Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Húsvétvasárnap 04.01
  2018-04-01 01:57:15, vasárnap
 
   
  OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból.
És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát."
Ez az Isten igéje.
ApCsel 10,34a.37-43

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből
Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben.
Ez az Isten igéje.

Vagy tetszés szerint:

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testvéreim! Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok is vagytok! Hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták! Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, sem a romlottság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalan kenyerével!
Ez az Isten igéje.
Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették?"
Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.
Ezek az evangélium igéi.

Vagy más evangélium, este mondott szentmisére:

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: ,,Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?" Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki: ,,Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?"
Ő megkérdezte: ,,Miért, mi történt?" Azok ezt felelték: ,,A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony is megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták."
Jézus erre így szólt: ,,Ó, ti oktalanok, ti késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?" Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól.
Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték: ,,Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap." Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. De ő eltűnt előlük.
Akkor azt mondták egymásnak: ,,Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat?"
Még abban az órában útrakeltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: ,,Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!" Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 20,1-9 vagy este mondott misében Lk 24,13-35

Prefáció:
HÚSVÉTI PREFÁCIÓ I.
Húsvét szent titka
A következő prefációt a húsvéti időben mondjuk.

Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, - midőn áldozattá lett értünk KRISZtus, a Húsvéti Bárány.
Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, - halálunkat halálával MEGtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, - (a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Mi lelkileg vak, sötétben botorkáló emberek vagyunk nélküled. Add meg nekünk a hitet, hogy feltámadásod részesei és tanúi legyünk! Ahogy egykor a tanítványok, mi is keresünk az üres sírban, szürke hétköznapjainkban, monoton munkánkban, kiüresedett kapcsolatainkban, meg nem valósult céljainkban. De hamar be kell látnunk, hogy hit nélkül nem találunk rád. Erősítsd bennünk a hitet, hogy megértsük kereszthalálod és feltámadásod üzenetét, erősítsd bennünk a hitet, hogy fel tudjunk ismerni téged a mindennapokban!

