Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Törőcsik Attila: Adventi elmélkedések a hitről
  2017-12-04 20:39:06, hétfő
 
   
  ,,A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,
és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés."

(Pál apostol)[1]Ez év során két alkalommal ért az a megtisztelő feladat, hogy Olvasóinkhoz szóló levelekben megoszthattam gondolataimat számomra fontos bölcseleti kérdésekről. Az első írás az erkölcs problematikáját boncolgatta­*, melyben a társadalmi moralitás tükrében kísérletet tettem a közösségi kapcsolatok törvényszerűségeinek, összefüggéseinek bemutatására. Ezt követte a szeretet kérdésköre**, mely már a szűkebb közösségi létet érintette, amelyben az egyén szerepe, belső attitűdjei is hangsúlyosabban jelentek meg. Jelen írásom tovább szűkíti azt a hatókört, mely még hangsúlyosabban az individuum intimebb szféráját érinti, szemben az eddig tárgyalt közösségi és az közvetlen emberi kapcsolatokat érintő kérdésekkel. Az adventi lelki felkészülés, majd a beteljesedő Születés misztériuma szinte megköveteli, hogy olyan témáról értekezzünk, mely a hitben teljesül ki.

A fent idézett Pál apostolnak a hitről vallott gondolata valójában teljesen lefedi a hitről alkotott elképzelésünket, mely definícióként is megállja helyét. A hit kérdése azonban az idézett írás keltezésénél jóval régebbre nyúlik vissza, ezért a teljesség kedvéért hasznos, ha a kezdetekhez nyúlunk vissza, továbbá tisztázzuk azokat a fogalmakat, értelmezési kereteket, melyek a hit kérdését illetően sok esetben téves elképzeléseknek lehetnek melegágyai.

Az antropológia továbbá a humánetológia mélységeiben foglalkozik az emberré válás olyan kérdéseivel is, mint a koraember és az őt körülvevő külvilág viszonya, ezt a kapcsolatot a hiedelemvilág köré építik. Mi is a hiedelem? A kutatók elképzelése azon feltételezésen alapul, hogy őseink a számukra megmagyarázhatatlan dolgokra - legyenek azok természeti jelenségek, betegségek stb. - nem találtak adekvát választ, így azok eredetét egy náluk nagyobb hatalomnak, erőnek tulajdonítottak. A hiedelem a bizonytalanság ellenszere, mely ,,határozott lelki állapotban, kétkedést nem ismerő meggyőződésben" [2] ölt testet, mely nem igényel bizonyítást vagy megkérdőjelezhetetlen igazolást tárgya létéről, előfordulási formáiról, motivációiról. Ha elfogadjuk ezt a magyarázatot, világossá válik, hogy a hiedelem lefedi az élet olyan területeit, mely határai nem írhatók körül, vagyis igen széles skálán mozognak a hiedelmek tárgyai, a hozzájuk fűződő kapcsolatok és vélekedések. A hiedelmek rugalmasak, ezért a később kialakuló kollektív meggyőződések primitív formáknak tekintették azokat, melyek mára a babona keretei közé szorultak.

Hol ér véget a hiedelem és hol kezdődnek a hit határai? A válasz bonyolultságát mutatja, hogy egyrészt nincs éles elválasztó vonal a hit és a hiedelem között, másrészt a két viselkedési forma függ az egyén percepcióitól, kulturális, kognitív, szellemi és mentális állapotától, így a ,,mettől-meddig" kérdésre nincs megnyugtató válasz. A nyelv azonban mankó lehet a hit megközelítő értelmezéséhez, hiszen egyazon evolúciós pályán indult el a hittel-hiedelemmel. Ha a hinni szónak a mindennapi használatából indulunk ki, talán érthetőbb kontextusba tudjuk helyezni a hit problematikáját. ,,A hit mindenekelőtt vélekedés. Aki így szól: azt hiszem, ezen azt érti, hogy noha nem tud biztosan valamit, de vélekedik felőle.[...] Ha valaki olyasvalamit mesél el nekem, ami egyébként hihetetlennek tűnne a számomra, végül azt válaszolom: elhiszem neked. Ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy tudomásom van az elmesélt tényről, hanem feltételezem az elmesélő őszinteségét. Megint csak nem tudok semmiről - különben nem lenne szükségem arra, hogy higgyek neki - de elfogadom a másik ember igazságát." [3] A hiszek neked, hiszek benne, elhiszem amit mondasz, hitet teszek mellette, sőt a hitel szavunk mind arról árulkodnak, hogy a bizalom is megjelenik a kifejezések mögött. Közös bennük, hogy a hit tárgya megfoghatatlan, anyagtalan, nem a tapasztalatokra és az érzéki benyomásukra épül, inkább túlnövi azokat, mondhatjuk, metapercepcióként működik. A hit tehát nem szorul bizonyításra, bár sokszor súrolja az irracionalitás határát, a hiedelemtől eltérően mégis szilárd alapokon nyugszik, mely leginkább a bizalomra épül.

