Belépés
kirscha.blog.xfree.hu
Az ember úgy változtathatja meg életét, hogy megváltoztatja gondolkodását. Kirsch Attila
1954.12.26
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Történetek
  2016-09-20 20:00:04, kedd
 
   
  A KŐCCSÖN ADOTT ËGGYIK

Hát vót ëgy lány. Az fogadta, hogy ű nem mén férhő, csak olyan legínyhő, akinek két fasza van.
Hát szép lány vót. A faluba mëg vót ëgy legíny, az měg aszondta, hogy: - Má pedig én ěvëszëm a Marcsát, ha addig élëk is! Ëhírësztőte, hogy nëki éppen két fasza van. Úgy is csúfóták, hogy "Kétfaszú János". Méghallotta a lány is. Vót nëki ëgy kis testvéröccse, főbiztatta, hogy:
- Hallod-ë! Të gyerëk vagy. Eridj mán, oszt mikó a János mén hugyozni a kocsmába, të lesd mëg, hogy csakugyan két fasza van-ë. Ugy is vót. A gyerëk ott somfordát, oszt mikó a János mënt
pisáni, mënt ű is utánna. Csakhogy a János is észrevëtte a gyerëkët, kapcsót is, hogy mirű léhet szó, osz mikó hugyozott, a két ujját odatëtte V-betű furmába a végihön, oszt épp úgy nézëtt ki, mintha két csivën gyütt vóna.
No, mëg is lëtt a lakadalom. Rákerűt a sor a nászéccakára. Annak rëndje-módja szërint ě is hasznáták az ëggyiket. Hanem oszt a mënyecske kezdi követěni, hogy hát:
- Hun a másik? Aszongya a János:
- Mán në haragudj, hékám, mos mán mëg kő mondanom, hát kőccsön adtam az ëggyiket!
- Hát kinek?
- Hát a papnak.
Hát a mënyecske rëttent nagy patáliát csapott, hogy hát: - Éppen nászéccakára kőccsönanni! Mán mégiscsak!...
Mit lëhetëtt tënni, zsörtölődött, pörőt ëgy darabig, a legíny mëg, készülődés, lakadalom, nászéccaka - fáradt vót, elaludt. Rëggě fölébred, tapogassa az asszony hejit, üres. Hanem akkó mán nyílik a kapu, vágódik haza a mënyecske, de mán a kapuba pöröl:
- Ijen emběr vagy te! Nem elég, hogy nászéccaka előtt kőccsön-adod az ěggyiket, hanem méghozzá a JOBBAT adod kőccsön! Ha nem járok utánna, hát isten tudja, mikó jutottam vóna hozzá!


[1960-as évek, Zenta]MÁ MEGIN A MARISNÁ VÓTÁ


Valahun a világon ëgy faluba élt ëgy legény mëg annak az apja. No, a legíny szerette a lányokat. Mindën este, mikó gyütt haza, az apja csak úgy kiszót az ágybú:
- Pista, gyere csak ide! Odamënt.
- Add csak ide a kezedet!
Odatëtte. Az öreg csak mëgszagúta, aszongya: - Má mëgin a Marisná vótá?
Másnap este mëgin, mikó hazagyün a legíny, aszongya: - Pista, gyere csak ide!
Odamén: - Ajide csak a kezed! Mëgszagúta: - Má mëgín a Julisná vótá?
Így mënt ez ëgy jó darabig. A legínt idegësítëtte. Az istenit az apjának, hogy az mindég mégtudja, hogy kiné vót! Ëccé aszongya: - Maj kibaszok én az öreggě!
Másnap, mikó hazamënt, mielőtt bëmënt vóna a házba, bëlépëtt az istállóba, oszt bëgyugta a kezit a tehén seggibe.
Mén bë, aszongya az apja: - Pista, gyere csak ide! Odamén. - Add csak ide a kezed!
Odanyomja, az öreg ěkezdi szagúni, szagúgatja, szagúgatja, ëccě csak aszongya:
- Asszony, a botom mëg a kalapom! Új kurva van a faluba!


