Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Boldog Vác Remete
  2011-12-08 05:51:40, csütörtök
 
   
  Bakk István- Bakk Erzsébet : Boldog Vác Remete

B(eatus) Waac paulina erenum incolens vita(e) sanctitat(is) Divo Ladislao regi veneradus etiam vitae(?)...
Boldog Vác pálos remete élete és szentsége Szent László királynak (ajánlva)...


1. kép TRAGOR IGNÁC (szerk.): Váci könyv címlap. Múzeum-Egyesület évkönyve Két műmelléklettel, egy hasonmással és több képpel. Vác, 1907. (Pestvidéki ny.) 176 [2] p. Kiadói, illusztrált papírborítóban. 275 mm.

A történelmi könyveink szerint Vác városa a XI. században a környékbeli erdőkben élt Vác remetéről kapta a nevét. Történetírónk Thuróczy János, a' szarvasnak megjelenéséről emlékezik meg művében és Vácon határozza meg azt a helyet ahol Géza király a templomot építetett.

"...hogy tudni illik, ott építette volna Geysa Király a' Püspöki Széki Templomot, a' bóldogságos Szűz tiszteletére." ,,Találtatik pedig Vátzon a' városon kívül nem messze a' Duna' partjától, a' Pestre vezető út mellett, egy régi kápolna egy kútnál; és ebben a' kápolnában régóta tiszteltetik a' bóldágságos Aszonynak Jésusát bal karján tartó szobor képe, tökéletesen hasonló Mária Táli Képhez Posony mellett, melly egész Országban tartatik Máriának minden tsudálatos képei között legrégebbieknek."


2. kép László herceg látomása. Képes Krónika (Chronicon Pictum) I. Magyar Helikon, Budapest, 1964. 83. old. (f.42). Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

Ebben az időben többen voltak, akik az országunk erdeibe vonultak, hogy imádkozásban töltsék az életüket. A pálosok kolostort építettek Pilisben a Szentkereszt (Keresztúr) néven. "Keresztben az üdvösség". Szent Kereszt tiszteletére szentelte, melynek két ünnepét is megülte ősidőktől fogva az Egyház, (a megtalálást és a felmagasztalást). Szent Ilona császárnő volt az, aki megkereste és megtalálta üdvösségünk árát s így érthető, miért tisztelték őt is különösképpen a pálosok. (Gyéressy Ágoston)

Látomásának hatására össze szerette volna gyűjteni a szétszóródott remetéket, ezért sorba járta az országban már meglevő nagyobb remetetelepeket. Ez után Rómába ment, hogy a szerzetalapításhoz elnyerje a Szentszék jóváhagyását. Itt pártfogásába vette Aquinói Szent Tamás, így nemsokára IV. Orbán pápa jóváhagyta a rendet, melynek ideiglenes szabályaival Pál veszprémi püspököt bízta meg. Boldog Özséb a rendet Remete Szent Pál oltalma alá helyezte. A rend első tartományfőnöke Özséb lett. 1270-ben halt meg a szentkereszti monostorban, ajkán Jézus Krisztus és Szűz Mária nevével. Gyéressy Ágoston megfogalmazásában a magyar Pálosok Boldog Vác atyát mindig szent elődjükként tisztelték: ,,Talán mondanunk sem kell, hogy Boldog Vácot is saját szentjüknek tisztelik a pálosok. A czestochowai olajfestmény (1663-ból kb.) fehér rendi ruhában ábrázolják őt. Persze a nagyszerű tüskevári pálos fafaragások Pantheonjából sem maradhatnak ki, a pesti Egyetemi templom egyik mellékoltárán ma is látható kőbe faragva ,,B. Vaczius Eremita" Ez a relif ,,a vallásos és művészi elragadtatás ragyogó összhangja." Gyéressy Béla Ágoston disszertációja)

3. Pilisszántó templom (Boldog Özséb atya) Fotó: Kovács Balázs

A mohácsi csatavesztés után a szerzetesek egy ideig még védik a török ellen kolostorukat, Nógrád, Vác, és Esztergom eleste után Márianosztra is pusztítás vár, olyannyira, hogy még a Buda felszabadítását követő néhány évig romokban hever. Már 1711-ben a pálos szerzetesek elindítják az újjáépítési munkálatokat, amit Széchenyi György esztergomi érsek adománya tesz lehetővé.