Másik megközelítése az ember igazság iránti vágya, melyhez a hit ad erőt. Az igazság keresése és annak megtalálása, alkalmazása az emberiség legősibb vágya, mely a bizonytalanságot hivatott feloldani. ,,Az ember nem kezdené el annak keresését, amiről semmit sem tud, vagy teljesen elérhetetlennek tudja. Csak a válasz reménye tudja elindítani első lépéseit" - írja II. János Pál pápa enciklikájában [4]. A Szentatya a remény szót emeli be írásába, ami újabb adalékul szolgál a hit magyarázatához, hiszen a remény bizakodás egy távoli cél eléréséhez. Nem véletlen tehát, hogy a hitetlen ember egyben reményvesztett, mely állapot inkább tükrözi az emberi lét mélységeit, mint a harmonikus, bizonyosságokkal megerősített életet. Ez a mentális zavar jellemzi a ma emberét, aki paradox módon a ,,hiszem, ha látom" materialista, a tapinthatóra és láthatóra fókuszáló tapasztalására szűkíti le a hit lényegét, megfosztva azt misztériumától, vagyis ,,hite" a jelenre és csakis a földi dolgokra korlátozódik. Aki csak abban képes hinni, ami bizonyítást is nyer, magáról a hitről mond le, mert számára az igazsághoz vezető utat a bizalmatlanság, a türelmetlenség és a reménytelenség kövezi, kielégülést csak akkor érez, ha megcáfolhatatlan bizonyítékra lel kérdésére. A modernitás így megfosztotta az embert a több évezredes lelki cselekvésétől, leválasztotta a tudományról is a hitet, ezzel szemben új vallást alapított, melynek alappillére immár nem a bizalom, hanem a bizonyítás, az igazságnak pedig akkor van létjogosultsága, ha az egyben megfelel a valóságnak is, a valóság meghatározása azonban kevesek kezében koncentrálódik.

Nem lenne teljes a hitről történő eszmefuttatásunk, ha nem ejtenénk szót annak valláshoz fűződő viszonyáról. A vallást sokan a hittel azonosítják, ami nem fedi le e két fogalom ilyen szoros kapcsolatát. Míg a hit az egyén meggyőződésére korlátozódik, addig a vallás kollektív élmény, melynek alapja egy közösen elfogadott, elismert transzcendens létezéséről való meggyőződés, mely a hívő közösség magatartását, normáit, rítusait is szabályozza. ,,A vallás szent, vagyis elkülönített és tiltott dolgokra vonatkozó hiedelmek és gyakorlatok összefüggő rendszere, amely a híveket az egyháznak nevezett morális közösségbe egyesíti". [5] A keresztény vallás alapja az Atya mindenhatóságába vetett hit, Jézus létének, tanításainak feltétel nélküli elfogadása, mely által megváltozik a hívő attitűdje, életének, benne döntéseinek, a közösséghez és önmagához valóviszonyának alapját a hite tárgyának való alárendeltség jelenti. Kálvin szerint a hit ,,az, amellyel nem csak hisszük, hogy van Isten és Krisztus, hanem hiszünk Istenben és Krisztusban; Istent valósággal a mi Istenünknek és Krisztust Megváltónknak ismerjük el. Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak igaznak tartjuk mindazt, amit Istenről és Krisztusról olvasunk vagy hallunk, hanem minden reménységünket és bizodalmunkat az egy Istenbe és Krisztusba vetjük és ebben a tudatban úgy megerősödünk, hogy az Istennek irántunk való jóakarata felől semmit nem kételkedünk.[...] Eszerint az igaz hit, mely egyedül érdemli meg a keresztyén hit nevét, nem is más, mint a léleknek erős meggyőződése arról,, hogy az Isten igazsága (veritas), olyan kétségtelen, hogy lehetetlen be nem váltania mindazt, amiről Igéjében megmondotta, hogy meg fogja cselekedni".[6]

A vallásos hit a hívő embertől is megköveteli a külső aktivitást, erről szólnak Jakab apostol intelmei, miszerint ,,a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában[7]".

Bár a hívő ember számára a hit mindennapjainak szerves részét kell, hogy képezze, Advent még inkább arra késztet, hogy adjuk át magunkat a reménynek, hogy átérezhessük a Születés misztériumát és szilárd meggyőződésünkké váljon: ha hiszünk, a Megváltás részesei lehetünk.

