Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az ember aki látta a láthatatlant
  2017-05-01 19:39:00, hétfő
 
   
  Az ember aki látta a láthatatlant

Lekció : 2Kir. 6:8-23 Textus: 2Kir. 6:15-17

J. C. Ryle a ,,Szentség" című könyve utolsó fejezetének azt a címet adta, hogy ,,Krisztus minden". Ebben a fejezetben ő csodálatosan megmagyarázza a Jézus Krisztus mindenre elégséges voltáról szóló igazságot. Istennek ez az embere aki egy századdal korábban írta ezt a könyvet az ő ujját ráhelyezte egy fő problémára amellyel napjaink evangéliumi keresztyénsége szembenéz :Elmulasztottuk, hogy Isten népét az ő forrásukhoz irányítsuk amely a mindenre elégséges Krisztusban van. Problémákkal küzködő hívő embereknek nincs elmondva az, hogy : ,, Jézus Krisztus elégséges az életben levő minden probléma megoldására. A Bibliában el van mondva, hogy hogyan ragadhatod Őt meg hit és imádság által." Ehelyett inkább, ők világi módszerek, terápiák, és programok fele vannak irányítva amelyekben legjobb esetben is Krisztus csak a perifériára(peremre) szorul.
John MacArthur, Jr., a következőket írja a ,, Krisztus mindenre elég nekünk" című írásában : ...a Krisztus elégséges volta iránti széleskörben elterjedt bizalmatlanság fenyegeti a mai egyházat. Igen sok keresztyén hallgatólagosan beleegyezett abba az elképzelésbe, hogy a mi gazdagságunk Krisz - tusban beleértve a Szentírást, imádságot, a bennünk lakozó Szentlelket és az összes többi lelki forrást amelyeket Krisztusban találunk egyszerűen nem kielégítőek ahhoz, hogy az emberek valós
szükségeit kielégítsék. Egyházak foglaltak állást arra a feltevésre épített programok mellett, hogy az apostolok tanítása, közössége, a kenyér megtörése és az imádság ( ApCsel 2:42) nem eléggé teljes lista( program )az egyház számára amint az készül belépni .... a huszonegyedik századba." A mai igehirdetésem fő témája az imádság és szeretném, hogy együtt tanulmányozzuk az imádságot úgy hogy megvizsgálunk egy eseményt Elizeus próféta életéből amelyben a prófétának szembe kellett néznie egy kritikus ( válságos ) helyzettel: Idegen hadsereg vette körül amelynek az volt a szándéka hogy foglyul ejtse. Elizeus szolgája kiment egy reggel, feltekintett és látta a katonák e seregét
lovakkal és szekerekkel együtt. Helyesen feltételezte, hogy nem egy baráti látogatásra jöttek. Úgy - hogy beszaladott kiabálva: ,,Jaj!Jaj! Mit cselekedjünk?" Valószínű, hogy közülünk senkivel nem történt az meg, hogy reggel kimentünk a házból és láttuk, hogy a házunkat egy felfegyverzett barbár csapat veszi körül várva, hogy testi sérelmeket okozzanak nekünk. De mindnyájan tudjuk, hogy milyen az amikor hirtelen életünket fenyegető problémákkal találjuk szembe magunkat amelyeket nem tudunk irányítani. Úgy gondolom, hogy mindnyájunk számára ismerős az a pánik félelem amely elfogta a szolgát abban a válságos helyzetben. Ami különös lehet számunkra, az az Elizeus higgadt, megfontolt, nyugodt válasza: ,,Ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük" (6:16). Majd imádkozott, hogy az ő szolgájának a szemei megnyitva legyenek. Hirtelen a szolga meglátta a láthatatlan szellemi világot amelyet Elizeus már látott : ,, A hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül." A próféta kiment, hogy fogadja a katonákat, higgadtan kérve Istent, hogy verje meg őket vaksággal, majd elvezette őket a 12 mérföldre levő fővárosba, ahol körül lettek véve az izraeli sereg által, majd kérte a próféta Istent, hogy nyissa meg a szemeiket. Azután utasította a próféta Izráel királyát, hogy adjon nekik enni és küldje őket haza. És egy ideig a szíriaiak nem háborgatták Izraelt. Ennek a történetnek két fő mondanivalója ( témája) van : Bármilyen kritikus helyzettel találjuk szembe magunkat a mindenre elégséges Isten elég annak megoldásához; és az imádság az az eszköz amely által jöhetünk a mindenre elégséges Istenhez.
