Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Törőcsik Attila: Adventi elmélkedések a hitről
  2017-12-04 20:39:06, hétfő
 
   
  ,,A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,
és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés."

(Pál apostol)[1]Ez év során két alkalommal ért az a megtisztelő feladat, hogy Olvasóinkhoz szóló levelekben megoszthattam gondolataimat számomra fontos bölcseleti kérdésekről. Az első írás az erkölcs problematikáját boncolgatta­*, melyben a társadalmi moralitás tükrében kísérletet tettem a közösségi kapcsolatok törvényszerűségeinek, összefüggéseinek bemutatására. Ezt követte a szeretet kérdésköre**, mely már a szűkebb közösségi létet érintette, amelyben az egyén szerepe, belső attitűdjei is hangsúlyosabban jelentek meg. Jelen írásom tovább szűkíti azt a hatókört, mely még hangsúlyosabban az individuum intimebb szféráját érinti, szemben az eddig tárgyalt közösségi és az közvetlen emberi kapcsolatokat érintő kérdésekkel. Az adventi lelki felkészülés, majd a beteljesedő Születés misztériuma szinte megköveteli, hogy olyan témáról értekezzünk, mely a hitben teljesül ki.

A fent idézett Pál apostolnak a hitről vallott gondolata valójában teljesen lefedi a hitről alkotott elképzelésünket, mely definícióként is megállja helyét. A hit kérdése azonban az idézett írás keltezésénél jóval régebbre nyúlik vissza, ezért a teljesség kedvéért hasznos, ha a kezdetekhez nyúlunk vissza, továbbá tisztázzuk azokat a fogalmakat, értelmezési kereteket, melyek a hit kérdését illetően sok esetben téves elképzeléseknek lehetnek melegágyai.

Az antropológia továbbá a humánetológia mélységeiben foglalkozik az emberré válás olyan kérdéseivel is, mint a koraember és az őt körülvevő külvilág viszonya, ezt a kapcsolatot a hiedelemvilág köré építik. Mi is a hiedelem? A kutatók elképzelése azon feltételezésen alapul, hogy őseink a számukra megmagyarázhatatlan dolgokra - legyenek azok természeti jelenségek, betegségek stb. - nem találtak adekvát választ, így azok eredetét egy náluk nagyobb hatalomnak, erőnek tulajdonítottak. A hiedelem a bizonytalanság ellenszere, mely ,,határozott lelki állapotban, kétkedést nem ismerő meggyőződésben" [2] ölt testet, mely nem igényel bizonyítást vagy megkérdőjelezhetetlen igazolást tárgya létéről, előfordulási formáiról, motivációiról. Ha elfogadjuk ezt a magyarázatot, világossá válik, hogy a hiedelem lefedi az élet olyan területeit, mely határai nem írhatók körül, vagyis igen széles skálán mozognak a hiedelmek tárgyai, a hozzájuk fűződő kapcsolatok és vélekedések. A hiedelmek rugalmasak, ezért a később kialakuló kollektív meggyőződések primitív formáknak tekintették azokat, melyek mára a babona keretei közé szorultak.

Hol ér véget a hiedelem és hol kezdődnek a hit határai? A válasz bonyolultságát mutatja, hogy egyrészt nincs éles elválasztó vonal a hit és a hiedelem között, másrészt a két viselkedési forma függ az egyén percepcióitól, kulturális, kognitív, szellemi és mentális állapotától, így a ,,mettől-meddig" kérdésre nincs megnyugtató válasz. A nyelv azonban mankó lehet a hit megközelítő értelmezéséhez, hiszen egyazon evolúciós pályán indult el a hittel-hiedelemmel. Ha a hinni szónak a mindennapi használatából indulunk ki, talán érthetőbb kontextusba tudjuk helyezni a hit problematikáját. ,,A hit mindenekelőtt vélekedés. Aki így szól: azt hiszem, ezen azt érti, hogy noha nem tud biztosan valamit, de vélekedik felőle.[...] Ha valaki olyasvalamit mesél el nekem, ami egyébként hihetetlennek tűnne a számomra, végül azt válaszolom: elhiszem neked. Ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy tudomásom van az elmesélt tényről, hanem feltételezem az elmesélő őszinteségét. Megint csak nem tudok semmiről - különben nem lenne szükségem arra, hogy higgyek neki - de elfogadom a másik ember igazságát." [3] A hiszek neked, hiszek benne, elhiszem amit mondasz, hitet teszek mellette, sőt a hitel szavunk mind arról árulkodnak, hogy a bizalom is megjelenik a kifejezések mögött. Közös bennük, hogy a hit tárgya megfoghatatlan, anyagtalan, nem a tapasztalatokra és az érzéki benyomásukra épül, inkább túlnövi azokat, mondhatjuk, metapercepcióként működik. A hit tehát nem szorul bizonyításra, bár sokszor súrolja az irracionalitás határát, a hiedelemtől eltérően mégis szilárd alapokon nyugszik, mely leginkább a bizalomra épül.