Tudjuk, II. József a (Kalapos király) a magyar pálos rendet feloszlatta 1786-ban, vagyonukat elkoboztatta. "...A magyar pálosokkal való szoros kapcsolat magyarázza még, hogy a csestochowai kolostorban tömérdek magyar vonatkozású tárgyra bukkanunk. A templom bejáratánál Szt. István és Szent László magyar királyok és Szent Imre magyar királyfi életnagyságú álló alakjai láthatók. A zárda előcsarnokát Utjesenovics Fráter György, egykor itteni, majd sajóládi pálos perjel, később váradi püspök és bíbornok építtette. Erre vall az a körülmény, hogy az egész pitvar kizárólag az ő életéből vett freskókkal van borítva. A földszinti folyosókon a magyar pálosok őseinek olajfestményű arcképei őriztetnek. Ott van Szent András Zoerardus és tanítványa Benedek, a nyitrai remeték, Boldog Vác, valamint Salamon király, pálos rendi fehér kámzsában. Az első emeleti folyosókon igen nagy kép tárja föl azt a jelenetet, amint Nagy Lajos magyar király fényes kísérettel viszi Szent Pál tetemeit Buda-Szent-Lőrincre. Ugyanott láthatók Tamás atya, amint Mátyás király előtt jövendőt mond, Eusebius esztergomi kanonok, Bertalan pécsi püspök. A második emelet folyosója merőben csak magyar paulinusok arcképcsarnoka. Ott látjuk Dénes kalocsai érsek, Mihály zágrábi, Péter nyitrai, István szerémi, Szabályi János csanádi, Fráter György váradi püspök képmását, úgyszintén Szent Gellért arcképét, ki a fölirat szerint -e Palestina Paulinum Eremum in Ungariam primus intulit et coluit-. De legnevezetesebb Báthory Lászlónak, a Biblia legrégibb magyar fordítójának arcképe, melynek fölirata a bizonyíték arra nézve, hogy Báthory László 1457-ben halt meg. A rendi könyvtárban vannak összegyűjtve az orosz-lengyelországi feloszlott pálos-klastromok összes könyvei, azon értékesebbek kivételével, melyeket szekérszámra vitetett az orosz kormány a szentpétervári, moszkvai, kijevi és vilnai könyvtárakba. A könyvtár melletti kis épületben (jelenleg gyalogsági kaszárnya) volt e század elejéig a zárda nyomdája, melynek összes magyar tárgyú termékeit Ballagi Aladár írta le a Magyar Könyvszemle 1887. évfolyamában. A zárda kincstára megfelel nevének: valóságos kincsesház. Különösen értékes benne egy szőlőtőke alakú arany monstrancia, mely 2366 darab drágakővel s 213 gyöngyszemmel van kirakva. Itt is sok a magyar vonatkozású emlék, melyek közül kiválóbbak Báthory Istvánnak kardja és feszülete, valamint a Hedvig királyné, Nagy Lajos leánya által a klastromnak ajándékozott szebbnél szebb, drágagyönggyel és aranyfonállal kivarrott domborművű misemondó ruhák." "A pálos szerzet a mai napig fennáll Lengyelországban. Az 1786-ai esemény előtt Szaniszló Ágost lengyel király sürgetésére egy 1784. december 3-án kelt apostoli brévéjével a lengyel rendtartomány a többitől elkülönült. Saját látogatót választhatott 1785-től, ki egyben a egyik zárdának a perjele és egyben az egész rendtartománynak a feje, ,,Reverendissimus" előcimet viseli. A rend előljárója Csesztokhovában lakik. 1862-ben kiadott ,,Catalogus Officialumae Residentium Patrum ac Fratrum Ordinis Monarchorum S. Pauli I. Eremitae" szerint a rendnek 12 zárdája van, csak a csesztokhovai kolostor népes, a többiben csak néhány szerzetes van." Tehát a lengyel kongregáció kolostorának folyosóját öt olajfestmény díszíti, melyeken azok a szent remeték vannak megörökítve, akiket a rend tagjai, mint őseiket tiszteltek. Elődeik közé sorolták azokat is, akik még a rend megalapításuk előtt töltötték istenfélelemben életüket. Így került a pálos szentek társaságába boldog Vác remete. (Gyéressy Ágoston) a fentebb látható festmény 1 méter széles magassága 1,3 méter. A képen Vác remete egy ház előtt ül, és egy könyvből imádkozik. Előtte egy kereszt áll. Rajta a pálosok jellegzetes fehér habitusa látható. A festményen a következő szöveg található:
B(eatus) Waac paulina erenum incolens vita(e) sanctitat(is) Divo Ladislao regi veneradus etiam vitae(?)...