Mivel Isten a mi mindenre elegendő forrásunk azért a hívőknek imádkozniuk kell és nem félniük amikor próbatétel éri őket.

1.Isten a mi mindenre elegendő forrásunk a próbatételek idején.
Az Isten tudásának, erejének és szuverenitásának a nagysága uralja ezt a történetet. Érdekes, hogy az összes főszereplő közül, csak egyedül Elizeus van név szerint megemlítve - sem a királyok, sem Elizeus szolgájának a neve nincs megemlítve. Elizeus is háromszor így van megnevezve : ,, az Isten embere (6:9,10,15)." Az egyik írásmagyarázó azt mondja, hogy ez arra utalhat, hogy az olvasók az Úrra és az Ő prófétájára kell összpontosítsanak. Amikor Istenre tekintünk akkor három dolgot tanulhatunk meg Istenről a mi próbatételeinkre vonatkozóan:

A.A mi Istenünk mindentudó.
Ő mindent tud és bölcsessége végeérhetetlenen. Isten tudta, hogy Benhadád a szíria királya mit tervezett el, hogy cselekedjen meg és ezt megjelentette Elizeusnak aki viszont elmondta Izráel királyának, Jorámnak. Amint Benhadád szolgái mondták a királyuknak, Elizeus ,, elmondja Izráel királyának még azokat a szavakat is amelyeket te a te titkos házadban beszélsz"(6:12)! Az intelligens szakértőknek több mint 2500 évükbe került amíg sikerült lehallgatniuk egy szobát, azonban Isten sokkal hatékonyabb mint a CIA ( amerikai titkosszolgálat )! Ő ismeri az emberi szív minden gondolatát és indítékát! Előle semmi nincs elrejtve (Zsid. 4:13). A szíriai király ostobán azt gondolta, hogy sereget küldhet és foglyul ejtheti Elizeust. Nem értette meg, hogy Elizeus ezt is már előre tudni fogja? Elizeus elrejtőzhetett volna de ő tudta, hogy Isten úgy akarja megoldani ezt a problémát, hogy megtanítson néhány leckét a szíriai és az izráeli királynak az élő Isten valóságáról.(létéről).
A mi Istenünk mindent ismer. Bolondul gondoljuk azt, hogy elrejthetünk valamit Előle. Ismeri minden titkos gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Az Ő Igéje kijelenti nekünk, hogy mit kell tudnunk arról, hogy hogyan kezeljük az élet problémáit legyenek azok akár kicsik akár nagyok.
Mehetünk Hozzá azért a bölcsességért ami hiányzik nekünk. Összefüggésben a próbatételekkel mondja a Jak. 1:5,"Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki."

B.A mi Istenünk mindenható.
Ő nemcsak tudja, hogy hogyan oldja meg a problémáinkat, hanem Neki korlátlan hatalma van az általunk elképzelhető legnagyobb problémák megoldásához is. Olyan nagy a te problémád mint egy ellenséges sereg amely próbál elkapni téged? Dávid mondja a Zsolt. 34:8 - ben : ,,Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket."Zsolt. 27:3 -ban: ,, Ha tábor fog körül, nem fél szívem". Nem volt nagy dolog Istennek, hogy vaksággal verje meg ezeket az embereket válasz -ként Elizeus egyszerű imádságára. Nincs olyan erős ember vagy nép akiket Isten ne tudna könnyedén megsemmisíteni. Ez azt jelenti, hogy Isten bármiféle problémádat meg tudja oldani függetlenül hogy az milyen nagy számodra. Példa : Egyszer egy asszony odament a jól ismert Biblia tanítóhoz, G.Campbell Morganhoz és azt kérdezte tőle : ,, Dr. Morgan, mit gondol, hogy mi éppúgy kell imádkozzunk a kis dolgokért mint a nagy problémákért?" A tanító kihúzta magát és az ő angol udvarias magatartásával azt kérdezte az asszonytól:"Hölgyem, ismer valami olyant az életében ami nagy az Istennek?" A mi Istenünk mindentudó és mindenható. Szólt és előállt a világmindenség. Semmi sem túl nehéz neki. Előtte nincs lehetetlen ( Jer. 32:17, 27)! Te gondolhatod azt: ,, Ez szép, de ez nem működik számomra ahogyan Elizeus számára működött. Bárcsak elmondhatnék egy rövid imát és bárcsak minden problémám azonnal megoldódna úgy amint ezek a katonák vaksággal voltak megverve!" Ez a harmadik dologhoz vezet bennünket amit látunk itt a mi mindenre elegendő Istenünkre vonatkozólag:

C.A mi Istenünk szuverén módon vigyáz az övéire az Ő akarata szerint.
