Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Vass Albert: Karácsony igaz története
  2013-12-25 21:50:48, szerda
 
   
  /Nagy Miklósné Marikától kaptam/

.........


Most, hogy elcsendesült körülöttünk a világ és ragyog a betlehemi csillag, hadd mondom el nektek az én történetemet. A nagy titok történetét. Lehet, hogy utoljára vagyunk így együtt a karácsonyi csillag alatt. Ezért hát nagyon is ideje, hogy továbbadjam nektek ezt
a históriát. A karácsony igaz történetét.
Nem a Mikulás és a vörösorrú rénszarvas agyoncsépelt meséjét akarom elmondani.
Még csak nem is a pásztorokról és a kisded Jézusról szólót. Ennek a történetnek a kezdete
mindezeknél messzebbre nyúlik vissza. Visszanyúlik abba a korba, amikor Isten megteremtette a világot, és látta, hogy "nagyon jó minden, amit alkotott".
Isten megformálta az embert, belehelyezte őt ebbe a jó világba, és mindeneket az ő
gondjaira bízott. És az ember boldog volt. Szíve csordultig megtelt örömmel, mert szerette a világot, amit Isten teremtett.

Aztán valami történt.

A Biblia szerint az Éden kertjében elbújva volt valahol egy kígyó. És volt egy bizonyos
tiltott gyümölcs is, amely nemcsak a jónak, de a gonosznak tudását is őrizte.
Az embernek, aki ezt a sok ezer éves múltba tűnő bibliai történetet leírta, lehetett
valami fogalma a történtekről, csakhogy szavakkal nem tudta jól kifejezni, ezért allegória
segítségével írta le. Az ember mindig allegóriát használ, mikor képtelen valamit rendesen
megfogalmazni. A jelképes ábrázolás pedig gyakran félrevezető tud lenni.
Egy biztos: beszélő kígyó nem volt, mivel Isten nem teremtett ilyesmit. És nem volt
semmiféle titokzatos alma sem, melyben elrejtezhetett a gonosznak tudása, mivelhogy Isten nem teremtett gonoszt.
Valójában az történt, hogy az embernek voltak bizonyos elgondolásai önmagáról, melyek távol álltak Istentől és távol álltak a számára teremtett világtól. Ezek az elképzelések aztán rendre kiterebélyesedtek benne, s ezekből, az ő bensőjében, épített magának egy
különálló és láthatatlan világot. Álmok és ábrándok világát. Egy világot, amely már kezdett hihetőbb lenni számára, mint az a másik, melyet Isten teremtett. Hogy haragvó angyal űzte ki lángpallosával az embert a Paradicsomkertből, az csak mese volt, amit lelki szükségből, a maga igazolására talált ki. Az ember saját akaratából került ki onnan. Ha az allegóriák útját akarjuk járni, azt mondhatjuk: Isten világából az első emberi találmány, egy sokfokú létra segítségével került ki, melyet a maga világában együtt kalapált össze embertársaival, álmokból és ábrándokból. Kikerült hát a hajdani Édenből, és a visszavezető utat azóta sem képes megtalálni.
Káin és Ábel álmodta a föld színére az első versengést, és ez a verseny irigységet,
gyűlölködést és gyilkosságot szült. És attól az időtől fogva az ember nem tudta jónak és
szépnek látni a világot. Gonosznak és veszélyesnek látta. És minél inkább elhitte, hogy
gonosz és veszélyes, annál veszélyesebb és gonoszabb lett körülötte a világ. Azután, az idő múltával, már képtelen volt meglátni Isten alkotását. Csak a maga világát látta, amely telve volt gyűlölettel és szenvedéssel, igazságtalansággal, betegséggel és mindannak a hiányával, amire pedig oly nagyon vágyott. Reménytelennek tűnő lelkiállapotában fegyvereket talált fel, amelyek egyre hatékonyabban tudtak ölni. Betegségeket, melyek meg tudták hosszabbítani a szenvedést. Oltalmazó pajzsokat talált ki a maga kiagyalta fegyverek ellenében és gyógyszereket a maga előidézte betegségek kezelésére, és az ember ezt a gonosz tudást továbbadta, nemzedékről nemzedékre. Minden nemzedék hozzátett valamit ehhez a "tudományhoz", mígnem abból a gonosznak olyan hatalmas és olyan bonyolult birodalma alakult ki — körbezárva az emberiséget minden irányból — , hogy a nagyon is létező Isten már nem látszott többnek, mint álomnak, távoli és valószínűtlen álomnak.
