Belépés
koszegimarika.blog.xfree.hu
"Az ember értékét nem az esze,a műveltsége,nem a hatalma vagy a tehetsége, hanem a lényéből áradó melegség minősíti."--- "Nem az a fontos,a kül... Kőszegi Marika
1955.09.22
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Jeles napok és népszokások - Pünkösd - Csíksomlyói búcsú
  2017-06-03 07:45:19, szombat
 
   
  Jeles napok és népszokások - Pünkösd - Csíksomlyói búcsú története, eredete. ,,Tarts meg minket őseink szent hitében!"
A csíksomlyói búcsú története 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevélben buzdítja a híveket, hogy a ferences rend segítségére legyenek a templomépítésben. Az elvégzett munkáért cserébe búcsút engedélyezett. A levélben a pápa is megemlíti, hogy a hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából és gyakorta nem szűnik meg Máriát tisztelni. A székely nép Mária-kultusza valószínűleg régibb időkig megy vissza, a ,,napba öltözött asszony" már a kereszténység felvétele óta a nép fő pártfogója és imáinak tárgya lehetett. 1345-ben "a székelyek által legyőzött tatárok akként nyilatkoztak, hogy őket nem a székelyek győzték le, hanem a székelyek élén egy nagy lovon ülő és a kezében bárdot tartó lovag (Szent László király), aki felett egy gyönyörű koronás szép királynő (Szűz Mária) lebegett"
A búcsújárás egyik hagyománya az erdélyi katolikusok emlékezetében egy legendás csatával függ össze amikor is 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem (aki római katolikus hitben nevelkedett, majd előbb lutheránus, később református hitre tért, halála előtt pedig unitáriussá vált) Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát erőszakkal akarta volna unitárius hitre téríteni. A legenda szerint 1567 Pünkösd szombatján János Zsigmond nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akaratának. A katolikusok István gyergyóalfalvi plébános vezetésével pünkösd szombatján gyülekeztek Csíksomlyón. A Tolvajos-tetői ütközet alatt az asszonyok, a gyermekek és az öregek a csíksomlyói templomban imádkoztak, kérték Babba Mária (a Szűzanyát ma is így nevezik a csángók) közbenjárását, segítségét. A hagyomány szerint legyőzik a fejedelem seregét, azóta e győzelem emlékére rendezik meg minden évben a Pünkösdi búcsút.
A hargitai csata leírásának forrásául leggyakrabban id. Cserey Farkas 1780-ból való munkájára szoktak hivatkozni, melynek címe: Geographia Mariana Regni Hungariae. Cserey Farkas munkáját eddig legpontosabban 1862-ben Nagy Imre idézte A csíksomlyói tanoda és nevelde című írásának egy jegyzeté­ben, a gyulafehérvári püspöki levéltárban őrzött eredetiből.
,, ,,A székelyek, amióta a scithiai pogányságból kitértek, mindekkorig a sokrendbeli bajok, veszedelmes idők és a fejedelmek változása között is az igaz hitben megmaradtak. Elfajulván tőle Blandrata György dögletes tudománya után az ifjú János király, arra vetemedik, hogy már becsülete sem volt már senkinek előtte, hacsak szentháromságtagadó nem volt, végzést is írva az 1566. esztendőben Szent András napjában, hogy az erdélyi birodalomban mindenek Blandrata Györgytől függjenek s a tőle választott papoktól hallgassanak, akik pedig ezeket háborítanák, mint hitetlenek, úgy büntetődjenek.. E végzés mellé nem akarának állani a csíki székelyek; kerülgeti őket János