Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Boros Béla: Lajta-Bánság története
  2018-06-08 20:07:07, péntek
 
   
  1921.augusztus1.-én, a következô hirdetmény jelent meg Nyugat-Magyarország városainak közterein; "An die Bewohner des Burgenlandes! Nyugatmagyarország lakosságához! ..A trianoni békeszerzôdés határozmányai keresztülvitelének értelmében, Nyugatmagyarország területe Ausztriának adandó át.

A soproni Szövetségi Katonai Bizottság és a járások székhelyeire kiküldött antant-tisztek, a csatlakozás keresztülvitelével vannak megbízva. 1921.augusztus hó 23.-án O-órától kezdôdôen, 1921 szeptember hó 6.- án 24-óráig, a Szövetségi Katonai Bizottságtól Sopronban és ennek felhatalmazása folytán az antant tisztektôl, kik a Szövetségi Katonai Bizottságot képviselik, kibocsátandó összes rendeletek az elcsatolandó területek összes polgári és katonai hatóságaira kötelezô erejüek. Nyugatmagyarország felségjogát Magyarország az antantnak és az antant Ausztriának 1921 augusztus 29.-én 16 órakor adja át.
Ezen felhivásnak hirdetésétôl kezdve mindennemû csoportosulás, valamint gyûlések megtartása tilos. Sopron,1921. augusztus 1.-én

A Szövetségi Katonai Bizottság."

Igy "kezdôdött" és vált ismertté, az elötte a soha nem hallott fogalom;-BURGENLAND !

Ennek elôzménye, a szégyenletes trianoni békeparancs. Ausztriában az akkori kormányzat, baloldali - szociáldemokrata- volt. Eszükbe sem jutott,hogy a megcsonkított Magyarországból ôk is kaphatnak egy részt egészen addig, mig Benesék szinte felszólitva ôket, étvágyat nem csináltak ehhez. Még ekkor is szinte csak az utolsó pillanatban kérték "a Nyugat-Magyarország"-i részeket.

A Népszövetség döntése szerint két "zóna" szerint kellett a magyaroknak e területet átadni:

-Az "A"-zóna a Lajta-Fertômeggyes, Ágfalva, Doborján, Borisfalva, Felsôpulya, Németszentgrót, Gáborfalva, Vasjobbágyi, Gyepüfüzes, Rábakeresztúr, Rába-partig és ettôl Ny.-ra esô területek.

-A "B"-zóna az ettôl a vonaltól Keletre esô terület - Sopron, Ágfalva, Bánfalva, Fertôrákos, Horka, Boz, Balf, Nagycenk, Kópháza és közigazgatási területei.

Augusztus 28-án -a hirdetménynek megfelelôen-, az OSTENBURG zászlóalj az "A"-zónából bevonta egységeit, és Sopron-Kismarton térség felé vonult. Dél körül az osztrák csendôrség Berg - Buck - Ebenfurt - Bécsujhely -Kirschlag - Hartberg - Burgen - Furstenfeld - Fehring felôl átlépte a határt, az "A"- zóna átvételére. Sopronban a bevonuló alakulatokat, az utcára kitóduló lakosság fogadta. Korabeli újság szerint; ."a muzsika egyre közeledett. A kapun kiáradó nép a Széchenyi-tér felé tódult. A visszavonuló 2. zászlóalj érkezett Kismartonból. Elôl a zenekar, majd Ostenburg ôrnagy és törzse. Utánnuk szívdobbantó fegyelemmel a 4 csendôrszázad. Az Antant-misszió tisztjei -akik a terület átadását ellenôrizték-, érdeklôdve nézték a fegyelmezett hadat, mely precizen hajtotta végre a kiürítési parancsot. Egyetlen arcon sincs indulat, a sorok zsinóregyenesek, a puskaszíjjak feszesek, a menet - ütem egyenletes mint az óramû.. Ekkor távoli kiáltásokat hallunk; - Tûzharc Ágfalva, Somfalva felôl! "

Igy kezdôdött az a két hónapos kálvária, melyben százezrek örlôdtek percrôl-percre; - magyar maradhat-e, vagy osztrák lesz? Tény, hogy az "A" zónába bevonuló osztrákokat Ágfalván, fegyveresek támadták meg. Felszedték a vasúti síneket, és tûz alatt tartották a Ágfalvát.
Az osztrákok visszavonultak és a misszió jelentése szerint; - "Ostenburg a tûzharc hirére erôs különítményt küldött a rend helyreállitására a már kiürített Ágfalvára, és a rendet helyreállította. Ágfalva, így vált világeseménnyé! Nevét szinte minden valamirevaló újság idézte. Ez volt a kezdete annak a csodás - a magyar nemzeti történet példái közt számon tartott - népakarati megnyilvánulásnak, melyet mélltatlanul mellôzött s mellôz, a korabeli és a mai történetirásunk is.