[1960-as évek, Zenta]A CSÚNYA NEVŰ KATONA


Ballag a katona gyalog, haza szabadságra. Ëfáradt. Beteg is vót. Aszongya, ha bëér a faluba, bëmén az első házba, ott mëghál. Hát bé is mënt. Mingyá: - Jó estét! - Jó estét!
Mondja, hogy mit akar. - Hát lëhet, vitéz úr!
Hát vót a gazdának ëgy lánya. A lányt nagyon bosszantotta, hogy a katona nem mondta a nevit, mëg akarta tudni a nevit, hogy hogy híjják.
- Ugyë, vitéz úr! Hogy híjják magát?
- Jaj, hagyja! - aszongya. - Nagyon csúnya az én nevem! - Hát mi az, hogy csúnya? Hát hogy híjják?
- Hát nem is mondom mëg! - Hát de mondja mëg, mit... Aszongya:
- Mákostészta.
- Az nem is csúnya - aszongya -, hát mink is mákostésztát főztünk mámma!
Az öregasszonynak is furkáta az ódalát: - Ugyë, vitéz úr! Hát hogy híjják magát?
- Nem mondom mëg, nénike - aszongya -, hát tudja, milyen csúnya nevem van énnëkëm!?
- Hát de akkó is mondd mëg! - Hát... pina.
- Ó, hát az nem is csúnya, az van nëkünk is! - aszongya.
No, az öreg is addig settenkëdik körülötte, hogy mondja mëg, hogy hogy híjják.
- Nem mondom én, bácsikám - aszongya -, olyan csúnya nevem van énnëkëm!
- Hát de mégis, no mondja mëg! - Hát... Jobbanbaszdmëg.
Oszt persze léfeküdtek, hát a katona a lánynak a lábához feküdt.
Addig bëzsërézte, addig bëzsërézte, hogy ěkezdte billentyűzni a lánt. Aszongya a lány:
- Anyám, bánt a Mákostészta!
- Ërdëg bon a hasadba, minek ëtté annyit?! De mëgint csak asz mondja, hogy:
- Anyám, bánt a Mákostészta!
- Ërdëg bon a hasadba - aszongya mëgin -, minek ëtté annyit? Aszongya az embër:
- Kejj mán föl, oszt nézd mëg azt a lánt, mi lelte. Főkel, oszt nézi. Aszongya:
- Szent isten! Hát a Pina a lánnak a lába közt van! - Hát ott annak a heje! - aszongya.
- Gyere, embër, nézd mëg, a Pina a lánnak a lába közt van! - Mondom, hogy ott annak a heje!
Nem győzte az embër cérnává. Főkel, odamén. Aszongya: - Jobbanbaszdmëg, rnicsinász?
Aszongya: - Jobban, uram, nem birom!


[1979] Mohol Vlasity Károly (1924)A SZÜRKE AZ ËNYIM...


