Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Magyar Anya
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Milyenek vagyunk mi magyarok?
  2017-05-06 22:32:35, szombat
 
   
 Fogas kérdés. Átível egész múltunkon. Hányan tették fel e kérdést csupán az elmúlt évszázadban! Magam is töprengek rajta. Ha idejön egy német vagy francia, hamar észreveheti, ez valahogyan más világtáj, mint amit ő megismert és megszokott. Más nép, más nemzet, más ország. Szinte más az illata még a fűnek, fának, virágnak is. Sirathatjuk ugyan a vén Európát, mégis, itt még vannak hagyományok. Hagyományok, melyek csaknem időtleneknek tűnnek, mint ahogyan a hajszálgyökér is ki tudja, mióta burjánozza be az életadó humuszt.

Korunk, tehetnők hozzá ugyanakkor, nem ismer valamit. A bűnök, hibák beismerését. Miért, miért nem, így van.

Kezemben egy 1936-ban megjelent kiadvány. Katolikus pap szerzője (Jurka József) sok mindenen mehetett át, hogy tollat ragadt. ,,Magyar népünk főbb hibái"- ez írása címe. Ide is másolom. Íme:

,,Az egyes népek, nemzetek jellemvonása, karaktere istenadta, őseitől örökölt tehetségeiből és évszázadok folyamán vett, más, vele érintkező népektől elsajátított jó és rossz szokásaiból tevődik össze.

A mi édes magyar népünknek annyi, de annyi kedves, nemes, vonzó, szép szokása, erénye van, hogy a legműveltebb nyugati nemzetek előtt sincs okunk szégyenlenünk magunkat magyar voltunk miatt, sőt nemes önérzettel, büszkén vallhatjuk, hogy magyarok vagyunk.

Mert hát ki ne ismerné a magyarok példátlan hősiességét, becsületességét, megbízhatóságát, lekötelező vendégszeretetét stb., stb. Ezért van az, hogy minél jobban megismeri valaki, annál jobban megszereti a magyart.

De most veszem csak észre, hogy én magyar népünk kiváló tulajdonságairól regélek, pedig hát hibáiról kell szólanom.

Sajnos, vannak a magyar népnek súlyos hibái is.

1. A káromkodás. No, ez speciális magyar találmány! Érdekes volna kutatni, mikor keletkezett, hogyan fejlődött a magyar népnél a káromkodás. Annyi bizonyos, hogy megvan és pedig elszomorítóan, kétségbeejtően elterjedve. Káromkodik a munkás, a földműves, az iparos, a kereskedő, de még a műveltebb osztály is. Káromkodik a fiatal suhanc, az érett férfiú, a sír szélén álló öreg, sőt - ami legfájóbb - gyakran a kis gyermekek és nők is.

Ha egy felületes idegen hallja a magyar nép éktelen káromkodását, bizonyára azt a következtetést vonja le, hogy a magyarok - legalább ezek a káromkodó magyarok - vallástalanok, istentelenek. Pedig téved. A magyar mélyen vallásos nép, még azok a káromkodó magyarok is. Nem a jó Istent akarja ő bántani, hanem káromkodik megszokásból, káromkodik, mert kelleténél többet öntött föl a garatra, káromkodik, mert fölharagították és a legtöbbször, ha fölharagítják a barmai. Káromkodik, mint egy kocsis - mondja a közmondás is. A jó Istent egyik sem akarja bántani.

Egyszer egy fuvarost figyeltem meg. Megrakott szekere elakadt a tengelyig érő sárban. Leszállt a szekérről, nekifeszítette vállát a lőcsnek és hangos szóval nógatta a lovait. Nem ment. Fogta az ostort és ütötte, verte a szegény párákat. Így sem jutott előbbre. Ekkor az én fuvarosom dühbe gurult és csak úgy áradt belőle a cifrábbnál cifrább káromkodás. Nem bírtam sokáig hallgatni. Hozzámentem: ráköszöntem.
Adjon Isten, jó napot!
Adjon Isten!
No, elakadtunk a sárban?
El, azt a... és következett egy olyan kacskaringós káromkodás, hogy borsózott tőle a hátam.
De hát miért bántja a jó Istent? - kérdém kissé bosszúsan.
Én? - kérdi és reám mereszti csodálkozó tekintetét. Én nem bántom a jó Istent. Nekem nincs bajom a jó Istennel, akinek legyen áldott az Ő szent neve, mondotta kalapját megemelve. Én csak ezeket az istenverte gebéket noszogatom.
És elhittem neki. Nem akarta ő bántani a jó Istent, csak az ő haragjának, türelmetlenségének akart ilyen átkos szokásból eredő módon kifejezést adni.