Másik megközelítése az ember igazság iránti vágya, melyhez a hit ad erőt. Az igazság keresése és annak megtalálása, alkalmazása az emberiség legősibb vágya, mely a bizonytalanságot hivatott feloldani. ,,Az ember nem kezdené el annak keresését, amiről semmit sem tud, vagy teljesen elérhetetlennek tudja. Csak a válasz reménye tudja elindítani első lépéseit" - írja II. János Pál pápa enciklikájában [4]. A Szentatya a remény szót emeli be írásába, ami újabb adalékul szolgál a hit magyarázatához, hiszen a remény bizakodás egy távoli cél eléréséhez. Nem véletlen tehát, hogy a hitetlen ember egyben reményvesztett, mely állapot inkább tükrözi az emberi lét mélységeit, mint a harmonikus, bizonyosságokkal megerősített életet. Ez a mentális zavar jellemzi a ma emberét, aki paradox módon a ,,hiszem, ha látom" materialista, a tapinthatóra és láthatóra fókuszáló tapasztalására szűkíti le a hit lényegét, megfosztva azt misztériumától, vagyis ,,hite" a jelenre és csakis a földi dolgokra korlátozódik. Aki csak abban képes hinni, ami bizonyítást is nyer, magáról a hitről mond le, mert számára az igazsághoz vezető utat a bizalmatlanság, a türelmetlenség és a reménytelenség kövezi, kielégülést csak akkor érez, ha megcáfolhatatlan bizonyítékra lel kérdésére. A modernitás így megfosztotta az embert a több évezredes lelki cselekvésétől, leválasztotta a tudományról is a hitet, ezzel szemben új vallást alapított, melynek alappillére immár nem a bizalom, hanem a bizonyítás, az igazságnak pedig akkor van létjogosultsága, ha az egyben megfelel a valóságnak is, a valóság meghatározása azonban kevesek kezében koncentrálódik.

Nem lenne teljes a hitről történő eszmefuttatásunk, ha nem ejtenénk szót annak valláshoz fűződő viszonyáról. A vallást sokan a hittel azonosítják, ami nem fedi le e két fogalom ilyen szoros kapcsolatát. Míg a hit az egyén meggyőződésére korlátozódik, addig a vallás kollektív élmény, melynek alapja egy közösen elfogadott, elismert transzcendens létezéséről való meggyőződés, mely a hívő közösség magatartását, normáit, rítusait is szabályozza. ,,A vallás szent, vagyis elkülönített és tiltott dolgokra vonatkozó hiedelmek és gyakorlatok összefüggő rendszere, amely a híveket az egyháznak nevezett morális közösségbe egyesíti". [5] A keresztény vallás alapja az Atya mindenhatóságába vetett hit, Jézus létének, tanításainak feltétel nélküli elfogadása, mely által megváltozik a hívő attitűdje, életének, benne döntéseinek, a közösséghez és önmagához valóviszonyának alapját a hite tárgyának való alárendeltség jelenti. Kálvin szerint a hit ,,az, amellyel nem csak hisszük, hogy van Isten és Krisztus, hanem hiszünk Istenben és Krisztusban; Istent valósággal a mi Istenünknek és Krisztust Megváltónknak ismerjük el. Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak igaznak tartjuk mindazt, amit Istenről és Krisztusról olvasunk vagy hallunk, hanem minden reménységünket és bizodalmunkat az egy Istenbe és Krisztusba vetjük és ebben a tudatban úgy megerősödünk, hogy az Istennek irántunk való jóakarata felől semmit nem kételkedünk.[...] Eszerint az igaz hit, mely egyedül érdemli meg a keresztyén hit nevét, nem is más, mint a léleknek erős meggyőződése arról,, hogy az Isten igazsága (veritas), olyan kétségtelen, hogy lehetetlen be nem váltania mindazt, amiről Igéjében megmondotta, hogy meg fogja cselekedni".[6]

A vallásos hit a hívő embertől is megköveteli a külső aktivitást, erről szólnak Jakab apostol intelmei, miszerint ,,a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában[7]".