Vót ëgy embër. Szeretőtartó vót a felesége. Aszongya ëccé az embër:
- Hallod, hé! Kimék a határba, mëgnézëm má, lëhet-ë vágni a gabonát?
- Az nagyon jó lësz! - örül az asszony.
Kinyissák a kaput... De vót ëgy olyan hëtyke 9-10 éves fiuk, az mindég nagyon szeretëtt mënni az apjává. Nyösztette most is, hogy maj ű is mén, de nem akarja az apja vinni sëhogy së. No, ahogy a gyerëk kinyissa a kaput, kimén a kocsi, bëcsukja, széna vót ëgy kevés a sarogjába, a gyerëk észrevétlen fölugrik hátú a kocsiba, oszt megbújik a szénába. Ëmén az apjává.
No, mikó a kukoricásba érnek, mëgállítsa az embër a szürkét, osz nëkiáll, osz mëgbassza.
Lássa ezt a gyerëk, mëg van ijedve nagyon, hogy mi lësz, ha az apja mëgtudja, hogy ű ezt látta?! Ëgy pillanatba, mikó az apja nem vëtte észre, lësurrant a kocsirú, bë a kukoricásba, oszt hajts haza!
Otthon micsinájjon, mëg kéne tán mondani az anyjának, de hát hogy? No maj gondókozik, bëbújt az ágy alá. Ëccé csak gyün a koma. Gyün bë az anyja mëg a koma, oszt elég az hozzá, hogy a koma mëg elintézte az anyját ott az ágyon.
A gyërek ezt mind lássa, hajja. Mikó vége, aszongya az asszony:
- Édës komám, gyűjjik ke hónap is!
- Nem birok - aszongya -, hónap aratunk.
- Jaj - aszongya az asszony -, mink is aratunk! Hanem maj viszëk én ki magának, édës komám, ëgy jó ebédët!
De a gyerëk az ágy alatt hallgatódzik.
De hunnan tudja mëg, hogy mejik az ű fődjük?
- No - aszongya - majd én csinálok ëgy körösztöt ott a főd véginé mingyá, osz majd të arrú mëgtudod, hogy én ottan kaszágatok. No jó van. Evvě a koma ěmén. A kertën körösztű. Mikó kimén az anyja, a gyerëk is kibújik az ágy alú. Gyün oszt az ura haza:
- Hát hogy áll a gabona?
- Hónap, asszony - aszongya -, mink mëgkezdjük az aratást! Hát maj ki mén ki? Ki mén ki? Hát az asszony ëgyre hányja a lábát támasznak, hogy ű nem bir kimënni. - No majd én kimék, apám, kenddě! - aszongya a gyerëk. Ki is mënnek. Hanem a gyerëk ëgy körösztöt mingyá kitëtt a fődjük végibe. Úgy tizënëgy óra felé lássák ám, hogy az asszon bëfordul. Ke-mény kötő, tarka kendő, hëgyëssen hozza ám a kaját. Mikó odaér, akkó lepődik mëg, hogy ott az ura mëg a fia kaszának.
Hát někiának az ebédnek, hát jó az ebéd, sok az ebéd!
- Itt van nem messze körösztapád is - aszongya az embër -, fiam, át köllene azt is híni ebédre!
Emén a gyerëk. Aszongya, mikó odaér á fődre:
- Körösztapám! Szaladjík ke, itt van - aszongya - édësapám, oszt tudja, hogy tënnap mëgbaszta ked édësanyám. Oszt nagyon harag-szik. Szaladjík ke!
No, az eszaladt.
Mikó visszagyün a gyerëk, az anyja mán ěmënt, aszongya:
- Aszondta, maj mingyá gyün. De tudja, édësapám, úgy haragszik a körösztapám! Mondta, hogy nem is tudja, gyűjjön-ë ënni, mer maga ëgy ízetlen embër, mëgbaszta tënnap a szürkét a kukoricásba. Bújjík ked ě, mer ha gyün körösztapám, aszondta, agyonüti kedët!
Hát hova bújjon, hova bújjon? Vót olyan füves-bokros, ebújt. Ëccé ěhun gyünnek a vadászok.
Kérdëzik a gyerëkët:
- Ugyë, édës fiam! - aszongya. - Nem láttá erre valami rókát vagy farkast?
A gyérëk mëg van hökkenve:.
- Hát tudják, láttam is, nem is, mondom is, nem is. Aszongya az ëggyik vadász:
- Mi az, ami ott mozog a bokorba?
- Hát - aszongya a gyerëk -, az nem róka, nem farkas! Az - aszongya - hasonlít a lóhó, de mégsë nem az.
- Hát milyen?
- Hát tudják, nagyobb feje van, mind a szamárnak! - Hogyhogy?
- A szamárnak, ha a feje fölött összefogják a fülit, bëéri, de ezé az állaté, ami itt ë van bújva, ennek nem lëhet a feje fölött összefogni a két fülit. Az valami furcsa állat lëhet! No maj mingyá lëlövik. Erre aztán kiugrik az embër a bokorbú. Aszongya:
- Mit bánom én! A szürke az ënyim. Utóvégre akkó baszom meg, amikó akarom, oszt mit tëhetnek?!


