Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Márta hite
  2022-09-26 07:12:51, hétfő
 
  Márta hite

Textus: Jn 11,21

Szeretném ha megvizsgálnánk a Márta hitét ezen az istentiszteleten.

Jn 11,21-22: ,,Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten."

A szavaiból azt látjuk, hogy Márta hitt. Tudott valamit Jézus szeretetéről és hatalmáról. Tudta, hogy Jézus sok embert meggyógyított, és abban reménykedett, hogy ha Jézus megérkezett volna akkor, amikor a testvére beteg volt és még élt, akkor meggyógyította volna.

De van három probléma a Márta hitével. Vizsgáljuk meg, hogy milyen problémák voltak a hitével.

1) Az első probléma a hitével az volt, hogy Márta azt hitte, hogy Jézus hatalmát a tér és az idő korlátozza.

Azt hitte, hogy ha Jézus akkor megérkezett volna, amikor a testvére beteg volt, akkor Jézus meggyógyította volna. De Jézus késleltette az eljövetelét, és a testvére meghalt. Nem ismerte az Ő hatalmát, úgy ahogyan kellett volna. Azt hitte, hogy Jézus hatalmát a tér és az idő korlátozza.

,,...ha itt lettél volna nem halt volna meg a testvérem."

De tévedett. Isten akarata volt, hogy Lázár meghaljon, akár ott volt Jézus, akár nem. A 4. versben Jézus azt mondta, hogy Lázár betegsége Isten dicsőségére volt. Jézus meggyógyíthatta volna Lázárt a távolból, de úgy döntött, hogy nem teszi. Jézus hatalmát nem korlátozta a távolság vagy az idő.

Ami a teret, vagyis a távolságot illeti, emlékeztek, hogy voltak olyan esetek Jézus szolgálatában, amikor távolról gyógyított.

Amikor a százados szolgája beteg volt, a százados elment Jézushoz, és beszámolt neki a szolgájáról. Amikor Jézus azt mondta, hogy elmegy és meggyógyítja, a százados így válaszolt:

Mt 8,8: ,,Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám."

És ez történt. A százados szolgája még abban az órában meggyógyult.

Ugyanezt látjuk a János 4-ben. Egy királyi tisztviselő ment oda Jézushoz, mert a fia beteg volt Kapernaumban. Ezt mondta Jézusnak:

Jn 4,49: ,,Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem!"

De Jézus nem ment el vele. Hanem azt mondta neki: ,,Menj el, a te fiad él!"

A férfi elhitte amit Jézus mondott neki, és elindult haza. Másnap, amikor még úton volt, néhány szolgájával találkozott, akik eléje mentek , és akik azt a hírt közölték vele, hogy a fia jobban van. Az apa megkérdezte, hogy mikor lett jobban a fia, mire azok elmondták neki, hogy a láz előző nap a hetedik órában hagyta el. Az apa megértette, hogy ez pontosan az az időpont volt, amikor Jézus azt mondta neki, hogy a fia élni fog.

Márta hite azonban nem vette figyelembe, hogy Jézus a távolból is meggyógyíthatta volna a testvérét. Nem ismerte fel Jézus hatalmának mértékét.

Ami pedig az időt illeti, Jézus hatalmát az idő sem korlátozza.

Jézus hamarosan megmutatta ezt Mártának és Máriának. Feltámasztotta a testvérüket a halálból, miután az már négy napja halott volt.

A Máté 27:51-53 is azt mutatja, hogy Jézus hatalmát nem korlátozza az idő. Amikor Jézus átadta a lelkét az Atyának a keresztfán, mi történt? Azt mondja az Ige:

,,És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek."

Kik voltak ezek az emberek, akik életre keltek? Csak annyit mond nekünk az Ige, hogy "szentek" voltak. Olyan emberek voltak, akik halottak voltak. De azt is mondja, hogy "sokan" voltak. Azt hiszem, hogy az ószövetségi szentek testi maradványai voltak, akiket Jeruzsálemben temettek el. Isten kegyelme Jézusban visszanyúlt az időben, talán évszázadokra, és sok régi szentet feltámasztott.