Elmélkedés C. Horváth István Sándor
A találkozás reményében
A nagyböjt negyven napig tartó időszaka befejeződött, megérkeztünk húsvét ünnepéhez, amely nap a feltámadás ünnepe. Tekintetünk két irányba is néz ezen az ünnepen, a múlt és a jövő felé. Egyrészt visszatekintünk a múltbeli eseményre, az Úr Jézus halálból való feltámadására, másrészt reménnyel tekintünk a jövő felé, amikor mi is feltámadunk majd a halálból a mindenható Isten hatalmának köszönhetően. Magától értetődő, hogy az ünnep örömmel tölti el szívünket, mert Krisztus halálon aratott győzelme azt is jelenti, hogy mi sem fogunk örökké a halál országában maradni, hanem Isten feltámasztja testünket és újra egyesíti azt halhatatlan lelkünkkel. Amikor ez megtörténik, akkor vele élhetünk majd az örök boldogságban, amelyet mennyországnak nevezünk.
Húsvéti örömünk nem egyetlen napig tart, hanem ötven napon át, egészen pünkösd ünnepéig, a Szentlélek eljövetele napjáig, sőt még tovább is, hiszen minden vasárnap a szentmisében ünnepélyes formában elevenítjük fel az Úr húsvéti titkát, azaz megváltó halálának és üdvözítő feltámadásának eseményét. Szándékosan nem többes számban beszélek, azaz nem húsvéti eseményekről, hiszen Jézus halála és feltámadása elválaszthatatlan egymástól, a megváltás műve egyetlen eseményének kell neveznünk.
A mai ünnep és a következő hetek arra hívnak minket, hogy mi is keressük az Urat, találkozhassunk vele, a Feltámadottal, és várjuk azt, hogy nekünk is élőként mutassa meg magát. A húsvéti időszak evangéliumi részletei visszavezetnek minket az Úr húsvétja utáni napokba, amikor sorra megjelent az asszonyoknak, a tanítványoknak és az apostoloknak. E találkozások megerősítették őket abban, hogy mindaz igaz, amit Jézus korábban állított magáról. Igaz, hogy ő az Isten Fia, aki megváltásunkért jött el emberi világunkba. Lassan megértik, hogy az ő keresztáldozata nem kudarc, hanem Isten üdvözítő tervében szereplő cselekedet. A találkozások során megértik saját küldetésüket is: el kell indulniuk, hogy tanúságot tegyenek mindarról, amit Mesterük mellett három éven át megéltek és legfőképpen tanúságot tegyenek a legnagyobb csodáról, az ember számára felfoghatatlan titokról, a feltámadásról.
Bizonyára az egykor tanúságtételre induló apostolok is megtapasztalták azt a nehézséget, amit az Egyház évszázadai során szintén átéltek az igehirdetők: nem könnyű, nem egyszerű erről a húsvéti titokról beszélni, hiszen csak az képes erre, aki maga is találkozott a Feltámadottal. Enélkül nem volna hiteles a tanúságtétel. És az is igaz, hogy azok számára, akik elsőként hallották az apostolok bátor szavait az Úr feltámadásáról, nem volt könnyű elfogadniuk, elhinniük a hallottakat, miként minden kor emberének meg kell küzdenie ezzel a nehézséggel. Ugyanis arról van szó, hogy semmi nem helyettesítheti az Úrral való találkozást, amely személyes hitélmény, s amely a hit útjának kezdete mindenki számára.
Az a vágy él tehát bennünk, hogy találkozzunk a Feltámadottal. Hol és hogyan találkozhatunk vele? Helyes az az első gondolat, hogy induljunk a keresésére, miként egykor az asszonyok is ezt tették húsvét hajnalán, s keresésüknek az lett a jutalma, hogy az Úr megjelent nekik. Az is helyes, ha az apostolokhoz hasonlóan összegyűlünk a közös imádságra, lehet ez például a szentmise, és így várjuk, hogy az Úr eljöjjön közénk. Mert a szentmisében az Úr valóságosan jelenvalóvá válik köztünk az átváltoztatott kenyérben és borban, tehát a szentmisén való részvételünk is biztos lehetőség arra, hogy találkozzunk Jézussal. Harmadszor pedig az is jó kiindulópont, hogy újra és újra átgondoljuk a húsvéti eseményt, megpróbáljuk megérteni ennek üzenetét, miként ezt az Emmausz felé tartó két tanítvány is tette. Lényeges, hogy hozzájuk hasonlóan mi is hívjuk otthonunkba Jézust, aki nekünk is élőként, feltámadottként mutatja meg magát. A húsvéti találkozások néhány lehetősége ez, amelyekkel élhetünk, ha valóban él bennünk a feltámadt Krisztussal való találkozás vágya. A találkozás reményében induljunk húsvéti utunkon! .
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: kapcsolatainkban, találkozhassunk, kiszolgáltatták, megváltásunkért, cselekedeteiből, keresztáldozata, megtapasztalták, helyettesítheti, feltámadottként, visszatekintünk, kolosszeiekhez, kenyértörésben, feltámadásának, mennyországnak, mindennapokban, felfoghatatlan, tanúságtételre, átváltoztatott, feltámasztotta, korintusiakhoz, feltámadásával, kereszthalálod, húsvétvasárnap, találkozhatunk, megerősítették, tanítványoknak, beszélgettetek, megparancsolta, visszavezetnek, feltámadásáról, kovásztalanok, feltámadásról, jeruzsálemben, feltámadottal, megszállottat, megmagyarázta, időben Péter, názáreti Jézust, egész népnek, égiekre irányuljon, kevés kovász, egész tésztát, régi kovásszal, igazság kovásztalan, követ elmozdították, másik tanítványhoz, másik tanítvány, sírhoz sietett, otthagyott gyolcsleplet, otthagyott lepleket, evangélium igéi, tanítványok közül, Apostolok Cselekedeteiből, Jézust Szentlélekkel, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent János, Mária Magdolna, Simon Péterhez, Simon Péter, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Aztán Mózesen, HÚSVÉTI PREFÁCIÓ, Húsvéti Bárány, Jézus Krisztus, Elmélkedés, Horváth István Sándor, Isten Fia,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.21. 09:31 Rákóczi Szövetség: az elmúlt 30 évben több mint 100 ezer középiskolás utazh...
