Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Pünkösd jelentése
  2021-05-16 17:25:11, vasárnap
 
   
  Pünkösd jelentése


Textus: ApCsel 2:1-13


Amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra és a többi tanítványra pünkösd napján, akkor azok akik hallották őket különféle nyelveken beszélni zavarban voltak és azt kérdezték: ,,Vajon mi akar ez lenni?" (2:12). A kérdés elhangzik napjainkban is. Sokan azt állítják, hogy a pünkösd jelentése az, hogy mi is ugyanazt kell megtapasztaljuk amit a tanítványok, nevezetesen, hogy kell keressük a Szentlélek keresztséget és nyelveken kell szóljunk. Talán volt részed olyan élményben, hogy egy másik keresztyén azt kérdezte tőled, hogy: ,,Kaptad a Szentlélek keresztséget?" Ha nem beszélsz nyelveken, akkor ők felajánlják a segítségüket hogy te is részesüljél ebben a tapasztalatban. A bibliai szövegrész alapján meg kell válaszoljuk a kérdést, hogy : Mi a pünkösd jelentése?
Az Apcsel 2-dik fejezetét az ApCsel 1:4-8 igerész alapján kell értelmezni, ahol a feltámadott Úr Jézus utasította a tanítványokat hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, a Szentlelket. Jézus elmondta nekik, hogy ,,nemsokára Szentlélekkel fognak megkereszteltetni" (1:5) és hogy erőt kapnak, hogy Krisztus ,,tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és a föld legvégső határáig" (1:8). Úgy ahogyan a Jézus szolgálata a Szentlélektől függött aki leszállt Őreá az ő megkeresztelésekor, ugyanúgy a tanítványok szolgálata a Szentlélektől függött vagyis nekik is szükségük volt arra, hogy a Szentlélek leszálljon őreájuk és hogy az Ő erejére támaszkodva szolgáljanak. Bár a Lélek erejének egy bizonyos mértékét már megtapasztalták korábban (Jn 20:22), most azonban a Lélek leszállt reájuk, hogy állandóan bennük lakozzon (Jn 7:37-39; 14:17).
Az Apcsel 2-ben leírt eseményt úgy kell értelmezni mint különleges történelmi eseményt, amely egy új korszak kezdetét jelölte Istennek az Ő népével való bánásmódjában. Pünkösd a Szentlélek korszakának hajnalát jelöli. A Lélek teljessége Isten népében azt a célt szolgálja, hogy felruházza őket erővel, hogy Krisztus tanúi legyenek minden nemzet felé. Mi tehát pünkösd jelentése?

PÜNKÖSD JELENTÉSE AZ, HOGY ISTEN FELRUHÁZZA AZ Ő EGYHÁZÁT A SZENTLÉLEK EREJÉVEL, HOGY MEGDICSŐÍTVE LEGYEN A NEMZETEK KÖZÖTT.

Pünkösd lényege a misszió (a küldetés), és a misszió célja az, hogy ,,megteljék a föld az Úr dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert a víz betölti" (Hab 2:14). Ha helyesen értjük ezt a nagy történelmi eseményt, akkor szívünk szenvedélye az lesz, hogy minden nemzetből lelkeket lássunk leborulni a felmagasztalt az Úr Jézus Krisztus előtt. Négy dolgot jegyezzünk meg:

1. ISTEN AZÉRT HOZTA LÉTRE AZ EGYHÁZAT HOGY DICSŐÍTVE LEGYEN A NEMZETEK KÖZÖTT.

Hogy megértsük ezt az eseményt, meg kell értsük a zsidó pünkösd ünnepet. Nem véletlen volt az, hogy Isten pont azon a napon töltötte ki Szentlelkét a tanítványokra. Három nagy zsidó ünnep volt minden évben: a páska ünnepe (tavasszal) amikor Izráel népe megemlékezett az Egyiptomból való szabadulásukra, ezt követte azonnal a kovásztalan kenyér ünnepe; pünkösdöt, úgy is nevezték, hogy a hetek ünnepe, amely 50 nappal (7 hét) a páska után következett; és a sátoros ünnep (ősszel). Pünkösd az aratás ünnepe volt, amely alkalomból a zsidók az aratásuk első zsengéjét az Úrnak ajánlották fel. A szertartásukban az is szerepelt, hogy mutassanak fel két kovászos kenyeret áldozatul az Úrnak (3Móz 23:15-21).
Ez a kép amit jelképez a Szentlélek kitöltetésekor teljesedett be pünkösdkor. Addig a napig, az Úr népe Izráel népe volt, akik között volt néhány pogányból lett prozelita. Nem az összes izraelita volt hívő, de Isten népe főleg belőlük állt és a szövetség ígéretei leginkább rájuk vonatkoztak addig a napig és Isten belőlük formált magának egy megtartásra való népet. De most a pünkösdkor a Szentlélek kitöltetésekor az Úr létrehozta a Krisztus testét, az egyházat, amely zsidókból és pogányokból tevődött össze. Pál titoknak nevezi azt, hogy a pogányok fel lettek véve az egyházba, arra utalva ezzel hogy korábban ez nem volt kijelentve (Ef 3:4-7); bár ez jelképezve volt ezen a zsidó ünnepen a két kenyérrel. Ez a két kenyér kovászos volt ami azt a tényt ábrázolta, hogy habár Krisztusban meg vagyunk váltva, mi továbbra is bűnösök vagyunk akik meg kell tanuljunk együtt élni azokkal akik sok mindenben különböznek tőlünk.
Emlékeztek hogy az Úr megmondta Péternek hogy felépíti az Ő egyházát és a pokol sem fognak rajta diadalmaskodni (Mt 16.18). Az egyház tehát, amely az apostoli hitvalláson és Krisztus kijelentésén van megalapítva, Isten eszköze amely által Isten az evangéliumot eljuttatja a nemzetekhez, aminek a következménye az, hogy az Ő neve dicsőítve van a föld végső határáig.
Emlékeznünk kell arra, hogy a mi célunk mint Isten gyülekezete nem az, hogy magunkra és a mi boldogságunkra összpontosítsunk. A mi célunk az, hogy elterjesszük Isten ismeretét minden nemzethez, kezdve itt a mi ,,Jeruzsálemünkben."

2. ISTEN TERVÉNEK A CÉLJA AZ, HOGY AZ EVANGÉLIUM ELJUSSON MINDEN NEMZETHEZ.

Lukács a 9-11 versekben felsorol sok nemzetet. Ezekből a nemzetekből istenfélő férfiak mentek fel Jeruzsálembe az ünnepre. Közülük a legtöbben zsidók voltak. Volt közöttük néhány prozelita is. Ők nem tudták még azt, hogy a Messiásuk eljött, meghalt és feltámadott. Péter ezt hamarosan el fogja nekik magyarázni a prédikációjában.
A nemzeteknek ez a felsorolása (listája), emlékeztet a nemzetek listájára az 1Mózes 10-dik részben, majd a 11-dik részben arról olvasunk hogy a nemzetek neki fogtak megépíteni a Bábel városát és tornyát. Isten megítélte azokat a büszke embereket úgy hogy összezavarta a nyelvüket, hogy ne értsék meg egymás beszédét. Itt, az Ő kegyelméből, Isten adta a nyelveken való szólás ajándékát a tanítványoknak és mindenki a saját anyanyelvén hallhatta az evangéliumot, ami jelzi Istennek azt a célját, hogy minden nemzettel megismertesse az evangéliumot. Isten nagy áldásban részesítette itt azokat az istenfélő férfiakat. Azok az istenfélő férfiak megértették, elfogadták az evangéliumot, és ki-ki hazavitte szívében az evangéliumot. Otthon, az országukban ahol laktak hirdették az evangéliumot és azokon a helyeken gyülekezetek jöttek létre és Isten nevét dicsőítették. Tehát az evangélium minden népnek adatott. János apostol hirdeti a Jel 5,9-ben, hogy Jézus a vére által megvásárolt embereket Istennek ,,minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből." Addig nem nyugodhatunk amíg minden nemzet nem hallotta a Krisztusról szóló jó hírt. De hogyan teljesíthetjük Isten tervét?