király ígéretekkel s fenyegetésekkel is, de úgysem mehetne semmire velük; felmérgelődék azért s a következő 1567. esztendőben sok fegyveres népet bocsájta rájuk, hogy erőszakosan kitérjenek az igaz hitből. Vala Alfalúban egy buzgó lelkű, istenfélő megyés pap, István nevű. Ez jobbán is felbiztatá állhatatosságra a népet. Elszánák magukat, vagyonukat és életüket a régi szent hitüknek oltalmára s halálra lőnek készebbek, mint attól elszakadásra. Azt végezték, hogy ily utolsó veszedelemben az egész nép fejenként, kicsinytől fogva nagyig, házaikat, mindenüket odahagyván, e szentképhez gyülekezzenek s egy-szívvel-lélekkel könyörögjenek az Istenhez, hogy szentséges Édesanyjának- a magyarok régi Nagyasszonyának- érdemeiért tekintse őket ilyen nagy szükségükben. Egybe is gyülekezvén ... s köszönték a boldogságos Szűzet az ő szentképében s alázatosan kérték, hogy segítené meg őket s nyerne malasztot szent Fiától a közelgő veszedelmek elhárítására. Híre érkezik azonban, hogy Udvarhely felől nyomulnának feléjük a hadak; ennélfogva kiválogatták maguk közül, valaki csak fegyvert foghatott s rendbe állították őket az ott kiterjedt szép mezőre; a fehérnépekre, az öregeknek, a gyermekeknek megparancsolták, hogy míg odajárnak, ezen helyről el ne távozzanak, hanem imádják Istent és kérjék, hogy tőlük a malasztot Anyjának érdemeiért mennyei segítségét meg ne vonja. A fegyveres nép hasonlóképpen imádkozva, eléje kezd vonulni János király hadának. Szembe találkozván, fegyverre kele közöttük a dolog, nem hagyá Isten az igaz ügyet, felülfordulának a csíkiek s a király hadának jórészét levágták, a többi nyakra főre visszaszalada. Elvégződvén a verekedés, visszafordulnak hazafelé a csíkiek mikor közelgettek volna a klastromhoz, eléjök ment az ottan maradott nép, kimondhatatlan örömmel fogadták egymást s együtt zengő dicséretekkel a templomba sietének, hol a nagyhatalmú Szűznek szép képe előtt hálát adának az Úristennek, hogy őket az igaz hit üldözőitől megmentette. Történék a dolog 1567-ben pünkösd szombatján. Annak emlékezetére most is minden esztendőben azon napon egybegyűlnek oda, de nemcsak Csíkból.A Nagyerdőn ezen ütközet helyén, az ú. n. Lónyugtató nevű helyen előbb egy kőkereszt, aztán egy fakereszt állott. Ma a csata emlékét a zárda előtti téren levő Nepomuki Szent János-kápolna homlokzatán egy kőtábla található e felírással: ,, Emlékére azon győzedelemnek, melyet 1567 pünkösd szombatján ezen helyen nyert ifjabb János Zsigmond király hada ellen az maga szent hitét védelmező székely nép. Ezen alkotmányt emelte sepsiszentiványi Liber báró Henter Antal az Krisztus rendjének aranykeresztes vitéze, az apostoli királyi és császári Felség aranykulcsos híve s nemes anya Udvarhelyszék főkirálybírája. A győzelem annyira döntő volt, hogy Csíkot azután katolikus vallásában sem maga János Zsigmond, sem más nem háborgatta. Az 1591-es erdélyi országgyűlés a csíkiak vallásszabadságát törvénybe iktatta ( Erdélyi Országgyűlési Emlékek ): ,, A csíkbeli klastrom több odavaló helyekkel egyűtt, miért, hogy onnét ezideig is semminemű időben a római vallás ki nem irtódott, az odabéli atyánkfiainak lelkiismeretek megnyugtatására maradjanak ezen állapotban, mint ekkoráig voltak." "
- Id. Cserey Farkas: Geographia Mariana Regni Hungariae. 1780.