Csak valahol az ember lelkének legmélyén volt még egy gyönge kis pislákoló fény. Mint
távoli emléke valami tisztának, valami magasztosnak, valami szépnek. Valami szomorú
vágyódás az elvesztett Éden után, tétova reménye a rég elfeledett, meleg és tiszta fény
visszatértének. A fénynek, amelyben úgy láthatná a dolgokat, amilyenek azok valójában, és nem kéne tapogatózva keresgéljen a sötét homályában, hogy megragadjon valamit, ami nem is létezik.
Itt és amott, jéghideg téli éjszakákon nehány ember fáklyákat gyújtott és a csillagvilágos szabad ég alatt fenyőfákhoz kötözte azokat, figyelve a feltörő lángokat. És azokból a lángokból ábránd született, új vágyálom. Kevéske remény volt rá, hogy ez az álom
valósággá váljon, mégis sokat jelentett, csak rágondolni is. Az emberek kezdték ezt az álmot megünnepelni. A sötétségen aratott győzelem vágyálmát. A meleg felülkerekedését a hideg fölött. A tavasz diadalát a tél fölött. És nemcsak a természet önmagán vett győzelmét, hanem az ember diadalát is, amit a maga szívén belül vívott ki, abban a kegyetlen és sötét világban, amit maga-magának fölépített. Ez volt valójában karácsony kibimbózása. Isten könyörületet érzett az ember iránt, aki elveszett a maga gyűlöletre és rútságra épített világában és képtelen volt visszatalálni abba a világba, amit Ő teremtett számára. Isten azért elhatározta, hogy küld az embernek valami nyomravezető jelet. Olyan üzenetet, amit megérthet. Jelet, amit követhet. Jelzést, ami visszavezetheti őt a jóság és szépség világába.
Az üzenetet Jézus hozta el, vagyis a Messiás, vagy amilyen emberi néven csak nevezni
akarod Isten hírnökét, akit küldött az embereknek, ember képében. Innentől fogva már
ismerheted jól a történetet. A kisded Jézus megérkezését a földre Isten új gondolatának
fényes csillaga hirdette meg, és a Gondviselés angyalai, akik eljöttek a csöndes pusztába az egyszerű pásztorokhoz.
Hogy miért éppen a pásztorokhoz jött az üzenet? Mert ők a természet ölén éltek, Isten
teremtett világában. A pusztában, ahol több idejük volt gondolkodni, mint azoknak, akiket városok kőfalai közé zárva lefoglalt a maguk alakította földi élet sok hiábavaló küzdelme. "NAGY ÖRÖM JÓ HÍRÉT HOZZUK NÉKTEK! — mondták Isten angyalai a pásztoroknak. A pásztorok pedig fölnéztek az égre, látták odafönn ragyogni az új csillagot és megérezték az üzenet jelentését. Tudták, hogy azon az éjszakán fölöttébb nagy valaki született. Valaki, akinek küldetése a világ megmentése kell legyen. A pásztorok, izgatottságukban és örömükben, megjövendölt Üdvözítőjüknek a legpompásabb nevet adták, ami csak szegényes szókincsükből futotta: "ÚJSZÜLÖTT KIRÁLY" -nak nevezték Őt. Nehányan, bölcsek, ugyancsak fölismerték a csillagot és beszámoltak róla uralkodójuknak. Elmagyarázták, hogy a különös csillag megjelenése jel, amely valakinek a születését jelzi. Valakiét, aki minden eddigi uralkodónál nagyobb lesz a földön. Nevet is adtak az ismeretlennek a maguk tudása szerint, mondván: Ő lesz a "KIRÁLYOK KIRÁLYA". A karácsonyi történet további részleteit mindenki ismeri. A pásztorok követték a csillagot és megtalálták a kisded Jézust egy jászolban. Megcsodálták Őt. A történetnek erre a részére vonatkozólag írásos bizonyítékaink vannak. Nincs viszont bizonyítékunk sem a három királyok és a bölcsek megjelenésére, sem az ajándékokra, amiket feltehetően hoztak. Úgy tűnik, hogy ezekkel a részletekkel később kerekítette ki a történetet rajongó emberek túlfűtött képzelete. Az egyetlen uralkodói tett, amiről tényleges bizonyítékunk van, a zsidók királyáé, aki akkoriban a Római Birodalom vazallusa volt, és aki megparancsolta, hogy az ország minden újszülött kisdedét meg kell ölni. Ebből is világosan kitűnik, hogy bár szóbeszéd tárgya volt uralkodó politikai körökben, valójában senki sem tudta a helyet, ahol a KIRÁLYOK KIRÁLYA megszületett. Senki emberfia, kivéve a pásztorokat.