3. SZÜKSÉG VAN A SZENTLÉLEKRE AZ ISTEN TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉHEZ.

A Szentlélek a Szentháromság Isten harmadik személye. Valóságos Isten. Személy, akit meg lehet szomorítani (Ef 4:30); egy személytelen erőt nem tudsz megszomorítani. Jézus Vigasztalónak nevezi őt. Tudjuk, hogy Ő Isten, aki olyan dolgokat cselekszik amilyeneket csak Isten tud tenni. Ilyen cselekedete például a teremtés. Az ApCsel 5,3-ban Péter szembesíti Anániást azzal a bűnével, hogy hazudott a Szentléleknek és azután még hozzáteszi a következő megjegyzést: ,,Nem embereknek hazudtál hanem Istennek" (5:5).
Pünkösd előtt a Szentlélek újjászült embereket és erővel ruházta fel őket az Istennek való szolgálatra. De nem tartózkodott folyamatosan minden hívőben (Zsolt 51:13; Lk 11:13). Jézus azt mondta a tanítványoknak hogy elküldi a Szentlelket hozzájuk hogy mindörökké velük legyen. Hozzátette: ,,ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz" (János 14:16-17). Pünkösd napján a tanítványok megkereszteltettek Szentlélekkel és ezzel beteljesedett Jézus ígérete. Az ApCsel 8-ban a Lélek kitöltetett a samaritánusokra az apostolok által, és ezt látva megérthették mindnyájan, hogy ők mostantól fogva Krisztus ugyanazon testének a tagjai. Ugyanez a dolog történt a pogányokkal az ApCsel 10-ben és Keresztelő János követőivel is Efézusban (ApCsel 19). A Szentléleknek ezek az átmeneti kitöltetései az ApCsel 1:8-ban megadott minta szerint történtek.
Mihelyt az átmeneti időszak befejeződött, mindnyájan akik hisznek Krisztusban megkapják a Szentlelket az üdvözülés pillanatában (Gal 3:2-5). Pál ezt mondja: ,,Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem Lélek szerintiek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé" (Róm 8:9).
Van néhány kifejezés amit meg kell különböztessünk egymástól. Az ApCsel 1:5-ben Jézus azt mondta az apostoloknak hogy megkereszteltetnek Szentlélekkel ami megtörtént pünkösdkor. A keresztség azt jelenti, hogy azonosulni a Lélekkel és arra is utal amikor valaki kapja újjászületéskor a Lelket. Pál azt mondja a korinthusiaknak: ,,Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok vagyunk, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg" (1Kor 12:13). Az Újszövetség sehol nem parancsolja a hívőknek hogy kereszteltessenek meg Szentlélekkel, mivel ez nem egy olyan tapasztalat amit keresnünk kell, hanem Isten cselekedete a hívőn amit Ő hajt végre a hívő megmentése pillanatában.
Arra azonban kaptunk parancsot, hogy teljesedjünk be Szentlélekkel, ami azt jelenti, hogy irányítva lenni a Lélek által (Ef 5:18). Pünkösdkor a tanítványok nemcsak meg voltak keresztelve a Lélek által hanem be voltak telve Lélekkel (ApCsel 2:4). A Lélek keresztség egyszeri esemény, betelve a Lélekkel viszont többszöri esemény (ApCsel 4:8,31; 6:5; 7:55; 9:17; 13:9). Beteljesedni Lélekkel, azt jelenti, hogy meg kell üresítsük magunkat megvallva mindent ismert bűnt és meg kell haljunk önmagunknak. Teljesen alá kell rendeljük magunkat az Úrnak és Tőle való függőségben kell éljünk szüntelen. Továbbá azt is jelenti, hogy engednünk kell, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon (Kol 3:16). Látjuk tehát, hogy a Szentlélekkel való beteljesedést nem lehet elválasztani az Isten Igéjének a szívünkben levésétől.
Ha naponta a Lélekben járunk akkor ennek következménye a Léke gyümölcse lesz (Gal 5:22-23), amely meg fog látszani az életvitelünkben és a kapcsolatainkban.