Nagyon régen olvastam valahol - aligha katholikus irányú könyvben - a következő tréfűt: legalább tréfának szánták.

Egy földműves békésen szántogatja kis földecskéjét. Ekéje elé két sovány ökre van fogva. Iszonyú zivatar kerekedik; dörög az ég, s a lesújtó villám agyonüti a szegény ember ökreit. Nagy csapás volt ez reá nézve, mert nem volt miből beszereznie másik ökröket. Amint egyszer kinn kapálgat a földjén, ismét vihar keletkezik. Most is dörög az ég, cikáznak a villámok. Ekkor a földműves ökleit az ég felé rázva, kihívóan mondja: Kéne megint ökör?

Hát ez már igazi káromkodás volna, ha megtörtént volna. De az ilyen káromkodás, midőn valaki tényleg a jó Isten ellen fordul, nagyon ritka.

Hogy mennyire magyar sajátosság a káromkodás, mutatja a következő esetem:

Már egy hete jártam a dalmát partokat, fürdőhelyeket, nevezetesebb városokat a Lloyd társaság hajóján; már egy hete nem hallottam magyar szót. Cattaróban kötött ki a hajónk. A kikötőben lázas munka folyt; a rakodó munkások fél-meztelenre vetkőzve serénykedtek a rakparton. Alig is figyeltem reájuk, annyira elbájolt a cattarói öböl gyönyörű panorámája. Egyszerre csak a hátam mögött felhangzik egy hibátlanul stilizált káromkodás - magyarul. A káromkodásnak nem örültem, de a magyar szónak igen.

Jaj, csakhogy látok már egy magyart! - mondom neki kitörő örömmel. Barátom! Hogy kerül ide, ilyen messzire?

Az én emberem egy csöppet sem indult meg az én áradozásaimon. Csak nézett reám bambán és vigyorgott kajánul. Szerb volt az istenadta. Járt valamikor Magyarországon és megtanult magyarul - káromkodni.

Elszomorodtam. Milyen nagyon jó is a jó Isten - gondoltam magamban -, hogy nem bünteti jobban a magyart az ő éktelen káromkodásáért, amit még más nemzetek is eltanultak tőlünk.

Törekedjünk hát minden igyekezetünkkel leszokni a szégyenletes káromkodásról! Ezer és ezer okunk van nem káromolva sérteni, de hálás szívvel áldani a mi Istenünket. Sapienti sat - okosnak ennyi is elég.

2. Népünk egyik megrögzött szokása a hazugság, illetve hazudozás is. Hazudnak a legtöbbször tréfából, hogy másokat falhoz állítsanak, nevetségessé tegyenek, de sokszor hazudnak mentegetőzésből, avagy nagyzási hóbortból, dicsekvésből, feltűnési vágyból is. Súlyosabb elbírálás alá esik az a hazugság, midőn valaki azért hazudik, hogy ellenfelét, haragosát becsületétől megfossza, lehetetlenné tegye. Habár ez utóbbi nem olyan elterjedt, de azért elég gyakori. Hogy mennyire szokásává vált a magyar népnek a hazugság, mutatja az a csaknem közmondássá vált és főleg az egyszerűbb nép által gyakran használt kifejezés: Tisztességes hazugság nem vétek. Pedig minden hazugság vétek, minden hazugság helytelen és szégyenletes; már csak azért is veszedelmes, mert a hazug ember a bűn lejtőjén lassan lejjebb csúszik. Jól mondja a közmondás: A hazug ember lop is. Úgy is van...

