Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Virágvasárnap - ünnepi mise
  2017-04-08 08:25:47, szombat
 
   
  Kezdőének:
Hat nappal Húsvét ünnepe előtt fölment Jézus Jeruzsálembe. Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal. És kiáltozták hangos szóval: Hozsanna a magasságban! Áldott vagy, aki nagy irgalommal hozzánk jöttél.

Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, Üdvözítőnk példát adott nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet öltött és vállalta a kereszthalált. Segíts jóságosan, hogy kínszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk feltámadásában. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak, de tudom, hogy nem vallok szégyent.
Izajás így jövendölt a Megváltóról: Ezt mondja az Úr Szolgája: ,,Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.
Ez az Isten igéje.
Iz 50,4-7

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? (Vö. 2a. vers.)
Előénekes: Aki csak rám néz, mind kinevet, * elhúzza száját, fejét csóválja.
Az Úrban remélt, hát mentse meg, * ha szereti őt, szabadítsa meg.
Hívek: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?
E: Kutyák falkája vett körül, * gonosztevők serege szorongat engem.
Átlyuggatták kezemet és lábamat, * megszámlálhatom minden csontomat.
H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?
E: Elosztják maguk közt ruhámat, * és köntösömre sorsot vetnek.
Te azonban, Uram, ne maradj távol, * erősségem siess és segíts.
H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?
E: Hirdetni fogom nevedet testvéreim előtt, * a gyülekezetben dicsőítelek téged.
Ti, akik félitek az Urat, áldjátok, † magasztaljátok őt, Jákob fiai, * Izrael minden gyermeke félje őt.
H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?
Zsolt 21,8-9.17-18a.19-20.23-24

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt.
Testvéreim!
Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
Ez az Isten igéje.
Fil 2,6-11


A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Máté szerint
Mit adtok nekem, ha a kezetekbe juttatom őt?
Abban az időben: A tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: ,,Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom őt?" Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik.
Hogyan akarod, hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?
A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: ,,Hogyan akarod, hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?" Ő így felelt: ,,Menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: Közel van az időm, és tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát. A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.

Ez az én testem, ez az én vérem.
Amikor beesteledett, a tizenkét tanítvánnyal asztalhoz telepedett. Miközben ettek, így szólt hozzájuk: ,,Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem!" Erre nagyon elszomorodtak, és sorra megkérdezték: ,,Csak nem én vagyok az, Uram?" Ő így válaszolt: ,,Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!" Erre Júdás, az áruló is megkérdezte: ,,Csak nem én vagyok az, Mester?" Ő így felelt: ,,Magad mondtad!"
Miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, azután megtörte, és odaadta tanítványainak ezekkel a szavakkal: ,,Vegyétek és egyétek: ez az én testem!" Azután a kelyhet vette a kezébe, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: ,,Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mondom nektek, mostantól nem iszom a szőlőtő terméséből mindaddig, míg az újat nem iszom veletek Atyám országában."

Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyájból a juhok.
Ezután zsoltárokat énekelve kimentek az Olajfák-hegyére. Amikor odaértek, Jézus így szólt: ,,Ma éjszaka ti mindannyian megbotránkoztok bennem. Hiszen megírták: »Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyájból a juhok.« De feltámadásom után majd előttetek megyek Galileába." Ekkor Péter ezt mondta neki: ,,Ha mindnyájan megbotránkoznak is benned, én soha meg nem botránkozom!" Jézus ezt válaszolta neki: ,,Bizony mondom neked, még ma éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor is megtagadsz engem!" De Péter ismét így szólt: ,,Még ha meg is kellene halnom veled, akkor sem tagadnálak meg!" Ugyanígy fogadkozott a többi tanítvány is.