A Szentlélek kitöltetését pünkösdkor három jelképes jelenség jellemezte. Először, egy sebesen zúgó szél zendülése jellemezte amely betöltötte az egész házat ahol voltak a tanítványok. Azután, láng nyelvhez hasonlók szálltak le mindegyikükre. Végül, különféle nyelveken kezdtek beszélni, amiket korábban nem beszéltek.
A sebesen zúgó szél zendülése elsődlegesen a láthatatlan erő képe volt. A tanítványok hallották annak zúgását, de nincs semmi utalás arra, hogy a fújását érezték volna. Ez egy csodálatos zúgás volt amely az égből eredt. Annyira hangos volt hogy összegyűjtötte a tömeget amely kíváncsi volt hogy mi történt.
Úgy a héber mint a görög szavak a szélre és a lélekre ugyanazok. Az Ezékiel 37-ben, Isten megparancsolta a prófétának hogy prófétáljon a léleknek (a szeleknek) hogy leheljen a megöltekbe. Amikor a próféta prófétált akkor a lélek beléjük hatolt és megelevenedtek. Isten megmagyarázza, hogy az Ő Lelkét fogja adni az Ő népébe és ők életre fognak kelni. (Ez. 37:9-14). A János 3-ban Jézus beszélt Nikódémusnak arról, hogy szükség újjászületni Lélektől. Ezt mondta Jézus: ,,A szél arra fúj, amerre akar, és hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki Lélektől született" (3:8). A Szentlélek, a szélhez hasonlóan hatalmas erő, de mi nem látjuk Őt. Csak a hatásait láthatjuk. Az Ő egyik legnagyobb hatása az amikor lelki életet ad azoknak akik halottak voltak bűneikben.
A második jelenség a lángnyelvhez hasonlók voltak amelyek megjelentek a tanítványok előtt, majd elkülönültek és leszálltak reájuk. Az egész Szentírásban a tűz Isten szent jelenlétét jelképezi. Mózes a pusztában látta a csipkebokrot égni, amely mégsem égett el. Maga Isten volt a csipkebokorban. Később, amikor Izráel népe a pusztában volt akkor tűzoszlop vezette és védelmezte őket. Keresztelő János hirdette, hogy Jézus Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. Jézus azt hirdette, hogy Ő azért jött, hogy tüzet bocsásson a földre (Lk 12:49). Az ítélet végső helye a tűz és kénkő tava amely örökké ég. A Zsidók 12:29 azt mondja, hogy a mi Istenünk megemésztő tűz.
A tűz meleget és fényt hoz. A tűz forrósága megemészti a salakot, megtisztítja azokat amelyek érintkeznek vele vagy elpusztítja azokat amelyekben nincs arany. A tűz heve ábrázolja a buzgóságot is, amely kell jellemezze a hívőket, akik forrók kell legyenek és nem langymelegek a Krisztus iránt való odaszánásukban (Jel 3:15-16). A fény ábrázolja a világítást amit Isten ad azoknak akik lelki sötétségben vannak.
A tűz amely pünkösdkor megjelent nyelv formájában jelent meg amely jelképezi Isten szent hatalmát az Ő Igéjének hirdetése által, amely úgy hatol beléjük, hogy megtisztítja őket. Amint Pál később írja, az evangélium Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére (Róm 1:16). Az evangéliumot szóban kell hirdetni hogy az erő rajta keresztül hatni tudjon.
Az egyháztörténelem során a szuverén Lélek láthatatlanul működött mint a szél, ahol akart, ébredést hozva létre. Mindig az egyházzal kezdte, megtisztítva Isten népét, lángra lobbantva (meggyújtva, felforrósítva) az ő hideg szívüket egy megújult szenvedéllyel az Isten megismerése iránt, és elégetve a világ salakját bennük ami megfertőzte őket. Általuk tovább terjedt Isten hatalma amint az evangélium hirdetve volt és a Lélek új életet adott Krisztusban halott bűnösöknek. Az Ő hatalmas Lelke által Isten megcselekedte azt, amit semmiféle emberi szervezés, erőfeszítés nem tudott volna soha megtenni. Elmúlhatatlan változást hoz azáltal hogy újjáteremti és megtisztítja a halott bűnösöket, akik felismerik az Ő hatalmas tetteit az életükben és dicsőítik Őt. Az ilyen ébredés egyértelműen Isten szuverén műve, és nem emberi erőfeszítés vagy tervezés terméke. Kérnünk kell Istent, hogy kegyelméből küldjön ilyen ébredést a mi országunkba is!