Ha mi Istenhez tartozunk akkor megbízhatunk Őbenne, hogy vigyázni fog reánk mindaddig, amíg elszólít minket ebből a világból, hogy vele legyünk a mennyben. Amint a Zsolt. 91:11 ígéri : ,, Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban." Az Úr erősebb az általunk elképzelhető legerősebb ellenségnél is. Ő akkor is oltalmaz minket amikor mi nem vagyunk ennek tudatában. Elizeus szolgája egész éjszaka békésen aludt, nem tudva, hogy ezek az ellenséges erők körülvették őt. Amikor ő meglátta őket reggel akkor rettenetesen megijedt. De Isten oltalma ott volt még ha ő ezt nem is látta. De te még mindig gondolhatod azt : ,, Az nagyszerű amikor minden olyan jól, szépen, irgalmasan alakul (megy végbe ) mint Elizeussal. De mi van akkor amikor Isten népe borzalmas próbatételeken megy keresztül és még a halálon is? Néhány istenfélő ember évekig szenved vagy hal meg betegség vagy üldözés következtében. Hol van olyankor az Isten oltalma?"

Az Úr megadja a választ ezekre a kérdésekre a tárgyalt szövegnek egy kis részében amelyet könnyen figyelmen kívül hagyhatunk. Megfigyeltétek, hogy hol volt Elizeus amikor ez a sereg körülvette őt? Dótánban volt ( 6:13 ). Több mint véletlen egybeesésnek tűnik az, hogy ez a város ezen kívül csak egyszer van megemlítve a Bibliában. Ez volt az a város ahol József rátalált a testvéreire amikor az ő apja elküldte őt, hogy nézze meg, hogy hogyan vannak ( 1Móz 37:17 ). Először nem találta őket és bolyongott a mezőben amikor egy ember elmondta neki, hogy ők elmentek Dóthánba.
Amikor József megérkezett oda akkor a testvérei beledobták őt egy kútba és azt beszélték, hogy megölik, amikor egy karaván ment el arra Egyiptom fele. Végül nem ölték meg hanem eladták rabszolgának. Ismeritek a történetet, hogy sok éven keresztül volt József rabszolga és fogoly amíg végül Isten kinevezte őt Egyiptom második emberének a fáraó után. Amikor ő ült a kútban Dóthánban vagy amikor ő láncok között utazott Egyiptomba vagy amikor ő láncok között ült az egyiptomi börtönben akkor József soha nem látta, hogy tüzes lovagok és szekerek veszik őt körül. Hol voltak az angyalok és a szekerek amikor József szenvedett? József később visszatekintett a megpróbáltatások éveire és azt mondta testvéreinek : ,, Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy amint ma, hogy sok nép életét megtartsa"(1Móz 50:20). Habár ő nem látott angyalokat és habár ő a szenvedés évein ment keresztül mégis József tudta, hogy Isten szuverén módon ( hatalommal ) irányította az összes körülményeit. Még ha nem is látjuk az Isten angyalait,hogy körülvesznek minket, ők ott vannak. Ha megtörténne az, hogy éveket kellene töltsél börtönben Krisztusért, a mi szuverén, mindentudó, mindenható Istenünk akkor sem hagy- na el. Elizeus szolgája biztonságban volt mert az ő gazdájával volt. Ugyanígy mi is biztonságban vagyunk mert azonosítva vagyunk a mi Urunkkal ( Gazdánkkal ), Jézus Krisztussal, aki azt mondta, hogy a mi mennyei Atyánk számon tartja még a hajszálainkat is! Ezért mondta Ő: ,, Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik;hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában" (Mát. 10:28). De mit tehetünk ahhoz, hogy ne féljünk amikor próbatétel ér bennünket?