A hír hallatán a határôr - terület lakói is fegyvert fogtak, mikor az osztrák csendôrség mögött feltûntek az osztrákok vörös zászlókkal, és szakszervezeti agitátoraikkal. E vidék lakói, évezred óta a határvidéket védték, harcban edzett nép volt, s élénken emlékeztek Kun Béla és társai "tetteire" melybôl elegük volt. E napon Pinkafôn - horvát parasztok segitségéve l-, véres csata volt. De Királyhidán, Szentgotthárdon és Rábakeresztúron is.

Az Antant-misszió, a magyar kormányt tette felelôssé a történtekért , amit a kormány elutasitott azzal, ... "hogy tarthatná fel a rendet ott, ahol már az Antant katonai - missziója átvette a területet.", és ezért a missziót tette felelössé ! Igazi politikai mesterhúzás volt!

A misszió -katonai erô hiányában- felkérte a magyar kormányt, hogy a leszerelt reguláris alakulataival állitsa vissza a közrendet. Sigray Antal kormánybiztos ezért parancsot kapott a kormánytól a rend fentartására. Igy azok az alakulatok akiket hivatalosan leszereltek, a misszió ellenôrzése mellett a fegyverraktárakból megkapták fegyverüket és felszerelésüket, a parancs és - a misszió kérése szerint.

Emlékezzünk meg Baracsi László kecskeméti gazdáról, aki Ágfalvánál elsônek adta életét Ny- Magyarországért...

Augusztus 29.-i újsághir; - "Sigray beszüntette Ny-Magyarország kiürítését". Ugyanakkor a városparancsnok hirdetménye;

"A fôkormánybiztos rendeletére a város parancsnokságát átvettem. Elrendelem, hogy minden idegen, nem soproni illetôségü itt tartózkodó férfi, a 48-as laktanyában f.hó 29-én 18-óráig jelentkezzék. Sopron, 1921. augusztus 28. Ostenburg s.k. ôrnagy, Városparancsnok ".

Külföldi lapok kb. 8000 emberrôl beszéltek, akik fegyverrel állták útját az osztrákoknak. A misszió közel 10000 fôs csapategységet jelzett, szerintük ekkora alakulat szükséges ahhoz,hogy az elmult napok összecsapásait bárki kezdeményezze és végrehajtsa. Korabeli naplókból ismert, hogy ezek a mindenre elszánt hazafiak, alig voltak 300-an...De az elsô hirek után, az egész országból özönlöttek az önkéntesek..
Szombathelyre, Felsôôrre, már másnap 4 teherautóval érkeztek. A katonai miszió bazáratta ôket a tüzoltószertárba. Ekkor Erdôdy gróf -a helyi tûzoltó parancsnok-, tûz ürügye alatt meghúzatta a harangokat, s a bezárt csoport percek mulva a környék erdeibôl nevetett, hogy a francia tisztek hogyan teszik tûvé értük a környéket.

Az egész akció mögött, vélhetôen két hazafi állt;- gróf SIGRAY ANTAL , a kormány részérôl delegált fôkormánybiztos, akit a misszió márványarcú diplomataként jellemzett. Mindvégig állta a misszió támadásait, türelmét soha el nem vesztette. A másik dr. ZSEMBERY fôispán volt, aki sajátos stratégiával harcolt. Míg az Antant-misszió férjei tanácskoztak, addig egy megyehajdú tucatszámra vitte a virágcsokrokat a missziós tisztek feleségeinek...Mint minden dipolmata, ô is tudta; - a csaták nem mindig a csatatéren dôlnek el, s a nappal dühös, ideges tisztek éjszaka: jámbor férjekké szelidülhetnek...

Ostenburg még e nap, díszmenetben vonult el Sigray és a reményt kapott, ünneplô soproniak elôtt. Az emberek követelték,hogy szóljon, s az ôrnagy az ujját égre emelve mondta; "Esküszöm nektek, Nyugatmagyarország polgárai, hogy Sopront élve el nem hagyom !" Sopron a halálraitélt város - Mohács napján, örömében tombolt és mosolygott.