Mielőtt befejeznénk a Szentlélek hatalmáról szóló témát, hadd foglalkozzak röviden azzal a kérdéssel, hogy: ,,Kell-e keressük a nyelveken szólást?" Némelyek azt állítják, hogy a jele annak, hogy valaki meg van keresztelve Lélekkel az, hogy beszél nyelveken és hogy ha te nem beszélsz nyelveken, akkor a te életedből hiányzik egy lényeges lelki tapasztalat. Amint mondottam testvérek, sehol a Szentírásban nem találunk parancsot arra nézve, hogy keresnünk kell a Szentlélek keresztséget, arra viszont van parancs, hogy teljesedjünk be Szentlélekkel. Arról is volt szó, hogy a két dolog nem ugyanaz. A legfőbb bizonyítéka annak, hogy valaki be van teljesedve Szentlélekkel az, hogy ott van az életében a Lélek gyümölcse, hogy istenfélő jellemmel rendelkezik (Gal 5:16-23; Kol 1:9-12).
Először is, világosan látnunk kell azt, hogy a nyelveken szólás ajándéka azt a képességet jelenti, hogy valaki egy olyan idegen nyelven beszél amit nem tanult, nem ismer. Tehát itt nem egy értelmetlen beszédről, egy halandzsáról (zagyvaságról) van szó. Az ApCsel-ben a tanítványok olyan nyelveken beszéltek amiket az anyanyelvűek megértettek, de amelyeket a tanítványok soha nem tanultak és nem ismertek. Az 1Korintusban a nyelveket meg kellett magyarázni mivel az azon a nyelven beszélő emberek nem voltak jelen. Ellenben értelmetlen szótagokat, szavakat nem tudsz megmagyarázni; te csak olyan nyelvet tudsz megmagyarázni amelynek lerögzített, meghatározott, tárgyi jelentése van a hangok mögött amik ki vannak ejtve.
Másodszor, sehol a Szentírásban nem vagyunk felszólítva vagy arra bátorítva hogy keressük a nyelveken szólás ajándékát. Ehelyett, azt olvassuk hogy a Szentlélek szuverén módon osztogatja az ajándékokat úgy ahogyan akarja (1Kor 12:11). Amikor Pál arról beszél, hogy kívánjuk a nagyobb ajándékokat (1Kor 12.31), akkor ő az egyházhoz szól mint testhez, és nem az egyénekhez szól. Ő arra gondol, hogy az egyház kell kérje az ajándékokat hogy felépüljön a test, és itt nem a nyelveken szólásra gondol amely az egyént építheti.
Ugyanakkor az is látható hogy a különleges ajándékok a kezdeti időszakban adattak az egyháznak, hogy megerősítsék az apostoli bizonyságtételt, de ahogy haladunk előre az időben ezek az ajándékok megszűnnek. A Zsidókhoz írt levél szerzője a második generációs zsidó keresztyéneknek írt. Elmondja nekik az Isten Igéje amit az apostolok hirdettek megerősítve volt az Úr által jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékával (Zsid 2:3-4). Hogyha ezek az ajándékok jelen lettek volna a gyülekezetekben akkor amikor ő írta ez a levelet, akkor ő nem úgy utalt volna ezekre mint egy múltbéli dologra. Ezeknek az ajándékoknak a céljuk az volt, hogy megerősítsék, igazolják az apostoli üzenetet hogy az Istentől van. Miután ez a cél beteljesedett, ők eltűntek a színtérről.
Végül, remélem, hogy látjátok az ApCsel 2-dik fejezetéből, hogy a pünkösd jelentése nem az, hogy bátorítsa a hívőket arra, hogy egy eksztatikus (elragadtatott) élményt keressenek a saját lelki épülésükre. A pünkösd jelentése az, hogy Isten adta a Szentlelket az Ő egyházának, hogy tanúskodjanak róla a nemzetek között az Ő dicsőségére.