2.Az imádságon keresztül juthatunk békességre, hogy ne féljünk amikor próbatételek érnek.
Az imádság a mi eszközünk amely által a mi mindenre elégséges Megváltónkhoz jöhetünk. Amint Pál írta a börtönből (Fil. 4:6-7): ,,Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrízni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban." A nagyobb próbatételek váratlanul érhetnek bennünket! Elizeus szolgája békésen feküdött le eszébe sem jutva az, hogy másnap reggel egy fenyegető hadsereg fogja őt körülvenni. Felkelt, meglátta ezt a sereget és kétségtelen, hogy megfordult a fejében : ,, Ma meghalhatok!" Az élet is bizonytalan! Nézzünk szembe a valósággal ( az élettel) és azt fogjuk látni, hogy nagyon sok mód van arra, hogy még ma meghalhassunk - egy terrorista támadás, egy földrengés, egy tűzvész, egy kocsibaleset, egy agyvérzés vagy valami egyéb következtében. Az élet törékeny! Ezért bolondság csak ennek az életnek élni mintha nem lenne örökkévalóság. Az élet bizonytalansága arra kell indítson bennünket, hogy minden napot az Istentől való függőségben éljünk.

A.Az imádság helyettesíti a félelmet bölcsességgel a próbatételek kezelésére(megoldására).
Van egy nyilvánvaló ellentét az Elizeus szolgájának félelme és az Elizeus békessége között. A különbség annak tudható be ( amiatt van), hogy Elizeus állandó kapcsolatban volt Istennel imádságban. Habár a szöveg ezt nem állítja közvetlenül mégis nyilvánvalóan az imádságon keresztül juthatott természetfeletti ismerethez az ellenség eltervezett támadásai felől. Hiszem, hogy Elizeus tudta, hogy mi az Isten akarata arra nézve, hogy hogyan foglalkozzon ezzel a próbatétellel mivel ő imádkozott. Elizeus tanácsadója, Illés tüzet hívott le az égből, hogy megeméssze a katonákat akik elmentek, hogy fogják meg (2Kir. 1:9-16)! Egy korábbi alkalommal maga Elizeus megátkozott az Úr nevében egy csapat gyermeket akik csúfolódtak vele aminek a következménye az lett, hogy egy medve közülük negyvenkettőt széttépett (2Kir. 2:23 -24). De ez alkalommal azt gondolom, hogy Elizeus tudta imádságon keresztül, hogy Isten másképp akar bánni ezzel az idegen sereggel. A szíriai király már látta a bizonyítékát Izráel Istene valóságának ( létezésének ) amikor Elizeuson keresztül meggyógyította Naámánt, az ő seregének fővezérét (2Kir. 5:1-14). Izráel gonosz királya, Jorám, Akháb fia szintén kellett volna, hogy tudja, hogy Jahve az egyetlen igaz Isten. Az Elizeus irgalmas bánásmódján keresztül ahogyan bánt ezekkel a katonákkal mindkét király és mindkét hadsereg további bizonyítékát láthatta Isten erejének és jóságának. Habár nincs közvetlenül kijelentve, én hiszem, hogy Elizeus az imádságon keresztül kapott Istentől bölcsességet és útmutatást, hogy megértse, hogy hogyan kell kezelje ezt a próbatételt és ő aszerint kezelte. Isten adhat vagy nem adhat nekünk természetfeletti megérzést és erőt amint Ő itt Elizeussal tette. De ha mi az imádság emberei vagyunk és kapcsolatban állunk Istennel az Ő Igéjén keresztül akkor nem mindennapi bölcsességgel fogjuk kezelni a próbatételeket amelyek érnek bennünket. De van két figyelmeztetés amelyekre oda kell figyeljünk és amelyeket meg kell szívleljünk. Az első, az, hogy ilyen bölcsességhez a bennünket érő próbatételek előtti időszakban juthatunk hozzá. A Példabeszédek 1:20 - 33 elmondja nekünk, hogy ha mi elhanyagoljuk, hogy ilyen bölcsességet szerezzünk a nyugodt, csendes időkben akkor nekünk nem lesz ilyen bölcsességünk amikor a nyomorúság reánk tör. A második figyelmeztetés az, hogy aszerint kell cselekedjünk amit tudunk vagy semmi jót nem tesz az nekünk ( semmit nem használ az nekünk). Elizeus figyelmeztette Izráel királyát, hogy a szíriaiak hol fognak támadni.