3. A lopás is gyakori hibája a magyar népnek.

Vasárnap délután van: istentiszteletről ballag haza felé a hívők serege. Útjuk egy szegényes ház előtt vezet. A düledező kerítés fölött gyümölccsel dúsan megrakott fa ágai nyúlnak ki a gyalogjáró fölé. Egymásután nyúlnak föl a fa ágai közé és a legtöbben szakítanak a már zsendülő gyümölcsből. De nem gyerekek ám - azok nem érnék el a gyümölcsöt - hanem felnőtt férfiak, nők vegyest. Ezt nem is tartják lopásnak, bűnnek, valamint azt sem, ha egy kis ,,zöldet", egy kevés búza-sást stb. szednek a máséból és visznek haza a libáknak, vagy a házi nyulaknak. Egyes vidékeken nagyobb, értékesebb dolgok lopása is szokásossá válik.

Egyik községemben nagyon rászoktak a fa-lopásra. Napról-napra hordották az erdőből a fát; nem száraz gallyakat ám, hanem sudár szálfákat vágtak ki és hordták haza. Sorozatos beszédeket tartottam a lopás bűnéről. Kidomborítottam, milyen szégyenletes bűn a lopás és milyen veszedelmes, mert hisz az okozott kárt jóvá is kell tennünk. Társalgás közben is gyakran reá tereltem a beszélgetést. És mi lett az eredmény?

De, főtisztelendő úr! - mondotta egyik jobb módú gazda -, ha eltörik a nyomó rudam, vagy vendégoldalam, csak nem megyek be a városba venni, mikor itt az erdő.

Bizony hosszú évtizedek kellenek, míg egy-egy általánossá vált hibájáról leszoktathatjuk a népet. DE nem szabad kifáradnunk és elkedvetlenednünk. A nép végre is belátja, hogy a lopott jószágon nem lehet az Isten áldása. Ebül szerzett jószág ebül pusztul is el. Ha rászorulunk valamire, inkább kérjünk. Kérni, sőt koldulni sem szégyen, de lopni igen nagy szégyen.

4. Elődeitől örökölt ősi hibája a magyar népnek a széthúzás, a veszekedés, a perlekedés is.

A magyar nép alapjában türelmes; nehéz kizökkenteni egykedvű nyugalmából. Idegenektől, ellenfeleitől sokat el tud tűrni, de magyar testvéreivel nehezen tud megférni. Ezeknek legkisebb vélt vagy tényleges sértésére azonnal felfortyan és kész a parázs veszekedés, s az azt követő, sokszor hosszú évekig tartó harag.

Még a családi élet keretén belül is, ahol pedig a megértő szeretetnek kellene uralkodnia, tanyát üt a meg nem értés, a széthúzás, a veszekedés. Atya és gyermek között, testvér és testvér között szeretet helyett engesztelhetetlen gyűlölet kap lábra a veszekedések nyomán és útját állja a családi boldogságnak.

Hogy a szomszédok között mily gyakori a veszekedés, az ellenségeskedés és hogy ez sokszor milyen átkos helyzeteket teremt, kifejezésre juttatja a közmondás: Rossz szomszédság török átok. És ha nagyon rosszat akar valaki mondani haragosának,a zt mondja: Verjen meg az Isten rossz szomszéddal!

A veszekedés, viszálykodás következtében nem ritkán egy-egy község lakói két ellenséges táborra oszlanak, felborítják a békés nyugalmat és késhegyig menő harcot folytat egymás ellen a két tábor.

Egy Ipoly-menti faluban még a világháború előtt olyan gyűlöletes, sajnálatra méltó állapot uralkodott, hogy alkonyat után nem volt tanácsos kilépni az utcára, mert a túlsó sorról fegyver-golyó köszöntötte a kimerészkedőt. És ez az állapot tartott hosszú évtizedeken át. Milyen szomorú ez! Mennyi keserűség, mennyi boldogtalanság, hány elrontott élet késői zokogása festi alá sötét színekkel ezt az amúgy is Rembrandt-tónusú képet.

Igaz, vannak más heves vérmérsékletű népek is, de azok amilyen könnyen felhevülnek, épp oly könnyen és gyorsan le is csillapíthatók.