4. ISTEN TERVÉNEK CÉLJA AZ, HOGY MEGDICSŐÜLJÖN (DICSŐÍTVE LEGYEN) A NEMZETEK KÖZÖTT.

Azok a zsidó férfiak akik különböző nemzetből valók voltak és akik akkor felmentek Jeruzsálembe az ünnepre, hallották, hogy a tanítványok ,,Isten felséges dolgairól beszélnek" (2:11). Péter hirdetni fogja az evangéliumot, aminek eredménye az, hogy 3000 lélek megtér az Úrhoz. De az evangélium célja az Isten dicsősége. Az egyik igehirdető ezt a következőképpen fejezi ki: ,,Az ok ami miatt van misszió az, hogy nincs istentisztelet." A Jelenések 5-ben, János látja látomásban hogy a nemzetek leborulnak és imádják az Istent az Ő trónusa előtt. Ez kell legyen a mi látomásunk is.
Jegyezzük meg azt is, hogy nem mindenki tért meg Istenhez Jeruzsálemben pünkösd napján. Csodák történtek, erővel hirdettetett az evangélium, de ennek ellenére nem mindenki tért meg Istenhez. Voltak gúnyolódok is közöttük. Még a csodák sem győzik meg a gúnyolódókat, akik nem akarják alávetni életüket a szuverén Istennek. Az ApCsel nemcsak hatalmas megtérésekről számol be, hanem rendkívül erős ellenállásról is az evangélium hirdetésével szemben. Hasonló választ várhatunk mi is. Azonban tudjuk, hogy a mi Istenünk diadalmaskodni fog, hogy egy napon minden térd meghajol az Úr Jézus Krisztus előtt az Atya Isten dicsőségére.

Összegzés: Egy igehirdető a következő történetet mondta el. Volt két idős asszony, akik amikor nyugdíjba mentek, elmentek Kamerunba hogy ott terjesszék az evangéliumot. Mindketten meghaltak amikor a kocsijuk fékje meghibásodott és belezuhant egy szakadékba. Az igehirdető ezt kérdezte: ,,Tragédia volt ez?" Majd megválaszolta: ,,Nem, nem volt tragédia. Hadd, beszéljek nektek egy tragédiáról." Idézett egy cikket az egyik folyóiratból amely arról szólt, hogy milyen sok amerikai állampolgár jó korán nyugdíjba megy azért hogy űzhessék kedvteléseiket. Egy házaspár vásárolt egy kis hajót és azzal töltötték nyugdíjas éveiket hogy hajókáztak Florida partjainál és kagylókat gyűjtögettek, Az igehirdető ezután így szólt: ,,Nos, ez a tragédia!" Eltudjátok képzelni ezt a házaspárt Isten előtt állni az ítélet napján és ezt mondani: ,,Itt van a mi kagylógyűjteményünk, Uram"?
Isten célja pünkösdkor azt volt, hogy felruházza az Ő egyházát a Szentlélek mindenható erejével, hogy tanúi lehessünk Neki minden nemzet előtt, hogy dicsőítve legyen az Ő neve mindörökké a népek és nemzetek által. Miközben elgondolkodtok ezen a célon, arra kérnélek benneteket, hogy tegyétek fel magatoknak a következő kérdéseket:

(1) Minden dologban Isten dicsőségére összpontosítok? Az elmúlt héten jutott eszembe az Isten dicsősége? Amikor kísértéssel kerültem szembe akkor ott volt előttem az Isten dicsősége vagy amikor másokkal beszéltem akkor kerestem az Isten dicsőségét?