Szomorúság és keserűség vett erőt rajta.
Közben Jézus odaért velük a Getszemáni nevű kertbe. Így szólt tanítványaihoz: ,,Üljetek le itt, míg én elmegyek imádkozni!" Azután Pétert és Zebedeus két fiát magával hívta. Egyszerre szomorúság és keserűség vett erőt rajta. Ezt mondta nekik: ,,Halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt és virrasszatok velem!" Azután kissé távolabb ment tőlük, arccal a földre borult és így imádkozott: ,,Atyám! Ha lehet, múljék el tőlem ez a kehely, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te!" Azután odament a tanítványokhoz, és alva találta őket. Ezt mondta Péternek: ,,Hát képtelenek vagytok egy órát virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! Mert a lélek kész, de a test erőtlen." Azután másodszor is elment és imádkozott: ,,Atyám, ha nem múlhat el ez a kehely anélkül, hogy ki ne innám, legyen meg a te akaratod!" Majd visszatérve ismét alva találta őket. A szemük ugyanis nagyon elnehezedett. Otthagyta őket, és ismét elment imádkozni, harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal. Azután odament a tanítványokhoz, és így szólt: ,,Aludjatok csak nyugodtan, és pihenjetek! Íme, elérkezett az óra, amikor az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Keljetek fel, menjünk! Nézzétek, megérkezett, aki elárul engem!"

Kezüket Jézusra emelték és foglyul ejtették őt.
Még beszélt, amikor íme, odaért Júdás, egy a tizenkettő közül, és vele a főpapoktól és a nép véneitől egy nagy csapat, kardokkal és husángokkal fölszerelkezve. Az, aki elárulta őt, ebben a jeladásban egyezett meg velük: ,,Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el!" Mindjárt oda is lépett Jézushoz és így szólt: ,,Üdvöz légy, Rabbi!" Azután megcsókolta. Jézus ezt mondta neki: ,,Barátom, miért jöttél?" Közben a többiek már kezet is emeltek Jézusra, és foglyul ejtették. Ekkor íme, egy azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta és a főpap szolgájára sújtott: levágta az egyik fülét. Ekkor Jézus így szólt hozzá: ,,Tedd csak vissza hüvelyébe a kardodat! Mert kard által vész el, ki kardot ragad! Vagy azt hiszed, nem kérhetném Atyámat, s nem küldene segítségemre akár tizenkét légió angyalnál is többet? De akkor hogyan teljesednék be az Írás, amely szerint ennek meg kell történnie?" Abban az órában így szólt Jézus a csapathoz: ,,Mint valami rabló ellen, úgy vonultok fel kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Nappal a templomban ültem és tanítottam, ott nem fogtatok el!"
Mindez azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor a tanítványok mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak.

Látni fogjátok az Emberfiát, hogy a hatalmas Isten jobbján ül.
Akik Jézust elfogták, elvezették őt Kaifás főpap elé, ahol ekkorra már összegyűltek az írástudók és a vének. Közben Péter messziről követte őt, egészen a főpap udvaráig. Odaérve leült odakint a szolgák közt, hogy lássa, mi lesz a dolog vége.
A főpapok pedig és az egész főtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák őt; de nem találtak, bár sok hamis tanú felsorakozott. Végül előlépett kettő, és így szólt: ,,Ez azt mondta: »Le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap múlva fel tudom építeni.«" Erre felállt a főpap és megkérdezte őt: ,,Nem felelsz semmit sem arra, amivel ezek vádolnak?" Jézus azonban csak hallgatott. Ekkor a főpap azt mondta neki: ,,Esküdj meg az élő Istenre és mondd meg nekünk, hogy te vagy-e a Messiás, az Isten Fia?" Jézus ezt válaszolta neki: ,,Magad mondtad! És mondom nektek: Ezentúl az Emberfiát a Hatalmas (Isten) jobbján látjátok ülni, és látni fogjátok őt eljönni az ég felhőin." Erre a főpap megszaggatta a ruháját és így szólt: ,,Káromkodott! Mi szükségünk van még tanúkra? Lám, most ti is hallottátok a káromlást. Hogyan ítéltek?" Azok ezt válaszolták: ,,Bűnhődjék halállal!"
Ezután szembe köpdösték, ököllel verték, mások pedig pofon ütötték, és kérdezgették: ,,Prófétálj, Messiás, ki ütött meg téged?"

