Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Törőcsik Attila: Adventi elmélkedések a hitről
  2017-12-04 20:39:06, hétfő
 
   
  ,,A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,
és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés."

(Pál apostol)[1]Ez év során két alkalommal ért az a megtisztelő feladat, hogy Olvasóinkhoz szóló levelekben megoszthattam gondolataimat számomra fontos bölcseleti kérdésekről. Az első írás az erkölcs problematikáját boncolgatta­*, melyben a társadalmi moralitás tükrében kísérletet tettem a közösségi kapcsolatok törvényszerűségeinek, összefüggéseinek bemutatására. Ezt követte a szeretet kérdésköre**, mely már a szűkebb közösségi létet érintette, amelyben az egyén szerepe, belső attitűdjei is hangsúlyosabban jelentek meg. Jelen írásom tovább szűkíti azt a hatókört, mely még hangsúlyosabban az individuum intimebb szféráját érinti, szemben az eddig tárgyalt közösségi és az közvetlen emberi kapcsolatokat érintő kérdésekkel. Az adventi lelki felkészülés, majd a beteljesedő Születés misztériuma szinte megköveteli, hogy olyan témáról értekezzünk, mely a hitben teljesül ki.

A fent idézett Pál apostolnak a hitről vallott gondolata valójában teljesen lefedi a hitről alkotott elképzelésünket, mely definícióként is megállja helyét. A hit kérdése azonban az idézett írás keltezésénél jóval régebbre nyúlik vissza, ezért a teljesség kedvéért hasznos, ha a kezdetekhez nyúlunk vissza, továbbá tisztázzuk azokat a fogalmakat, értelmezési kereteket, melyek a hit kérdését illetően sok esetben téves elképzeléseknek lehetnek melegágyai.

Az antropológia továbbá a humánetológia mélységeiben foglalkozik az emberré válás olyan kérdéseivel is, mint a koraember és az őt körülvevő külvilág viszonya, ezt a kapcsolatot a hiedelemvilág köré építik. Mi is a hiedelem? A kutatók elképzelése azon feltételezésen alapul, hogy őseink a számukra megmagyarázhatatlan dolgokra - legyenek azok természeti jelenségek, betegségek stb. - nem találtak adekvát választ, így azok eredetét egy náluk nagyobb hatalomnak, erőnek tulajdonítottak. A hiedelem a bizonytalanság ellenszere, mely ,,határozott lelki állapotban, kétkedést nem ismerő meggyőződésben" [2] ölt testet, mely nem igényel bizonyítást vagy megkérdőjelezhetetlen igazolást tárgya létéről, előfordulási formáiról, motivációiról. Ha elfogadjuk ezt a magyarázatot, világossá válik, hogy a hiedelem lefedi az élet olyan területeit, mely határai nem írhatók körül, vagyis igen széles skálán mozognak a hiedelmek tárgyai, a hozzájuk fűződő kapcsolatok és vélekedések. A hiedelmek rugalmasak, ezért a később kialakuló kollektív meggyőződések primitív formáknak tekintették azokat, melyek mára a babona keretei közé szorultak.

Hol ér véget a hiedelem és hol kezdődnek a hit határai? A válasz bonyolultságát mutatja, hogy egyrészt nincs éles elválasztó vonal a hit és a hiedelem között, másrészt a két viselkedési forma függ az egyén percepcióitól, kulturális, kognitív, szellemi és mentális állapotától, így a ,,mettől-meddig" kérdésre nincs megnyugtató válasz. A nyelv azonban mankó lehet a hit megközelítő értelmezéséhez, hiszen egyazon evolúciós pályán indult el a hittel-hiedelemmel. Ha a hinni szónak a mindennapi használatából indulunk ki, talán érthetőbb kontextusba tudjuk helyezni a hit problematikáját. ,,A hit mindenekelőtt vélekedés. Aki így szól: azt hiszem, ezen azt érti, hogy noha nem tud biztosan valamit, de vélekedik felőle.[...] Ha valaki olyasvalamit mesél el nekem, ami egyébként hihetetlennek tűnne a számomra, végül azt válaszolom: elhiszem neked. Ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy tudomásom van az elmesélt tényről, hanem feltételezem az elmesélő őszinteségét. Megint csak nem tudok semmiről - különben nem lenne szükségem arra, hogy higgyek neki - de elfogadom a másik ember igazságát." [3] A hiszek neked, hiszek benne, elhiszem amit mondasz, hitet teszek mellette, sőt a hitel szavunk mind arról árulkodnak, hogy a bizalom is megjelenik a kifejezések mögött. Közös bennük, hogy a hit tárgya megfoghatatlan, anyagtalan, nem a tapasztalatokra és az érzéki benyomásukra épül, inkább túlnövi azokat, mondhatjuk, metapercepcióként működik. A hit tehát nem szorul bizonyításra, bár sokszor súrolja az irracionalitás határát, a hiedelemtől eltérően mégis szilárd alapokon nyugszik, mely leginkább a bizalomra épül.