Boldog Vác pálos remete élete és szentsége Szent László királynak (ajánlva)...

Idehaza is mindenkor tiszteletben tartották a szent életű remete emlékét. A XVIII. század végén is fennállott a város egyik házának falán a remete képe ezzel a felirattal: B. Vatius. Ez a ház a nyugati városkapu mellett állt és Migazzi (Migazzi Kristóf Antal: Christoph Anton von Migazzi Trident, 1714. október 14. - Bécs, 1803. április 14.) bécsi érsek, bíboros, váci püspök) parancsára 1763-ban lebontották. Természetesen Desericius a város történetírója szintén megemlékezik Vác remetéről. Desericius: (Desericzky) József, magyar történetíró, született Nyitrán 1702-ben, meghalt Vácott 1765-ben. A kegyesrendi szerzetbe lépett, tanulmányait Győrött végezte azután tanárkodott. Rendje őt Rómába küldte a rend generálisának segédéül. Itteni tartózkodását a hazai történetírás kútfőinek tanulmányozására fordította. E munkásságának fő gyümölcse volt a magyarok elejéről és őseiről írt műve (De initiis ac maioribus Hungarorum), mely öt kötetben jelent meg Budán 1748-1760. ívrét. E terjedelmes munka csak Sz.-Istvánig jut. Széles olvasottságról tanúskodik. Pray kemény bírálattal sújtotta e könyvet, miből a két tudós szerzetes közt igen éles polémia fejlődött. XIV. Benedek pápa Desericzky-t diplomáciai küldetésbe is küldte. Így Constantin Maurocordato hoszpodárhoz, (goszpodár = gazda) de ez az útja nem járt eredménnyel. Majd visszatérve Vácra itt élt és itt írta meg a váci püspökség történetét 1763.

4. Boldog Vác festményen

Weber Henrik festőművészt is megihlette Vác alapításának legendája. Weber Henrik festő azt a jelenetet ábrázolja, mikor Géza király boldog Vác remetével találkozik és ígéretet tesz neki, hogy kolostort épít, melyben aztán zavartalanul élhet hivatásának.

5. kép Boldog Vác remete szobra fotó: Simon Károly.

Boldog Vácz remete, Vác (Kapás Sándor, 1908) - Vácz Remete szobra egy helyi művész, Kapás Sándor alkotása

Vác remete szobrát egy helyi művész, Kapás Sándor alkotta. A mű több alkalommal költözött a város határain belül. Eredetileg a Konstantin tér és a Káptalan utca kereszteződésénél lévő Emericana egyesületi ház oldalánál állt, mígnem a zeneiskola építésénél lebontották. Ezt követően a Géza király téri I. Géza király Közgazdasági Szakközépiskola kertjébe került. Jelenlegi helyére a Kossuth tér rendezése után került a szobor. ,,A barlang és a román stílusú templom furcsa keveredését felidéző keretben lévő köztéri alkotás a remete mellett egy szarvast is ábrázol. Ez részben utalhat a remete erdőlakó életmódjára, de emellett többen úgy vélték és vélik, hogy az agancsos állat szobra a Képes Krónika történetével szorosan összefüggő szimbólum. Géza és László királyok fogadalmára, a templomépítésre emlékeztet. A mogyoródi csata előtt Lászlónak látomása volt. Képzeletében egy csodaszarvas futott át előtte, majd megállt egy helyen. Ekkor megfogadta László, hogy ha győztesen tér vissza a csatából embereivel, templomot épít Szűz Mária tiszteletére. A viadal feltehetően diadallal zárult, legalábbis erre utal a váci Székesegyház megépülése, de az nem a mostani helyén állt."

Továbbá a váci várbeli épületek régészeti feltárása napjainkban is folyik,(?) a barbakán maradványai a középiskola udvarán, a rekonstruált ágyúterasz a templom mögött, a Duna-parti részen látható. A terasz falán 2000 óta áll I. Géza király szobra, akit a Képes Krónika szerint az akkor itt álló székesegyházban temettek el 1077-ben.