János Zsigmond erdélyi fejedelem, II. János néven magyar király
Az unitáriusok részéről azonban vitatják az események történelmi hátterét, hiszen az Erdélyi Unitárius Egyház egy évvel később, 1568-ban, a tordai országgyűlés vallásügyi határozata nyomán alakult meg. Az akkori erdélyi fejedelem, János Zsigmond engedélyezte a hitvitázást, és a tordai vallásügyi határozat elfogadtatásával a korabeli Európában példátlan módon hozzájárult a felekezetközi feszültségek csökkentéséhez. Ő maga 1565-től a reformáció híve, 1569-től az unitarizmus követője, aki felekezeti hovatartozását nem kötötte össze a más vallásúak üldözésével. Nevéhez fűződik a bevett vallások rendszere, amely alapján az országgyűlés a római katolikus egyház mellett rendre bevett egyházaknak ismerte el a reformációból eredő protestáns felekezeteket. 1568-ban, a tordai országgyűlés vallásügyi határozata nyomán megalakult Erdélyi Unitárius Egyház megalapítójának és első püspökének, Dávid Ferenc tevékenységének hatására Erdély magyar lakosságának mintegy fele csatlakozott az unitárius egyházhoz. A tordai országgyűlés négy vallás - a katolikus, evangélikus, református és unitárius - szabadságát és egyenjogúságát mondotta ki. A fentiek értelmében elképzelhetetlen, hogy az a nyitott szellemiségű fejedelem, akihez az 1568. évi világhírű vallásszabadság törvénye fűződik, 1567-ben a még nem létező unitárius egyház részéről erőszakkal lépett volna fel a székelyföldi katolikusok ellen.
Az 1658-ban kezdődő és egészen 1661-ig tartó török-tatár támadások súlyos csapást jelentettek az erdélyiek számára. Jelentős területeken kipusztították a magyar lakosságot. 1661-ben a török-tatár csapatok a templomot és a kolostort is felgyújtották, de belső berendezése a Szent Antal oltár és a Mária szobor megmenekült a pusztulástól.
Csíksomlyó látképe (1856)
A Csíki Lapok többször is írt a csíksomlyói búcsúról:
,, A csiksomlyoi bucsu. E kegyeletes vallásos ünnepélyre vármegyénkből és a szomszédos megyékből az idén is nagy számban gyültek össze a hivők. A rendes körülmények között csendes Csik-Somlyót szokatlan jövés-menés és zaj tette élénkké már az ünnepet megelőző napokban. A vásárosok, épen mint egy sokadalomra, igen nagy számban gyültek össze s minden felhasználható teret beépitettek sátrakkal és árus bodékkal.
A tulajdonképeni bucsusok már pénteken este gyülekezni kezdettek, a nagyobb rész azonban szombaton érkezett meg, mig a vármegye közeli helyiségeiből csak ünnep első napján vonultak fel. A megjelentek összes száma 8-10 ezeret tesz ki. Az áhitatos szertartások szép idő mellett folytak le úgy szombaton, mint vasárnap délelőtt.
A bucsuk alkalmával szokásos rendzavarások, összekoczczanások az idénről sem maradtak el, de a kivonult erélyes csendörség a keletkező zavarokat dicséretre méltó buzgalommal már csirájában elfojtotta. A haza vonuló bucsusokat jótékony meleg eső áztatta meg, mely kisebb-nagyobb megszakitással a gazdák nagy örömére mindkét ünnep napon tartott.
"
- Csíki Lapok, 1893. május 24.
,, A pünkösti bucsura az idén is nagy számban sereglettek össze a hivők. A megjelentek számát mintegy 12-15 ezerre becsülik. A szombati kivonulásnak szép idő kedvezett, de ünnep első napján a kivonulást az esős idő zavarta meg.
Szombaton délután a vecsernye megtörténtével Antal József csikszentléleki plébános tartott lendületes prédikácziót, ünnep első napján a szent misét Murányi Kálmán főesperes az egyházi szónoklatot Markaly Antal csikszentgyörgyi plébános tartotta.
"
- Csíki Lapok, 1894. május 16.
A csíksomlyói búcsú Románia kommunista diktátorának, Nicolae Ceaușescunak az 1989-es bukása után nemcsak az erdélyi, de a világ keresztény magyarságának ökumenikus közös nemzeti kegyhelyévé és találkozóhelyévé vált.