Konstantinápolyban egy meglepő jelenetnek voltam szemtanúja. 1911 júliusában történt, midőn a tűzvész elpusztította a város régi negyedének csaknem összes épületeit és hajléktalanná tett tízezreket, két ilyen hajléktalanná lett hatalmas szál török férfi szóváltásba keveredett. A vita mind hevesebbé vált közöttük és már-már verekedésre került a sor. Ekkor egy ősz szakállú török hozzájuk ment: nem szólt semmit, csak megérintette az egyik veszekedő fél vállát és mélyen a szemébe nézett, mire az leeresztette ütésre emelt karját, egy mélyet lélegzett, aztán megbékülése jeléül kezet nyújtott ellenfelének. Szent volt a béke.

No, hát próbálná meg valaki így lecsendesíteni a veszekedő magyarokat. Alighanem csattanós választ kapna tőlük.

Még gyakoribb a veszekedés, pörlekedés az örökösödés alkalmával. Testvérek, rokonok, kik egyébként békében éltek, a hagyatékon csaknem mindig összevesznek.

Nemrég olvastam egy újság tréfás rovatában a következőt: Két ismerős találkozik.
Meghalt már X? - kérdi az egyik.
Aligha - feleli a másik -, mert az örökösök még köszöntik egymást.

Sokszor egész csekélység miatt vesznek össze a hagyatékon és a világért sem engedne egyik fél sem. Csak azért sem! - ez a jelszavuk. Bíróság elé viszik az ügyet, s lesz belőle hosszú, évekig húzódó pör, aminek csak az ügyvédek látják a hasznát, mert a hagyaték rendesen az ő zsebükbe vándorol. Az örökösök nem kapnak semmit, ha ugyan még rá nem fizetnek.

Talán elég is a hibákból. Ezeket is csak azért hoztuk föl, hogy okuljunk belőlük, ha ugyan okulunk. Hej! De sokszor láttuk már kárát annak, hogy csökönyösen ragaszkodtunk hibáinkhoz és a saját kárunkon sem tudtunk okulni. Pedig: Más kárán tanul az okos és saját kárán tanul a - magyar. Hát okuljunk legalább a saját kárunkon!"

(Kincseskönyv. A Szent Ágoston-Társulat megbízásából szerkeszti: Bíró Lucián OSB. Galánta-Komárom, 1936. Szent Ágoston-Társulat-Metlesich Kálmán Könyvnyomdája. I. köt. 101-109. old.)

Nehéz megszólalni mindezek után. De talán kár is. Illetve mégis. Jurka atya szerint a hazugság, a hazudozás egyik fő hibánk. Nem állt egyedül felismerésével.

,,A hazudozási hajlam ma a legsötétebb szennyfolt a magyar jellemen. Pedig nem öröklött bűn (apáink nem hazudtak), a kisebbségtől tanultuk el kényszerűségből, hogy jobban védekezhessünk ellene. És ugyancsak eltanultuk. Nemcsak a gyermek hazudik ebben az országban, de (arcpirító valóság) a bajszos ember is, nemcsak a paraszt, maga a miniszter is. Az adott szó szentsége ismeretlen fogalom előttünk, holott létérdekek függnek az igazmondástól. A hazugság mindenesetre a legrútabb és legkártékonyabb folt az emberi jellemen s az újmagyarok legkardinálisabb bűne, hogy az nemzeti életünkben oly mély gyökeret eresztett."

Szemere György 1912-ben ,,Új Magyarország" címmel megjelent tanulmányából idéztem.

Száz szónak is egy a vége. Könnyű nekünk, mai magyaroknak, a címbeli kérdésre választ találnunk. Ugyanis eleink már megtették. A kérdés legfeljebb csak az, mikor számolunk le a fentebbi hibáinkkal végre?