A kormány -az eseményekre hivatkozva-, az Ostenburg és a Ranzenberger (késôbb Prónay) gyalogzászlóaljakat tüneményes gyorsasággal rendfentartó alakulatokká szervezte, és Ny-Magyarországra helyezte át.

Augusztus 30.-án, Ágfalva után 2 nappal, így az Antant-misszió kérésére, egy komoly erôt képviselô katonai alakulattal erôsödött a térség, s ahonnan ki kellett volna vonni a magyar katonai egységeket a trianoni szerzôdés szerint, ott a területátadást ellenôrzô misszió kérésére, újabb és erôsebb csapatokkal erôsítette meg a kormány, a helyi egységeket... Szentmargitbányán is megfutnak az osztrákok. Lovas felkelôk az osztrákok háta mögötti területeken is portyáznak, s viszik a híreket és a hitet, a Lajta vonaláig. Az Alkol-ból kiindult Volkswehr-századokat a határban gépfegyver és puskatûz várja. A szarvkôi osztrák inspektor 3 század lovasegységet jelez, tévesen. Csak a hazatérô csordát "hajtották" haza a helyi ellenállók. Pinkafôn a Sinnersdor-ból kiinduló osztrák lovasságot, a pinkafôiek kézigránátokkal ûzték vissza.
Szentgotthárdról kb.;- 60 fô Gyomafalva felé tartva, kiûzte az osztrákokat még Patakfalva, Dobrafalva, Királyfalva térségbôl is.

Sopronban a Fôiskolai Ifjúsági Kör elnöke LEICHT OTTÓ valamint SZÉKELY ELEMÉR fôhadnagy - bányamérnök szervezik az embereket. Feljegyzéseikbôl tudjuk, hogy 30 kilóméteres frontszakaszra ekkor mindössze 3 lovas jutott. Ezek reggeltôl estig váltott lovakon nyargaltak az osztrák vonalak elôtt, és úgy 500 méterenként a levegôbe lôttek. Az osztrákok ebbôl arra következtettek, hogy zárt vonal van elôttük és megálltak. Héjjas Iván embereivel a kecskeméti tanyavilágból érkezett, s kocsival Ágfalva-Kismarton térségtôl délre foglalt el állásokat. Ugyanakkor sopron polgármestere THURNER MIHÁLY is fáradhatatlanul járta az utcákat és búzditotta az embereket. A Felvidékrôl kitoloncolt pap ARANY PASZKÁL is mindenütt ott volt fehér csuhájában. Az emberekbe lassan visszatért a hit, és senki sem tudta; -háború van ismét, vagy béke? S azt sem tudták, hogy áll az "A"-zóna és a"B"-zóna átadása?

Gyôrbôl 30 diák -egy egész osztály-, Sopronból majd az egész évfolyam ment segiteni, de az egész országból özönlött a nép. A Haza hívta ôket, s tenni akarta ki-ki a dolgát, ahogy ôseik.. Egy idézet a 4.számú forrásmûbôl;
"Alásan jelentem..,a berukkolás végett. Mer, hogy hetvenhatosok vótunk mind valamikor.. Magam nyócvankettôbéli, a komám meg kilencvenbéli rukkolás.. Hallottuk, hogy megkergült a kumunista német. Hogy aszongyák, haddal gyün ránk. Hát mi meg lecsépeltünk a komámmal. Takarulás után gyünnek maj mások is utánunk.... Hát gondoltuk elköllünk gyünni."
( 4.számu idézett mû;-45.oldal ).

Ostenburg csapatai az "A"-zónánál megálltak. Bár csend volt, hivatalosan tovább folyt a lakosság toborzása, a rend fenntartása címén.
Augusztus 31.én a felkelô hadsereg Héjjas Ivánt tekintette fôparancsnoknak, s ilyen minôségben, jegyzéket intézett a katonai misszióhoz. Kérte a leszerelést ellenôrzô Tábornoki Bizottságot, hogy ne tájékoztassák Bécset a magyar csapatmozdulatokról. Bejelentette;- hogyha az általuk lehallgatott vonalon mégegyszer hadmozdulati adatokat hallanak, kikapcsolják a misszió vonalát az európai forgalomból....

Sopronban ugyanakkor kiadták a "KURUC RIADÓ A SOPRONI SÁNCON"- c. verset, ; (L.idézett 4.sz.mû 49.oldal .1.versszak);

"Riadózzál pajtás! Régi dobok szólnak
S újult hangja kél a vén tárogatónak.
Lajtamenti porta vérvörösen lángol,
Riadó hát pajtás,
Kezdôdik a hajtás,
Vak Bottyán doboltat; -ébredjen a tábor!"