Márta hite, bár igaz hit volt, úgy látta, hogy Jézus hatalmát bizonyos mértékig korlátozza a tér és az idő. Kálvin János írja:

"Márta túl nagy jelentőséget tulajdonít Krisztus testi jelenlétének is. Ennek következtében, mivel Márta hitéhez rosszul féken tartott vágyak keverednek és átszövik azt, s még a babonától sem teljesen mentes, így nem tudott teljes fényében ragyogni, ezért csak néhány szikráját látjuk meg ezekben a szavakban."

Az első tanulság számunkra, keresztyének számára az, hogy fel kell ismerjük, hogy milyen nagy Jézus hatalma.

Ezt nem korlátozza a tér és az idő. Az Atya Őt a legmagasabb helyre emelte. A legnagyobb kitüntetésben részesítette. Minden hatalmat neki adott. Mindenek felett való hatalma van. Az Efézus 1:18-22-ben Pál apostol azt írja:

,,Kérem, hogy világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé."

Testvérek, meg kell ismerjétek, hogy milyen nagy az Isten hatalma. Ne legyetek olyanok, mint az izraeliták, akik amikor az ígéret földjének határához értek, féltek bemenni oda. Jézus a hatalom és a tekintély legmagasabb helyére emeltetett fel. Legyetek meggyőződve erről. Higgyétek ezt.

2. A második probléma a Márta hitével az volt, hogy hullámzott, ingadozott.

Az amit mond Márta a 22-dik versben nagy hitről tanúskodik.

,,De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten."

Később azonban, amikor Jézus Lázár sírjához ment, az asszony hite megingott. Látta Jézust sírni a sírnál. Látta, hogy mélyen meghatódott, hogy háborgott lelkében és megrendült. Valószínű, hogy az ő szemében Jézus ekkor már tehetetlen volt a halállal szemben. Úgy tűnik, hogy ekkor nem hitte el, hogy Jézus képes feltámasztani a testvérét (39-40. versek), mert amikor Jézus elrendelte, hogy vegyék el a követ, tiltakozott, hogy szaga van a testvére holttestének, mivel már négy napja volt a sírban.

Márta hite jött és ment. Megingott.

A második tanulság számunkra, keresztyének számára az, hogy a hitünknek erősnek és szilárdnak kell lennie.

A 46-dik zsoltár így mutatja be a nagy és rendíthetetlen hitet:

Zsolt 46,2-4: ,,Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek."

Könnyű hinni, amikor minden jól megy. Egészen más dolog, amikor bajok fenyegetnek, amikor a föld megmozdul a lábunk alatt.

Testvérem a te hited Jézusban van. A hited alapja az Ő Igéje. Állj szilárdan. A hited nem változhat a változó körülményekkel együtt. A hited ne legyen gyenge, amikor baj ér téged. Sidrák, Misák és Abédnegó a tüzes kemencével nézett szembe - mégis erős és rendíthetetlen volt a hitük. Azt mondták Nebukadneccar királynak:

Dán 3,16-18: ,,Ó, Nebukadneccar! Nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó, király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál!"

Legyetek olyanok, mint ők. Legyetek bátrak és erősek. Bátran álljatok ellen a világban levő gonoszságnak.

3. A harmadik probléma a Márta hitével az volt, hogy nem bízott Jézusban úgy, ahogy kellett volna.

Az a tény, hogy csalódott Jézusban, ezt mutatja nekünk. Nem bízott az Ő bölcsességében. Nem bízott az Ő tervében. Jézus késleltette az érkezését, és ő ezt nem tudta megérteni. Kétségbe esett.

Kiöntötte a szívét Jézusnak, de hagyta, hogy az érzései felülkerekedjenek rajta. Az nem baj, ha kiöntöd a szívedet Istennek. Látjuk, hogy Isten hűséges népe ezt teszi a Szentírásban sok helyen, különösen a zsoltárokban. De nagyon óvatosnak kell lenned, amikor kiöntöd a szívedet Istennek, hogy ne válj tiszteletlen iránta. Gyászodban vigyáznod kell, hogy ne hagyd abba Isten tiszteletét, imádását és dicsőítését, ahogyan azt kell. Jób minden bizonnyal átlépte a tisztelet határát amikor kérdőre vonta Istent. Isten megdorgálta őt. Márta is így tett. Az egyik kommentátor szerint Márta szavai itt majdnem úgy hangzanak:

,,mintha megdorgálná az Urat"

Nem bízott úgy Jézusban, ahogy kellett volna. Csalódott Jézusban.