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  ifj.Tompó László írásai  
Címkék: vendégszeretetét, legkardinálisabb, tulajdonságairól, leszoktathatjuk, mentegetőzésből, legkártékonyabb, ellenségeskedés, kényszerűségből, kidomborítottam, megbízhatóságát, becsületességét, fölharagították, igyekezetünkkel, magyarországon, védekezhessünk, lecsendesíteni, nekifeszítette, felismerésével, boldogtalanság, következtetést, káromkodásáért, csillapíthatók, kétségbeejtően, elszomorítóan, áradozásaimon, tehetségeiből, vérmérsékletű, káromkodásnak, ragaszkodtunk, ellenfeleitől, igazmondástól, hajszálgyökér, elszomorodtam, következtében, vendégoldalam, hajléktalanná, elmúlt évszázadban, német vagy, életadó humuszt, 1936-ban megjelent, egyes népek, legműveltebb nyugati, magyarok példátlan, magyar népnek, magyar népnél, műveltebb osztály, fiatal suhanc, érett férfiú, felületes idegen, következtetést vonja, magyarok –, káromkodó magyarok, Jurka József, Adjon Isten, Szent Ágoston-Társulat, Bíró Lucián OSB, Szent Ágoston-Társulat-Metlesich Kálmán Könyvnyomdája, Szemere György,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Parmezános tepsis krumpli
Sajtos,sonkás buci
Kemencés harcsa egészben
Hússal töltött tészta
SAJTSZÓSZOS TÉSZTA
GOFRI
Isteni Csörögefánk
Céklafőzelék almával-burgonyával
Kinder Tejszelet
Hideg őszibarack krémleves
még több recept
Véleményezd!
10.20. 19:33 Férfi kézilabda NB I - Nagy csatában nyert a Cegléd
10.20. 19:24 Vízilabda NB I - Fölényes szolnoki siker
10.20. 19:23 Trócsányi: Európában el kell kerülni a kettős mérce kialakulását
10.20. 19:13 Sokfelé ismét sűrű köd várható
10.20. 19:13 EU-csúcs/Brexit - Londoni stratégiai elemzők: a továbblépésről szóló decemb...
10.20. 18:53 Devizapiac - Kissé gyengült a forint
10.20. 18:43 Kós Károlynak és Bartha Miklósnak avattak szobrot a kolozsvári írisztelepi ...
10.20. 18:33 Iráni atomprogram - A francia védelmi miniszter az iráni atomalku fenntartá...
10.20. 18:26 Pótlóbusz közlekedik a jövő héten a 3-as villamos déli szakaszán
10.20. 18:13 Lakástűzben vesztette életét egy ember Vácon
Tudjátok ?
Hihetünk-e a szemünknek?
Van elég stadionunk ?
Fejtetű ellen mit lehet tenni? Serkéket hogyan lehet hatékonyan leszedni?
Hogyan lehet beállitani a Wiko tipusú androidos telefont, hogy a számitógép felismerje?
A régebbivel meg lehet-e újúlni?
még több kérdés
Blog Címkék
Mesélj nekem...  Sinka Éva  Margitkának szeretettel  Egy szép arc megöregszik  A férjed az az ember  Kun Magdolna  Mozzarellával töltött gomba pa...  csokoládé a szépségápolásban  Éva Barátnöm gyönyörű képe, kö...  A férjed az az ember  Lila rózsák  Szegények azok  Harmonia.......  Arany János – Rásüt az e...  Pitypang  H.Kohut Katalin: Haiku formák3...  Őszi erdő  Akkor is...  Arany János – Rásüt az e...  Halloween-es kép  Egy szép arc megöregszik  Szép napot kívánok!  Elmúlás  Pitypang  Szép gondolatok...  Mozzarellával töltött gomba pa...  H.Kohut Katalin:Szívem Tiéd.  Szép gondolatok...  Az idő  Csili - vili szép hölgy gif  Pitypang  Jó reggelt kívánok!  Őszi kép  Zavaros türelem---Vilhelem Mar...  Arany János – Névnapi go...  Hogyan szeresselek?  Kun Magdolna  Éva Barátnöm gyönyörű képe, kö...  Aradszky László családjával  Mama,,,  Mindenki saját szerencséjének....  MA MÁR ORBÁN MIGRÁNSOKAT DOBNA...  Olyan vagyok, mint az útszéli ...  Arany János – Névnapi go...  Tanít a természet...  Kodály Zoltán és az irodalom 9...  