Hargitafürdő határában magasodik a Tolvajos-tető, ahol ma három nagy kereszt áll 896, 1896 és 1442-es évszámokkal, a honfoglalásra, Márton Áron születésére és a búcsú első írásos említésére emlékezve.

Forrás: Őseink Hagyatékai
 
 
0 komment , kategória:  Pünkösd  
Címkék: csikszentgyörgyi, templomépítésben, elfogadtatásával, sepsiszentiványi, találkozóhelyévé, elképzelhetetlen, visszafordulnak, felülfordulának, megnyugtatására, megparancsolták, nagyasszonyának, csikszentléleki, állhatatosságra, fenyegetésekkel, vallásszabadság, tevékenységének, megalapítójának, főkirálybírája, megtörténtével, aranykeresztes, egyenjogúságát, kipusztították, kimondhatatlan, gyergyóalfalvi, megszakitással, tulajdonképeni, felhasználható, csökkentéséhez, legpontosabban, hovatartozását, gyulafehérvári, lelkiismeretek, emlékezetében, ájtatosságnak, rendzavarások, hasonlóképpen, csíksomlyói búcsú, ferences rend, elvégzett munkáért, hívek nagy, kereszténység felvétele, székelyek által, székelyek győzték, székelyek élén, nagy lovon, kezében bárdot, gyönyörű koronás, búcsújárás egyik, erdélyi katolikusok, legendás csatával, legenda szerint, katolikusok István, Szent László, Szűz Mária, János Zsigmond, Babba Mária, Cserey Farkas, Geographia Mariana Regni Hungariae, Nagy Imre, Blandrata György, Szent András, Blandrata Györgytől, Vala Alfalúban, Nepomuki Szent János-kápolna, Henter Antal, Erdélyi Országgyűlési Emlékek, Erdélyi Unitárius Egyház, Dávid Ferenc, Szent Antal, Csíki Lapok, Antal József, Murányi Kálmán, Markaly Antal, Nicolae Ceauș, Márton Áron, Őseink Hagyatékai,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.26. 23:23 Elfogadták Eger 45 milliárdos főösszegű költségvetését
02.26. 23:12 Bajnokok Ligája - A Bernabeuban nyert a Manchester City, előnyben a Lyon
02.26. 22:33 Katalán válság - Havonta tanácskozik mostantól a spanyol és a katalán kormá...
02.26. 21:22 A Skandináv lottó nyerőszámai és nyereményei
02.26. 21:02 A rostszegény étrend magas vérnyomást okozhat
02.26. 20:53 Az idén 3,5 százalékos gazdasági növekedésre számít a Kopint-Tárki
02.26. 20:53 Koronavírus - Londoni elemzők: tartós járvány esetén 5 százalék alá lassulh...
02.26. 20:53 Férfi vízilabda ob I - Gólgazdag mérkőzést nyert a címvédő FTC
02.26. 20:52 Fővárosi Közgyűlés - Fidesz: a saját kampányígéreteit is leszavazta a balol...