(2) Az a szenvedélyem, hogy a nemzetek dicsőítsék Istent az evangélium által? Ha a szívem ügye nem a világ misszió, akkor nincs összhangban az Isten szívével.

(3) A mindennapi életem tudatosan a Szentlélektől való függőségben telik? Reá támaszkodok, Benne bízok azért hogy tiszta életet éljek és hogy tudjak engedelmeskedni Istennek?

(4) Mindennapi vágyam-e az, hogy Krisztusról bizonyságot tegyek azoknak akik körülöttem el vannak veszve a bűneikben? Isten Lelke nemcsak azért adatott nekem, hogy boldoggá tegyen, hanem azért is adatott, hogy szentté tegyen, hogy az életem és szavaim dicsőítsék Istent amint bizonyságot teszek másoknak az Ő megmentő kegyelméről. Ez kell legyen számunkra a pünkösd jelentése. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: összpontosítsunk, kapcsolatainkban, kereszteltettünk, egyháztörténelem, jeruzsálemünkben, szertartásukban, következőképpen, samaritánusokra, újjászületéskor, megtapasztalták, életvitelünkben, korinthusiaknak, különböztessünk, megtapasztaljuk, engedelmeskedni, bizonyságtételt, keresztyéneknek, prédikációjában, gyülekezetekben, tanítványoknak, megparancsolta, csipkebokorban, kitöltetésekor, diadalmaskodni, kedvteléseiket, szabadulásukra, elgondolkodtok, odaszánásukban, istentisztelet, boldogságunkra, teljesíthetjük, teljesítéséhez, megelevenedtek, megszomorítani, tapasztalatban, összegyűjtötte, többi tanítványra, kérdés elhangzik, pünkösd jelentése, másik keresztyén, segítségüket hogy, bibliai szövegrész, tanítványokat hogy, föld legvégső, tanítványok szolgálata, bizonyos mértékét, célt szolgálja, misszió célja, nagy történelmi, zsidó pünkösd, napon töltötte, páska ünnepe, PÜNKÖSD JELENTÉSE AZ, HOGY ISTEN FELRUHÁZZA AZ EGYHÁZÁT SZENTLÉLEK EREJÉVEL, HOGY MEGDICSŐÍTVE LEGYEN NEMZETEK KÖZÖTT, Jézus Krisztus, ISTEN AZÉRT HOZTA LÉTRE AZ EGYHÁZAT HOGY DICSŐÍTVE LEGYEN NEMZETEK KÖZÖTT, ISTEN TERVÉNEK CÉLJA AZ, HOGY AZ EVANGÉLIUM ELJUSSON MINDEN NEMZETHEZ, SZÜKSÉG VAN SZENTLÉLEKRE AZ ISTEN TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉHEZ, Szentháromság Isten, Valóságos Isten, Jézus Vigasztalónak, Keresztelő János, Isten Lelke, Krisztus Lelke, Beteljesedni Lélekkel, Isten Igéjének, Maga Isten, Jézus Szentlélekkel, Amint Pál, Amikor Pál, Isten Igéje, HOGY MEGDICSŐÜLJÖN, DICSŐÍTVE LEGYEN, NEMZETEK KÖZÖTT, Istenhez Jeruzsálemben, Atya Isten,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Csendélet a szőlőhegyen  Kislány őszi levéllel  Szüret  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Az örökkévalóság kapuja előtt ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Örökké  Facebookon kaptam  Bálványimádás  Vár a természet  Facebookon kaptam  Adjon Isten jó éjszakát !  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Mennyi?  Próbatétel  Frangipáni virág  Harangláb virág  Bíbor kasvirág  Facebookon kaptam  Mosollyal kezdd a napot!  Nagyon siet  Nagy csodatölcsér virág  Kegyelem és békesség  Frangipáni virág  Aranyosi Ervin: Legyen az élet...  Facebookon kaptam  Alvás  Nagyon szeretem a szőlőt  Gelenium virágok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Csendélet a szőlőhegyen  Hormonegyensúly megteremtése  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldog ember  Látom a zenét  Szégyen  Saját erőnk és bölcsességünk  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Szinpompa  Közbenjáró  Kislány napraforgók közt  Mai harmónia kártyám  Látom a zenét  Missziói társaságok  A szüret mindig jó hangulatban...  