Ha a király nem követte volna a tanácsot akkor az nem segített volna rajta. Isten Igéje figyelmeztet bennünket, hogy az ellenség hol fog reánk támadni. Figyelmeztet minket a bűn következményeire. De azok a figyelmeztetések csak akkor vannak hasznunkra ha mi engedelmeskedünk nekik. Ilyenek azok a figyelmeztetések amiket hallunk a szivarazás veszélyeiről, a túl sok zsíros étel fogyasztásának a következményeiről vagy az, hogy kapcsoljuk be a biztonsági övet. Ezek a figyelmeztetések csak akkor használnak nekünk ha követjük őket. Ha megtanuljuk az Isten Igéjének a figyelmeztetéseit és engedelmeskedünk azoknak és naponta összeköttetésben vagyunk Istennel az imádságon keresztül, akkor bölcsességünk lesz ahhoz, hogy kezelni tudjuk helyesen a próbatételeket és akkor a félelem helyettesítve lesz az Ő bölcsességével.

B.Az imádság megnyitja a szemeinket a szellemi valóságra.
A legtöbben közülünk a fizikai érzékszerveinkkel állapítjuk meg a valóságot. Amit mi láthatunk, hallhatunk, érezhetünk, tapinthatunk vagy ízlelhetünk az igaz( valóságos ) kell legyen. Biztos vagyok, hogy Elizeus szolgája számára a valóság a több ezer katona volt felfegyverkezve, lóháton vagy szekereken akik eltörölhették volna Dóthán városát még az este beállta előtt ha Isten megengedte volna ezt nekik. De Elizeusnak nem az volt a valóság. Számára a valóság az angyaloknak a még nagyobb és hatalmasabb serege volt akik körülvették a várost. Ezek az angyalok egész idő alatt ott voltak. A probléma az volt, hogy Elizeus szolgájának nem voltak szemei, hogy meglássa őket. De az a tény, hogy ő nem látta őket, nem tette őket valótlanokká vagy nem létezőkké. Elizeus imádságára Isten megnyitotta az ő szemeit, hogy meglássa a szellemi valóságot. És a szellemi valóság a végső valóság, amely átveszi a helyét annak a valóságnak amelyet mi érzékelünk fizikai érzékeinkkel. Pál apostol tudta, hogy hogyan lássa a láthatatlant. Az evangéliumért ő borzalmas üldöztetést szenvedett el, de ő azt mondta, hogy ez a pillanatnyi, könnyű szenvedés nem a valódi dolog volt. A valódi dolog az örök dicsőség volt amely őreá várt a mennyben ( 1Kor. 4:16-18). Azt is mondta, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen van. Emlékezzünk arra, hogy ő oda volt láncolva egy római katonához amikor ő ezt írta! De, ő mondta, ez nem az ahol a mi harcunk lejátszódik. A mi igazi harcunk a sötétség eme láthatatlan erői ellen van a mennyei helyeken. És mi az imádság által harcolunk ez erők ellen (Eff. 6:10-20). Az imádságon keresztül Isten megnyitja szemeinket a szellemi valóságra és összekapcsol minket Isten győzedelmes többségével. Példa: Egy keresztyén folyóirat az egyik cikkében beszámol egy orvos misszionáriusról aki Afrikában volt és aki beszámolt az ő missziói tevékenységéről az ő gyülekezetének Michigan államban amely őt kiküldte volt erre a missziós munkára. Elmondta ez az orvos többek között azt, hogy milyen gyakran kellett menjen biciklivel az őserdőn keresztül a közeli városba pénzért, gyógyszerért és élelemért. Kétnapos út volt ez egy éjszakai sátorozással egybekötve az út felénél. Amikor ő megérkezett a városba, elment a bankba, ott kivett pénzt és azzal gyógyszert és élelmiszert vásárolt és elindult vissza.