Ugyanakkor szalagcimben jelentették a lapok;

"Az Egyesült Államok különbékét kötött Magyarországgal, és a területi rendezésbôl kihagyták az új határok felsorolását. "

Ez azt jelezte, hogy az USA hangsúlyozta; -nem tekinti véglegesnek a trianoni határokat. Bethlen miniszterelnök, Hamelin tábornokkal tárgyalt Budapesten. A kormány igéretet tett a missziónak, hogy mindent elkövet a lakosság lecsillapítására. Ekkor a lapokban megjelent egy rövid, szerény hir is; "PRÓNAY PÁL királyi kamarás huszárezredest, saját kérelmére a nemzeti hadsereg kötelékébôl elbocsájtotta".

Szeptember 3.-án az Antant misszió, jegyzéket adott át BÁNNFY külügyminiszternek. Az állt benne, hogy a magyar kormány bizonyítottan ellenzi Ny-Magyarország átadását, azt akadályozza és ezért felelôsség terheli a kialakult kusza helyzetért. A Nagykövetek Tanácsa Párizsból ultimátumot küldött és 10 napot adott a terület átadására. E napon Vas-megyében,- a hadseregbôl történt leszerelése után-Prónay Pál vette át a felkelôk vezetését, mint magánember! Megállapította a felkelôk egyenruháját;- cserkészing, civilnadrág, jobboldalt felcsapott szélü búr-kalap jelvénnyel, melyen zöld alapon a pajzsban, ott a kettôs kereszt.

Ugyaneznap ajánlotta fel Benes is a csehek haderejét a rend helyreállitásához, az Antant missziónak. Nem titkoltan létre kivánta hozni a nyugati határsáv megszállásával a szlávok régi álmát; - egy összekötô folyosót a déli és északi szlávok gyûrüjét, és Szlovéniától Csehországig, bezárni a szláv gyûrüt a nyugati határaiknál.

Szeptember 4.-én az Antant-misszió tisztjeinek térképein, mindenütt a régi határon álltak a magyar jelzések. Zsembery fôispán, malomkeréknyi csokrokat küldött a misszióstisztek feleségeinek Az ifjúság feltartóztathatatlanul hömpölygött Ny-Magyarország felé! A Rába, Pinka, Gyöngyös völgyét birtokba vették és lezárták a felkelôk. Csak Északon, Bruck felôl próbálkoztak az osztrákok elôretörni.

Szeptember 7.-én dr. DAVY osztrák kinevezett tartományfônök Ágfalvára érkezett és Sopron-i bevonulásra szólította fel a lakosságot. Erre Sopronból az éjjel megrohanták ismét Ágfalvát. Ez már összehangolt akció volt. Este az emberek kiszivárogtak a városból, a csendôrök meg járôrözés címén kivitték a fegyvereket a raktárakból és odaadták az embereknek, akik az éj leple alatt meglepetésszerû rajtaütésekkel bizonyították: - az Antant-misszió nem ura a helyzetnek. A harcok végén a csendôrök kivonultak a helyszínekre és begyûjtötték a - a korábban általuk kiadott- fegyvereket, amiket azután visszavittek a laktanyákba... Igy hiány nem volt, s a missziós tisztek nem értették; -honnan vették és hová tették a felkelôk a fegyvereket? Igy került e nap Somfalva és Lépesfalva magyar kézre. Erre a misszió felkérte Ostenburgot, hogy tolja elôre állásait és biztosítsa a rendet, mivel az osztrákoknak nem volt ehhez elég katonai erejük.

Szeptember 8.-án, dr. DAVY feloszlatja a "DEUTCHES HAUS"-t és Bécsújhelyre vonult vissza. A bécsi kormány a soproni terület kiürítését fontolgatta a sorozatos kudarcok miatt. Mi volt a vörös Bécs akkori álláspontja,ezt mutatja az alábbi, egy futártól elkobzott irat idézete; -"A szövetséges hatalmak elôtt Magyarország ügyei ez idô szerint csekély fontosságúak. Az utódállamok nem avatkoznak be, mert egy mozgósitás a Párizs-környéki szerzôdések megsemmisülésével járna.
Ausztria tehát kénytelen egyedül intézni ügyeit. Ezért olyan emberekkel is tárgyalhat a cél érdekében, akik az internacionálé értelmében megérdemelnék az agyonlövést.." (Idézett mû, II.kötte, 48. oldal)

Szeptember 9 - 10. Az osztrákok kivonultak a Soprontól Északra-ra levô "A"-zónából régi határaik mögé. SHOBER osztrák kancellár találkozott a katonai misszióval a hatáton. Csak az osztrák határok biztosítását kérte, úgymond .."a magyar kormány által támogatott banditák ellen"...