Mielőtt a kakas szól, háromszor is megtagadsz engem.
Eközben Péter kint ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgáló, és megszólította: ,,Te is a galileai Jézussal voltál!" De ő mindenki hallatára letagadta: ,,Nem tudom, mit beszélsz!" Amint a kapunál kifelé tartott, felismerte őt egy másik is, és így szólt az ott lévőkhöz: ,,Ez is a názáreti Jézussal volt!" Erre ő ismét tagadni kezdte, méghozzá esküvel, hogy: ,,Nem ismerem azt az embert!" Kis idő múltán az ott ácsorgók odamentek Péterhez, és így szóltak hozzá: ,,Közülük való vagy biztosan, elárul a kiejtésed is!" Most már esküdözni és átkozódni kezdett: ,,Nem ismerem azt az ember!" És azon nyomban megszólalt a kakas. Péternek ekkor eszébe jutottak Jézus szavai: ,,Mielőtt a kakas szól, háromszor is megtagadsz engem." Kiment, és odakint keserves sírásra fakadt.

Átadták őt Poncius Pilátus helytartónak.
Amikor reggel lett, a főpapok és a nép vénei meghozták a döntést Jézus ellen, hogy halállal büntetik őt. Megkötözték, azután elvezették és átadták Pilátus helytartónak.
Nem szabad a kincstárba tenni, mert vérdíj volt!
Amikor Júdás, az áruló látta, hogy (Jézust) elítélték, tettét megbánva visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek. Ezt mondta nekik: ,,Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el!" Azok így szóltak: ,,Mi közünk hozzá? Ez a te dolgod!" Ő erre az ezüstöket eldobta a templomban, azután elment s felakasztotta magát. A főpapok összeszedték a pénzt, de ezt mondták: ,,Nem szabad a templomkincstárba tenni, mert vérdíj volt!" Megtanácskozták a dolgot, azután megvették rajta a fazekas telkét az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják azt a földet mindmáig Vérmezőnek.
Ekkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta mondott: Fogták a harminc ezüstöt, a felbecsültnek árát; - Izrael fiai becsülték őt ennyire -, és odaadták a fazekas telkéért, amint az Úr megparancsolta nekem.

Te vagy-e a zsidók királya?
Közben Jézust a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle: ,,Te vagy-e zsidók királya?" Jézus ezt felelte: ,,Magad mondtad!" S miközben a főpapok és a vének vádaskodtak ellene, ő nem szólt egy szót sem. Pilátus végül megkérdezte: ,,Nem hallod, mi mindennel vádolnak?" Ő azonban neki sem válaszolt egyetlen szóval sem, és a helytartó nagyon csodálkozott ezen.
Szokásban volt, hogy az ünnep alkalmával a helytartó szabadon bocsát egyet a foglyok közül, akit a nép kíván. Volt akkor egy Barabás nevezetű, hírhedt rabjuk. Amikor összegyülekeztek, Pilátus megkérdezte: ,,Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül: Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak is neveznek?" Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták őt a kezébe.
Míg ott ült ítélőszékében, a felesége üzenetet küldött neki: ,,Ne avatkozz annak az igaznak a dolgába! Ma éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta!"
De a főpapok és a vének felbiztatták a népet, hogy Barabást kérjék, Jézust pedig veszítsék el. Amikor tehát a helytartó feltette a kérdést: ,,Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül?", ők ezt válaszolták: ,,Barabást!" Erre Pilátus megkérdezte: ,,És mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak neveznek?" Mindannyian ezt felelték: ,,Keresztre vele!" Ő újra kérdezte: ,,De hát mit követett el?" Mire azok még hangosabban kiáltozták: ,,Keresztre vele!"
Pilátus látta, hogy semmire sem megy velük, sőt, csak fokozódik a zavargás. Ezért vizet hozatott, és a nép szeme láttára megmosta a kezét ezekkel a szavakkal: ,,Én ártatlan vagyok ennek az igaznak vére ontásában. Ez a ti dolgotok!" Erre az egész nép így kiáltott: ,,A vére rajtunk és a gyermekeinken!" Ekkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és elrendelte a keresztre feszítést.