Nemcsak ez, hanem bizalma nem támaszkodott teljesen Isten ígéreteire.

Kálvin János írja:

"Mikor ugyanis azt mondja, hogy nem halt volna meg a testvére, ha Krisztus ott lett volna, miféle alapja volt a kijelentésének? Ez természetesen nem Krisztus valamely ígéretéből származott."

Kálvin megjegyzései minden bizonnyal igazak. A hitünknek nem azon kell alapulnia, hogy szerintünk Istennek hogyan kellene cselekednie. Hanem Isten Igéjén kell alapulnia.

Vegyük figyelembe azt a tényt, hogy úgy tűnik, hogy Jézus apja, József valamikor Jézus földi tartózkodása alatt halt meg. József feltűnően hiányzik Jézus szolgálata alatt. Az édesanyját és a testvéreit például a Máté 12:46-47 említi.

,,Még beszélt Jézus a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki: Íme, anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled."

Hol volt József? Nem volt ott. Feltehetően meghalt. Amikor Jézust keresztre feszítették, Jézus a keresztről ezt mondta Jánosnak:

Jn 19,27: ,,Íme, a te anyád!"

Aztán az Ige azt mondja, hogy ettől kezdve János befogadta őt az otthonába. Ha József még élt volna, valószínűleg Jézus ezt nem mondta volna. Úgy tűnik tehát, hogy József meghalt. Nem élt már, hogy gondoskodjon Máriáról. Jézus nem akadályozta meg a halálát. Isten akarata volt, hogy József a dicsőségbe menjen, mielőtt Jézus meghal a keresztfán.

Testvérek, Jézus bölcs. Ő a Jó Pásztor.

A harmadik tanulság számunkra, keresztyének számára az, hogy bízzunk Benne és bízzunk az Ő szavában.

Isten minden ígérete igaz. De ne keverjétek össze a vágyaitokat és kívánságaitokat Isten ígéreteivel, úgy mint ahogy Márta tette. Kálvin írja Mártáról:

,,megfontolatlanul enged saját vágyainak ahelyett, hogy alávetné magát Krisztusnak. Mikor hatalmat és nagy jóságot tulajdonít Krisztusnak, ez hitből fakad, de mikor többet hitet el magával, mint amennyit Krisztustól hallott, annak semmi köze a hithez. Nekünk ugyanis mindig kölcsönös egyensúlyban kell tartanunk az Igét és a hitet, hogy egyetlen ember se találjon ki magának elhirtelenkedve semmit az Isten Igéjének felhatalmazása nélkül."

Végül, a negyedik és egyben utolsó tanulság számunkra, keresztyének számára az, hogy soha ne csalódjunk Jézusban.

Ez összeegyeztethetetlen a tiszta és hamisítatlan hittel. A szövegkörnyezetből világosan kiderül, hogy

Mártának nem volt oka csalódni Jézusban.

Időnként nem baj, ha csalódunk. Időnként csalódhatunk és csalódnunk is kell a bűneinkben, a bűnösségünkben. Csalódhatunk mások bűneiben. Csalódhatunk a bűnben általában. A bűn nagy gonoszság.

De csalódni Istenben, csalódni Jézusban, ez soha nem helyénvaló. Jézus azért jött Betániába, Márta elé, hogy feltámassza testvérét a halálból. Jézus egy nagy csodára készül. Perceken belül meg fogja tenni. És mit csinál Márta? Hangot ad a csalódottságának és majdnem kérdőre vonja Jézust, hogy miért nem ért oda idejébe, hogy meggyógyítsa a testvérét. Ha nem is nyöszörög és ha nem is kritizálja Jézust, de közel van hozzá, hogy ezt megtegye.

Testvérek, amikor levertek vagytok, amikor a dolgok sivárnak tűnnek, és szinte minden elveszettnek tűnik - bízzatok Jézusban, hogy átsegít benneteket ezen.

