Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Eső és erő Istentől
  2022-01-17 20:21:44, hétfő
 
   
  Eső és erő Istentől

Lekció: 1Kir 18,41-46

Textus: 1Kir 18,45-46

Egy új év kezdetén vagyunk. Nem tudjuk, hogy mi vár reánk. Nem ismerjük a jövőt. De emiatt nem kell féljünk és szorongjunk. Ugyanis van valami amit tudunk. Azt tudjuk, hogy Isten beteljesíti az ígéreteit. Ezt az igazságot tanítja nekünk a 45-dik vers.

I. Isten beteljesíti ígéreteit.

Isten ezt az ígéretet teszi Illésnek a fejezet elején az első versben:

1Kir 18,1: ,,Eredj, jelenj meg Ahábnál, mert esőt akarok adni a földre!"

A 45-dik versben pedig azt olvassuk, hogy: ,,...Mindeközben viharfelhők sötétítették el az eget, és zuhogni kezdett az eső."

Isten teljesítette ígéretét. Azt az ígéretét is teljesítette, hogy tüzet bocsátott le az égből és megemésztette az áldozatot amit Illés elkészített. Ugyanis Illésnek megígérte, hogy ezt fogja tenni miután megteszi amiket neki parancsolt és miután imádkozik ezért Őhozzá.

36-38 versek: ,,Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta: URam, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene! Hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izráelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem! Felelj nekem, URam, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te, az ÚR vagy az Isten, és fordítsd vissza a szívüket! Akkor lecsapott az ÚR tüze, és fölemésztette az égőáldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta."

Isten megajándékozott bennünket is akik az ő népe vagyunk a Krisztusban való hit által értékes ajándékokkal a Krisztusban. Biztosak lehetünk abban, hogy Isten beteljesíti az életünkben ezeket az ígéreteket ebben az évben is. Ő nem ember, hogy hazudjék. Mi megígérünk valamit egymásnak és vagy teljesítjük azt vagy nem teljesítjük. Van amikor teljesítjük és van amikor nem teljesítjük. Van amikor szeretnénk teljesíteni de valami megakadályoz ebben minket. És olyankor amikor nem teljesítjük egymásnak tett ígéreteinket olyankor csalódunk egymásban. Azonban Istenben nem lehet csalódni. Ő amit megígért a gyermekeinek mindazt beteljesíti. Senki és semmi nem akadályozhatja meg Őt abban, hogy gyermekeinek tett ígéreteit teljesítse. Ez nagy vigasztalás Isten népe számára. Nagy vigasztalás ez számunkra is ennek az évnek kezdetén akiknek az élete folyamatosan változik, és akik ebben a változó, és bizonytalanságot árasztó világban élünk. Isten ígéretei változhatatlanok, és biztosak. Vagyis biztos a beteljesülésük. Szeretnélek most emlékeztetni néhány ígéretére Istennek a Krisztusban amelyek a mieink hit által, hogy éljünk ezekkel nap mint nap ebben az évben. Isten az ő ígéreteivel vigasztal most bennünket és erősíti a hitünket Krisztusban.

Ézs 41,10: ,,Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak."

Ézs 43,1-3; 45: ,,De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én, az ÚR vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!...Én, én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem."

Ézs 49,15: ,,Én terólad el nem feledkezem."

Ézs 54,10: ,,Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg - mondja könyörülő URad."

Mt 6,32-33: ,,a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek."

Mt 7,11: ,,Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérnek tőle?"

A Lukács evangéliumában ennek az igeversnek a vége így hangzik: ,,mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle."

Jn 3,36: ,,Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van."

Jn 10,27-29: ,,Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből."

Jn 11,25-26: ,,Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha."

Róm 8,28-29: ,,Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez."

Minden javunkra van

Új esztendő. Nem tudja senki sem,
Hogy mi vár reá, merre hova lép.
Az ismeretlenség ködébe rejtve
Mi van: örvény, orom vagy szakadék?

Nincs kikövezett út, egyenes pálya,
Biztos cél felé vezető sínek.
Hogy a holnap titkát is kitalálja,
Nem adatott meg senkinek.

Úgy megyünk a jövő felé, akárha
sötétbe lépnénk. De örvény, verem
Felett - jó tudni - védőn alánk tárja
hűséges karjait a kegyelem.

Öröm, bánat, élet, halál, akármi
jöhet, a szívem mégse nyugtalan,
Tudom: kik Istent szeretik, azoknak
Minden javukra van!

Bódás János

1Kor 10,13: ,,Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni."

Filippi 1,6: ,,aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára."

1Jn 1,9: ,,Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól."