[1979, Zenta] Keceli Mészáros Ferencné Szabó Katalin (1926)A VONATOK


Vót ëgy katona. Gyütt haza szabadságra. Akkó ugyë gyalog gyüttek. Hát ráestelëdëtt. Bë akart kéredzkënni ëgy szállásra. De az embër is odavót valahun, akkó gyütt haza, ěgy ágy vót, mint szëgíny helën, aszondták nëki: - Szó së lëhet rúlla! Nincs hel! Mënjën máshová! Még ki is kisérték. De messze vót ám a legközelebbi szállás! Tán öt-hat kilóméter-re is! Nyáridő vót. Nyitva vót az ablak. Mikó azok kikisérték, a katona fordút ëgyet a szállás körű, oszt sutty bë, az ablakon körösztű, oszt bë az. ágy alá! Sötét vót má, nem látták.
Hát oszt amazok is lëfeküdtek. Aszongya az embër: - Hallod, hé! Gyere vonatozzunk ëgyet!
- Én nem bánom... Mondja az asszony.
Hát oszt bele is átak a vonatozásba. Nyikorgott az ágy!... De oszt hama vége lëtt. Aszongya az embër: - Hát ez elég gyorsvonat vót!... Ëgy kis idő múva aszongya az asszony:
- Hallod, hé! Birsz-ë? Gyere, vonatozzunk mëg ëgyet!
Hát ez má ëgy kicsit hosszabb ideig tartott. Ez vót a személyvo-nat.
Aludtak oszt ëgyet. Hajnalba mëgën ěkapta az embër az asszont, bëtëtte nëki. Hát ez má soká tartott. Mind a tehërvonat... Mondták is: - Ez má ojan vót, mint a tehërvonat!
Rëggě oszt kěnek fő, gyün ki a katona is az ágy alú. - Hát maga?! Hogy kerűt ide?
Mondja oszt, hogy:
- Messze vót mindën, kísű este, hát csak bëléptem az ablakon. Hát hun aludt?
- Hát az ágy alatt.
- Oszt birt aludni?
- Hát birtam vóna én! - aszongya a katona. - Csak az a sok vonat në zakatót vóna!...
- Hát micsinát?
- Hát micsináhattam vóna? Alunni úgysë lëhetëtt tűllük, kézi hajtánnyá mëntem én is utánnuk!


[1980, Tóthfalu (Totovo selo)] Kriska György (1934)