02.26. 20:52 Koronavírus - Debreceni repülőtér: az előírásoknak megfelelő a vizsgálat
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kellemes délutánt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Türelem  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png táska  Hamvazószerda, a nagyböjt első...  Tavasz  Kellemes teázást  Png nő  Facebookon kaptam  George Clooney  Kislány a szekrényen űl  Kék rózsák  Csokor vázában  Gerberák  Szèp estét kedves látogat...  Png nő  Orchidea  Posertube  Búcsú Csukás Istvántól  Esti fűrdés  Szép táj  Png táska  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Nagyböjti ráhangoló: 3 nagyböj...  Lelki bajok testi tünetekben -...  Pio atya - hamvazó szerda  Vízcseppes rózsa  Szép estét kívánok ! .....  Png nő  Tavasz  Hóvirágok  Sárga rózsák  A sebészi maszk: -nem szűr tel...  Dobszay-Meskó Ilona és Láng Is...  Harmónia......  Tavasz szépségei  Facebookon kaptam  Rózsa  Kellemes délutánt  Rákipar  Clematis  Tulipánok  Jézus  Szép estét kívánok ! .....  Mandarin  Szèp napot kívánok  Png kislány  Hóesés gif  Orchidea  Facebookon kaptam Krisztina...  Mandarin  Naplemente  Babits Mihály – Húnyt sz...  Az igaz művész  Szemlér Ferenc versei  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Hamvazószerda, a nagyböjt első...  Lehet a gyermeket könyvből nev...  Valóban feláldozta őt  Szepes Mária idézet  Nem tartanak szentmiséket, elm...  Levendula csokrok  Amaryllis  Kellemes teázást  Február vége felé  A szédülésről és a kézzsibbadá...  Nagyböjti ráhangoló: 3 nagyböj...  Véget ért Mohácson az idei bus...  Szép táj  Facebookon kaptam  Png virág  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Csoki csurgatás  Szép estét kívánok ! .....  Miért írok verseket  Véget ért Mohácson az idei bus...  A kereszt  Orchidea  Szèp estét kedves látogat...  Png virág  Zárt kapus lesz hat olasz bajn...  Fehér csokor  Png kislány  Tűzkő utcai kis kertben is nyí...  Soha ne tegyél tönkre, egy jó ...  Biztos vagyok Isten szeretében  Dobszay-Meskó Ilona és Láng Is...  Tulipán  Facebookon kaptam  Hamvazószerda, a nagyböjt első...  Pio atya - hamvazó szerda  Amikor idős leszek  Dolhai Lajos: Úgy várjuk az 52... 
Bejegyzés Címkék
csíksomlyói búcsú, ferences rend, elvégzett munkáért, hívek nagy, kereszténység felvétele, székelyek által, székelyek győzték, székelyek élén, nagy lovon, kezében bárdot, gyönyörű koronás, búcsújárás egyik, erdélyi katolikusok, legendás csatával, legenda szerint, katolikusok István, csíksomlyói templomban, hagyomány szerint, fejedelem seregét, hargitai csata, csíksomlyói tanoda, gyulafehérvári püspöki, scithiai pogányságból, sokrendbeli bajok, fejedelmek változása, igaz hitben, ifjú János, erdélyi birodalomban, tőle választott, csíki székelyek, következő 1567, igaz hitből, buzgó lelkű, régi szent, magyarok régi, boldogságos Szűzet, közelgő veszedelmek, gyermekeknek megparancsolták, malasztot Anyjának, igaz ügyet, király hadának, többi nyakra, csíkiek mikor, ottan maradott, templomba sietének, nagyhatalmú Szűznek, dolog 1567-ben, fakereszt állott, csata emlékét, zárda előtti, kőtábla található, maga szent, apostoli királyi, győzelem annyira, 1591-es erdélyi, csíkiak vallásszabadságát, csíkbeli klastrom, római vallás, odabéli atyánkfiainak, unitáriusok részéről, események történelmi, évvel később, tordai országgyűlés, akkori erdélyi, tordai vallásügyi, korabeli Európában, felekezetközi feszültségek, reformáció híve, unitarizmus követője, bevett vallások, római katolikus, reformációból eredő, unitárius egyházhoz, fentiek értelmében, székelyföldi katolikusok, 1658-ban kezdődő, erdélyiek számára, magyar lakosságot, török-tatár csapatok, csíksomlyói búcsúról, csiksomlyoi bucsu, szomszédos megyékből, rendes körülmények, ünnepet megelőző, tulajdonképeni bucsusok, nagyobb rész, vármegye közeli, megjelentek összes, áhitatos szertartások, bucsuk alkalmával, kivonult erélyes, keletkező zavarokat, haza vonuló, gazdák nagy, pünkösti bucsura, megjelentek számát, szombati kivonulásnak, vecsernye megtörténtével, szent misét, egyházi szónoklatot, 1989-es bukása, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 286 db bejegyzés
e év: 628 db bejegyzés
Összes: 56750 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 591
  • e Hét: 13584
  • e Hónap: 87244
  • e Év: 242101
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.