Az egyik ilyen úton ő látott két embert verekedni. Az egyik súlyosan megsérült, ezért ő odament és kezelte a sebeit és bizonyságot tett neki Krisztusról. Majd baj nélkül hazaért. A következő útján a városba, az ember akit ő kezelt odament hozzá és azt mondta, hogy ő tudta, hogy a misszionárius pénzt és gyógyszert és élelmet szállít. Ez az ember és néhány barátja követték őt a dzsungelbe, és eltervezték, hogy megölik és elveszik a pénzét és a gyógyszereit. De éppen amikor készültek, hogy lerohanják a sátrát ők észrevették, hogy körül van véve 26 felfegyverzett őrrel. Amikor a misszionárius hallotta ezt ő elnevette magát és azt mondta, hogy ő egyedül volt a táborban. De az ember továbbra is csak azt hajtogatta, hogy : ,, Márpedig nem úgy van, mert nemcsak én láttam hanem az én öt barátom is látta és megszámolta a 26 őrt. Őmiattuk mi megijedtünk és békén hagytunk téged."
Ennél a pontnál a gyülekezetben ahol a misszionárius elmondta a történetet felugrott egy férfi és azt kérdezte : ,, Meg tudnád mondani, hogy pontosan melyik nap történt ez?" A misszionárius egy pillanatra elgondolkodott majd megadta a pontos dátumot. A férfi a gyülekezetből így folytatta: "Amikor Afrikában éjszaka van akkor itt reggel van. Azon a reggelen készültem, hogy elmenjek golfozni. Amikor én betettem a golfozó táskámat a kocsiba éreztem, hogy az Úr arra indít engemet, hogy imádkozzam éretted. Ez a sürgetés olyan erős volt, hogy összehívtam a férfiakat, hogy találkozzunk és imádkozzunk ezen a helyen érted. Felállnának mindazok akik azon a napon velem együtt imádkoztak? - kérte a férfi. Összesen 26 férfi állt fel!"

C.Az imádság lehetségessé teszi azt ami emberileg lehetetlen.
A szolga szemeinek a megnyitása, hogy meglássa az angyalokat, a katonák szemeinek a bezárása és később a megnyitása emberileg lehetetlen cselekedetek voltak. Elizeus nem azért imádkozott, hogy az ő szolgája megtegye azt amit már megtehetett vagy hogy használja néhány képességét amivel már rendelkezett. Hanem ő azért imádkozott, hogy Isten tegyen valami emberileg lehetetlent, hogy nyissa meg szolgájának szemeit amelyek nagyon jól látták a katonákat, azért hogy ő is láthassa az angyali seregeket amelyek védelmezték őket. Nagyon gyakran amikor imádkozunk elfelejtjük, hogy mi azt kérjük Istentől, hogy cselekedje meg az emberileg lehetetlent. Amikor imádkozunk egy másik személy üdvösségéért akkor nem azt kérjük Istentől, hogy csak egy kis dolgot cselekedjen vele, hogy éppen csak egy kicsit segítsen rajta. Hanem arra kérjük Őt, hogy tegye meg vele az emberileg lehetetlent. Minden elveszett személy lelkileg vak. Csak Isten tudja megnyitni a vak szemeket! Mi megérthetjük ezt amikor annak akiért imádkozunk nagy problémái vannak.Azt mondjuk:" Ő egy alkoholista. Csoda az hogyha megmenekül!" De az is csoda, hogyha megmentve van a rendes, erkölcsös minden héten templomba járó személy. Isten meg kell nyissa a vak szemeket, hogy a bűnösöket magához vezesse ( 2Kor. 4:4; 2Tim. 2:24-26). Ezeknek a szíriai katonáknak könnyű dolga volt ami felől biztosak voltak, hogy ők megtehetik:"Foglyul ejteni egy egyedülálló, fegyvertelen embert? Nem gond! Mi megtudjuk azt tenni!" De Elizeus egy mondatos imádsága által ezek a büszke emberek meg lettek alázva vaksággal. Tapogatóztak a próféta után és teljesen ki voltak szolgáltatva neki. Majd az ő szemeik meg lettek nyitva Elizeus következő egy mondatos imádságára és ők megértették, hogy nagy bajban vannak! Hasonlóképpen Isten meg kell alázza az önmagában bízó bűnöst, hogy az megértse, hogy lelkileg tehetetlen. Majd Isten meg kell hogy nyissa szemeiket, hogy meglássák kétségbeejtő állapotukat, hogy halálra ítéltek hacsak Isten meg nem könyörül rajtuk. Majd Isten kegyelmesen eléjük helyezi Jézus Krisztus végeérhetetlen gazdagságának terített asztalát, ingyen. Ők egyedül az Isten büntetését érdemlik. Mégis Ő könyörül rajtuk.