Emlékeztek, mit mondott Jonatán, amikor a filiszteusoktól elszenvedett vereség elkerülhetetlennek tűnt? Végül is az egész izraelita seregből csak Saul királynak és Jonatánnak volt kardja vagy lándzsája. Jonatán mégis ezt mondta a fegyverhordozójának:

1Sám 14,6: ,,Gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előőrséhez! Hátha tesz valamit értünk az ÚR, mert az ÚR előtt nincs akadály: akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást."

Legyen ilyen hitetek.

Márta csalódott volt Jézusban akkor, amikor Jézus kifejezetten azért jött, hogy feltámassza a testvérét. Csalódott volt egy olyan pillanatban, egy olyan napon, amely élete egyik legjobb napjának fog bizonyulni! Egy olyan napon, amelyen megfogja látni Jézus dicsőségét! Mennyire nem helyénvaló volt ez a csalódottság!

Azért sem volt helyénvaló a csalódottsága, mert Jézus a Jeruzsálembe vezető utolsó útja során érkezett meg Betániába ! Azért ment Jeruzsálembe, hogy meghaljon a mi bűneinkért, Márta, Mária és testvérük bűneiért. Ott Jézus szembenézett a mi nagy ellenségünkkel, a halállal, amely azzal fenyegetett, hogy elpusztít minket. Ő szembenézett vele és annak borzalmaival. Vállalta az átkot a bűneinkért, és meghalt helyettünk. Egyszer és mindenkorra legyőzte a halált, hogy életet adjon nekünk, teljes életet.

Ha mindezt összerakod, és látod, hogy Jézus mindeme tetteinek közepette - Márta csalódott Jézusban, és panaszkodik, hogy nem érkezett meg korábban, akkor azt is látod, hogy mennyire nem helyénvaló volt a csalódottsága! Micsoda ostobaság volt az ő csalódottsága! Márta csalódottsága a két tanítványra emlékeztet az emmausi úton, akik azon a napon, amikor Jézus feltámadt a halálból, azon a napon, amikor az asszonyok elmondták nekik, hogy Jézus sírja üres - azon a napon, amikor az örömüknek kellett volna hangot adniuk - ők zavarodottak, levertek és csalódottak voltak. Mennyire gyarlók voltak! Milyen lassú volt a szívük, hogy elhiggyék mindazt, amit a próféták előre megírtak! (Lukács 24:25)

Testvérek, ne legyetek olyanok, mint Márta. Ne legyetek olyanok, mint a két tanítvány az emmausi úton. Soha ne csalódjatok Istenben. Dicsőség vár rátok. Ő tudja, hogy mit tesz. Ő a Jó Pásztor. Legyetek tele örömmel, bizalommal. Éljétek az életeteket várakozással, várakozással azzal kapcsolatban, amit az Úr az Ő dicsőségéért, az Ő országáért és az Ő egyházáért tesz! Ámen!