Bár a hívő ember számára a hit mindennapjainak szerves részét kell, hogy képezze, Advent még inkább arra késztet, hogy adjuk át magunkat a reménynek, hogy átérezhessük a Születés misztériumát és szilárd meggyőződésünkké váljon: ha hiszünk, a Megváltás részesei lehetünk.

2017. december 3.Források:

*Levél az Olvasóhoz, 2017. február (http://szozat.org/index.php/level-az-olvasohoz/10472-level-az-olvasohoz-2017-2-h o)

**Levél az Olvasóhoz, 2017. május (http://szozat.org/index.php/level-az-olvasohoz/11376-level-az-olvasohoz-2017-5-h o)

- 1.Pál apostol levele a zsidókhoz (11:1)
- 2.Katolikus Lexikon
- 3.Gerardus Van Der Leeuw: A vallás fenomenológiája (Osiris Kiadó, Budapest, 2001)
4.
- 5.Emile Durkheim: A vallási élet elemi formái (L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004, 53.o)
- 6.Kálvin János Institutiója 1536 (Stichting Hulp Ooost Europa, Budapest, 1995, 64. o)
- 7.Jakab apostol levele (2:17)


Forrás: Link


A SZÓZAT IRODALMI HAVILAP AKTUÁLIS SZÁMA: Link
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
Címkék: összefüggéseinek, megcáfolhatatlan, meggyőződésünkké, mindenhatóságába, eszmefuttatásunk, bizonyosságokkal, bizonytalanságot, elérhetetlennek, hangsúlyosabban, létjogosultsága, mindennapjainak, problematikáját, elképzeléseknek, valóviszonyának, elképzelésünket, tulajdonítottak, fenomenológiája, tapasztalatokra, bizalmatlanság, bizonytalanság, misztériumától, reménységünket, magyarázatához, feltételezésen, értelmezéséhez, reménytelenség, türelmetlenség, megfoghatatlan, enciklikájában, meggyőződésben, irracionalitás, meggyőződésére, bonyolultságát, koncentrálódik, reményvesztett, tapasztalására, remélt dolgokban, első írás, erkölcs problematikáját, társadalmi moralitás, közösségi kapcsolatok, szeretet kérdésköre**, szűkebb közösségi, egyén szerepe, individuum intimebb, eddig tárgyalt, közvetlen emberi, adventi lelki, beteljesedő Születés, hitben teljesül, fent idézett, hitről vallott, Törőcsik Attila, János Pál, Krisztust Megváltónknak, Katolikus Lexikon, Gerardus Van Der Leeuw, Osiris Kiadó, Emile Durkheim, Harmattan Kiadó, Kálvin János Institutiója, Stichting Hulp Ooost Europa, SZÓZAT IRODALMI HAVILAP AKTUÁLIS SZÁMA,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.20. 21:49 Labdarúgó NB I - Bombagóllal vette el a Ferencváros veretlenségét a Puskás ...
10.20. 21:39 Labdarúgó NB I - Eredmények és tabella
10.20. 21:38 Szakértő: Manfred Weber esélyesebb a néppárti csúcsjelöltségre
10.20. 21:29 Labdarúgó NB I - Góllövőlista
10.20. 21:29 Egyesült Államok Nagydíja - A Ferrarik gyorsabbak voltak a Mercedeseknél
10.20. 21:08 Férfi vízilabda ob I - Könnyed OSC-győzelem
10.20. 20:49 Szünetel a vasúti közlekedés a váci vonalon
10.20. 20:48 Szakértő: a klímaváltozás is okozhatta a poloskainváziót
10.20. 20:38 Spanyol látványtervezőt és angol rendezőt díjaztak a szolnoki Alexandre Tra...
10.20. 20:18 Férfi kézilabda NB I - Egyik hazai csapat sem nyert
Tudjátok ?
Mi a megfejtés nr. 74 ?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
még több kérdés
Blog Címkék