József és Mária elmenekültek Egyiptomba és nyolc évig éltek ott száműzetésben. Majd,
amikor visszatértek a szülőföldjükre, félrevonult zárkózottságban élték az életüket, kerülve, hogy a világ figyelmét kicsit is magukra vonják. A karácsonyi üzenet emléke azonban még akkor is tovább élt. Az emberek még mindig suttogtak az Üdvözítőről, aki azon az éjszakán megszületett nékik, és aki egy napon majd megszabadítja őket elnyomóiktól. Vágyaikban úgy jelent meg ez az új Üdvözítő, mint egy új Sámson, vagy egy új Dávid, ki a rendíthetetlen harcos erejével és rátermettségével jön majd, és kiverve az ellenséget felszabadítja az országot a római iga alól. Később aztán, mikor Jézust szemtől szembe láthatták és megtudták, hogy Ő azért jött, hogy békességet hozzon a földre, nem pedig háborúságot, tanácstalanok és csalódottak voltak.
A tömegek nem akarták Őt azzal az Üdvözítővel azonosítani, akiről a próféták beszéltek.
Azok, akik látták Őt beteget gyógyítani, varázslónak mondták, azok pedig, akik hallották
szólni, Keresztelő Jánosnak vagy valami hajdani prófétának gondolták. Csak igen-igen
kevesek voltak, akik felismerték benne azt, aki Ő valójában volt.
Az egyházi vezetők szembefordultak vele, mert az Ő tanításai ellentmondásban voltak
vallásuk elfogadott tantételeivel. A társadalom politikai vezetői ellene fordultak, mert Ő
elvetette a lázadás kirobbantásának gondolatát. Végül megölték, mert Ő nem az volt, akit vártak.
Megölték Jézust, az embert, testében, de a Megváltót, az isteni üzenetet, melyet Jézus
hozott, mégsem tudták megölni. Itt maradt az üzenet, bár csak nagyon kevesen értették meg és kevesek tudtak róla. Ezeket a keveseket hívták apostoloknak és tanítványoknak, akik szétszéledtek a világban és kezdték magyarázni az örömhírt a népeknek, mindnek a maga nyelvén. De csak az egyszerű emberek értették meg, a tanulatlan, természettel együtt élő emberek. A többiek, akik városokban laktak és álbölcsességek elméleteihez kötötték magukat, az üzenetben próbáltak olyan bonyolult valamit találni, ami egyszerűen nem volt benne.
Az új vallás, amely Jézus élete és tanításai nyomán felépült, a kereszténység nevet kapta, és követői a szegények és elnyomottak voltak. Ez szította föl Rómában a zendülést, mely a birodalom összeomlásához vezetett. Ez szolgált alapul új birodalmak építéséhez.
Ahogy az idő múlt, tanult emberek, akik a tanítást mégsem értették egészen, Jézus
emlékezete nyomán felállítottak egy teljes, új tantétel-gyűjteményt. Az évszázadok során
ezer és ezer embert sanyargattak, kínoztak és öltek meg Jézus nevében, úgymond "a
kereszténység javára". A Jézus nevével alapított új egyház nem értette meg az örömhírt sem. Az ember túlságosan mélyre süllyedt a maga téveszméinek tengerében, és ezek a téveszmék idővel a világot egyre-egyre rútabbá tették. A zavaros eszméken kitenyészett a gyűlölet, és a gyűlölettől elburjánzott a csúfság. Ezek a téveszmék egyre több betegséget, egyre több nyomort, egyre több bűnt eredményeztek. A bűn, nyomorúság és betegség pedig a föld arcát megint tovább csúfította. Az emberiség ördögi körbe keveredett. Alulról, az összezavart, emberalkotta elméletek mélyéből csak nagy néha ragyogott föl egy gyönge kis fénysugár a világosságból, mit Jézus hozott el közénk, hogy meglelhessük a visszavezető utat Isten igazi világába. Ezek a feltünedező, egymástól távoli kicsi fények aztán, ha halványan is, de mégiscsak kirajzolták az embercsinálta sötétségen átvezető ösvényt.