Másik megközelítése az ember igazság iránti vágya, melyhez a hit ad erőt. Az igazság keresése és annak megtalálása, alkalmazása az emberiség legősibb vágya, mely a bizonytalanságot hivatott feloldani. ,,Az ember nem kezdené el annak keresését, amiről semmit sem tud, vagy teljesen elérhetetlennek tudja. Csak a válasz reménye tudja elindítani első lépéseit" - írja II. János Pál pápa enciklikájában [4]. A Szentatya a remény szót emeli be írásába, ami újabb adalékul szolgál a hit magyarázatához, hiszen a remény bizakodás egy távoli cél eléréséhez. Nem véletlen tehát, hogy a hitetlen ember egyben reményvesztett, mely állapot inkább tükrözi az emberi lét mélységeit, mint a harmonikus, bizonyosságokkal megerősített életet. Ez a mentális zavar jellemzi a ma emberét, aki paradox módon a ,,hiszem, ha látom" materialista, a tapinthatóra és láthatóra fókuszáló tapasztalására szűkíti le a hit lényegét, megfosztva azt misztériumától, vagyis ,,hite" a jelenre és csakis a földi dolgokra korlátozódik. Aki csak abban képes hinni, ami bizonyítást is nyer, magáról a hitről mond le, mert számára az igazsághoz vezető utat a bizalmatlanság, a türelmetlenség és a reménytelenség kövezi, kielégülést csak akkor érez, ha megcáfolhatatlan bizonyítékra lel kérdésére. A modernitás így megfosztotta az embert a több évezredes lelki cselekvésétől, leválasztotta a tudományról is a hitet, ezzel szemben új vallást alapított, melynek alappillére immár nem a bizalom, hanem a bizonyítás, az igazságnak pedig akkor van létjogosultsága, ha az egyben megfelel a valóságnak is, a valóság meghatározása azonban kevesek kezében koncentrálódik.

Nem lenne teljes a hitről történő eszmefuttatásunk, ha nem ejtenénk szót annak valláshoz fűződő viszonyáról. A vallást sokan a hittel azonosítják, ami nem fedi le e két fogalom ilyen szoros kapcsolatát. Míg a hit az egyén meggyőződésére korlátozódik, addig a vallás kollektív élmény, melynek alapja egy közösen elfogadott, elismert transzcendens létezéséről való meggyőződés, mely a hívő közösség magatartását, normáit, rítusait is szabályozza. ,,A vallás szent, vagyis elkülönített és tiltott dolgokra vonatkozó hiedelmek és gyakorlatok összefüggő rendszere, amely a híveket az egyháznak nevezett morális közösségbe egyesíti". [5] A keresztény vallás alapja az Atya mindenhatóságába vetett hit, Jézus létének, tanításainak feltétel nélküli elfogadása, mely által megváltozik a hívő attitűdje, életének, benne döntéseinek, a közösséghez és önmagához valóviszonyának alapját a hite tárgyának való alárendeltség jelenti. Kálvin szerint a hit ,,az, amellyel nem csak hisszük, hogy van Isten és Krisztus, hanem hiszünk Istenben és Krisztusban; Istent valósággal a mi Istenünknek és Krisztust Megváltónknak ismerjük el. Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak igaznak tartjuk mindazt, amit Istenről és Krisztusról olvasunk vagy hallunk, hanem minden reménységünket és bizodalmunkat az egy Istenbe és Krisztusba vetjük és ebben a tudatban úgy megerősödünk, hogy az Istennek irántunk való jóakarata felől semmit nem kételkedünk.[...] Eszerint az igaz hit, mely egyedül érdemli meg a keresztyén hit nevét, nem is más, mint a léleknek erős meggyőződése arról,, hogy az Isten igazsága (veritas), olyan kétségtelen, hogy lehetetlen be nem váltania mindazt, amiről Igéjében megmondotta, hogy meg fogja cselekedni".[6]

A vallásos hit a hívő embertől is megköveteli a külső aktivitást, erről szólnak Jakab apostol intelmei, miszerint ,,a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában[7]".

Bár a hívő ember számára a hit mindennapjainak szerves részét kell, hogy képezze, Advent még inkább arra késztet, hogy adjuk át magunkat a reménynek, hogy átérezhessük a Születés misztériumát és szilárd meggyőződésünkké váljon: ha hiszünk, a Megváltás részesei lehetünk.