Ferenc pápa: Ha nem szeretünk ...  Krisztus  Kereszténység  A világ arra való, hogy szép l...  Engedjük , hogy életünkre , sz...  Bonjour  A halál olyan súlyos veszteség  Kicsiny vízesésnél  Virágok csészében  Lenyugvó nap  Őszi kép  Aranyosi Ervin: Üzenet a nagyv...  Vidám szép napot !  Igazság  Erős hit  Tértágítás  Ó Mária! Nyugszik a nap, - va...  Parton  Kardvirágok  Gyenge hit  Pásztorok legyetek, ne kleriku...  Minden oké  Piros repülő  Aranyosi Ervin: Üzenet a nagyv...  Reményik Sándor: A menekülő  Aranyosi Ervin: Üzenet a nagyv...  Facebookon kaptam  Elbukás  Bibliai tantételek ismerete  Esőben  Engedjük , hogy életünkre , sz...  Esőben  Ő hordozza  Esőben  Őszi kép  Png nő  A magyar arról ismerkszik meg  Elmélkedés  Kardvirágok  Anyám  Hit  Tallóztam  Esőáztatta szerelmesek  Lobogó láng  Film  Váltós rózsa  Szèp estét kedves látoga...  Az Életerő megőrzésének mentál...  A gyógyulás útja  Mióta nem vagy eltűnt lelkembő...  Alkonyban  Áldd meg Istenem  Tallóztam  Rettegés  Az vagyok..............  Ha velem vagy, Uram  Mióta nem vagy eltűnt lelkembő...  Gyenge hit  Electronica  Facebookon kaptam  Gyenge hit  Ha velem vagy, Uram  Igazság  Parton  Áldd meg Istenem  Reményik Sándor: A menekülő  ooOoo  Klasszikus  Élő szentmise közvetítés Dévár...  Reményik Sándor: A menekülő  A wordbed átmenteni Holter vi...  Png nő  Aranyosi Ervin: Meglepem a vi...  Oktőber 17. Szerda  Néha, csak egyvalaki hiányzik  Gyenge hit  ooOoo  Vízhordó lány  Bibliai tantételek ismerete  Színes krókuszok  Vidám paraszt  Erős hit  Facebookon kaptam  Érzelmek  Aranyosi Ervin: Tiszta szívve...  Három karácsony gyermeke  Elmélkedés  Nekromanta  A szívbe örök nyomot hagy .  Klasszikus  Nő virágos fejdísszel  Érzelmek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hiányod fájdalom  Megrendülnek mind a hegyek  Facebookon kaptam  Elbukás  Duna parton  Lobogó láng 
Bejegyzés Címkék
remélt dolgokban, első írás, erkölcs problematikáját, társadalmi moralitás, közösségi kapcsolatok, szeretet kérdésköre**, szűkebb közösségi, egyén szerepe, individuum intimebb, eddig tárgyalt, közvetlen emberi, adventi lelki, beteljesedő Születés, hitben teljesül, fent idézett, hitről vallott, hitről alkotott, idézett írás, teljesség kedvéért, kezdetekhez nyúlunk, antropológia továbbá, humánetológia mélységeiben, emberré válás, hiedelemvilág köré, kutatók elképzelése, náluk nagyobb, bizonytalanság ellenszere, hiedelem lefedi, élet olyan, hiedelmek tárgyai, hozzájuk fűződő, hiedelmek rugalmasak, később kialakuló, babona keretei, válasz bonyolultságát, hiedelem között, egyén percepcióitól, nyelv azonban, hinni szónak, mindennapi használatából, elmesélt tényről, elmesélő őszinteségét, másik ember, hiszek neked, hitel szavunk, kifejezések mögött, érzéki benyomásukra, irracionalitás határát, hiedelemtől eltérően, bizalomra épül, ember igazság, igazság keresése, emberiség legősibb, bizonytalanságot hivatott, válasz reménye, remény szót, remény bizakodás, hitetlen ember, mentális zavar, földi dolgokra, hitről mond, igazsághoz vezető, reménytelenség kövezi, több évezredes, igazságnak pedig, egyben megfelel, valóság meghatározása, hitről történő, vallást sokan, hittel azonosítják, egyén meggyőződésére, vallás kollektív, közösen elfogadott, hívő közösség, vallás szent, egyháznak nevezett, keresztény vallás, hívő attitűdje, hite tárgyának, léleknek erős, hívő embertől, külső aktivitást, hívő ember, vallás fenomenológiája, vallási élet, összefüggéseinek, megcáfolhatatlan, meggyőződésünkké, mindenhatóságába, eszmefuttatásunk, bizonyosságokkal, bizonytalanságot, elérhetetlennek, hangsúlyosabban, létjogosultsága, mindennapjainak, problematikáját, elképzeléseknek, valóviszonyának, elképzelésünket, , ,
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 1146 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 733
  • e Hét: 733
  • e Hónap: 95305
  • e Év: 1843671
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.