Kompromisszum  Valami szépet  Régen a szüret  Kompromisszum  Mai mosoly  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Igazság  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Hazugságtól fu...  Keleti mák  A föld szolgái az emberek  Facebookon kaptam  Hit  Gondolat.....  Facebookon kaptam  Szép estét  Lábnyom és parancs  Pompás gólyaorr virág  Facebookon kaptam  A nap vicce  Facebookon kaptam  Szégyen  Napraforgó  Vadludak  Harangláb virág  Szép estét  Jó éjszakát!  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Napraforgó  Próbatétel  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  230 éve született a legnagyobb...  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam  Kisimul  Veszteségek  Facebookon kaptam  Mosollyal kezdd a napot!  Missziói társaságok  Hormonegyensúly megteremtése  Facebookon kaptam  Veszteségek  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
többi tanítványra, kérdés elhangzik, pünkösd jelentése, másik keresztyén, segítségüket hogy, bibliai szövegrész, tanítványokat hogy, föld legvégső, tanítványok szolgálata, bizonyos mértékét, célt szolgálja, misszió célja, nagy történelmi, zsidó pünkösd, napon töltötte, páska ünnepe, kovásztalan kenyér, hetek ünnepe, páska után, sátoros ünnep, aratás ünnepe, aratásuk első, összes izraelita, szövetség ígéretei, megtartásra való, zsidó ünnepen, tényt ábrázolta, egyház tehát, apostoli hitvalláson, evangéliumot eljuttatja, föld végső, 9-11 versekben, nemzetekből istenfélő, legtöbben zsidók, nemzetek listájára, 1Mózes 10-dik, 11-dik részben, nemzetek neki, büszke embereket, nyelveken való, saját anyanyelvén, istenfélő férfiakat, istenfélő férfiak, országukban ahol, helyeken gyülekezetek, evangélium minden, vére által, személytelen erőt, következő megjegyzést, tanítványoknak hogy, apostolok által, dolog történt, átmeneti kitöltetései, átmeneti időszak, üdvözülés pillanatában, apostoloknak hogy, testté kereszteltettünk, hívőknek hogy, olyan tapasztalat, hívőn amit, hívő megmentése, tanítványok nemcsak, szívünkben levésétől, sebesen zúgó, egész házat, tanítványok hallották, fújását érezték, csodálatos zúgás, égből eredt, tömeget amely, héber mint, görög szavak, lélekre ugyanazok, prófétának hogy, próféta prófétált, lélek beléjük, szél arra, szélhez hasonlóan, hatásait láthatjuk, amikor lelki, második jelenség, lángnyelvhez hasonlók, tanítványok előtt, egész Szentírásban, pusztában látta, csipkebokrot égni, pusztában volt, ítélet végső, fény ábrázolja, világítást amit, evangélium Isten, evangéliumot szóban, egyháztörténelem során, szuverén Lélek, egyházzal kezdte, megújult szenvedéllyel, világ salakját, evangélium hirdetve, halott bűnösöket, ilyen ébredés, nyelveken szólást, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 106 db bejegyzés
e év: 1519 db bejegyzés
Összes: 31051 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 341
  • e Hét: 2255
  • e Hónap: 38187
  • e Év: 404562
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.