2017. december 3.Források:

*Levél az Olvasóhoz, 2017. február (http://szozat.org/index.php/level-az-olvasohoz/10472-level-az-olvasohoz-2017-2-h o)

**Levél az Olvasóhoz, 2017. május (http://szozat.org/index.php/level-az-olvasohoz/11376-level-az-olvasohoz-2017-5-h o)

- 1.Pál apostol levele a zsidókhoz (11:1)
- 2.Katolikus Lexikon
- 3.Gerardus Van Der Leeuw: A vallás fenomenológiája (Osiris Kiadó, Budapest, 2001)
4.
- 5.Emile Durkheim: A vallási élet elemi formái (L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004, 53.o)
- 6.Kálvin János Institutiója 1536 (Stichting Hulp Ooost Europa, Budapest, 1995, 64. o)
- 7.Jakab apostol levele (2:17)


Forrás: Link


A SZÓZAT IRODALMI HAVILAP AKTUÁLIS SZÁMA: Link
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
Címkék: összefüggéseinek, megcáfolhatatlan, meggyőződésünkké, mindenhatóságába, eszmefuttatásunk, bizonyosságokkal, bizonytalanságot, elérhetetlennek, hangsúlyosabban, létjogosultsága, mindennapjainak, problematikáját, elképzeléseknek, valóviszonyának, elképzelésünket, tulajdonítottak, fenomenológiája, tapasztalatokra, bizalmatlanság, bizonytalanság, misztériumától, reménységünket, magyarázatához, feltételezésen, értelmezéséhez, reménytelenség, türelmetlenség, megfoghatatlan, enciklikájában, meggyőződésben, irracionalitás, meggyőződésére, bonyolultságát, koncentrálódik, reményvesztett, tapasztalására, remélt dolgokban, első írás, erkölcs problematikáját, társadalmi moralitás, közösségi kapcsolatok, szeretet kérdésköre**, szűkebb közösségi, egyén szerepe, individuum intimebb, eddig tárgyalt, közvetlen emberi, adventi lelki, beteljesedő Születés, hitben teljesül, fent idézett, hitről vallott, Törőcsik Attila, János Pál, Krisztust Megváltónknak, Katolikus Lexikon, Gerardus Van Der Leeuw, Osiris Kiadó, Emile Durkheim, Harmattan Kiadó, Kálvin János Institutiója, Stichting Hulp Ooost Europa, SZÓZAT IRODALMI HAVILAP AKTUÁLIS SZÁMA,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.01. 08:41 Választás 2018 - Az NVB 187 megfigyelőt vett nyilvántartásba az országgyűlé...
04.01. 08:01 Választás 2018 - Egy hét múlva lesz az országgyűlési választás
04.01. 07:40 Választás 2018 - Kormányszóvivő: összehangolt megtörési kísérlet indult Mag...
04.01. 07:04 Tűz ütött ki egy szarvasi tollfeldolgozóban
04.01. 07:04 Heti makronaptár - Kevés adat jelenik meg április első hetében
04.01. 07:04 Csökkenő forgalomban gyengült a BUX a héten
03.31. 22:33 Férfi vízilabda Eurokupa - Egygólos előnyben a Ferencváros a döntőben
03.31. 22:03 Férfi vízilabda BL - A Szolnok és az OSC is kikapott Olaszországban
03.31. 21:53 Jégkorong Erste Liga - A MAC története első diadalát aratta
03.31. 21:43 Szakértő: tárgyalásokkal meg lehetett volna előzni a katalán válságot
Tudjátok ?
A Kúria kimondta, hogy törvénytelen volt a kettős állampolgárok szervezett szavaztatása!?
Akkor is ilyen népszerű lenne Soros a balosok körében, ha Orbán mellett lobbizna?
Ki az írója és mi a mű címe?
Aki épp érettségi, vagy valamilyen vizsga előtt áll esetleg tudna segíteni Ady verselemzésb...
Kell-e nekünk arab tavasz?
még több kérdés
Blog Címkék
