Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent Márk evangélista
  2018-04-25 11:38:51, szerda
 
   
  A próféta jövendölése alapján oroszlánnal ábrázolják, mert azzal kezdi evangéliumát: " A pusztába kiáltó szava: Készítsétek az Úr útját!"
...... .........


SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből
Köszönt titeket Márk.
Szeretteim!
Egymás iránt valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Alázkodjatok meg az Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején felmagasztaljon titeket. Minden gondotokat hagyjátok Őreá, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek és virrasszatok! Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok ellen neki a hitben! A minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztus Jézusban az ő örök dicsőségére hívott meg minket, rövid szenvedés után ő maga fog majd bennünket tökéletesíteni, megerősíteni és megszilárdítani. Őneki legyen dicsőség és uralom mindörökkön örökké. Ámen.
Szilvánus által, akit hűséges testvérnek tartok, röviden írtam nektek, hogy buzdítsalak titeket és bizonyítsam, hogy ez az Isten kegyelme, amelyben éltek.
Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott egyház itt Babilonban, fiammal, Márkkal együtt. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Békesség nektek, akik Krisztusban éltek.
Ez az Isten igéje. 1Pét 5,5b-14

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot!
Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak."
Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.
Ezek az evangélium igéi. Mk 16,15-20

Forrás: Rákoscsaba plébánia
...... ......


Máté evangéliumának szerzője egy a tizenkettő közül, a Máté nevű vámos. Meghívását, ezen a néven ez az evangélium írja le (Mt 9,9-13). Lukács evangéliumában a történet főszereplője Alfeus fia, Lévi (Lk 5,27-32).
Neve, a görög Matthaios (latin Mattheus) a héber Mattatijah (Mattatjahu, rövid formája Mattaj) név görögösített formája, jelentése ,,Isten ajándéka". A Lukácsnál szereplő Lévi név feltehetőleg a levita megjelölés személynévvé alakult formája, vagyis az apostol teljes neve ,,Máté, Alfeus fia, a levita".
,,Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: ,,Kövess engem!" Az felállt és követte. Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta és így válaszolt: ,,Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket." (Máté 9,9-13)
A kis-ázsiai Hieropolisz püspöke, Papiasz a legrégebbi tanúja annak a hagyománynak, amely az evangélium szerzőségét a megtért vámosnak, Máténak tulajdonítja (Kr. u. II. század). Igen valószínűnek látszik, hogy a megtért vámszedő írástudó ember lévén olvasni tudta az ószövetségi könyveket, s a jézusi tanításokat hallgatva azokból még Jézus életében jegyzeteket készített. Szent Iréneusz állította először, hogy Máté evangéliuma a legősibb a négy evangélium között (Kr. u. 180). Máté, aki Krisztus legszűkebb tanítványi körébe tartozott lejegyezte az Úr mondásait, beszédeit, tanításait, mint beszéd és tanításgyűjteményt rendszerezte és továbbadta, s később ebből a gyűjteményből bontakozhatott ki mai formájában maga az evangélium. Máté személyére utaló jellegzetesség, hogy ebben az evangéliumban több pénznem is szerepel, s a számok mindig pontosak!
Életének eseményeiről nagyon kevés történetileg hitelesnek tekinthető adat maradt fenn. Feltehetően Kafarnaumban, a Galileai-tó partján született (Kr. e. 10 körül). Euszébiosz püspök Egyház történetében lejegyzi, hogy mielőtt Máté elindult a pogányok közé, Palesztinában héberül hirdette az evangéliumot. A keresztény hagyomány szerint Etiópiába ment, ahol a királynő kincstárnoka felkarolta, s amikor a királynő fia meghalt, Máté feltámasztotta őt. Az uralkodó ezután támogatta Máté igehirdetését.

Forrás: katolikusnetwor
.......