Szeptember 12.-én, ENDRESZ GYÖRGY világhírû pilóta is beállt a felkelôk közé. Az egész vonalon Prónay vette át a parancsnokságot. Szeptember 23.-án a párizsi Nagykövetek Tanácsa jegyzéket küldött a magyar kormánynak. Ennek értelmében a "B"-zónából október 3.-ig ki kell vonulni, és aláirni a NY-Magyarország átadását.

Szeptember 30.-án, a Héjjas, Winter, Latzay csoportok lezárták a Lajta-hidakat. Mig Benes pár hete melldöngetve ajánlotta a cseh-csapatok bevetését és a cseh-szerb folyosó létrehozását, most ezt mondta; -"Egyetlen cseh katonát se vagyok hajlandó feláldozni Burgerlandért!. " Az ok;- reggel Ligetfalunál a pozsonyi cseh hidfô ôrségét 22 felkelô megrohanta és elfoglalta a hidfôt a reguláris cseh alakulattól!

Október 3.-án a Nagykövetek Tanácsa által szabott határidôt betartva, HEGEDÛS altábornagy a kormány parancsára, aláirta Ny-Magyarország átadási jegyzôkönyvét. Prónay ugyanekkor kiáltványt adott ki és kimondta Ny-magyarország elszakadását Magyarországtól, ezzel proklamálta LAJTA-BÁNSÁG megalakulását!

Délre a következö falragaszok jelentek meg az "A"és "B"-zónához tartozó városokban; -"Nyugat-Magyarország népei! A trianoni béke értelmében kiürített területek függetlenségét, önállóságát és semlegességét Feklsôôrött 1921., évi október hó 4.-én déli 12 órakor kikiáltottuk, és a felkelô csapatok fôvezérsége a kiürített területeken megalalkult. A lakosság NEZSIDER, KISMARTON, FELSÔPULYA és NÉMETÚJVÁR járásokban is hozzájárult a függetlenségi nyilatkozathoz és az errôl szóló jegyzôkönyvet a községek elôljáróságainak aláirásával és minden község pecsétjével ellátva, a fôvezérséghez Felsôôrre beküldötte. Prónay Pál s.k. fôvezér "

A márványember Sigrayéban, a mindíg mosolygó Zsemberyében, a komor Prónayéban,vagy Budapesten a titokzatos erdélyi sakkjátékoséban; - Bethlen Istvánéban.?
Mindegy. A nagyhatalmak adtak egy ultimátumot, és olyan választ kaptak, hogy egész Európa rajtuk nevetett.

Október 5.-én az olasz követ közvetítésével, kiegyezô tárgyalások kezdôdtek. Másnap Bethlen István és kisérete Velencébe utazott, tárgyalni.

Október 14.-én Magyar-Osztrák egyezményt kötöttek Velencében. Ez szerint: - A magyar kormány kiürítteti Ny-Magyarországot. Az elcsatolásra ítélt területek egy részét visszakapjuk, másik része Ausztriához kerül.
Népszavazással határozhatnak a hovatartozás kérdésében: - Sopron, Ágfalva, Bánfalva, Fertôrákos, Horka, Boz, Balf, Kópháza, Nagycenk és a hozzájuk tartozó területek.

Kinek volt igaza; - Sigray-nak aki az egész terület megtartását célozta, meg és azért kûzdött, vagy Bethlennek, aki a kiéhezett, megcsonkitott ország és lakosság létét féltette? Ma már mindegy. Trianon egyik láncszeme, néhány hazafi bátor kiállása okán, szétszakadt!
Felcsillant a remény;- ha itt sikerült, tán a Felvidéken, Erdélyben, a Délvidéken vagy Kárpátlaján is lehet valamit tenni. De ez csak remény volt, és maradt. Jött a magyar átok....