Karcsú Antal Arzén ferences szerzetes jegyezte fel a pálosokról Vácon: ,,1435-ben a váci káptalan kiváltságos levele a pálosok szervezetének a naszáli villában a gróvári völgyben levő két szőlőjéből Ferenc prior generális iratában megígéri az Üdvözítő kegyelme a pálos szerzetesek által művelni fog és a tisztelt káptalan tagjait, mint jótevők üdvéért hetente - egy szent misét rendel el a fent nevezettek lelki nyugalmáért a Toronyalja nevű kolostorba. ,,1606-ban Bocskai foglalása miatt Vácon nem tartózkodhatott az egyetlen magyar eredetű kedves pálos szerzetnek Pozsony-völgyében fekvő ahol Máriavölgyi iskola működött ott tartózkodott Kéry váci püspök és ott halt meg a pálos monostorban."

A török idők utáni és az azt követő korszaktól napjainkig a Pálos-rend kiemelkedő személyiségei: Fráter György, Cseppelényi György, Benkovics Ágost, utóbb váradi püspök; Kéry testvérek Ferenc és István testvérek, Széchenyi Pál, utóbb kalocsai érsek, Ányos Pál, Verseghy Ferenc, Virág Benedek, Gyéressy Ágoston, Bolváry Pál, Árva Vince stb.

A rend tagjai közül 1 kardinálist, 4 érsek ( tudniillik 2 esztergomi, 2 kalocsai), 22 püspököt (nagyvárad 2, váci 2, veszprémi 2, pécsi 1, csanádi 1, zágrábi 3, szerémi 4, tinnini 1, scardonai 2, sardicai 1, epiphaniai 1, liviniai (Lengyelhon.) 1, főpásztori álatalános helyettest 3 (1 esztergomi, 1kalocsai, 1 egri) 5 prépost, 4 apát, 4 kanonokot, és egy fehérvári őrt adott az egyháznak. Többek, pedig az irodalom és tudomány művelése körül szereztek érdemeket.

,,A rendnek az idők során zárdája volt Palesztinában, Isztriában, Lengyelországban, Litvániában, Poroszországban, Sziléziában, Morva- és Csehországban, Oroszországban, Ausztriában, Stájerországban, sváb földön, Portugáliában, stb. Európában összesen kb. 207 kolostora volt."

Emléknapja Vác remetének a Vác város névadójának minden év november 26-án van. Emlékezzünk meg erről minden évben. Boldog Vác remete kápolnájáról: a Szent Jeromos, a Szent Kristóf és Boldog Vác remete kápolnát a Sződi plébánia filiája. Ellátja Sződliget.


6. kép A sződi Mária szobor

Idézzük ide még a magyar történelem feljegyzésiből Boldog Vácra vonatkozóan:

"Ez egyúttal a váci székesegyház alapításának legendája is, mert a krónika szerint a hercegek ekkor Vác táján állottak, ahol ekkor még nem volt város, csak egy nagy erdőség, melyben egy Vác nevű remete lakott." Dümmert Dezső: Az Árpádok nyomában, Corvina, 2003. p. 146.

"...jegyzőkönyvében (1276) történt említés róluk, de feltűnnek nemcsak Budán és Pesten, hanem más városokban (Veszprém, Esztergom, Vác) is. ... Remete-rendek. Pálosok. A szerzetesi életformák között külön helyet foglal el a remeteség." Hermann Egyed: A katolikus egyház története, Auróra Könyvek, 1973. 85, 175.

"Géza, László és Ottó herczegek sa magyarok egész serege is, kik velők valának, megszállának Vácz körül. Ott akkor nagy erdő volt s abban senki sem lakott egy Vácz nevezetű szent életű remetén kívül..." A Magyarország Vármegyéi és Városai Központi Szerkesztőbizottságának közreműködésével szerkeszti Borovszky Samu, 12. kötet 1. rész Országos Monográfia Társaság, 1895. p. 246.

"De Géza, László és Ottó hercegek és az egész magyar hadsereg, amely velük volt, megszállottak Vác táján. És ottan volt egy nagy erdő és senki sem tanyázott benne, csak Vác nevű szentéletű remete, akinek nevéről nevezte el később Géza herceg az ott alapított várost." A régi magyarság: a magyar irodalom története a legrégibb időktől 1772-ig. Féja Géza, Tátra 1900. p. 28.