Üdvöz légy, zsidók királya!
A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész helyőrséget. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből koronát fontak, és a fejére helyezték, a jobbjába pedig nádszálat nyomtak, azután térdet hajtva előtte így gúnyolták: ,,Üdvöz légy, zsidók királya!" Közben leköpdösték, elvették tőle a nádat, és a fejét verték vele. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruháiba, és elvezették, hogy keresztre feszítsék.

Vele együtt két rablót is megfeszítettek.
Amint kifelé haladtak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel; őt kényszerítették, hogy vigye (Jézus) keresztjét. Végül odaértek arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz Koponyák helyének hívnak. Itt epével kevert bort adtak neki. Ő megízlelte, de nem kért belőle. Azután keresztre feszítették. Sorsot vetve szétosztották egymás között a ruháit, majd letelepedtek ott, és őrizték. Feje fölé odaírták elítélésének okát: ,,Ez Jézus, a zsidók királya."
Ugyanakkor két rablót is keresztre feszítettek vele: az egyiket jobbról, a másikat balról.
Ha Isten Fia vagy, szálj le a keresztről!
Akik arra jártak, káromolták őt, bólogattak a fejükkel és ezt mondták: ,,Le akartad rombolni a templomot, és harmadnapra fölépíteni? Szabadítsd hát meg önmagadat! Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!" Ugyanígy gúnyolták őt a főpapok is az írástudókkal és a vénekkel együtt: ,,Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni! Ha Izrael királya ő, hát jöjjön le most a keresztről, és hiszünk benne! Bízott az Istenben? Mentse meg őt most, ha akarja! Hiszen azt mondta: Az Isten Fia vagyok!" Ugyanígy gyalázták őt a vele megfeszített rablók is.

Éli, Éli, lámá szábáktáni?
Hat órától sötétség borult az egész földre kilenc óráig. Kilenc óra körül Jézus hangosan felkiáltott: ,,Éli, Éli, lámá szábáktáni?, azaz: Istenem, Istenem! Miért hagytál el engem?" Az ott állók hallották ezt, és egyesek megjegyezték: ,,Ez Illést hívja!" Egyikük mindjárt odafutott, fogott egy ecetbe mártott szivacsot, rátűzte egy nádszálra, és inni adott neki. A többiek azonban ezt mondták: ,,Hadd lássuk, eljön- e Illés, hogy megszabadítsa?" Jézus pedig még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.
(Most térdre borulunk, és egy keveset csendben időzünk.)
Ekkor a templom függönye kettéhasadt, felülről egészen az aljáig. A föld megmozdult, a sziklák megrepedtek. Sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Az ő feltámadása után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megrémültek, és így szóltak: ,,Ez valóban Isten Fia volt!" *
Sok asszony is volt ott. Messziről figyelték mindazok, akik Galileától kezdve követték őt és szolgáltak neki. Köztük volt Mária Magdolna, azután Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak az anyja.
József a saját, új sírboltjába helyezte Jézus testét.
Amikor beesteledett, jött egy Arimateából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is Jézus tanítványa volt. Bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Pilátus elrendelte, hogy adják át neki. József levette a testet, beburkolta tiszta lenvászonnal, és saját, sziklába vájt, új sírboltjába helyezte. A sír bejárata elé nagy követ gördített, és elment. Mária Magdolna és a másik Mária ott ültek a sírral szemben.