1Jn 3,2: ,,Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában."

Ia. Isten az Ő népe imádságai által teljesíti a nekik adott ígéreteit.

Illés imádkozott, hogy Isten teljesítse neki tett ígéretét és küldjön tüzet az égből. Isten küldött tüzet az égből. Majd Illés kérte, hogy küldjön esőt az égből, és Isten küldött esőt az égből. Ezeket Isten megígérte Illésnek és Illés ezek beteljesüléséért imádkozott. Ezt kell tegyük mi is. Istennek tetszik az amikor a gyermekei emlékeztetik őt a nekik adott ígéreteire és sürgetik őt, hogy teljesítse ígéreteit.

Az imádkozással kapcsolatban arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy fontos úgy imádkozzunk Istenhez ahogyan Illés imádkozott. Hogyan imádkozott? Egyszerűen, őszintén, buzgón (szenvedélyesen), kitartóan és hittel.

Hétszer imádkozott esőért amíg Isten esőt bocsátott a földre. Ezzel Isten a kitartó imádkozásra tanít. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy hittel kérjük Istentől amiket kérünk, mert ha nem akkor nem kapjuk meg tőle az áldásokat.

Jak 1,6-7: ,,De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól."

Jak 5,16: ,,Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."

Isten biztat bennünket a kitartó, buzgó és hívő imádkozásra a Mt 7,7-ben: ,,Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik."

Ib. Ahhoz, hogy Isten ígéreteinek a beteljesüléséért imádkozhassunk, ahhoz ismernünk kell az Isten ígéreteit.

A Szentírás tartalmazza Isten ígéreteit. Éppen ezért olvasnunk és tanulmányoznunk kell a Szentírást. Ezen belül pedig az ígéreteket tanulmányoznunk kell és igyekeznünk kell egyre jobban megérteni, hogy azok miről szólnak és igyekeznünk kell megjegyezni azokat. Fontos, hogy megértsük azt is, hogy mely dolgokra adott ígéretet Isten, hogy megadja nekik azokat és mely dolgokra nem adott. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem szabad kérnünk olyan dolgokat Istentől amikre nem adott nekünk ígéretet, hogy megadja azokat nekünk. Megadhatja azokat is ha szükségeseknek tartja a számunkra. De ha nem tartja szükségeseknek akkor nem adja meg, és akkor ne lepődjünk meg ezen vagy ne haragudjunk meg Rá emiatt.

Isten esőt küldött a földre - olvassuk a 45-dik versben. A 46-dik versben pedig arról olvasunk, hogy Isten erőt küldött a szolgájára Illésre. Az egyik fordításban így olvasunk erről: ,,Illést pedig megszállta az Úr ereje..." ,,Az Úr ereje Illésre szállt.." - egy másik fordításban.

Eső és erő. Mindkettőre szükségünk van ahhoz, hogy létezhessünk. És mindkettő Istentől van. Ez a következő tanítása ennek az igeszakasznak:

II. Mindaz amire szükségünk van Istentől kapjuk meg kegyelmi ajándékként.

Amit Isten ad nekünk az mind Isten kegyelmi ajándéka számunkra. Érdemtelenek, méltatlanok vagyunk mindarra amit Isten megad nekünk naponta, mivel vétkeztünk Ellene. Bűnösök vagyunk. Isten esőt bocsátott a földre amit Izráel népe nem érdemelt meg. Lázadók voltak. A nép nagy része nem tért meg Istenhez a bűneiből. Csak 7000 lélek volt az egész országban akik hűek maradtak az Úrhoz. A többiek szíve elfordult az Úrtól a bálványokhoz és kétfelé sántikáltak. Isten ennek ellenére kegyelmes és irgalmas volt hozzájuk. Nem a bűneik és vétkeik szerint bánt velük, hanem kegyelme és irgalma szerint. Velünk is ugyanígy bánik. Nem vagyunk jobbak az izraelitáknál. A tüzet Isten nem rájuk bocsátotta hanem az áldozatra. Rájuk esőt bocsátott. Áldásban részesítette. Haragjának tüzét nem reánk küldte hanem Krisztusra a mi Megváltónkra és Közbenjárónkra. Reánk pedig az Ő erejét küldte, az Ő Lelkét. Áldott legyen ezért szent Neve! Hogyan kell ehhez viszonyuljunk? Úgy, hogy hálát kell adjunk Neki minden ajándékáért és az Ő dicsőségére kell éljünk azokkal. Akik pedig nem keresztyének azokat az Istennek irántuk való jósága megtérésre kellene vezesse. Azt kellene belőletek kiváltsa az Isten naponként megnyilvánuló jóindulata felétek, hogy megtérjetek bűneitekből Hozzá.