 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Címkék: öregasszonynak, micsináhattam, szeretőtartó, testvéröccse, hallgatódzik, jobbanbaszdm, billentyűzni, zsörtölődött, legközelebbi, nászéccakára, mákostésztát, bosszantotta, körösztapám, szabadságra, vonatozásba, méghallotta, összefogják, kukoricásba, körösztapád, észrevétlen, kőccsönanni, mákostészta, vonatozzunk, micsinájjon, gyorsvonat, gondókozik, készülődés, pillanatba, nyösztette, kikisérték, főbiztatta, nászéccaka, visszagyün, rnicsinász, összefogni, nyikorgott, mënyecske kezdi, mënyecske rëttent, asszony hejit, kapuba pöröl, legíny szerette, apja csak, öreg csak, legínt idegësítëtte, mindég mégtudja, tehén seggibe, öreg ěkezdi, katona gyalog, első házba, lányt nagyon, lábához feküdt, hasadba –, KŐCCSÖN ADOTT, Kétfaszú János, MEGIN MARISNÁ VÓTÁ, CSÚNYA NEVŰ KATONA, Mohol Vlasity Károly, SZÜRKE AZ, Keceli Mészáros Ferencné Szabó Katalin, Kriska György,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Png rózsák  Kultúra  Jézus és Nikodémus  Volt az a pont...  Kávézom  Téli este  Facebookon kaptam  A nappali álmosság 6 leggyakor...  Jó éjszakát  A modern élet sajátossága ? g...  Madárvilág........  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Ha belül is öreg lennék  Szép estét kedves látogatóimna...  Szépséges tájak !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Alvó cica  A narancsról  A nappali álmosság 6 leggyakor...  Facebookon kaptam  Ima a Családom védelméért  A zárt száj mögött zárt szív v...  Reggeli torna  Téli este  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A MAGYAR KULTÚRA NAPJA - januá...  Bizalom . . .  Az izomgörcs gyors és hatékony...  Eltévedtünk a csillagok alatt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A szeretetre nem sóvárogni k...  Facebookon kaptam  Menjen!  Kellemes vasárnapot!  Spurgeon - Január 23  Alvó cica  Facebookon kaptam  Négysoros  Szép napot  Facebookon kaptam  Vigyázz a párodra... mert ha n...  Füveskönyvről  Kétféle szerelem van.  Png cica  Csodálatos rózsaszálak !  Mint szelíd, alázatos virág  Tiltakozás  Mikor az élet...  Facebookon kaptam  Hóember  Facebookon kaptam  Hóember  A MAGYAR KULTÚRA NAPJA - januá...  Facebookon kaptam  Téli este  Az A-vitamin-hiány 4 jele  Tarbay Ede - A várakozás gyert...  Hóember  BENEDEK ELEK: Dal a hóvirágról...  A modern élet sajátossága ? g...  Hóvirágok  Alvó cica  Facebookon kaptam  Legendákra  Facebookon kaptam  Png rózsák  Az A-vitamin-hiány 4 jele  Jó éjszakát  Jézus és Nikodémus  Png kutya  Spurgeon - Január 23  képre írva  Gábor Andor: Hull a hó...  Jó reggelt a koránkelőknek!  Vigyázz a párodra... mert ha n...  A szeretetre nem sóvárogni k...  Humor  Facebookon kaptam  Png cica  Facebookon kaptam  A sütőtök csökkenti a metaboli...  Facebookon kaptam  Idézet  Most öleld magadhoz  A lelkiismeret  Ágnes napra  Hóember  Facebookon kaptam  Kávézom  Kétféle szerelem van.  Bizalom . . .  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Örök ünnep  Jó éjszakát !  Facebookon kaptam Krisztinától  Szép napot 
Bejegyzés Címkék
mënyecske kezdi, mënyecske rëttent, asszony hejit, kapuba pöröl, legíny szerette, apja csak, öreg csak, legínt idegësítëtte, mindég mégtudja, tehén seggibe, öreg ěkezdi, katona gyalog, első házba, lányt nagyon, lábához feküdt, hasadba &#8211, lába közt, embër cérnává, mindég nagyon, apja vinni, gyerëk kinyissa, gyerëk észrevétlen, kukoricásba érnek, apja mëgtudja, asszony &#8211, koma ěmén, kertën körösztű, asszony ëgyre, lábát támasznak, fődjük végibe, asszon bëfordul, embër &#8211, ëggyik vadász, gyerëk &#8211, feje fölött, valami furcsa, legközelebbi szállás, katona fordút, szállás körű, ablakon körösztű, öregasszonynak, micsináhattam, szeretőtartó, testvéröccse, hallgatódzik, jobbanbaszdm, billentyűzni, zsörtölődött, legközelebbi, nászéccakára, mákostésztát, bosszantotta, körösztapám, szabadságra, vonatozásba, méghallotta, összefogják, kukoricásba, körösztapád, észrevétlen, kőccsönanni, mákostészta, vonatozzunk, micsinájjon, gyorsvonat, gondókozik, készülődés, pillanatba, nyösztette, kikisérték, főbiztatta, nászéccaka, visszagyün, rnicsinász, összefogni, nyikorgott, kaszágatok, léfeküdtek, szagúgatja, lakadalom, kilóméter, hasznáták, körösztöt, mégiscsak, tapogassa, hajtánnyá, haragszik, sarogjába, , ,
2021.12 2022. Január 2022.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 16396 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 563
  • e Hét: 1422
  • e Hónap: 17526
  • e Év: 17526
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.