01.21. 09:31 Csécsei Zoltán 12 és 24 órás futópados világcsúcsot javított
01.21. 09:21 Az italgyártók növelik az újrahasznosított műanyagok arányát
01.21. 09:11 BUX: 44 471,26 pont, alig változott nyitáskor
01.21. 09:11 Impeachment - Szakértő: már republikánus szenátorokról is szól az eljárás
01.21. 09:01 Büntetőfeljelentést tett a kormányhivatal a budaörsi szemműtétek ügyében
01.21. 08:41 Vádat emeltek egy redőnyön keresztül leselkedő férfi ellen
01.21. 08:41 Szakértő: ha a Fidesz kilép a néppártból, mások is követhetik
01.21. 08:31 A NAV nem veszi figyelembe a hétfői határidőt a KAÜ-rendszer problémája mia...
01.21. 08:31 BÉT - Csökkenéssel indulhat a kereskedés
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Maci  Fehér cicával  A könyv  Régi és új természet  Hallás  Wass Albert áldozatai  Sose akarj  Babits Mihály : Szerelmes vers  Facebookon kaptam Krisztina...  Harmónia......  Posertube  Egyre gyakrabban hallani "Nárc...  Hallás  Halogatás  Szóval meg szeretnéd menteni a...  Veszprémi Érsekség szentmise 0...  Kaliakra erőd Bulgáriában  Tóth Árpád:Érzelmek nélkül...?...  Facebookon kaptam Krisztina...  Régi és új természet  Rózsa a fa odvában  Téli kép  Képes üzenet !  Az apostoli tanítás  Png kutya  A mérgező emberek  Macik pizsamában  Téli este  Kellemes teázást  Szőke Lajos A pilis hegységről  Téli kép  Nő virággal  Lassan ébredezik a város . . .  Nő virággal  Alvó kutyusok  Png nő  Facebookon kaptam  Az én vallomásom  Téli kép  Téli kép  Facebookon kaptam Krisztina...  Png nő  Vers-aszály - Kétszázhatvanadi...  Orazio Vecchi - Néked zeng ez ...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Png kutya  Zuz-Mara  Halászbástya - Budapesten  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Elég minden napnak a maga baja  Szamár fűl  Elég minden napnak a maga baja  Az apostoli tanítás  Orazio Vecchi - Néked zeng ez ...  A meghallgatott imádság - Szo...  Facebookon kaptam  Petőfi Sándor - Egy Könyvárus ...  Sírva halódik  Szent Fábián pápa és vértanú  Szent Fábián pápa és vértanú  Cisternerne Koppenhágában  Facebookon kaptam  Hallás  Sajnálom, de valamit még monda...  Facebookon kaptam  Gondolat-jel  Jézus megbocsát  Eged hegy - természeti fotó  A ho’oponopono 6 titkos ...  Havas óra  Fehér cicával  Nemes Nagy Ágnes : Félelem  Posertube  Az anyák olyanok, hogy maminak...  Asszonyvárás téli estén  Png rózsa  Kondra Katalin: Kötelék Nem t...  Mai napi mosoly!  Mesterem nyomában  Eged hegy - természeti fotó  Nyugdíj  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Babits Mihály : Szerelmes vers  Őszi eső  Petőfi Sándor - Ilyen Asszony ...  Napraforgók  Stop a gondolatnak  Napraforgók  Posertube  Posertube  Bravó  Posertube  Hallás  Férfi Kézilabda E.B. - Magyar ...  Keverés  Facebookon kaptam  Cica torna  Halászbástya - Budapesten  Kellemes kávézást 
Bejegyzés Címkék
időben Péter, názáreti Jézust, egész népnek, égiekre irányuljon, kevés kovász, egész tésztát, régi kovásszal, igazság kovásztalan, követ elmozdították, másik tanítványhoz, másik tanítvány, sírhoz sietett, otthagyott gyolcsleplet, otthagyott lepleket, evangélium igéi, tanítványok közül, egyetlen idegen, názáreti Jézus, sírnál voltak, hírrel tértek, asszonyok mondták, próféták jövendöltek, órában útrakeltek, következő prefációt, húsvéti időben, szent ünnepen, igazi Bárány, világ bűneit, húsvéti öröm, egész földre, nagyvilág örvendezve, mennyei erők, hatalmas angyalok, üres sírban, találkozás reményében, nagyböjt negyven, feltámadás ünnepe, jövő felé, múltbeli eseményre, mindenható Isten, ünnep örömmel, halál országában, örök boldogságban, szentmisében ünnepélyes, megváltás műve, következő hetek, húsvéti időszak, találkozások során, legnagyobb csodáról, ember számára, egykor tanúságtételre, húsvéti titokról, képes erre, apostolok bátor, apostolokhoz hasonlóan, közös imádságra, átváltoztatott kenyérben, szentmisén való, húsvéti eseményt, húsvéti találkozások, feltámadt Krisztussal, kapcsolatainkban, találkozhassunk, kiszolgáltatták, megváltásunkért, cselekedeteiből, keresztáldozata, megtapasztalták, helyettesítheti, feltámadottként, visszatekintünk, kolosszeiekhez, kenyértörésben, feltámadásának, mennyországnak, mindennapokban, felfoghatatlan, tanúságtételre, átváltoztatott, feltámasztotta, korintusiakhoz, feltámadásával, kereszthalálod, húsvétvasárnap, találkozhatunk, megerősítették, tanítványoknak, beszélgettetek, megparancsolta, visszavezetnek, feltámadásáról, kovásztalanok, feltámadásról, jeruzsálemben, feltámadottal, megszállottat, megmagyarázta, feltámadtatok, magasztaljunk, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 375 db bejegyzés
e év: 375 db bejegyzés
Összes: 40875 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3156
  • e Hét: 33105
  • e Hónap: 249972
  • e Év: 249972
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.