III. Az Úr ereje által a hívő ember emberfeletti teljesítményre képes.
Ez szintén nagyon vigasztaló igazság Isten népe számára. Amikor újjászülettél, akkor az történt hogy az Úr ereje szállt le rád, sőt nemcsak rád, hanem betöltött az Úr ereje. Más szóval lakozást vette benned az Úr Lelke, aki az erő és szeretet Lelke. Így hát rendelkezel Isten erejével és szeretetével. Tudjuk, hogy Isten szereteténél nincs nagyobb erő. Isten Lelke képessé tesz téged is úgy mint Illést, emberfeletti teljesítményre. Csakhogy engedelmeskedned kell a Szentléleknek, engedned kell, hogy Ő irányítsa az életedet az Isten szava által. Benne kell bízzál és nem magadban. Az Ő erejére kell támaszkodjál és nem a te erődre. Illés önmagában gyenge volt. A saját erejével nem lett volna képes ilyen teljesítményre, hogy majdnem 20 km-en keresztül a harci szekér előtt szaladott. Nem volt prófi atléta, még amatőr sem. Nem edzett hónapokon keresztül hogy ilyen elképesztő teljesítményt produkáljon, hogy elsőnek fusson be a célba a lovak előtt. Elképesztő teljesítményének a titka az volt, hogy az Úr ereje szállt rá. Hadd mondjam el nektek azt, hogy ő ennél még emberfelettibb, még elképesztőbb teljesítményeket mutatott fel, amikre Isten kegyelméből, az Úr Lelke, ereje által mi is képesek vagyunk, a Jézus Krisztusban való hit által. Amiként Pál apostol írja a Filippi levél 4-dik fejezetének 13-dik versében: ,,Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem." Krisztus megerősít minket Lelke és Igéje által, kegyelme által, hogy megtegyük mindazt amit parancsol nekünk, és ez emberfeletti teljesítmény, hiszen önmagunktól nem lennénk képesek rá. A természeti ember nem képes megtenni amiket Krisztus parancsol nekünk. Hadd említsek meg néhányat ezek közül:

Lk 6,27-31; 35: ,,szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket! Aki arcul üt téged, tartsd oda annak arcod másik felét is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg! Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki elveszi a tiedet, attól ne követeld vissza! És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!...Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót."

Róm 12,14; 17; 19-21: ,,Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok...Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért...Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: ,,Enyém a bosszúállás, én megfizetek" - így szól az Úr. Sőt ,,ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére". Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat."

Róm 8,13: ,,De ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok."

Gal 5,24: ,,Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt."

Ef 4,25-32 : ,,Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. Haragudhattok, de ne vétkezzetek: a nap ne menjen le haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. A tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban."

Kol 3,5-6: ,,Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten (más ford.: ,,Miattuk érkezik el Isten haragja a hitetlenség fiaira".)

Mk 12,29-30: ,,,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!" A második ez: ,,Szeresd felebarátodat, mint magadat!""

Jn 13,34: ,,Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!"

Hadd fejezzem be Istennek egy ígéretével, ahol megígéri hogy kiönti az élet vizét, az Ige vizét a szomjúhozóra és a Lelkét az Ő népére és hadd legyen ez az egyik kitartó könyörgésünk a mi Urunkhoz ebben az évben.