"Magyarországon a remete - rend székhelyét és főkolostorát: Szent Lőrincet, a Birodalom gyönyörűséges vigaszát teljesen ... az esztergomi káptalan és a szentkereszti remeték közötti birtokper alkalmából rögzített a váci káptalan." Communicationes archeologicae Hungariae, Népművelési Propaganda Iroda, 1992.

"első szent remete tiszteletének gyakorlásában és terjesztésében a pálosrend mindenkor kifejtett, ... Vác, 1804.) már a pálosrend eltörlése után, hogy a szerzet emlékét megőrizze, tette névtelenül közzé" Katholikus szemle 21. kötet, 6-10. kiadás, Szent-István-Társulat, 1907. p. 792.
"Géza, László és Ottó hercegek hadaikkal Vác körül szálltak meg. Volt pedig ott egy nagy erdőség, csak egy Vác nevű szent életű remete lakta, róla nevezte el később Géza az itt épült várost."László király emlékezete: antológia, tanulmányok, dokumentumok, Magyar Helikon, 1977. p. 39.

"Eközben Géza, László és Ottó herceg, valamint az egész magyar hadsereg, amely velük volt, Vác mellett szállt meg. Volt ott egy nagy erdőség, amelyben senki sem maradt egy szent életű, Vác nevezetű remetén kívül. Később Géza herceg ennek..." Kálti Márk: Képes Krónika, Osiris, 2004. p. 78
,,Azonközbe Gejza méne Vác felé, es László atyjafiát látá eleibe jöni nagy haddal, es mind a cseö urakkal, es menének az ... es azon pusztában lakozik vala egy vén remete penitenciát tartván holott az diadalomnak utánna Gyejza egy nagy monostort rakattata, nevezvén az jámbor remete nevére Vácnak." Toldy Ferenc: Magyar szentek legendái a Carthausi névtelentől: az eredeti 1859. p. 98.
"Egyik reggel az erdőben, melyet az ott élő Vác nevű remetéről neveztek el, a két testvér lóháton azon tanakodott, hogy miképpen vezessék győzelemre seregeiket, amikor László előtt mennyei látomás jelent meg. "Láttál-é valamit? ..." Györffy Rózsa: Új magyar legendárium: szent magyarok történetei, 1988. p. 107.

Forrás:

Bakk István-Bakk Erzsébet: Pálos szellemiség érvényesítése a magyar oktatásban, 2010. 600. p. PhS dolgozat

Karcsú Antal Arzén: Vác története. (a sz.-ferencrendi váci kolostor főnöke, kiérdemült rendtartományi tanácsos, a magyar történelmi társulat rendes tagja.) I-IX. köt. Vác, 1880-1888.

Képes Krónika (Chronicon Pictum) I. Magyar Helikon, Budapest, 1964.

Váci könyv. A Váci Múzeum-Egyesület évkönyve. szerk. Tragor Ignác. Vác, 1907, Pestvidéki ny. 176, (2] p. 2 t. 27 cm. (Váci könyvek 2.)