2017. december 3.Források:

*Levél az Olvasóhoz, 2017. február (http://szozat.org/index.php/level-az-olvasohoz/10472-level-az-olvasohoz-2017-2-h o)

**Levél az Olvasóhoz, 2017. május (http://szozat.org/index.php/level-az-olvasohoz/11376-level-az-olvasohoz-2017-5-h o)

- 1.Pál apostol levele a zsidókhoz (11:1)
- 2.Katolikus Lexikon
- 3.Gerardus Van Der Leeuw: A vallás fenomenológiája (Osiris Kiadó, Budapest, 2001)
4.
- 5.Emile Durkheim: A vallási élet elemi formái (L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004, 53.o)
- 6.Kálvin János Institutiója 1536 (Stichting Hulp Ooost Europa, Budapest, 1995, 64. o)
- 7.Jakab apostol levele (2:17)


Forrás: Link


A SZÓZAT IRODALMI HAVILAP AKTUÁLIS SZÁMA: Link
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
Címkék: összefüggéseinek, megcáfolhatatlan, meggyőződésünkké, mindenhatóságába, eszmefuttatásunk, bizonyosságokkal, bizonytalanságot, elérhetetlennek, hangsúlyosabban, létjogosultsága, mindennapjainak, problematikáját, elképzeléseknek, valóviszonyának, elképzelésünket, tulajdonítottak, fenomenológiája, tapasztalatokra, bizalmatlanság, bizonytalanság, misztériumától, reménységünket, magyarázatához, feltételezésen, értelmezéséhez, reménytelenség, türelmetlenség, megfoghatatlan, enciklikájában, meggyőződésben, irracionalitás, meggyőződésére, bonyolultságát, koncentrálódik, reményvesztett, tapasztalására, remélt dolgokban, első írás, erkölcs problematikáját, társadalmi moralitás, közösségi kapcsolatok, szeretet kérdésköre**, szűkebb közösségi, egyén szerepe, individuum intimebb, eddig tárgyalt, közvetlen emberi, adventi lelki, beteljesedő Születés, hitben teljesül, fent idézett, hitről vallott, Törőcsik Attila, János Pál, Krisztust Megváltónknak, Katolikus Lexikon, Gerardus Van Der Leeuw, Osiris Kiadó, Emile Durkheim, Harmattan Kiadó, Kálvin János Institutiója, Stichting Hulp Ooost Europa, SZÓZAT IRODALMI HAVILAP AKTUÁLIS SZÁMA,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Lazac steak
Fokhagymás hal ropogós bundában
Citrommal sült hal zöldséges körettel
Zöldséges hal
Gyümölcskenyér
Hurkával töltött krumpli
RAKOTT HURKA
Rácponty diétásan
Paradicsomos halas tészta
Busafilé kertész módra
még több recept
Véleményezd!
01.18. 11:45 Négy velodrom épül Magyarországon
01.18. 11:45 Konferenciával indította a Corvinus Egyetem Kornai János kilencvenedik szül...
01.18. 11:45 Tizennyolc kiállító a hatodik Pécsi Csokoládé Karneválon
01.18. 11:38 Megtartotta záró ülését a Reformáció Emlékbizottság
01.18. 11:38 Mintegy 1,756 milliárd forintból újul meg a XVII. kerületi szakrendelő
01.18. 11:38 Szlovák és magyar erdészetek méhészeti együttműködése
01.18. 11:38 Kortárs dráma, gyermekdarab és balettpremier a Szegedi Nemzeti Színház febr...
01.18. 11:12 Cseh válogatott jobbátlövőt igazol a MOL-Pick Szeged
01.18. 11:12 Illegális bevándorlás - Valamelyest tovább csökkent a menedékkérők száma ta...
01.18. 11:12 FIFA-világranglista - Magyarország egy helyet rontva az 54.
Tudjátok ?
Ismertek szivritmuszavart kimutato készüléket ?
Amikor a kosokat nyírták, akkor milyen idő lehetett?
Egy globális cég elnök-vezére a mai napon 1,2 MILLIÁRD FORINTOT ajánlott fel a Klubrádiónak...
Kitől óvakodnál jobban:attól-e, aki túl sokat kérdez tőled, vagy attól-e, aki nem kérdez tő...
Akkor én most kilépek ?
még több kérdés
Blog Címkék