"SZERESD FELEBARÁTODAT S MÉG AKI ÁTKOZ, AZT IS ÁLDJAD!"
Csak kicsike fénysugár ez. Alig elegendő, hogy az emberiséget előbbre mozdítsa kétezer
éven át, bár nehány hüvelyknyit. Isten valódi üzenete eltemetődött sötét és bonyolult
elméletek, üres formaságok alá, az álműveltség kitaposott útja alá.
És bár az üzenet igen egyszerű, talán legtöbbünknek túlságosan is könnyen érthető, mivel elménket hozzászoktattuk, hogy csak bonyolult feladatokkal foglalkozzon, az üzenetet általában a gyermekek értik meg, amíg csak gyermekek maradnak. Mint ahogy, lelkük mélyén, gyermekek voltak a pásztorok is.
Isten világa csodálatos, és csodálatos az ember is. Ez minden, amiről az üzenet szól.
Vedd le a színezett szemüveget, azt a hamis szemüveget, melyet az úgynevezett műveltség rakott a szemed elé. A félelmek, kétségek, téves hiedelmek, tanok és szokások színezte szemüveget. Vedd csak le, és mindjárt eléd tárul a világ, ahogy azt Isten megteremtette. Amilyen az valójában.
Hányd le öntudatodról az ember-képzelte tudás ábrándját, a betegségek találmányát, a
szenvedés és gyűlölködés csinálmányát. Isten soha nem teremtett ilyeneket. Ezek csak az ember magaalkotta világában fordulnak elő, ami nem az igazi világ. Ez csak a színezett szemüveg világa. Ám a karácsonyi üzenet legnagyobb titka ezeknél mélyebben rejtezik. A lét alapvető törvényében. A szeretet törvényében.
Mint ahogy a természet világában minden, amit látunk vagy tapintunk nem egyéb, mint
a ható erő különféle formája, azonképpen a lélek világában az egyetlen létező elem a
szeretet. A világot szeretet hozta létre, szeretettel és a szeretet kedvéért. Így hát a szeretet az egyetlen indíték, az egyedüli erő, ami képes előbbre vinni a világot. Mondhatnánk, a szeretet hiánya olyan, mintha fény nélkül járnánk a köd homályában, melyben elvész az ösvény, mely démoni árnyakat sejtet és ami a semmibe visz.
Ha van okunk, hogy a karácsonyfa gyertyáit meggyújtsuk, az csak az lehet, hogy
emlékeztessük magunkat a szeretet fontosságára az emberi létben. A szeretetre, ami ragyogó fényként munkál a bennünket körülvevő sötétben, ahol ez a mi világunk telve van az ember kitalálta rémek ijesztő árnyaival, melyek a gyűlölködés és a szenvedés egyazon tengelye körül forognak. Ezek a karácsonyi fények kell emlékeztessenek bennünket, legalább egyszer az évben, hogy nincs más kiút ebből a végzetes örvényből, mint a szeretet.
Ez a család, kedveseim, kicsi homokszem csak a világban. De ha ti fel tudjátok fogni a
karácsonyi örömhír valódi jelentését, és annak tanítását a magatok kis bűvkörében mind
elkezditek működtetni, úgy ez a kicsi homokszem ragyogni fog, mint gyertya a sötétben, és segít majd másokat, hogy ők is megleljék a maguk útját.
A világ szép és jó. Csillagok, virágok, fák, kék egek és esős éjszakák, a mosoly
embertársunk arcán, a gondolat, mi örömöt és boldogságot fogan — mindez így együtt a
világ. Mikor az útját járjátok, emlékezzetek rá: nincs semmi egyéb körülöttetek, mint Isten, meg amit belőle visszatükröztök. Ha olykor-olykor úgy érzitek, hogy sötét árnyak vesznek körül, jusson eszetekbe, hogy csak a magatok árnyékát látjátok, és a sötétség abban nem egyéb, mint a fény hiánya. Munkálkodjatok ezeken a magatokban rejlő sötét foltokon, és akkor megszabadultok a gonoszság, a betegség, a szomorúság árnyától, és minden egyébtől, ami megrémíthet. Legyen menedéktek a szeretet, és jobb lesz a világ, amelyben éltek.
Ez, szeretett gyermekeim és unokáim, az én nektek írt karácsonyi történetem.
