Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent Máté evangéliuma szerint: Passió
  2018-03-26 20:25:40, hétfő
 
   
  A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése SZENT MÁTÉ evangélista szerint.
Abban az időben: A tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük:
"Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom őt?"
Azok harminc ezüstöt ígérnek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik.
A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz:
"HOGYAN AKAROD, HOL KÉSZÍTSÜK EL NEKED A HÚSVÉTI VACSORÁT?"
Ő így felelt:
"Menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: Közel van az időm, és tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát."
A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, a tizenkét tanítvánnyal asztalhoz telepedett. Miközben ettek, így szólt hozzájuk:
"Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem!"
Erre nagyon elszomorodtak, és sorra megkérdezték:
"CSAK NEM ÉN VAGYOK AZ, URAM?"
Így válaszolt:
"Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!"
Erre Júdás, az áruló is megkérdezte:
"Csak nem én vagyok az, Mester?"
Ő így felelt:
"Magad mondtad!"
Miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, azután megtörte, és odaadta tanítványainak ezekkel a szavakkal:
"Vegyétek és egyétek: ez az én testem!"
Azután a kelyhet vette a kezébe, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal:
"Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mondom nektek, mostantól nem iszom a szőlőtő terméséből mindaddig, míg az újat nem iszom veletek Atyám országában."
Ezután zsoltárokat énekelve kimentek az Olajfák-hegyére. Amikor odaértek, Jézus így szólt:
"Ma éjszaka ti mindannyian megbotránkoztok bennem. Hiszen megírták: »Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyájból a juhok.« De feltámadásom után majd előttetek megyek Galileába."
Ekkor Péter ezt mondta neki:
"Ha mindnyájan megbotránkoznak is benned, én soha meg nem botránkozom!"
Jézus ezt válaszolta neki:
"Bizony mondom neked, még ma éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor is megtagadsz engem!"
De Péter ismét így szólt:
"Még ha meg is kellene halnom veled, akkor sem tagadnálak meg!"
Ugyanígy fogadkozott a többi tanítvány is. Közben Jézus odaért velük a Getszemáni nevű kertbe. Így szólt tanítványaihoz:
"Üljetek le itt, míg én elmegyek imádkozni!"
Azután Pétert és Zebedeus két fiát magával hívta. Egyszerre szomjúság és keserűség vett erőt rajta. Ezt mondta nekik:
"Halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt és virrasszatok velem!"
Azután kissé távolabb ment tőlük, arccal a földre borult és így imádkozott:
"Atyám! Ha lehet, múljék el tőlem ez a kehely, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te!"
Azután odament a tanítványokhoz, és alva találta őket. Ezt mondta Péternek:
"Hát képtelenek vagytok egy órát virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! Mert a lélek kész, de a test erőtlen."
Azután másodszor is elment és imádkozott:
"Atyám, ha nem múlhat el ez a kehely anélkül, hogy ki ne innám, legyen meg a te akaratod!"
Majd visszatérve ismét alva találta őket. A szemük ugyanis nagyon elnehezedett. Otthagyta őket, és ismét elment imádkozni, harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal. Azután odament a tanítványokhoz, és így szólt:
"Aludjatok csak nyugodtan, és pihenjetek! Íme, elérkezett az óra, amikor az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Keljetek fel, menjünk! Nézzétek, megérkezett, aki elárul engem!"
Még beszélt, amikor íme, odaért Júdás, egy a tizenkettő közül, és vele a főpapoktól és a nép véneitől egy nagy csapat, kardokkal és husángokkal fölszerelkezve. Az, aki elárulta őt, ebben a jeladásban egyezett meg velük: "Akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el!"
Mindjárt oda is lépett Jézushoz és így szólt:
"Üdvöz légy, Rabbi!"
Azután megcsókolta. Jézus ezt mondta neki:
"Barátom, miért jöttél?"
Közben a többiek már kezet is emeltek Jézusra, és foglyul ejtették. Ekkor íme, egy azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, és a főpap szolgájára sújtott: levágta az egyik fülét. Ekkor Jézus így szólt hozzá:
"Tedd csak vissza hüvelyébe a kardodat! Mert kard által vész el, ki kardot ragad! Vagy azt hiszed, nem kérhetném Atyámat, s nem küldene segítségemre akár tizenkét légió angyalnál is többet? De akkor hogyan teljesednék be az Írás, amely szerint ennek meg kell történnie?"