Október 21.-én a dénesfai Cziráky-kastély mellett leszállt egy repülölô. A szánandó sorsú trónfosztott IV. Károlyt és Zita királynét hozta magyar földre. Ki hozta, ki hivta ôket, ma is elenntmondásos.
Bárki tette, ártott vele. Néhány órán belül Budaôrstôl a Jánoshegyig, ismét ôlte egymást a magyar. A kis-antant, fegyveres gyûrût vont Hazánk köré. A kormány urrá lett a puccson, de a Nyugat-Magyarország-i akcióval kivivott Trianon ellenes szimpátiát a nemzet elvesztette. Az osztrák kihasználva, hogy a magyar, magyar ellen harcolt, Pándorfalváig nyomult elôre, ám október 25-én a rongyos, sáros, megviselt felkelôk, mégegyszer megmentették Sopront!

Október 26.-án megjelent a Felkelô Csapatok Hirdetménye; "A nyugatmagyarországi felkelôcsoportok II. hadseregparancsnoksága elvárja Sopron-vármegye lakosságától, hogy a rendkivüli politikai helyzet súlyos gazdasági következményeit hazafias türelemmel fogja viselni és tartózkodni fog minden visszaéléstôl... A felkelôcsapatok parancsnoksága úgy a közrend, mint a közgazdasági élet tisztessége ellen irányuló minden kihágást, különösen pedig az árdrágitást példás szigorral ( botbüntetés, elzárás ) bünteti. Egyúttal figyelmezteti a város lakosságát, hogy a felkelôcsoportok kötelékébe tartozó egyének minden általuk igénybevett élelmicikket vagy egyébb használati tárgyat, közvetlenül az átvételkor, készpénzzel taroznak megfizetni. Mindennemû rekvirálás szigorúan tilos. Netalán elôforduló visszaéléseket a károsultak azonnal jelentsék a vármegyeházán székelô ügyeletes tisztnél.

Sopron,1921.október hó 26.Nyugatmagyarországi Felkelôcsoport, II. hadseregpksága"

A felkelôk valami virtustól ûzve úgy tettek, mintha százezren volnának, pedig számuk a néhányszáz alatt maradt. De a hatás, nem maradt el. A misszió félt. Pedig GUILLEAUME ÁRPÁD tábornok a királypuccsban szerepet vállaló Sigray helyett újonnan kinevezett fôkormánybiztos már elôzô nap biztositotta Ferrario tabornokot a rend gyors helyreállitásáról, amiért valóban mindent meg is tett. Gyors, határozott intézkedései végre bizalmat öntöttek a soproniakba és a misszióba egyaránt, s helyreállt a rend.

De a Budaôrs-i földek körül még gôzölgött a kiontott vér, és az elszabadult indulatok a király és kormánypártiak között, elterelték a figyelmet Nyugat-Magyarországról, mely igy másodrendûvé vált a napi események felett. A királyi párt -IV.Károlyt és Zita királynét- erôs kisérettel elôbb Tihanyba szállították, majd Mindenszentek-napján Bajára, ahol az angol "GLOWWARM" torpedónaszád kapitánya vette át a foglyokat. Magyarország egyenlôre megmenekült, de Nyugat-Magyarország mintegy fele, elveszett. Maradt még reménynek a népszavazással határozó helységek sorsa, s az

Antant misszió gyorsan átalakult Népszavazási Bizottsággá. November 3.-án Prónay kiadta "LAJTA-BÁNSÁG" néven az új országocska lapjának elsô számát.
Önérzetesen bejelentette a világnak, az új állam követeléseit és közölte a Felsôôri kormány rendeleteit. Ugy látszott, hogy a kis állam szabályos állami létet kezd... Csak egy napig. A hirlap többé nem jelent meg....

A következô hetekben lezajlott a népszavazás Sopron környékén. A polgármester és munkatársai városukért, hazájukért való rajongása és hôsies munkájuk gyôzött... December elején megkondult a Szt.Mihály templom öreg harangja, összekondult a Domonkosokéval, a Bencésekkel és az Orsolyiták tornyának zenéjével. Harangszóval köszöntötte a város Ferrario tábornok hirdetményét, hogy Sopron és a "B"-zóna, január elsején visszakerül Szent István koronája alá....

Ha Sopronban vagy környékén járunk, ha életünk nehéz sorsuvá válik, gondoljunk a neves és névtelen hôsökre. Meritsünk példájukból erôt és honszeretetet, s tisztelegjünk emlékük elôtt...
Sopron és környéke a szállingózó hópelyhek és harangzugás mellett, a kálváriás magyar sorsot választotta. Igy mártír koszorú helyett a következô nemzedékektôl, egy fényes koronát kapott emlékbe: -A leghûségesebb magyar város koronáját!