Érints meg ...  Keresztény vers-NÉMELY TAVASZI...  Őszintén  Szép gondolatok...  Keresztfiam emlékére 1969 05 ...  Ébredj fel hajnal, hát hozd el...  tavasz  Ludi Delfino  Tallóztam  Albert Samain - A bacchánsnő  Szentháromság  Losonczy László: Legátus dal .  Barcza Bernadett  Ludi Delfino  Ludi Delfino  Sevilla - Barcelona 0:5 - Spa...  Könyörgés  Ébredj fel hajnal, hát hozd el...  Kaptam -közreadom...  Kellemes délutánt  Szėp francia kėp  Érints meg ...  Virágözön Április  Julius Slowac: Százszorszépk  Reményik Sándor::Gyopár  Tallóztam  A kegyelem nem örökség  Bartalis János  Tulipánok  ....az örök szabályt...  Keresztény vers -UNOKA-VALLATÓ  Látogatóim  Furcsa szokások a japánoknál  Túrógombóc zsemlemorzsa nélkül  tavasz  Tallóztam  Kellemes napot  Janikovszky Éva legszebb gondo...  Kellemes délutánt  Leszel-e?  Döntsd el magad  Ludi Delfino  Fantasy station  Váci Mihály  Isten  Tulipánok  Bartalis János  Viharos április...  tavasz  Dinoszaurusz-lábnyomokat talál...  Szép kép  Barcs János  Üdvözletem  Ludi Delfino  A teremtés titka  Szép gondolatok...  Jó éjszakát  A szeretet  Julius Slowac: Százszorszépk  Szép kép  Jó éjszakát!  Tulipánok  Kövek között  Nincs Cím  Dudás Sándor: A csönd hangjai  Péter Erika: Merülés  Ludi Delfino  Szėp estėt látogatói...  Keresztény vers-NÉMELY TAVASZI...  Záporok, zivatarok jönnek a ny...  Tallóztam  Szép estét kívánok mindenkinek...  Jó reggelt , szép napot  Ludi Delfino  Töltött mézes krémes egyszerűe...  Lányi Viktor: A fakir.  Baranyi Ferenc: Nem tudom Nem...  Szép kép  Szóval ez lenne a szeretet eze...  Png nő  Albert Samain – Zene mel...  Kosztolányi Dezső  Kovács Daniela  Tallóztam  Tallóztam  A szeretet  Ludi Delfino  Vidám, szép napot  Mindenki!  Töltött mézes krémes egyszerűe...  Szép kép  Mai képeslapom  Szép gondolatok...  Könyörgés  Bárd Miklós  Őszintén  Albert Samain - Az infánsnő  Kosztolányi Dezső  Dinoszaurusz-lábnyomokat talál...  Mai evangélium – 2018. á... 
Bejegyzés Címkék
remélt dolgokban, első írás, erkölcs problematikáját, társadalmi moralitás, közösségi kapcsolatok, szeretet kérdésköre**, szűkebb közösségi, egyén szerepe, individuum intimebb, eddig tárgyalt, közvetlen emberi, adventi lelki, beteljesedő Születés, hitben teljesül, fent idézett, hitről vallott, hitről alkotott, idézett írás, teljesség kedvéért, kezdetekhez nyúlunk, antropológia továbbá, humánetológia mélységeiben, emberré válás, hiedelemvilág köré, kutatók elképzelése, náluk nagyobb, bizonytalanság ellenszere, hiedelem lefedi, élet olyan, hiedelmek tárgyai, hozzájuk fűződő, hiedelmek rugalmasak, később kialakuló, babona keretei, válasz bonyolultságát, hiedelem között, egyén percepcióitól, nyelv azonban, hinni szónak, mindennapi használatából, elmesélt tényről, elmesélő őszinteségét, másik ember, hiszek neked, hitel szavunk, kifejezések mögött, érzéki benyomásukra, irracionalitás határát, hiedelemtől eltérően, bizalomra épül, ember igazság, igazság keresése, emberiség legősibb, bizonytalanságot hivatott, válasz reménye, remény szót, remény bizakodás, hitetlen ember, mentális zavar, földi dolgokra, hitről mond, igazsághoz vezető, reménytelenség kövezi, több évezredes, igazságnak pedig, egyben megfelel, valóság meghatározása, hitről történő, vallást sokan, hittel azonosítják, egyén meggyőződésére, vallás kollektív, közösen elfogadott, hívő közösség, vallás szent, egyháznak nevezett, keresztény vallás, hívő attitűdje, hite tárgyának, léleknek erős, hívő embertől, külső aktivitást, hívő ember, vallás fenomenológiája, vallási élet, összefüggéseinek, megcáfolhatatlan, meggyőződésünkké, mindenhatóságába, eszmefuttatásunk, bizonyosságokkal, bizonytalanságot, elérhetetlennek, hangsúlyosabban, létjogosultsága, mindennapjainak, problematikáját, elképzeléseknek, valóviszonyának, elképzelésünket, , ,
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 140 db bejegyzés
e év: 508 db bejegyzés
Összes: 23449 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1067
  • e Hét: 28434
  • e Hónap: 191235
  • e Év: 846291
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.