Abban az órában így szólt Jézus a csapathoz:
"Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok fel kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Nappal a templomban ültem, és tanítottam, ott nem fogtatok el!"
Mindez azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor a tanítványok mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak.
Akik Jézust elfogták, elvezették őt Kaifás főpap elé, ahol ekkorra már összegyűltek az írástudók és a vének. Közben Péter messziről követte őt, egészen a főpap udvaráig. Odaérve leült odakint a szolgák közt, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig és az egész főtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák őt; de nem találtak, bár sok hamis tanú felsorakozott. Végül előlépett kettő, és így szólt:
"EZ AZT MONDTA: »LE TUDOM ROMBOLNI AZ ISTEN TEMPLOMÁT, ÉS HÁROM NAP MÚLVA FEL TUDOM ÉPÍTENI.«"
Erre felállt a főpap és megkérdezte őt:
"Nem felelsz semmit sem arra, amivel ezek vádolnak?"
Jézus azonban csak hallgatott. Ekkor a főpap azt mondta neki:
"Esküdj meg az élő Istenre és mondd meg nekünk, hogy te vagy-e a Messiás, az Isten Fia?"
Jézus ezt válaszolta neki:
"Magad mondtad! És mondom nektek: Ezentúl az Emberfiát a Hatalmas (Isten) jobbján látjátok ülni, és látni fogjátok őt eljönni az ég felhőin."
Erre a főpap megszaggatta a ruháját és így szólt:
"Káromkodott! Mi szükségünk van még tanúkra? Lám, most ti is hallottátok a káromlást. Hogyan ítéltek?"
Azok ezt válaszolták:
"BŰNHŐDJÉK HALÁLLAL!"
Ezután szembeköpdösték, ököllel verték, mások pedig pofon ütötték, és kérdezgették:
"PRÓFÉTÁLJ, MESSIÁS, KI ÜTÖTT MEG TÉGED?"
Eközben Péter kint ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgáló, és megszólította:
"Te is a galileai Jézussal voltál!"
De ő mindenki halltára letagadta:
"Nem tudom, mit beszélsz!"
Amint a kapunál kifelé tartott, felismerte őt egy másik is, és így szólt az ottlévőkhöz:
"Ez is a názáreti Jézussal volt!"
Erre ő ismét tagadni kezdte, méghozzá esküvel:
"Nem ismerem azt az embert!"
Kis idő múltán az ott ácsorgók odamentek Péterhez, és így szóltak hozzá:
"KÖZÜLÜK VALÓ VAGY BIZTOSAN, ELÁRUL A KIEJTÉSED IS!"
Most esküdözni és átkozódni kezdett:
"Nem ismerem azt az embert!"
És azon nyomban megszólalt a kakas. Péternek ekkor eszébe jutottak Jézus szavai: "Mielőtt a kakas szól, háromszor is megtagadsz engem." Kiment, és odakint keserves sírásra fakadt.
Amikor reggel lett, a főpapok és a nép vénei meghozták a döntést Jézus ellen, hogy halállal büntetik őt. Megkötözték, azután elvezették és átadták Pilátus helytartónak. Amikor Júdás, az áruló látta, hogy (Jézust) elítélték, tettét megbánva visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek. Ezt mondta nekik:
"Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el!"
Azok így szóltak:
"MI KÖZÜNK HOZZÁ? EZ A TE DOLGOD!"
Ő erre az ezüstöket eldobta a templomban, azután elment s felakasztotta magát.. A főpapok összeszedték a pénzt, de ezt mondták:
"NEM SZABAD A TEMPLOMKINCSTÁRBA TENNI, MERT VÉRDÍJ VOLT!"
Megtanácskozták a dolgot, azután megvették rajta a fazekas telkét az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják azt a földet mindmáig Vérmezőnek. Ekkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta mondott: Fogták a harminc ezüstöt, a felbecsültnek árát, - Izrael fiai becsülték őt ennyire -, és odaadták a fazekas telkéért, amint az Úr megparancsolta nekem.