Emlékezzetek rá, ha majd az éjszaka sötétje rátok szakad. Mikor majd úgy látjátok, hogy a világ elmerül a ködben, és én többé már nem leszek itt, hogy kinyújtsam felétek a kezem.
Veletek leszek mindig ennek a karácsonynak az emlékezetében.

( Wass Albert 1969 karácsonyára külön kis füzetben megjelentetett angol nyelvű írása,
a "the True Story of Christmas" első ízben olvasható magyarul. Fordította: Simó József )
...... .............

 
 
0 komment , kategória:  Karácsonyi üdvözlet  
Címkék: izgatottságukban, lelkiállapotában, felülkerekedését, rátermettségével, visszavezetheti, szembefordultak, emlékeztessenek, visszatükröztök, ellentmondásban, zárkózottságban, kirobbantásának, hozzászoktattuk, szülőföldjükre, álbölcsességek, munkálkodjatok, embertársaival, rendíthetetlen, tanítványoknak, lángpallosával, megszabadultok, üdvözítőjüknek, megparancsolta, csillagvilágos, bizonyítékaink, elrejtezhetett, reménytelennek, megjelentetett, visszatértének, összeomlásához, uralkodójuknak, megteremtette, bizonyítékunk, emlékeztessük, tanácstalanok, ismeretlennek, felszabadítja, betlehemi csillag, nagy titok, karácsonyi csillag, karácsony igaz, vörösorrú rénszarvas, kisded Jézusról, ember boldog, gonosznak tudását, ember mindig, jelképes ábrázolás, gonosznak tudása, embernek voltak, számára teremtett, elképzelések aztán, csak mese, maga igazolására, Vass Albert, Nagy Miklósné Marikától, NAGY ÖRÖM JÓ HÍRÉT HOZZUK NÉKTEK, ÚJSZÜLÖTT KIRÁLY, KIRÁLYOK KIRÁLYA, Megcsodálták Őt, Római Birodalom, Keresztelő Jánosnak, Megölték Jézust, SZERESD FELEBARÁTODAT MÉG AKI ÁTKOZ, Wass Albert, True Story, Simó József,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.22. 21:23 Férfi vízilabda ob I - A Miskolc nagy csatára késztette a címvédő Ferencvár...
10.22. 21:23 Török offenzíva - Putyin és Erdogan megállapodott a kurd milíciák török hat...
10.22. 21:22 Kortárs képzőművészek alkotásaival gyarapodik nyolc közgyűjtemény
10.22. 21:03 Az Audi 15 milliárd eurós költségcsökkentési programot kezdett
10.22. 20:53 Ukrán válság - A donyecki szakadár "népköztársaságban" 15 év börtönre ítélt...
10.22. 20:43 Szlovák jégkorongliga - DVTK-siker a magyar csapatok összecsapásán
10.22. 20:42 Október 23. - Glinski: az 1956-os lengyel-magyar szolidaritás válasz lehet ...
10.22. 20:33 Női asztalitenisz BL - Kikapott a címvédőtől a Budaörs
10.22. 20:33 Az Egyesült Államokban 46 tagállam csatlakozott a Facebookkal szembeni trös...