Van őrségetek: őrizzétek ti, ahogy tudjátok!
Másnap, vagyis a készületnap elmúltával a főpapok és a farizeusok összegyűltek Pilátus előtt, és így szóltak: ,,Úgy emlékszünk, hogy ez a csaló még életében ezt mondta: Harmadnapra feltámadok. Rendeld hát el, hogy harmadnapig őrizzék a sírt, nehogy odamenjenek tanítványai és ellopják, aztán így szóljanak a néphez: Feltámadt a halottak közül! Ez a csalás rosszabb lenne az előzőnél!" Pilátus azonban csak ennyit mondott: ,,Van őrségetek: őrizzétek ti, ahogy tudjátok!" Erre azok elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sírbolt elé.
Ezek az evangélium igéi.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: kínszenvedésének, összegyülekeztek, tanítványaimmal, megtanácskozták, beteljesedjenek, megbotránkoztok, megbotránkoznak, kényszerítették, megostoroztatta, megszámlálhatom, bizonyítékokat, feltámadásában, tanítványokhoz, megfáradtaknak, kiszolgáltassa, helytartóságra, megparancsolta, megfeszítettek, felöltöztették, tanítványainak, felmagasztalta, levetkőztették, kereszthalálig, magasztaljátok, tanítványaihoz, fölszerelkezve, gyülekezetben, lepecsételték, szétszélednek, felsorakozott, megkeményítem, kereszthalált, felbecsültnek, felakasztotta, szétosztották, beteljesedett, igével támasza, gyülekezetben dicsőítelek, kezetekbe juttatom, tizenkettő közül, kedvező alkalmat, húsvéti vacsorát, kovásztalan kenyér, tanítványok ezzel, kérdéssel fordultak, bizonyos emberhez, tizenkét tanítvánnyal, kelyhet vette, szövetség vére, bűnök bocsánatára, szőlőtő terméséből, kakas szól, Jézus Jeruzsálembe, OLVASMÁNY Izajás, VÁLASZOS ZSOLTÁR, SZENTLECKE Szent Pál, Krisztus Jézus, Ezért Isten, Jézus Krisztus, URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Máté, Erre Júdás, Ekkor Péter, Közben Jézus, Azután Pétert, Kezüket Jézusra, Ekkor Jézus, Akik Jézust, Közben Péter, Isten Fia, Eközben Péter, Poncius Pilátus, Amikor Júdás, Közben Jézust, Erre Pilátus, Mária Magdolna, Bement Pilátushoz,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.16. 23:42 Koronavírus - Már három izraelit találtak, aki megfertőződött a Jokohamában...
02.16. 21:52 Riói tenisztorna - Balázs Attila nem jutott főtáblára
02.16. 21:12 Birkózó Eb - Orosz, olasz, török és georgiai aranyak
02.16. 21:02 Kálló Gergely nyerte az időközi választást Dunaújvárosban és környékén
02.16. 20:42 Jégkorong Erste Liga - Háromgólos hátrányból nyert a Vasas
02.16. 20:04 Salvini: elég volt az Európai Uniótól kapott pofonokból
02.16. 20:04 Labdarúgó NB II - Az éllovas MTK nem bírt otthon a Békéscsabával
02.16. 20:02 Osztrák jégkorongliga - A Fehérvár kiütötte a sereghajtót
02.16. 20:02 Charles Michel: cél a kapcsolat elmélyítése a nyugat-balkáni országokkal
02.16. 19:42 Női kézilabda NB I - Otthon győzött a Szombathely
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Ferenc pápa üzenetei  Kellemes napot kívánok  Hőmérséklet változás  Ne menj még kedves  Készül az ebéd  Facebookon kaptam Krisztina...  A balgák bölcsessége - gondola...  Libben a függöny  Békés estét - pihentető szép j...  Vannak, akiket a Valentin nap ...  Libben a függöny  Magánkápolnájából követte a ke...  Facebookon kaptam  Tánc a zongorán  Png nő  Hóesés  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Aranyosi Ervin: Különleges sze...  Képviselő fánk  Bohóc  Pipás  Tánc a zongorán  Évközi 6. vasárnap 02.16  Kellemes délutánt kívánok  Égjen a tűz  Keresztút - A Golgotán áll a k...  