Következtetés
Híres könyvének az Institúciónak, az imádságról szóló csodálatos fejezetében Kálvin János ezt írja:
,,az Úr önkényt és bőkezűen önmagát ajánlja fel nekünk a Krisztusban, akiben a mi nyomorúságunk helyett mindenféle boldogságot, a mi szegénységünk helyett gazdagságot igér nekünk, akiben a mennyei kincseket tárja fel előttünk azért, hogy a mi hitünk egészen az ő szerelmes Fiára irányuljon, minden várakozásunk ő tőle függjön és minden reménységünk ő benne legyen és találjon megnyugvást.....Miután pedig a hit megtanitott bennünket annak a megismerésére, hogy amire nekünk szükségünk van, s amit önmagunkban nélkülözünk, mindaz meg van Istenben s a mi Urunkban, a Jézus Krisztusban, akiről t. i. az Atya azt akarta, hogy benne lakozzék az ő bőkezüségének egész teljessége, hogy belőle, mint bőséges forrásból merítsünk mindnyájan: nincs egyéb dolgunk hátra, mint hogy ő benne keressük, és ő tőle kérjük könyörgésekkel azt, amiről megtanultuk, hogy ő benne van. Különben is, ha azt tudjuk, hogy isten minden jónak az ura és osztogatója, aki azt akarja, hogy tőle kérjünk, de hozzá még sem folyamodunk, tőle nem kérünk, ez annyira semmi haszonnal sem jár, hogy épen olyan, mintha valaki a kincset, amelyre rábukkant, a földbe temetve hagyná."
Krisztusban jöhetünk Istenhez mint Aki a mi mindenre elegendő kincsünk. Ha mi megtanuljuk megismerni Istent úgy amint Elizeus is tette és ha megtanulunk úgy imádkozni ahogy ő imádkozott akkor nem fogunk félni amikor próbatételek érnek. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: természetfeletti, engedelmeskedünk, szuverenitásának, könyörgésetekben, összeköttetésben, figyelmeztetések, cselekedeteinket, misszionáriusról, következményeire, végeérhetetlenen, megpróbáltatások, próbatételeinkre, gondolataitokat, bizonytalansága, tevékenységéről, hallgatólagosan, visszatekintett, próbatételekkel, kívánságaitokat, felfegyverkezve, titkosszolgálat, megfigyeltétek, próbatételeket, összefüggésben, könyörgésekkel, figyelmeztette, megsemmisíteni, elrejtőzhetett, bizalmatlanság, elgondolkodott, világmindenség, figyelmeztetés, meggyógyította, fogyasztásának, próbatételeken, keresztyénsége, címet adta, századdal korábban, mindenre elégséges, életben levő, következőket írja, bennünk lakozó, összes többi, emberek valós, feltevésre épített, apostolok tanítása, kenyér megtörése, egyház számára, készül belépni, huszonegyedik századba, eseményt Elizeus, prófétának szembe, Jézus Krisztus, John MacArthur, Mivel Isten, Amikor Istenre, Amint Benhadád, Mehetünk Hozzá, Campbell Morganhoz, Amikor József, Jézus Krisztussal, Amint Pál, Krisztus Jézusban, Izráel Istene, Isten Igéje, Isten Igéjének, Amikor Afrikában, Csak Isten, Hasonlóképpen Isten, Majd Isten, Mégis, Kálvin János, Jézus Krisztusban,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Gyurkovics Tibor - Tapogatom a...  Esti képek  Állati......  Várj, ember szíve készen  Svájc......  Kedves Jézuska! Mióta felnőtt ...  Franciasaláta az ünnepre........  Hiányoztál.....  Advent 2. vasárnapja.......  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Szép mai napot !........  Halál  Üdvözlet Szegedről -ünnepi kiv...  Apa kezén  Harmonia.......  Barátok.....  Velence, Szent Márk tér.......  Jézus  Adventus Domini  Kellemes hétvégét kívánok!  A hastánc  Állatvilág......  Sötétség  Állatvilág......  Mást is tartogat még az élet  Facebookon kaptam  Jézus Krisztus  képre írva  Isten ajándéka  Advent 2. vasárnapja........  Mai harmónia kártyám  Schäffer Erzsébet Hajnali ror...  