Márk gyermek volt, amikor Keresztelő János föllépett és Jeruzsálemben az Úr Krisztus meghalt és föltámadt. A hagyomány úgy tudja, hogy a tanítványok közé tartozott. Az Apostolok Cselekedeteiből tudjuk róla a következőket:
Péter, miután csodálatosan kiszabadult Heródes börtönéből, ,,elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának házába, ahol sokan együtt voltak és imádkoztak''. Márk anyja özvegy lehetett, mert a férjéről soha nincs szó. Házát az első jeruzsálemi keresztények rendelkezésére bocsátotta. Pétert a háznép is jól ismerte, mert az ajtónálló szolgáló, Rodé a hangjáról ráismert (ApCsel 12,11--17).
Az Apostolok Cselekedeteiben három néven is találkozunk Márkkal: előfordult mint ,,Márknak nevezett János'' (12,12.25), mint ,,János'' (13,5.13) vagy egyszerűen mint ,,Márk'' (15,39). Fölmerült emiatt a gyanú, hogy vajon nem két tanítványról van-e szó. E föltételezés szerint Márk Péter tanítványa, az evangélista, János pedig Pál tanítványa lett volna. A pontosabb vizsgálatok azonban kiderítették, hogy ugyanarról a személyről van szó mindhárom név esetében, s ugyanolyan kettős névvel állunk szemben, mint Saul-Pál és Simon-Péter nevénél. János a zsidó, Márk a görög neve annak a tanítványnak, aki három apostolnak is -- Barnabásnak, Pálnak és Péternek -- segítőtársa volt.
Kr. u. 44-ben, amikor Júdeában éhínség volt, az antiochiai egyház a jeruzsálemiek segítségére sietett, s Pál és Barnabás hozta az adományt. Nyilvánvalóan Márk anyjának házában szálltak meg, mert Barnabás Márk nagybátyja volt, talán épp édesanyjának a testvére. Amikor visszaindultak Antiochiába, magukkal vitték Márkot, akit immár elég érettnek tartottak arra, hogy segítségükre legyen az apostoli munkában.
Egy évvel később Pál és Barnabás Ciprus szigetére indult, és magukkal vitték Márkot is. Befejezvén ciprusi küldetésüket, Pál vezetésével Asia tartománya felé vették útjukat és Pergében kötöttek ki. Mikor azonban Pál úgy határozott, hogy elindulnak a tartomány fővárosa, a piszídiai Antiochia felé, Márk megriadt a nehézségektől és visszatért Jeruzsálembe.
Ennek az első apostoli útnak a végén, 49-ben Pált és Barnabást a szíriai Antiochiából Jeruzsálembe küldték, hogy tisztázzák a zsidók által fölvetett kérdéseket. Ezek ugyanis azt tanították, hogy csak Mózes tanítványai lehetnek Krisztus követői, ezért mindenkit körül akartak metéltetni a keresztség előtt. Pál és Barnabás Jeruzsálemben a többi apostollal, Jakabbal és Péterrel zsinaton tisztázták a dolgot. Bizonyára ismét Márk anyjának házában szálltak meg, és Márk hallhatta apostoli útjuk elbeszéléseit. Amikor pedig a két apostol visszatért Antiochiába, ismét csatlakozott hozzájuk.
Hamarosan elindultak a második apostoli útra, és Barnabás magával akarta vinni Márkot is. Pál azonban nem helyeselte, s emiatt nézeteltérés támadt a két apostol között, melynek végeredményeként elváltak egymástól: Pál Szilással Asia felé, Barnabás Márkkal Ciprus felé indult.
A következő tíz évből (50 és 60 között) Márkról nincs adatunk. 60 körül Szent Péter mellett Rómában (1Pét 5,13), 61-ben Pállal van. Ezt onnan tudjuk, hogy Pál a Kolosszeieknek és a Filemonnak írt levelében mint mellette lévő munkatársról emlékezik meg róla. Ezek után Rómából keletre ment, mert Pál második fogságában, röviddel a halála előtt, arra kéri Timóteust, hogy siessen hozzá, és hozza magával Márkot is, mert ,,jó szolgálatot tenne nekem''. Ha Timóteus és Márk időben megérkezett, Márk jelen lehetett Pál vértanúságánál.
A legszorosabb kapcsolat Péterhez fűzte, annyira, hogy a hagyomány úgy beszél Márkról, mint ,,Péter tolmácsáról''. Ezzel függ össze evangéliuma is. A rómaiak ugyanis, látván, hogy Péter megöregedett, kérték Márkot, foglalja írásba az evangéliumot, amelyet Péter hirdetett nekik. Márk ezt meg is tette (50--60 között), és Szent Péter prédikációiból összeállította az evangéliumot.
Ha Szent Márk evangéliumát olvassuk, nem nehéz meghallani Péter szavát, aki a résztvevő szemtanú elevenségével mondja el a Keresztelő Szent János keresztségétől a mennybemenetelig történt dolgokat. Ezért találhatunk apró részleteket Márknál -- és csak nála! -- amelyek csak szemtanútól származhatnak. Pl. hogy Kafarnaumban az egész város ott tolongott az ajtó előtt (Mk 1,33), vagy hogy Jézus a hajó végében egy párnán aludt (4,38).
A hagyomány Márkot mint az alexandriai egyház alapítóját és vértanúját tiszteli. Ő volt a város első püspöke, és valószínűleg Traianus császár idejében (98--117) szenvedett vértanúságot. Velencei kereskedők 828-ban megszerezték ereklyéit, és az arabok pusztítása elől Velencébe vitték. Ettől kezdve Szent Márk Velence védőszentje. Ünnepét a keleti egyház kezdettől fogva, Róma a 11. századtól, április 25-én üli meg.
Szent Márk ábrázolása templomunk szószékén Ezekiel próféta jövendölése alapján oroszlánnal ábrázolják, mert azzal kezdi evangéliumát: " A pusztába kiáltó szava: Készítsétek az Úr útját!"