Rózsaszín rózsa  Éva Barátnöm gyönyörű képe, kö...  Látogatóim  Fatimai Szűzanya jelenés 100. ...  Klasszikus vegyes gyümölcsleve...  Hiába minden...  Szoríts magadhoz .  Kodály Zoltán és az irodalom 9...  Őszi keret  Csili - vili szép hölgy gif  Szép estét - pihentető - szép ...  jó éjszakát  Táncterem-----Vilhelem Margare...  Jó éjszakát!  " Az élet arról szól, hogy ...  Hova helyezzük a szereposztó d...  2017. október 17., keddi Napis...  Holdlány gif  Sík Sándor: Dáliák  Táncterem-----Vilhelem Margare...  Klasszikus vegyes gyümölcsleve...  Lila rózsák  Tanít a természet...  Horváth Imre : Október  Kutya bottal  Fekete István: Szarvasbőgésen  Olyan vagyok, mint az útszéli ...  H.Kohut Katalin:Szívem Tiéd.  Harmonia.......  Naplemente  Sárguló ősz...  Szép estét  Kèt cica  Sajátszerkesztésű képem  Png nő  Klasszikus vegyes gyümölcsleve...  Szép délutánt.  Sajátszerkesztésű képem  2017. október 17., keddi Napis...  Szarvas  Cukkinis tepsis krumpli  Csili - vili szép hölgy gif  Reményik Sándor: A völgy felet...  Szoríts magadhoz .  2017. október 17., keddi Napis...  Megtanultam megelégedni  Hagyj helyet a szívedben  Vajna Timi egy meztelen férfit...  Szép őszi napokat!  Naplemente  Táncterem-----Vilhelem Margare...  Arany János – Beálottam&...  Séta az erdőben  A kén alig ismert hatásai 
Bejegyzés Címkék
elmúlt évszázadban, német vagy, életadó humuszt, 1936-ban megjelent, egyes népek, legműveltebb nyugati, magyarok példátlan, magyar népnek, magyar népnél, műveltebb osztály, fiatal suhanc, érett férfiú, felületes idegen, következtetést vonja, magyarok &#8211, káromkodó magyarok, magyar mélyen, kocsis &#8211, fuvarost figyeltem, szegény párákat, cifrábbnál cifrább, olyan kacskaringós, istenverte gebéket, következő tréfűt, földműves békésen, lesújtó villám, szegény ember, földműves ökleit, ilyen káromkodás, következő esetem, hete jártam, dalmát partokat, kikötőben lázas, rakodó munkások, cattarói öböl, hátam mögött, hibátlanul stilizált, magyar szónak, szégyenletes káromkodásról, legtöbbször tréfából, hazug ember, hívők serege, düledező kerítés, gyalogjáró fölé, legtöbben szakítanak, gyümölcsöt &#8211, kevés búza-sást, házi nyulaknak, lopás bűnéről, okozott kárt, nyomó rudam, városba venni, lopott jószágon, parázs veszekedés, családi élet, megértő szeretetnek, veszekedések nyomán, családi boldogságnak, szomszédok között, békés nyugalmat, világháború előtt, túlsó sorról, állapot tartott, meglepő jelenetnek, tűzvész elpusztította, város régi, vita mind, egyik veszekedő, szemébe nézett, leeresztette ütésre, mélyet lélegzett, veszekedő magyarokat, örökösödés alkalmával, hagyatékon csaknem, újság tréfás, másik &#8211, ügyvédek látják, hagyaték rendesen, saját kárunkon, hazudozás egyik, hazudozási hajlam, legsötétebb szennyfolt, magyar jellemen, kisebbségtől tanultuk, gyermek hazudik, bajszos ember, hazugság mindenesetre, emberi jellemen, újmagyarok legkardinálisabb, nemzeti életünkben, címbeli kérdésre, kérdés legfeljebb, fentebbi hibáinkkal, vendégszeretetét, legkardinálisabb, tulajdonságairól, leszoktathatjuk, mentegetőzésből, legkártékonyabb, ellenségeskedés, kényszerűségből, , ,
2017.09 2017. Október 2017.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 40 db bejegyzés
e év: 1186 db bejegyzés
Összes: 22634 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5722
  • e Hét: 42340
  • e Hónap: 151697
  • e Év: 1811064
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.