Facebookon kaptam  Adventus Domini  Gyász  Facebookon kaptam  Születés  Imádság  Szükségünk van  Havas fenyő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó kívánságom !  Boda Magdolna: Ha Ha egy napon...  Halál  Advent 2. vasárnapja.......  Ajándék vagy a világnak ! .......  Wass Albert: Az aranymadár rés...  Jó éjszakát  Esti képek  Facebookon kaptam  Szeretetet adni  A testhőmérséklet szabályozói  Massimo Petrucchi - Azt mondjá...  Az adventi koszorú eredete.......  Apró gesztusok  Áldott advent második vasárnap...  Facebookon kaptam  Advent 2  Facebookon kaptam  képre írva  Élet Ura  Tél  Facebookon kaptam  Schäffer Erzsébet Hajnali ror...  A második gyertya  Miraculous - Katicabogár és Fe...  Mikulás  Mikulás  Áldott advent második vasárnap...  Havas fenyő  Halál  Áldott advent második vasárnap...  A világosság Ura  Png nő  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Imádság  A kis falánk........  Franciaország.......  A második gyertya  Az adventi koszorú eredete.......  A fokhagyma jótékony hatása a ...  Facebookon kaptam  Ősi, hasznos és egészséges növ...  Esti képek  Az utolsó Karácsony  Összetartozás  Az emberiségről  Szeretetet adni  Harmonia.......  Garfield és barátai  A kis falánk........  Mézeskalács házikó.......  Advent második gyertya jelenté...  A fokhagyma jótékony hatása a ...  Avatár - Aang legendája  Összetartozás  Ünnepi diszben !  Halál  Apró gesztusok 
Bejegyzés Címkék
címet adta, századdal korábban, mindenre elégséges, életben levő, következőket írja, bennünk lakozó, összes többi, emberek valós, feltevésre épített, apostolok tanítása, kenyér megtörése, egyház számára, készül belépni, huszonegyedik századba, eseményt Elizeus, prófétának szembe, szándéka hogy, baráti látogatásra, felfegyverzett barbár, amikor hirtelen, szolgát abban, válságos helyzetben, szemei megnyitva, szolga meglátta, láthatatlan szellemi, hegy rakva, próféta kiment, izraeli sereg, próféta Istent, próféta Izráel, hívőknek imádkozniuk, próbatételek idején, nagysága uralja, összes főszereplő, neve nincs, egyik írásmagyarázó, szíria királya, intelligens szakértőknek, emberi szív, szíriai király, izráeli királynak, élet problémáit, próbatételekkel mondja, általunk elképzelhető, ellenséges sereg, embereket válasz, milyen nagy, asszony odament, nagy problémákért, tanító kihúzta, rövid imát, katonák vaksággal, harmadik dologhoz, ellenséges erők, nagyszerű amikor, választ ezekre, tárgyalt szövegnek, sereg körülvette, város ezen, testvéreire amikor, mezőben amikor, ember elmondta, testvérei beledobták, karaván ment, fáraó után, kútban Dóthánban, egyiptomi börtönben, szekerek amikor, megpróbáltatások éveire, szenvedés évein, összes körülményeit, testet ölik, lelket pedig, testet elvesztheti, imádságon keresztül, nagyobb próbatételek, fenyegető hadsereg, terrorista támadás, agyvérzés vagy, élet törékeny, életnek élni, élet bizonytalansága, imádság helyettesíti, félelmet bölcsességgel, próbatételek kezelésére, nyilvánvaló ellentét, különbség annak, ellenség eltervezett, próbatétellel mivel, katonákat akik, korábbi alkalommal, csapat gyermeket, medve közülük, idegen sereggel, bizonyítékát Izráel, egyetlen igaz, katonákkal mindkét, imádság emberei, próbatételeket amelyek, nyomorúság reánk, második figyelmeztetés, , ,
2021.11 2021. December 2022.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 90 db bejegyzés
e év: 2094 db bejegyzés
Összes: 31626 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 407
  • e Hét: 3306
  • e Hónap: 26550
  • e Év: 579694
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.