10.22. 20:13 Október 23. - Palkovics: '56-ban a magyar fiatalok világraszólót alkottak
Tudjátok ?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
még több kérdés
Blog Címkék
Kislány kutyusokkal  Eljön a perc, hogy nincs értel...  Esti mosoly ......  Facebookon kaptam  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Rózsaszín rózsák  Szép színes páva - Pinterest  Szíves üdvözlet  Facebookon kaptam  Ékszerei vannak  Harmónia......  Kristina Calu - Eggyel több T...  Őszi kép  Kutyus dobozban  Jó reggelt , szép napot  Jó éjszakát gyerekek  Eljön a perc, hogy nincs értel...  Esti kép  Arizóna.......  Pécs - Havi hegyi kegytemplom ...  Facebookon kaptam  Küldetése van, nem is akármi: ...  Facebookon kaptam  Esti kép  Szép őszi napot  Ha megdobnak kővel  Eljön a perc, hogy nincs értel...  A nagy fogásra várva......  Székely János szombathelyi meg...  Törökország.......  Kellemes délutáni pihenést  Aranyosi Ervin: Egy rab kutya ...  Őszi kép  29. évközi hét hétfő 10.21  Nő őszi öltözékben  Útravaló – 2019. október...  Mírjam barátnőmtól kaptam  Gyorsabban barátom........  Szèp napot és hetet kíván...  Véres vízesés.....  Argentína......  Őszi levelek  Szèp napot és hetet kíván...  A papnál  Facebookon kaptam  Akit a hazája nem szeretett  Keresztes Szent Pál áldozópap ...  Ha megdobnak kővel  Radnóti Miklós - Erdő  Tandari Éva: Nem kérek sokat  Az örök élet ára  Naplemente  NEKünk is helyünk van a NEK-en...  Jó éjszakát  6 . Keresztény tanösvény: Hisz...  Facebookon kaptam  Domonkos Jolán: Görbe világ  Szèp napot és hetet kíván...  Facebookon kaptam  Szép család.......  Szép új hetet  Őszi kép  Legyen nagyon szép napod  Rózsaszín rózsa  Rámenős hittel - Sebestyén Pét...  Forgalom.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  29. évközi hét hétfő 10.21  Készülődés  Facebookon kaptam  Kasó Tibor - Bölccsé tesz az ő...  Ferenc pápa üzenete a 2019. év...  Kellemes délutánt kívánok!  Katona Bálint: Maradék idő ver...  Szèp napot kívánok  Eljön a perc, hogy nincs értel...  Radnóti Miklós - Erdő  Rózsa a kézben  Vasárnapi üdvözlet  Nem élhetünk nélküle  Jó éjszakát  Készülődés  Aranyos Ervin - Úgy döntöttem  Naplemente  Dezső Virág Emberek...  Készülődés  Kosztolányi idézet  Téged látlak Uram...  Aranyosi Ervin: Egy rab kutya ...  Zöld gyémánt.......  Argentína......  Facebookon kaptam  B. Szabó Károly: Réveteg  Facebookon kaptam  Krizantém  Esti kép  Szelfiző cica  Aranyosi Ervin: Teli a Hold...  Őszi kép 
Bejegyzés Címkék
betlehemi csillag, nagy titok, karácsonyi csillag, karácsony igaz, vörösorrú rénszarvas, kisded Jézusról, ember boldog, gonosznak tudását, ember mindig, jelképes ábrázolás, gonosznak tudása, embernek voltak, számára teremtett, elképzelések aztán, csak mese, maga igazolására, ember saját, allegóriák útját, első emberi, sokfokú létra, maga világában, hajdani Édenből, visszavezető utat, föld színére, első versengést, verseny irigységet, időtől fogva, maga világát, maga kiagyalta, maga előidézte, gonosz tudást, gonosznak olyan, emberiséget minden, ember lelkének, elvesztett Éden, sötét homályában, csillagvilágos szabad, feltörő lángokat, lángokból ábránd, emberek kezdték, álmot megünnepelni, sötétségen aratott, meleg felülkerekedését, hideg fölött, tavasz diadalát, természet önmagán, ember diadalát, maga szívén, ember iránt, maga gyűlöletre, embernek valami, üzenetet Jézus, kisded Jézus, földre Isten, csöndes pusztába, egyszerű pásztorokhoz, pásztorokhoz jött, természet ölén, maguk alakította, pásztorok pedig, üzenet jelentését, éjszakán fölöttébb, világ megmentése, legpompásabb nevet, különös csillag, születését jelzi, maguk tudása, karácsonyi történet, pásztorok követték, kisded Jézust, történetnek erre, részére vonatkozólag, három királyok, bölcsek megjelenésére, részletekkel később, történetet rajongó, egyetlen uralkodói, zsidók királyáé, ország minden, világ figyelmét, karácsonyi üzenet, éjszakán megszületett, napon majd, rendíthetetlen harcos, ellenséget felszabadítja, próféták beszéltek, egyházi vezetők, társadalom politikai, lázadás kirobbantásának, isteni üzenetet, keveseket hívták, maga nyelvén, egyszerű emberek, üzenetben próbáltak, kereszténység nevet, birodalom összeomlásához, tanítást mégsem, évszázadok során, ember túlságosan, maga téveszméinek, téveszmék idővel, , ,
2019.09 2019. Október 2019.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 15 db bejegyzés
e hónap: 242 db bejegyzés
e év: 3895 db bejegyzés
Összes: 40599 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2239
  • e Hét: 5982
  • e Hónap: 53169
  • e Év: 837522
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.