Link
 
 
1 komment , kategória:  LEGENDÁK,HAGYOMÁNYOK  
Címkék: tanulmányozására, rendtartománynak, lengyelországban, közreműködésével, jegyzőkönyvében, istenfélelemben, legnevezetesebb, communicationes, csesztokhovában, reverendissimus, poroszországban, felmagasztalást, legrégebbieknek, felszabadítását, székesegyházban, stájerországban, szakközépiskola, tartományfőnöke, templomépítésre, remetetelepeket, tartózkodhatott, magyarországon, papírborítóban, műmelléklettel, terjesztésében, arcképcsarnoka, rendtartományi, oroszországban, olvasottságról, feljegyzésiből, disszertációja, lengyelországi, megjelenéséről, drágagyönggyel, szentpétervári, csehországban, történelmi könyveink, környékbeli erdőkben, helyet ahol, templomot építetett, régi kápolna, időben többen, országunk erdeibe, pálosok kolostort, szétszóródott remetéket, rendet Remete, rend első, szentkereszti monostorban, magyar Pálosok, czestochowai olajfestmény, nagyszerű tüskevári, pesti Egyetemi, Boldog Vác Remete, Bakk István- Bakk Erzsébet, Divo Ladislao, Boldog Vác, Szent László, TRAGOR IGNÁC, Történetírónk Thuróczy János, Geysa Király, Püspöki Széki Templomot, Aszonynak Jésusát, Mária Táli Képhez Posony, Képes Krónika, Chronicon Pictum, Magyar Helikon, Országos Széchényi Könyvtár, Szent Kereszt, Szent Ilona, Gyéressy Ágoston, Aquinói Szent Tamás, Boldog Özséb, Remete Szent Pál, Jézus Krisztus, Szűz Mária, Pálosok Boldog Vác, Boldog Vácot, Vaczius Eremita”, Gyéressy Béla Ágoston, Kovács Balázs, Széchenyi György, Szent Imre, Utjesenovics Fráter György, Szent András Zoerardus, Nagy Lajos, Szent Pál, Szabályi János, Fráter György, Szent Gellért, Palestina Paulinum Eremum, Báthory Lászlónak, Báthory László, Ballagi Aladár, Magyar Könyvszemle, Báthory Istvánnak, Szaniszló Ágost, Catalogus Officialumae Residentium Patrum, Fratrum Ordinis Monarchorum, Pauli, Migazzi Kristóf Antal, Christoph Anton, Migazzi Trident, Természetesen Desericius, Constantin Maurocordato, Weber Henrik, Simon Károly, Boldog Vácz, Kapás Sándor, Vácz Remete, Közgazdasági Szakközépiskola, Karcsú Antal Arzén, Cseppelényi György, Benkovics Ágost, Széchenyi Pál, Ányos Pál, Verseghy Ferenc, Virág Benedek, Bolváry Pál, Árva Vince, Emléknapja Vác, Szent Jeromos, Szent Kristóf, Ellátja Sződliget, Boldog Vácra, Dümmert Dezső, Hermann Egyed, Auróra Könyvek, Magyarország Vármegyéi, Városai Központi Szerkesztőbizottságának, Borovszky Samu, Országos Monográfia Társaság, Féja Géza, Szent Lőrincet, Népművelési Propaganda Iroda, Eközben Géza, Később Géza, Kálti Márk, Azonközbe Gejza, Toldy Ferenc, Györffy Rózsa, Bakk István-Bakk Erzsébet, Váci Múzeum-Egyesület, Tragor Ignác,
Magyar Mária (#1)   2014-11-30 12:44:14

Bakk István: A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében, avagy miért apostoli királyság Magyarország?

http://www.youtube.com/watch?v=OC2w8lbv4ho

A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében

http://www.egipatrona.hu/mvsz/images/doc2/247_262_bakk_istvan.pdf

Bakk István: Miért apostoli királyság Magyarország? 1-2.

http://epa.oszk.hu/02300/02387/00030/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2013_3_024-044.pdf

http://epa.oszk.hu/02300/02387/00031/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2013_4_20-30.pdf

Bakk István: A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében, avagy miért apostoli királyság Magyarország?

http://www.youtube.com/watch?v=OC2w8lbv4ho

A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében

http://www.egipatrona.hu/mvsz/images/doc2/247_262_bakk_istvan.pdf

Bakk István: Miért apostoli királyság Magyarország? 1-2.

http://epa.oszk.hu/02300/02387/00030/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2013_3_024-044.pdf