Közben Jézust a helytartó elé állították.
(A passió rövidebb formája itt kezdődik): A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése SZENT MÁTÉ evangé¬lista szerint. Abban az időben Jézust Poncius Pilátus helytartó elé állították.
A helytartó megkérdezte tőle:
"Te vagy-e a zsidók királya?"
Jézus ezt felelte:
"Magad mondtad!"
S miközben a főpapok és a vének vádaskodtak ellene, ő nem szólt egy szót sem. Pilátus végül megkérdezte:
"Nem hallod, mi mindennel vádolnak?"
Ő azonban neki sem válaszolt egyetlen szóval sem, és a helytartó nagyon csodálkozott ezen. Szokásban volt, hogy az ünnep alkalmával a helytartó szabadon bocsát egyet a foglyok közül, akit a nép kíván. Volt akkor egy Barabás nevezetű, hírhedt rabjuk. Amikor összegyülekeztek, Pilátus megkérdezte:
"Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül: Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak is neveznek?"
Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták őt a kezébe. Míg ott ült ítélőszékében, a felesége üzenetet küldött neki:
"Ne avatkozz annak az igaznak a dolgába! Ma éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta!"
De a főpapok és a vének felbiztatták a népet, hogy Barabást kérjék, Jézust pedig veszítsék el. Amikor tehát a helytartó feltette a kérdést: "Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül?", ők ezt válaszolták:
"BARABÁST!"
Erre Pilátus megkérdezte:
"És mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak neveznek?"
Mindannyian ezt felelték:
"KERESZTRE VELE!"
Ő újra kérdezte:
"De hát mit követett el?"
Mire azok még hangosabban kiáltozták:
"KERESZTRE VELE!"
Pilátus látta, hogy semmire sem megy velük, sőt, csak fokozódik a zavargás. Ezért vizet hozatott, és a nép szeme láttára megmosta a kezét ezekkel a szavakkal:
"Én ártatlan vagyok ennek az igaznak vére ontásában. Ez a ti dolgotok!"
Erre az egész nép így kiáltozott:
"A VÉRE RAJTUNK ÉS A GYERMEKEINKEN!"
Ekkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és elrendelte a keresztrefeszítést.
A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész helyőrséget. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből koronát fontak, és a fejére helyezték, a jobbjába pedig nádszálat nyomtak, azután térdet hajtva előtte így gúnyolták:
"ÜDVÖZ LÉGY, ZSIDÓK KIRÁLYA!"
Közben leköpdösték, elvették tőle a nádat, és a fejét verték vele. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruháiba, és elvezették, hogy keresztre feszítsék.
Amint kifelé haladtak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel; őt kényszerítették, hogy vigye (Jézus) keresztjét. Végül odaértek arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz Koponyák helyének hívnak. Itt epével kevert bort adtak neki. Ő megízlelte, de nem kért belőle. Azután keresztre feszítették. Sorsot vetve szétosztották egymás között a ruháit, majd letelepedtek ott, és őrizték. Feje fölé odaírták elítélésének okát: "Ez Jézus, a zsidók királya." Ugyanakkor két rablót is keresztre feszítettek vele: az egyiket jobbról, a másikat balról. Akik arra jártak, káromolták őt, bólogattak a fejükkel, és ezt mondták:
"LE AKARTAD ROMBOLNI A TEMPLOMOT, ÉS HARMADNAPRA FÖLÉPÍTENI? SZABADÍTSD HÁT MEG ÖNMAGADAT! HA ISTEN FIA VAGY, SZÁLLJ LE A KERESZTRŐL!"
Ugyanígy gúnyolták őt a főpapok is az írástudókkal és a vénekkel együtt:
"MÁSOKAT MEGMENTETT, DE MAGÁT NEM TUDJA MEGMENTENI! HA IZRAEL KIRÁLYA Ő, HÁT JÖJJÖN LE MOST A KERESZTRŐL, ÉS HISZÜNK BENNE! BÍZOTT AZ ISTENBEN? MENTSE MEG ŐT MOST, HA AKARJA! HISZEN AZT MONDTA: AZ ISTEN FIA VAGYOK!"