Ezt az emlékezést, a nyugatmagyarországi hôsöknek ajánlom. A hitvallóknak hálával, a hôsöknek kegyelettel.
1993 - 1996.
Trianon Társaság
Sydney
írta Boros Béla

Irodalom:
-gr.Sigray Antal felszólalása (Nemzetgyûléési Napló, 1922.jan.19)
-Missugray-Krug Lajos; A nyugatmagyarorszáági felkelés (Sopron, 1935)
-dr.Héjjas Jenô; A nyugatmagyarországi fellkelés (Kecskemét, 1926)
-v.Somnogyvári Gyula; És mégis élünk ( Buddapest, 1941)

Forrás:


Link
 
 
0 komment , kategória:  MAGYAR TÖRTÉNELEM  
Címkék: lecsillapítására, helyreállitására, szociáldemokrata, tüzoltószertárba, szentgotthárdról, misszióstisztek, városparancsnok, parancsnokságát, szentgotthárdon, zsinóregyenesek, magyarországból, következményeit, magyarországról, sakkjátékoséban, helyreállította, parancsnokságot, rábakeresztúron, magyarországtól, történetirásunk, magyarországért, felszerelésüket, fáradhatatlanul, kézigránátokkal, magyarországgal, magyarországra, függetlenségét, nyilatkozathoz, világeseménnyé, visszavonultak, közvetítésével, szakszervezeti, virágcsokrokat, meglepetésszer, csapategységet, rajtaütésekkel, internacionálé, következô hirdetmény, trianoni békeszerzôdés, soproni Szövetségi, járások székhelyeire, antant tisztektôl, elcsatolandó területek, antant Ausztriának, szégyenletes trianoni, akkori kormányzat, megcsonkított Magyarországból, részt egészen, utolsó pillanatban, vonaltól Keletre, osztrák csendôrség, bevonuló alakulatokat, utcára kitóduló, Boros Béla, Szövetségi Katonai Bizottság, Szövetségi Katonai Bizottságtól Sopronban, Szövetségi Katonai Bizottságot, Sigray Antal, Baracsi László, Ekkor Erdôdy, SIGRAY ANTAL, Fôiskolai Ifjúsági Kör, LEICHT OTTÓ, SZÉKELY ELEMÉR, Héjjas Iván, THURNER MIHÁLY, ARANY PASZKÁL, Héjjas Ivánt, Tábornoki Bizottságot, KURUC RIADÓ SOPRONI SÁNCON”, Egyesült Államok, PRÓNAY PÁL, Nagykövetek Tanácsa Párizsból, Szlovéniától Csehországig, Csak Északon, Erre Sopronból, DEUTCHES HAUS”, Soprontól Északra-ra, ENDRESZ GYÖRGY, Nagykövetek Tanácsa, Prónay Pál, Bethlen Istvánéban, Másnap Bethlen István, Felkelô Csapatok Hirdetménye, Nyugatmagyarországi Felkelôcsoport, Pedig GUILLEAUME ÁRPÁD, Mindenszentek-napján Bajára, Népszavazási Bizottsággá, Szent István, Trianon Társaság, Héjjas Jenô, Somnogyvári Gyula,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.23. 07:41 Felborult egy autóbusz Tótvázsonyban
01.23. 07:41 Havazás - Többfelé havasak a főutak
01.23. 07:21 Baleset miatt lezárták az 51-es utat Bajánál
01.23. 07:10 Programsorozattal ünneplik Robert Burns születésnapját Budapesten
01.23. 07:05 Benkő Tibor: valótlan volt a honvédelmi alkalmazotti jogállás bevezetésével...
01.23. 07:05 Személyautó és kamion karambolozott Nyárlőrincnél, a 44-es úton
01.23. 07:05 Baleset miatt lezárták az M6-os Pécs felé vezető oldalát Paksnál
01.23. 07:05 Tizennyolc határsértőt fogtak el Sárháton
01.23. 07:04 Australian Open - Babosék a döntőben
01.23. 07:04 Trump: nem lesznek többé rendszeres sajtótájékoztatók a Fehér Házban
Tudjátok ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
még több kérdés
Blog Címkék