******************

Tuvai - turini aranya - a szkíta fejedelmek kincsei
https://www.youtube.com/watch?v=5zq_E7WJESM
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 22:02 Hangáék drámai csata után nyerték a Spanyol Kupát
02.17. 21:52 Hungarian Ladies Open - Arn Gréta a selejtező második fordulójában egyesben
02.17. 20:52 Trump tanácsadója: az elnök kész megvétózni a szövetségi parlament határoza...
02.17. 20:52 Férfi kézilabda EHF Kupa - Tíz góllal győzött a Tatabánya
02.17. 20:52 Takács Krisztián lett Korlát új polgármestere
02.17. 20:32 Osztrák jégkorongliga - Kikapott a Fehérvár
02.17. 20:32 Schild Róbertet választották Mekényes polgármesterének
02.17. 20:14 Szlovák jégkorongliga - Nyert a MAC Újbuda
02.17. 20:02 Kerékpárost gázolt halálra egy autó Nyírmadánál
02.17. 20:02 Labdarúgó NB II - Hazai győzelmével újra élen a Gyirmót
Tudjátok ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Gif kutya  Isten  Kellemes délutánt kívánok!  Örömhír  Facebookon kaptam  Rajz óra  Teokrácia  Szép reggelt!  Az emberi lélek értéke  Valentin napi kérdés? Hogyan p...  Ha szeretünk valakit, azt egés...  Facebookon kaptam  Szövetség  Valentinra  Harmonia.......  Őzike  Facebookon kaptam  WoT: 60TP Lewandowskiego  Love  A szenvedő Isten  Facebookon kaptam  Légy boldog!  Örülj  Szigorú idő .  Hit és szeretet  Ne szeressétek...  Valentin nap  Rajz óra  Isten  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mírjam barátnőmtől facebookon  Vörös rózsa csokor  Szeretet  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  Facebookon kaptam  Szép orchideák  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Maradj velem Elhúzom emlékeim...  Nő és férfi  Éhség  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Az engedelmesség...  A házasság szövetsége (1)  Facebookon kaptam  Csmó  WoT: 60TP Lewandowskiego  Az öröm szélesebb körben való ...  Facebookon kaptam  Szavakkal szeretni… Hog...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Dr. Kéri Katalin: Halk szonáta...  Harmonia.......  Baby szívvel  Isten  A szenvedő Isten  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Harmonia.......  Keresztyén ember  Facebookon kaptam  Vörös rózsa csokor  Valentin nap  Keresztyénség  Valentin nap  Világi közösség  Mindent tudunk már a szerelemr...  Facebookon kaptam  Megtévesztés  Falcsik Mari versei  Maci rózsákkal  Vörös rózsák vázában  Hubai Patrícia Valentin-napra!...  Szeretet  * Randevú egy életen át * Kett...  Kellemes kávézást  A szenvedő Isten  Facebookon kaptam  Magyar népmesék  Ani barátnőmtől facebookon  * Randevú egy életen át * Kett...  Szeretet  * Randevú egy életen át * Kett...  Valentin napi szívek  A szenvedő Isten  A szenvedő Isten  Jó éjszakát  Valentin nap  Alázatos szívűek  Gif kutya  Valentin napi szívek  Aranyosi Ervin: Családtag  Éjjeli séta egy kivilágított h...  Gyakran érezzük úgy...  Love  Maci rózsákkal 
Bejegyzés Címkék
történelmi könyveink, környékbeli erdőkben, helyet ahol, templomot építetett, régi kápolna, időben többen, országunk erdeibe, pálosok kolostort, szétszóródott remetéket, rendet Remete, rend első, szentkereszti monostorban, magyar Pálosok, czestochowai olajfestmény, nagyszerű tüskevári, pesti Egyetemi, relif &#8222, mohácsi csatavesztés, török ellen, pálos szerzetesek, újjáépítési munkálatokat, magyar pálos, magyar pálosokkal, csestochowai kolostorban, templom bejáratánál, zárda előcsarnokát, egész pitvar, földszinti folyosókon, magyar pálosok, nyitrai remeték, első emeleti, második emelet, fölirat szerint, bizonyíték arra, rendi könyvtárban, orosz kormány, könyvtár melletti, zárda nyomdája, zárda kincstára, szőlőtőke alakú, magyar vonatkozású, klastromnak ajándékozott, pálos szerzet, 1786-ai esemény, lengyel rendtartomány, többitől elkülönült, egyik zárdának, egész rendtartománynak, rend előljárója, csesztokhovai kolostor, többiben csak, lengyel kongregáció, szent remeték, rend tagjai, rend megalapításuk, pálos szentek, fentebb látható, könyvből imádkozik, pálosok jellegzetes, következő szöveg, szent életű, város egyik, remete képe, nyugati városkapu, város történetírója, kegyesrendi szerzetbe, rend generálisának, hazai történetírás, magyarok elejéről, váci püspökség, jelenetet ábrázolja, helyi művész, város határain, zeneiskola építésénél, román stílusú, remete mellett, remete erdőlakó, agancsos állat, templomépítésre emlékeztet, mogyoródi csata, csodaszarvas futott, csatából embereivel, viadal feltehetően, váci Székesegyház, mostani helyén, váci várbeli, barbakán maradványai, középiskola udvarán, rekonstruált ágyúterasz, templom mögött, terasz falán, pálosokról Vácon, váci káptalan, pálosok szervezetének, naszáli villában, gróvári völgyben, tisztelt káptalan, szent misét, fent nevezettek, egyetlen magyar, pálos monostorban, , ,
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 422
  • e Hét: 2275
  • e Hónap: 30409
  • e Év: 76564
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.