Anyukám vigyáz rám...  Birtalan Ferenc  Debrecennek is van már „...  Szeretett dr Gyökössy Endre mo...  Csodálatos állatvilág...  Szép délutánt  Edgar Allan Poe  Kellemes hétvégét  Kajtorné Gitka  Vers  Januári biztató!!!  Lelkiismeret  Szellőrózsa  Hold horoszkóp  Isten végtelen  Fenyvesben  Gondolatok...  A szer/etet  Szép pénteki napot kívánok!  Kata......SZERETETTEL  Téli kép!  Téli kép!  Vers  Sarkvidéki hideg Amerikában.....  hianyzik...  Aranyos png kutya  Csodálatos állatvilág...  Ha...  Tóth Ede: Jussak én eszedbe.  Debrecennek is van már „...  Téli kép!  A legény utat épít - fantázia  Szellőrózsa  Különleges fényviszonyok  Januári biztató!!!  Téli kép!  Png nő  Szép jó reggelt, kellemes pént...  Anyukám vigyáz rám...  Debrecennek is van már „...  Gyönyörű állatcsalád...  Köszöntelek sok szeretettel Ke...  Donnáról kaptam  Egy kis lustálkodás nekem sem ...  Kosztolányi Dezső  Kérések ...  Kellemes kávézást  Sàrga krókuszok  SCHRENK ÉVA: Van remény  2018. évi történelmi évforduló...  Szėp dėlutànt k...  Milyen fehér a világ!  Lys-Noir: Sellő-ének . . .  Csodálatos állatvilág...  Szép napot mindenkinek!  Téli kép!  Csodálatos állatvilág...  Bár merre jársz mondj el imát!  Esti kívánságom Neked ki benéz...  Egy kicsit más...  Világ  Gyertya  Téli kép!  Aranyos png kutya  Kajtorné Gitka  Bátorítás  Miklós Pénzár : Egymásra utal...  Adjatok nékünk a ti olajotokbó...  Bátorítás  OldTownPrague  OldTownPrague  Téli kép!  Sàrga krókuszok  Naplementében  Várnai Zseni: Rózsa  Egy kis lustálkodás nekem sem ...  Narancssárga rózsa  Kellemes kávézást  Frittata  Különleges fényviszonyok  Turul madár útra készül...Dáma...  Egyszerűen élni  Szėp dėlutànt k...  A lélek szabadsága és szolgasá...  Ady Endre  hianyzik...  OldTownPrague  Ha...  Egy idézet - 1910-ből  Donnáról kaptam  Horoszkóp  Szeretett dr Gyökössy Endre mo...  Gyönyörű állatcsalád...  Az igaz ember szíve...  Szép téli kép  Egy idézet - 1910-ből  OldTownPrague  Szép téli kép  Nagy István Attila  Román krémes 
Bejegyzés Címkék
remélt dolgokban, első írás, erkölcs problematikáját, társadalmi moralitás, közösségi kapcsolatok, szeretet kérdésköre**, szűkebb közösségi, egyén szerepe, individuum intimebb, eddig tárgyalt, közvetlen emberi, adventi lelki, beteljesedő Születés, hitben teljesül, fent idézett, hitről vallott, hitről alkotott, idézett írás, teljesség kedvéért, kezdetekhez nyúlunk, antropológia továbbá, humánetológia mélységeiben, emberré válás, hiedelemvilág köré, kutatók elképzelése, náluk nagyobb, bizonytalanság ellenszere, hiedelem lefedi, élet olyan, hiedelmek tárgyai, hozzájuk fűződő, hiedelmek rugalmasak, később kialakuló, babona keretei, válasz bonyolultságát, hiedelem között, egyén percepcióitól, nyelv azonban, hinni szónak, mindennapi használatából, elmesélt tényről, elmesélő őszinteségét, másik ember, hiszek neked, hitel szavunk, kifejezések mögött, érzéki benyomásukra, irracionalitás határát, hiedelemtől eltérően, bizalomra épül, ember igazság, igazság keresése, emberiség legősibb, bizonytalanságot hivatott, válasz reménye, remény szót, remény bizakodás, hitetlen ember, mentális zavar, földi dolgokra, hitről mond, igazsághoz vezető, reménytelenség kövezi, több évezredes, igazságnak pedig, egyben megfelel, valóság meghatározása, hitről történő, vallást sokan, hittel azonosítják, egyén meggyőződésére, vallás kollektív, közösen elfogadott, hívő közösség, vallás szent, egyháznak nevezett, keresztény vallás, hívő attitűdje, hite tárgyának, léleknek erős, hívő embertől, külső aktivitást, hívő ember, vallás fenomenológiája, vallási élet, összefüggéseinek, megcáfolhatatlan, meggyőződésünkké, mindenhatóságába, eszmefuttatásunk, bizonyosságokkal, bizonytalanságot, elérhetetlennek, hangsúlyosabban, létjogosultsága, mindennapjainak, problematikáját, elképzeléseknek, valóviszonyának, elképzelésünket, , ,
2017.12 2018. Január 2018.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 94 db bejegyzés
e év: 94 db bejegyzés
Összes: 23035 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2302
  • e Hét: 2302
  • e Hónap: 143413
  • e Év: 143413
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.