Ugyanígy gyalázták őt a vele megfeszített rablók is. Hat órától sötétség borult az egész földre kilenc óráig. Kilenc óra körül Jézus hangosan felkiáltott:
"Éli, Éli, lámá szábáktáni?"
azaz magyarul:
"Istenem, Istenem! Miért hagytál el engem?"
Az ott állók hallották ezt, és egyesek megjegyezték:
"EZ ILLÉST HÍVJA!"
Egyikük mindjárt odafutott, fogott egy ecetbe mártott szivacsot, rátűzte egy nádszálra, és inni adott neki. A többiek azonban ezt mondták:
"HADD LÁSSUK, ELJÖN-E ILLÉS, HOGY MEGSZABADÍTSA?"
Jézus pedig még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.
(Most térdre borulunk, és rövid csendet tartunk.)
Ekkor a templom függönye kettéhasadt, felülről egészen az aljáig. A föld megmozdult, a sziklák megrepedtek. Sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Az ő feltámadása után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megrémültek, és így szóltak:
"EZ VALÓBAN ISTEN FIA VOLT!" (A passió rövidebb formája itt végződik)
Sok asszony is volt ott. Messziről figyelték mindazok, akik Galileától kezdve követték őt és szolgáltak neki. Köztük volt Mária Magdolna, azután Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak az anyja. Amikor beesteledett, jött egy Arimateából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is Jézus tanítványa volt. Bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Pilátus elrendelte, hogy adják át neki. József levette a testet, beburkolta tiszta lenvászonnal, és saját, sziklába váj, új sírboltjába helyezte. A sír bejárata elé nagy követ gördített, és elment. Mária Magdolna és a másik Mária ott ültek a sírral szemben.
Másnap, vagyis a készületnap elmúltával a főpapok és a farizeusok összegyűltek Pilátus előtt, és így szóltak:
"ÚGY EMLÉKSZÜNK, HOGY EZ A CSALÓ MÉG ÉLETÉBEN EZT MONDTA: »HARMADNAPRA FELTÁMADOK«. RENDELD HÁT EL, HOGY HARMADNAPIG ŐRIZZÉK A SÍRT, NEHOGY ODAMENJENEK TANÍTVÁNYAI ÉS ELLOPJÁK, HOGY AZTÁN ÍGY SZÓLJANAK A NÉPHEZ: »FELTÁMADT A HALOTTAK KÖZÜL!« EZ A CSALÁS ROSSZABB LENNE AZ ELŐZŐNÉL!"
Pilátus azonban csak ennyit mondott:
"Van őrségetek: őrizzétek ti, ahogy tudjátok!"
Erre azok elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sírbolt elé.
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Címkék: összegyülekeztek, megostoroztatta, megtanácskozták, beteljesedjenek, megbotránkoztok, megbotránkoznak, kényszerítették, szembeköpdösték, tanítványaimmal, tanítványokhoz, kiszolgáltassa, tanítványaihoz, helytartóságra, fölszerelkezve, bizonyítékokat, felöltöztették, levetkőztették, megparancsolta, tanítványainak, elkészítették, beteljesedett, elszomorodtak, felakasztotta, kínszenvedése, szétosztották, megszólította, felbecsültnek, lepecsételték, szétszélednek, ítélőszékében, felsorakozott, gyermekeinken, megszabadítsa, imádkozzatok, elnehezedett, összegyűltek, tizenkettő