Legendájából
Egy 8. századi legendagyűjtemény, Beda martirológiuma a következőket beszéli el Szent Márk evangélistáról: Márk először Líbiában és Egyiptomban hirdette az evangéliumot és az Úr Krisztus második eljövetelét. Azon a területen babonákba, varázslásokba és bálványimádásba merült nép lakott. Márk Pentapoliszba érve tanítani kezdett, gyógyított, leprásokat tisztított meg, és gonosz lelkeket űzött ki. Mikor az emberek ezt látták, kidobálták a bálványaikat, és megkeresztelkedtek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Akkor a Szentlélek közölte Márkkal, hogy Alexandriába kell mennie. A testvérektől búcsút vett, azok pedig így köszöntek el tőle a kikötőben: ,,Az Úr tegye szerencséssé utadat!'' Harmadnap meg is érkezett Alexandriába. Amikor azonban beért a városba, elszakadt a saruja. Ő ezt intő jelnek vette, hogy vándorlása véget ért, de azért keresett egy cipészt, hogy megcsináltassa a sarut. Az, amikor munkába fogta a lábbelit, megsebesítette a kezét. Márk nyállal sarat csinált, rákente a sebre és meggyógyította az embert. Az megkérdezte, honnan van csodatévő ereje? Márk akkor tanítani kezdett Krisztusról, és a cipész egész háza népével megtért. Ő lett az első hívő Alexandriában, Anianusnak hívták. A hívők száma pedig egyre nőtt, mert egyre többen hallgatták a Galileából jött embert. Ezért a pogányok üldözni kezdték. Márk akkor Anianust püspökké, Meliust, Sabinust és Kerdont pappá, hét férfit diákonussá szentelt, tizenegy más férfit egyéb szolgálatokkal bízott meg, maga pedig visszament Pentapoliszba. Pentapoliszban örömmel látta a hívők életét, s bejárva a környéket mindenütt püspököket, papokat és diákonusokat szentelt. Két év elmúltával azonban ismét visszatért Alexandriába. Megérkezve örömmel látta, hogy az egyház él, sőt a várostól keletre, a sziklák között fekvő kis faluban, Bucoliban templomot is építettek. Márk jelenléte tovább erősítette az alexandriai egyházat, ezért a pogányok elhatározták, hogy megölik. Elérkezett a húsvét napja, a mi naptárunk szerint április 25-e. Márkot a liturgia közben az oltárnál támadták meg és fogták el. Kötelet kötöttek a nyakára, és úgy vonszolták a sziklás ösvényeken maguk után. Vére megfestette a sziklákat. De nem halt meg, ezért bedobták egy börtönbe, hogy megtanácskozzák, másnap miképp végezzenek vele.
Éjfélkor azonban földrengés támadt, megjelent az Úr angyala, és így szólt hozzá: ,,Márk, Isten szolgája, aki az Egyiptomba rendelt szent hírnökök fejedelme vagy, íme, a neved fölvétetett az élet mennyei könyvébe, és emlékezeted nem halványul el soha. Mert társa lettél az égi erőnek, amely lelkedet az égbe vezérli, és részed lesz az örök világosságban.'' E látomás vigasztalásával a szívében Márk égre tárt karokkal így imádkozott: ,,Uram, Jézus, hálát adok neked, mert nem hagytál magamra, hanem szentjeid közé számláltál engem. Kérlek, Uram, Jézusom, békességben vedd magadhoz a lelkemet, és ne engedd, hogy kegyelmedtől elszakadjak!'' Amikor ezt kimondta, megjelent neki az Úr, úgy, ahogy tanítványai között járt szenvedése előtt, és így szólt hozzá: ,,Békesség veled, Márk, mi evangélistánk!'' Ő pedig így válaszolt: ,,Uram, Jézus Krisztusom!'' - azzal az Úr elment tőle.
Másnap reggel összegyűlt a város népe. Kihozták a börtönből, ismét kötelet kötöttek a nyakára, s közben gúnyolódtak: ,,Vezessétek a marhát Bucoliba!'' Márk, miközben a földön vonszolták, így fohászkodott: ,,Uram, a kezedbe ajánlom a lelkemet!'' -- és kilehelte lelkét.
A pogányok nagy máglyát raktak, s el akarták égetni, de hirtelen fergeteges szélvész és felhőszakadás támadt, úgyhogy az áradó víz elől menekülniük kellett. Akkor jöttek a keresztények, és eltemették. A legenda a temetéssel kapcsolatban még személyleírást is ad a vértanú evangélistáról: ,,Az orra hosszú, szemöldöke fölfelé áll, a szeme szép, a homloka felett kopasz. Hosszú szakállú, gyors mozgású, termetre formás, középkorú, őszes, érzelmeiben tartózkodó, Isten kegyelmével teljes férfi volt. Miután imádkoztak, eltemették, ahogy abban a városban szokás. Sziklába vágott sírba fektették, és dicsőséggel őrizték az emlékezetét, örvendezvén, hogy elsőként érdemelte ki Alexandriában az igazi trónust.''