Pipás  Png virág  Facebookon kaptam  Kész lesz a kép  Bohóc  Facebookon kaptam  Pillangó  Vízcseppes rózsa  Reggel, mielőtt kinyitjuk a sz...  Életmentő kutya  Rád gondolok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztina...  ... - de a szíved, olykor...  Hőmérséklet változás  Lila rózsa  Facebookon kaptam  Liliom  Facebookon kaptam  Balett mozdulat  Gitár helyett  Balett mozdulat  Png virág  Életmentő kutya  Kellemes teázást  Hőmérséklet változás  Rajzos nő  Ördögi  Posertube  Ismerkedés  Lila rózsa  Ünnepi szentmisék Veszprémben ...  Szèp estét kedves látogat...  Variáció  Png kislány  Békés estét - pihentető szép j...  Facebookon kaptam  Életmentő kutya  Raczinger bíboros - Keresztút  Png almák  Facebookon kaptam  A balgák bölcsessége - gondola...  Norvégia.....  Banános  MONTE CASSINO, Szent Benedek ő...  Valentin love  Tóth Árpád - Isten oltó - kése  Boldog Névnapot  Múló idő  A főváros ékszerdoboza: a Várk...  Múló idő  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Hóesés  Boldog Valentin napot kívánok ...  Hóesés  Pakolás  Facebookon kaptam  Png nő  Évközi 6. vasárnap 02.16  Facebookon kaptam  Magánkápolnájából követte a ke...  Kellemes napot kívánok  Rózsa  Facebookon kaptam  Madárdal  Föld gömb  Megszületett  Hőmérséklet változás  A balgák bölcsessége - gondola...  Facebookon kaptam Maroka barát...  A szabadság lényege -  Hízelgés  Aranyosi Ervin: Különleges sze... 
Bejegyzés Címkék
igével támasza, gyülekezetben dicsőítelek, kezetekbe juttatom, tizenkettő közül, kedvező alkalmat, húsvéti vacsorát, kovásztalan kenyér, tanítványok ezzel, kérdéssel fordultak, bizonyos emberhez, tizenkét tanítvánnyal, kelyhet vette, szövetség vére, bűnök bocsánatára, szőlőtő terméséből, kakas szól, többi tanítvány, földre borult, órát virrasztani, lélek kész, test erőtlen, kehely anélkül, szemük ugyanis, bűnösök kezére, nagy csapat, jeladásban egyezett, azok közül, főpap szolgájára, egyik fülét, templomban ültem, próféták írásai, tanítványok mindnyájan, hatalmas Isten, főpap udvaráig, szolgák közt, dolog vége, főpapok pedig, egész főtanács, főpap megszaggatta, galileai Jézussal, kapunál kifelé, názáreti Jézussal, döntést Jézus, kincstárba tenni, áruló látta, harminc ezüstöt, ezüstöket eldobta, főpapok összeszedték, templomkincstárba tenni, fazekas telkét, idegenek számára, földet mindmáig, felbecsültnek árát, fazekas telkéért, zsidók királya, helytartó megkérdezte, vének vádaskodtak, helytartó nagyon, ünnep alkalmával, helytartó szabadon, foglyok közül, kettő közül, felesége üzenetet, vének felbiztatták, helytartó feltette, kezét ezekkel, igaznak vére, vére rajtunk, keresztre feszítést, helytartó katonái, egész helyőrséget, fejére helyezték, jobbjába pedig, fejét verték, saját ruháiba, egyiket jobbról, másikat balról, vénekkel együtt, vele megfeszített, egész földre, ecetbe mártott, többiek azonban, keveset csendben, templom függönye, föld megmozdult, sziklák megrepedtek, szent városba, történtek láttára, másik Mária, sírral szemben, készületnap elmúltával, farizeusok összegyűltek, halottak közül, csalás rosszabb, evangélium igéi, kínszenvedésének, összegyülekeztek, tanítványaimmal, megtanácskozták, beteljesedjenek, megbotránkoztok, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 253 db bejegyzés
e év: 828 db bejegyzés
Összes: 41326 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 148
  • e Hét: 3068
  • e Hónap: 57188
  • e Év: 373950
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.