közül, kedvező alkalmat, kovásztalan kenyér, tanítványok ezzel, kérdéssel fordultak, bizonyos emberhez, húsvéti vacsorát, tizenkét tanítvánnyal, kelyhet vette, szövetség vére, bűnök bocsánatára, szőlőtő terméséből, kakas szól, többi tanítvány, földre borult, órát virrasztani, Szent Máté, Urunk Jézus Krisztus, SZENT MÁTÉ, HOGYAN AKAROD, KÉSZÍTSÜK EL NEKED HÚSVÉTI VACSORÁT, CSAK NEM ÉN VAGYOK AZ, Erre Júdás, Ekkor Péter, Közben Jézus, Azután Pétert, Ekkor Jézus, Akik Jézust, Közben Péter, TUDOM ROMBOLNI AZ ISTEN TEMPLOMÁT, HÁROM NAP MÚLVA FEL TUDOM ÉPÍTENI, Isten Fia, BŰNHŐDJÉK HALÁLLAL, ÜTÖTT MEG TÉGED, Eközben Péter, KÖZÜLÜK VALÓ VAGY BIZTOSAN, ELÁRUL KIEJTÉSED IS, Amikor Júdás, KÖZÜNK HOZZÁ, SZABAD TEMPLOMKINCSTÁRBA TENNI, MERT VÉRDÍJ VOLT, Közben Jézust, Jézust Poncius Pilátus, Erre Pilátus, KERESZTRE VELE, VÉRE RAJTUNK ÉS GYERMEKEINKEN, ÜDVÖZ LÉGY, ZSIDÓK KIRÁLYA, AKARTAD ROMBOLNI TEMPLOMOT, HARMADNAPRA FÖLÉPÍTENI, SZABADÍTSD HÁT MEG ÖNMAGADAT, ISTEN FIA VAGY, SZÁLLJ LE KERESZTRŐL, MÁSOKAT MEGMENTETT, MAGÁT NEM TUDJA MEGMENTENI, IZRAEL KIRÁLYA, JÖJJÖN LE MOST KERESZTRŐL, HISZÜNK BENNE, BÍZOTT AZ ISTENBEN, MENTSE MEG ŐT MOST, HISZEN AZT MONDTA, ISTEN FIA VAGYOK, ILLÉST HÍVJA, HADD LÁSSUK, ELJÖN-E ILLÉS, HOGY MEGSZABADÍTSA, VALÓBAN ISTEN FIA VOLT, Mária Magdolna, Bement Pilátushoz, HOGY EZ CSALÓ MÉG ÉLETÉBEN EZT MONDTA, HARMADNAPRA FELTÁMADOK«, RENDELD HÁT EL, HOGY HARMADNAPIG ŐRIZZÉK SÍRT, NEHOGY ODAMENJENEK TANÍTVÁNYAI ÉS ELLOPJÁK, HOGY AZTÁN ÍGY SZÓLJANAK NÉPHEZ, FELTÁMADT HALOTTAK KÖZÜL, CSALÁS ROSSZABB LENNE AZ ELŐZŐNÉL,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.27. 09:31 Szíria - Török minisztérium: újabb két katona meghalt egy idlíbi légicsapás...
02.27. 09:20 KSH: 3,4 százalékos volt a munkanélküliség a 2019. november-2020. januári i...
02.27. 09:11 BUX: 43 521,80 pont, minimális csökkenés nyitáskor
02.27. 09:10 Szövetségi bűncselekmény lesz a lincselés az Egyesült Államokban, történelm...
02.27. 09:10 Tőzsde - Nagy mínuszban indítottak a főbb európai piacok
02.27. 08:41 Koronavírus - Önkéntes karanténba vonult Lombardia tartomány elnöke Sárközy...
02.27. 08:41 BÉT - Elemző: jelentősebb csökkenéssel kezdheti a napot a magyar tőzsde
02.27. 08:40 Brexit - Szakértő: egy év alatt nem lehet átfogó szabadkereskedelmi megálla...
02.27. 08:30 Amerikai előválasztás - Buttigieg kaliforniai kampányára 100 ezer dollárt a...