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: istentiszteleten, megfontolatlanul, csalódottságának, kívánságaitokat, meggyógyíthatta, filiszteusoktól, elhirtelenkedve, hatalmasságnál, feltámasztotta, meggyógyította, rendíthetetlen, bölcsességében, felhatalmazása, kijelentésének, ellenségünkkel, felállíttattál, bűnösségünkben, körülményekkel, megvizsgálnánk, csalódottsága, meggyógyított, következtében, kitüntetésben, feltámasztott, természetesen, szolgálatában, nebukadneccar, jeruzsálemben, nyomorúságban, mérhetetlenül, feltámasztani, várakozással, szembenézett, munkálkodott, csalódhatunk, borzalmaival, testvére beteg, első probléma, testvére meghalt, távolság vagy, távolságot illeti, százados szolgája, százados elment, szót szólj, órában meggyógyult, királyi tisztviselő, férfi elhitte, hírt közölték, hetedik órában, időt illeti, templom kárpitja, aljáig kettéhasadt, Amikor Jézus, Kálvin János, Atya Őt, Jézus Lázár, Látta Jézust, Csalódott Jézusban, Hanem Isten Igéjén, Amikor Jézust, Isten Igéjének,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Mindenki azt nézi  Őszi este  Facebookon kaptam  Lenmagolaj – segíthet a ...  Kukucs a redőnynél gif  Facebookon kaptam  Spurgeon - December 1  Facebookon kaptam  Négy gyertya meséje Egyszer vo...  Ajándék az  Igen igen gif  Mindenki azt nézi  A mélyből kiáltok Jézus, oly s...  Este a kastélyban gif  Ajándék az  Az ádventi  Facebookon kaptam  Készül a kenyér gif  Miért drágul sokkal jobban Mag...  Nagyon szép.......  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Gyümölcstorta gif  DSIDA JENŐ: December A horizon...  Facebookon kaptam  Minden advent...  Esti kép  Áldott estét........  Ajándék az  Adventi gondolatok 2022  Ezt kérem mindenki számára Kar...  Négy gyertya meséje Egyszer vo...  Búcsúzom november  DSIDA JENŐ: December A horizon...  Helló december.......  Coach  Szerelem oltárán  Mária Sántáné Kurunczi: Zongor...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Menyecske ruha.......  Állatvilág......  Menyecske ruha.......  Jók vagy nem egyes táplálékok ...  Mai harmónia kártyám  Nagyon szép.......  Ezt kérem mindenki számára Kar...  Minden advent...  Igen igen gif  Facebookon kaptam  Azt, hogy gyerekként egy illat...  Facebookon kaptam  Hatékony stresszcsökkentők  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Nyugodalmas jó éjszakát kíváno...  Készül a kenyér gif  Isten ajándéka az életem  Isten ajándéka az életem  Mária Sántáné Kurunczi: Zongor...  Kukucs a redőnynél gif  Facebookon kaptam  Nagyon szép.......  Őszi este  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Helló december.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Melatonint tartalmazó táplálék...  Szép estét kedves látogatóimna...  Szép napot kívánok  Adventi gondolatok 2022  Jó éjszakát ! ......  Csészepuszi gif  Menyecske ruha.......  Facebookon kaptam  Minden advent...  Nagyon szép.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  GANI ZSUZSANNA: December köszö...  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Az ádventi  Facebookon kaptam  Nulla  December  Facebookon kaptam Krisztinától  Mikor kicsik voltunk...  Szívek muzsikája  A mélyből kiáltok Jézus, oly s...  kellemes  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Aloe vera virág  Adventi gondolatok 2022  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Nulla 
Bejegyzés Címkék
testvére beteg, első probléma, testvére meghalt, távolság vagy, távolságot illeti, százados szolgája, százados elment, szót szólj, órában meggyógyult, királyi tisztviselő, férfi elhitte, hírt közölték, hetedik órában, időt illeti, templom kárpitja, aljáig kettéhasadt, föld megrendült, sziklák meghasadtak, sírok megnyíltak, szent városba, ószövetségi szentek, első tanulság, legmagasabb helyre, legnagyobb kitüntetésben, szentek között, erejével munkálkodott, egyház fejévé, ígéret földjének, tekintély legmagasabb, második probléma, amit mond, 22-dik versben, asszony hite, halállal szemben, testvére holttestének, második tanulság, hitünknek erősnek, 46-dik zsoltár, tenger mélyébe, föld megmozdul, lábunk alatt, hited alapja, változó körülményekkel, tüzes kemencével, izzó tüzes, aranyszobor előtt, világban levő, harmadik probléma, szívét Jézusnak, érzései felülkerekedjenek, szívedet Istennek, tisztelet határát, egyik kommentátor, testvéreit például, dicsőségbe menjen, harmadik tanulság, bűnben általában, nagy csodára, dolgok sivárnak, filiszteusoktól elszenvedett, egész izraelita, olyan pillanatban, olyan napon, emmausi úton, asszonyok elmondták, örömüknek kellett, próféták előre, életeteket várakozással, istentiszteleten, megfontolatlanul, csalódottságának, kívánságaitokat, meggyógyíthatta, filiszteusoktól, elhirtelenkedve, hatalmasságnál, feltámasztotta, meggyógyította, rendíthetetlen, bölcsességében, felhatalmazása, kijelentésének, ellenségünkkel, felállíttattál, bűnösségünkben, körülményekkel, megvizsgálnánk, csalódottsága, meggyógyított, következtében, kitüntetésben, feltámasztott, természetesen, szolgálatában, , ,
2022.11 2022. December 2023.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 3 db bejegyzés
e év: 1439 db bejegyzés
Összes: 33274 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 206
  • e Hét: 206
  • e Hónap: 4458
  • e Év: 993646
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.