre, jövőbeli áldásra, első nézetet, jövőbeli áldásról, másodikat választják, második nézetet, vonatkozhat csupán, első eljövetel, jövőbe tekint, ézsaiási szakasz, eseményt jövőbelinek, helyes változat, misztérium gondolatához, kijelentés előtt, apostol tanítását, következő megjegyzést, apostol értelmezését, egyértelmű alkalmazásnak, segítségével könnyebben, evangélium áldásának, ideje annak, részletes tanulmány, következőkben néhány, sziklák hasadékaiból, prófécia arra, zsidók visszatértek, prófécia nemcsak, zsidók egyetlen, világ összes, zsidók valóban, zsidó szülőföld, babiloni király, velök való, zsidók Babilónból, prófécia néhány, szívvel fogja, örök szövetség, jövőbeli kornak, nevük megváltoztatására, következőképpen nevezte, utolsó napokról, történelem befejezésére, olyan korról, föld népeitől, emberek &#8222, emberek segítségül, pogányok elmennek, jövőre kell, ezután következő, zsidók hinni, zsidók nagy, júdaizmus hagyományosan, zsidó gondolkodók, lengyel zsidó, következőket mondta, egész történelem, láthatatlan Isten, német zsidó, igazi judaizmus, zsidó olyan, zsinagógákban kell, átokból áldás, következőket mondja, zsidó vallás, zsidó teológus, németországi Erlangen, pogány egyház, visszajövetelére annak, véges világ, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 375 db bejegyzés
e év: 375 db bejegyzés
Összes: 26274 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 550
  • e Hét: 6181
  • e Hónap: 114467
  • e Év: 114467
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.