Ézs 44,3: ,,Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre." Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: beteljesüléséért, engedelmeskedned, tisztátalanságot, teljesítményeket, változhatatlanok, teljesítményének, bizonytalanságot, tanulmányoznunk, megajándékozott, szenvedélyeivel, ellenségeiteket, gyermekeiteknek, emberfelettibb, beteljesülésük, megfeszítették, teljesítményre, megváltottalak, közbenjárónkra, akadályozhatja, szenvedélyesen, felebarátjának, szűkölködőknek, imádkozhassunk, szükségeseknek, evangéliumában, szólítottalak, megnyilvánuló, szentléleknek, teljesítményt, felebarátodat, megerősítelek, újjászülettél, megszűnhetnek, figyelmeteket, szomorítsátok, könyörgésének, igazságot tanítja, 45-dik vers, ígéretet teszi, fejezet elején, első versben, 45-dik versben, áldozatot amit, áldozat bemutatása, árokban levő, életünkben ezeket, ígéreteket ebben, gyermekeinek mindazt, évnek kezdetén, élete folyamatosan, hitünket Krisztusban, hegyek megszűnhetnek, Ugyanis Illésnek, Izráelnek Istene, Isten Izráelben, Azonban Istenben, Izráel Szentje, Atyátok Szentlelket, Bódás János, Krisztus Jézus, Majd Illés, Ezeket Isten, Ezzel Isten, Amit Isten, Isten Lelke, Jézus Krisztusban, Amiként Pál, Krisztus Jézuséi, Isten Szentlelkét,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Mókus és a madárka  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szeretet üzenet mindenkinek!  Ismerkedj meg az angyalokkal  Facebookon kaptam  Gyönyörű és aktuális Sík Sándo...  Jó reggelt, kellemes szép vasá...  Facebookon kaptam  Bárhol jársz, bárhol élsz  Kék angyal gif  Az ígéret  Kisangyal  Baljós dolgokat , soha ne tápl...  Berzsenyi Dániel - A közelítő ...  Szép napsütéses napot kivánok!  Hülyeséget csinálsz ha kihagyo...  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Jó reggelt kedves látogatóimn...  A hála és a lehetőség  Andok  Mókus és az illatos virág  Ne irigyelj...  Jó éjszakát  Kis angyalkák gif  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Kellemes napot kívánok!  Facebookon kaptam  Ki viszi át a szerelmet  Lehettem volna az égbolt  Csend, nyugalom  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Refluxra - természetesen  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A hála és a lehetőség  A természet szépsége  péntek 13 babonák  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  A sikerhez vezető lift nem műk...  A nap gondolata  Képes idézet !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kívánságom  A természet szépsége  Jó éjszakát kedves Mindenkinek...  Mókus és a gomba  Angyal gif  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kék angyal gif  Naplemente !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét  Ma álmomban fiatal voltam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  péntek 13 babonák  3 a mókus  Hülyeséget csinálsz ha kihagyo...  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Spurgeon - Május 13  Ne félj tőlem !  Az Ápolók Világnapja május 12.  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Péntek 13. története. Honnan e...  Facebookon kaptam  Péntek 13 !  Sok szerencsét Péntek 13  Jó éjszakát  Harmonia.......  Nem kell szeretni.  Berzsenyi Dániel - A közelítő ...  Kék angyal gif  Képes idézet !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Péntek 13  Facebookon kaptam  Jó reggelt, kellemes szép vasá...  Olvasó cica  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Pár kedves szó  Facebookon kaptam  Kakkklegendák  Áldottak legyetek magyarok, At... 
Bejegyzés Címkék
igazságot tanítja, 45-dik vers, ígéretet teszi, fejezet elején, első versben, 45-dik versben, áldozatot amit, áldozat bemutatása, árokban levő, életünkben ezeket, ígéreteket ebben, gyermekeinek mindazt, évnek kezdetén, élete folyamatosan, hitünket Krisztusban, hegyek megszűnhetnek, halmok meginoghatnak, ismeretlenség ködébe, holnap titkát, jövő felé, szívem mégse, kísértéssel együtt, szabadulás útját, nekik adott, gyermekei emlékeztetik, imádkozással kapcsolatban, kitartó imádkozásra, tenger hulláma, szél sodor, igaz ember, zörgetőnek megnyittatik, beteljesüléséért imádkozhassunk, ígéreteket tanulmányoznunk, földre &#8211, 46-dik versben, szolgájára Illésre, egyik fordításban, másik fordításban, következő tanítása, mind Isten, földre amit, egész országban, többiek szíve, tüzet Isten, hívő ember, történt hogy, saját erejével, harci szekér, lovak előtt, természeti ember, emberek veletek, test cselekedeteit, testet megfeszítették, tolvaj többé, szükséges építésre, megváltás napjára, gonosz kívánságot, hitetlenség fiaira&#8221, élet vizét, egyik kitartó, beteljesüléséért, engedelmeskedned, tisztátalanságot, teljesítményeket, változhatatlanok, teljesítményének, bizonytalanságot, tanulmányoznunk, megajándékozott, szenvedélyeivel, ellenségeiteket, gyermekeiteknek, emberfelettibb, beteljesülésük, megfeszítették, teljesítményre, megváltottalak, közbenjárónkra, akadályozhatja, szenvedélyesen, felebarátjának, szűkölködőknek, imádkozhassunk, szükségeseknek, evangéliumában, szólítottalak, megnyilvánuló, szentléleknek, teljesítményt, felebarátodat, megerősítelek, újjászülettél, megszűnhetnek, figyelmeteket, szomorítsátok, , ,
2022.04 2022. Május 2022.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 70 db bejegyzés
e év: 483 db bejegyzés
Összes: 32318 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1455
  • e Hét: 16602
  • e Hónap: 60567
  • e Év: 439034
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.