Virágos ablak  Emelj fel  A világon mindenki tehetséges ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Senkit sem kényszeríthetünk ar...  Téli kép  Férfi kézilabda V.B. 2019  Facebookon kaptam  Virágos ablak  Apostol TV szünet képei  Facebookon kaptam  Mai vidámító  Facebookon kaptam  Enneagram - Nyolcas Archetípus  Facebookon kaptam  Meseszép tearózsa  Virágcsokor  Pille baba  Orchidea  Pille baba  Ősz a folyóparton  Lila virágok  Mai harmónia kártyám  Téli este  Maja naptár  Kellemes délutánt kívánok!  Bagoly  Bonbon  Csakrák gif  Facebookon kaptam Ani barátnő...  Árpád-házi Szent Margit szűz 0...  Facebookon kaptam  Téli kép  Tejút  Bonbon  Virágos ablak  Emelj fel  Kismedve  Jó cselekedet  Olvasni tanulok  Csípőmozgás  Png nő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Téli felirat  Png nő  Árpádházi Szent Margit Egyházr...  Január 18.  Facebookon kaptam  Kellemes hétvégét  Szeresd ki téged felnevelt !  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  Kislány medvével  Facebookon kaptam  Egy kosár vörös rózsa  Szép napot  Mírjam barátnőmtől facebookon  Facebookon kaptam  Együtt az úton… Arcodon...  Meseszép tearózsa  Krisztusban erősek vagyunk  Facebookon kaptam  Dobszay Péter templomunkban  Csakrák gif  Enneagram - Nyolcas Archetípus  Vidám pénteki napot......  Közeli kapcsolat Istennel  Téli este  Kellemes kávézást  Kutya, macska az ablakból nézi...  Sexy nő  Hét kenyér * Veszprém  A gyermekek a születésüktől fo...  Facebookon kaptam  Altató  Mai vidámító  Csorba Győző: CSÖRÖG A FAGYOS ...  Virágos torta  Kutya, macska az ablakból nézi...  Január 18.  Szèp napot kívánok  Krisztusban erősek vagyunk  Tigrismama  Facebookon kaptam  Téli este  Facebookon kaptam  Barika  Facebookon kaptam  Png virág  Szekeres Fanni cikke Az érzel...  Árpád-házi Szent Margit szűz 0...  Nyugodalmas jó éjszakát kíván...  Rózsa a hóban  Tűzzel-vassal (1999)  Válasz e világ problémáira  Facebookon kaptam  Fehér tigris  Virágcsokor 
Bejegyzés Címkék
következô hirdetmény, trianoni békeszerzôdés, soproni Szövetségi, járások székhelyeire, antant tisztektôl, elcsatolandó területek, antant Ausztriának, szégyenletes trianoni, akkori kormányzat, megcsonkított Magyarországból, részt egészen, utolsó pillanatban, vonaltól Keletre, osztrák csendôrség, bevonuló alakulatokat, utcára kitóduló, muzsika egyre, kapun kiáradó, terület átadását, fegyelmezett hadat, kiürítési parancsot, sorok zsinóregyenesek, puskaszíjjak feszesek, vasúti síneket, osztrákok visszavonultak, misszió jelentése, rend helyreállitására, rendet helyreállította, kezdete annak, magyar nemzeti, osztrákok vörös, határvidéket védték, magyar kormányt, kormány elutasitott, missziót tette, misszió -katonai, leszerelt reguláris, rend fentartására, alakulatok akiket, misszió ellenôrzése, misszió kérése, városparancsnok hirdetménye, fôkormánybiztos rendeletére, város parancsnokságát, 48-as laktanyában, misszió közel, elmult napok, mindenre elszánt, elsô hirek, egész országból, katonai miszió, bezárt csoport, környék erdeibôl, francia tisztek, egész akció, kormány részérôl, misszió márványarcú, misszió támadásait, megyehajdú tucatszámra, missziós tisztek, csatatéren dôlnek, nappal dühös, reményt kapott, emberek követelték, ujját égre, halálraitélt város, komoly erôt, magyar katonai, trianoni szerzôdés, területátadást ellenôrzô, helyi egységeket, osztrákok háta, határban gépfegyver, szarvkôi osztrák, hazatérô csordát, helyi ellenállók, pinkafôiek kézigránátokkal, osztrák vonalak, levegôbe lôttek, osztrákok ebbôl, kecskeméti tanyavilágból, emberekbe lassan, egész évfolyam, berukkolás végett, kumunista német, lakosság toborzása, rend fenntartása, felkelô hadsereg, katonai misszióhoz, leszerelést ellenôrzô, általuk lehallgatott, misszió vonalát, európai forgalomból, területi rendezésbôl, trianoni határokat, kormány igéretet, lakosság lecsillapítására, lapokban megjelent, nemzeti hadsereg, állt benne, magyar kormány, , ,
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 886
  • e Hét: 6721
  • e Hónap: 33851
  • e Év: 33851
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.