02.27. 08:21 Nébih: minőségi és jelölési problémákat is találtak a kenhető sajtkészítmén...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Nem tartanak szentmiséket, elm...  Facebookon kaptam  Virág csendélet  A szédülésről és a kézzsibbadá...  Hóvirág  Nem tartanak szentmiséket, elm...  Türelem  Facebookon kaptam  Szivárvány  kép + relief  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Katica a hóvirágon  Ismerős  Ibolya csokor  Találjuk meg önmagunk belső vi...  Tavasz  Png nő  Kutya a vízparton  Kislány a szekrényen űl  Facebookon kaptam  Nő kalapban  Png nő  Muskátli  Véget ért Mohácson az idei bus...  Hóvirág  Fehér csokor  Ritka fotó Pio atyáról  Harmónia......  Fatimai engesztelés a toronyi ...  Hamvazószerdával megkezdődik a...  Png táska  Nátha  Sárguló lapok  Png nő  Png virág  A sebészi maszk: -nem szűr tel...  Mai harmónia kártyám  Png nő  Mindszenty József az ország l...  Kutya a vízparton  Posertube  Facebookon kaptam  Rózsa csokor  kép + relief  Színes lépcsők  Png virág  Hóvirág  Facebookon kaptam  Rózsás csokor  Png nő  Margaretta csokor  Nátha  Png doboz  Facebookon kaptam  Kereszt  Jó éjszakát  Soha ne tegyél tönkre, egy jó ...  Png kutya  Posertube  Tavasz szépségei  Rózsaszín rózsák  Lehet a gyermeket könyvből nev...  Tűzkő utcai kis kertben is nyí...  Harmónia......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gerberák  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png kutya  Kacsintó narancs  Miért írok verseket  Szivárvány  Png virág  Fatimai engesztelés a toronyi ...  Szeretlek  George Clooney  Posertube  Hóvirág  Posertube  Búcsú Csukás Istvántól  Február vége felé  Szeretlek  Köszöntő  Png nő  Valóban feláldozta őt  Romantika  Facebookon kaptam  Miért írok verseket  Fatimai engesztelés a toronyi ...  A hited az amit sosem veszíthe...  Facebookon kaptam  Duna csillag virág  Ha azt csinálod, amit szeretsz  Szocska Ábel püspök tanácsai a...  Ha a szív vérzik  Csukás István - Annyiszor játs...  Szemlér Ferenc versei  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
tizenkettő közül, kedvező alkalmat, kovásztalan kenyér, tanítványok ezzel, kérdéssel fordultak, bizonyos emberhez, húsvéti vacsorát, tizenkét tanítvánnyal, kelyhet vette, szövetség vére, bűnök bocsánatára, szőlőtő terméséből, kakas szól, többi tanítvány, földre borult, órát virrasztani, lélek kész, test erőtlen, kehely anélkül, szemük ugyanis, bűnösök kezére, nagy csapat, jeladásban egyezett, azok közül, főpap szolgájára, egyik fülét, templomban ültem, próféták írásai, tanítványok mindnyájan, főpap udvaráig, szolgák közt, dolog vége, egész főtanács, főpap megszaggatta, galileai Jézussal, kapunál kifelé, názáreti Jézussal, döntést Jézus, áruló látta, harminc ezüstöt, ezüstöket eldobta, főpapok összeszedték, fazekas telkét, idegenek számára, földet mindmáig, felbecsültnek árát, fazekas telkéért, passió rövidebb, időben Jézust, helytartó megkérdezte, zsidók királya, vének vádaskodtak, helytartó nagyon, ünnep alkalmával, helytartó szabadon, foglyok közül, kettő közül, felesége üzenetet, vének felbiztatták, helytartó feltette, kezét ezekkel, igaznak vére, helytartó katonái, egész helyőrséget, fejére helyezték, jobbjába pedig, fejét verték, saját ruháiba, egyiket jobbról, másikat balról, vénekkel együtt, vele megfeszített, egész földre, ecetbe mártott, többiek azonban, templom függönye, föld megmozdult, sziklák megrepedtek, szent városba, történtek láttára, másik Mária, sírral szemben, készületnap elmúltával, farizeusok összegyűltek, összegyülekeztek, megostoroztatta, megtanácskozták, beteljesedjenek, megbotránkoztok, megbotránkoznak, kényszerítették, szembeköpdösték, tanítványaimmal, tanítványokhoz, kiszolgáltassa, tanítványaihoz, helytartóságra, fölszerelkezve, bizonyítékokat, felöltöztették, levetkőztették, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 9 db bejegyzés
e hónap: 440 db bejegyzés
e év: 1015 db bejegyzés
Összes: 41513 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2031
  • e Hét: 16440
  • e Hónap: 99880
  • e Év: 416642
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.