Imádság
Istenünk, ki Szent Márkot arra választottad, hogy megírja Evangéliumodat, kérünk, segíts, hogy közbenjárására, híven járjunk Krisztus nyomában!

Forrás: Jeles napok
,,Márk jő zöld búzával"
Márk, a négy evangélista egyike, a Bika első dekádjának másik előkelő szentje. Pál és Barnabás apostolokat kísérte volt misszióikon, később Pált Rómába is követte. Zsidó származású volt, eredetileg Johanannak (János) hívták, de mivel nem zsidók között térített, latin nevén (Marcus) vált ismertté. A hagyomány szerint Szent Péter ,,tolmácsolója" volt, az ő diktálása nyomán írta meg evangéliumát. Állítólag ő volt Alexandria első püspöke, ott is szenvedett mártírhalált április 25-én, húsvét napján (Márk a legkésőbbi szent a naptárban, akinek a névnapja még húsvéttal egybeeshet). Állítólagos maradványait Velence szerezte meg a IX. században, azóta ő a ,,tenger királynőjének" védőszentje. Attribútuma a szárnyas oroszlán, középkori kommentárok szerint azért, mert evangéliumát Keresztelő Szent János pusztában ,,bömbölő" kiáltásával kezdi. Márk attribútuma naptári szempontból értelmetlen jelkép, nincs a helyén. Az oroszlán, az apokaliptikus fenevadak egyike az Oroszlán havába illene, Márk helyére pedig Lukács, akinek jelképe a Bika (Ökör). Viszont a román templomokban, amelyekben a négy evangélista állatövi jelképeit szívesen pingálták a keresztboltozat lunettáira vagy a kupola négy csegelyére, már nem a névnapokhoz igazodó sorrendben, hanem égtáji helyeiknek megfelelően ábrázolták őket.


Magyar kurír oldalon Link
A hagyomány Márkot az alexandriai egyház alapítójaként és vértanújaként tiszteli. Ő volt a város első püspöke, és valószínűleg Traianus császár idejében (98-117) szenvedett vértanúságot. Velencei kereskedők 828-ban megszerezték ereklyéit, és az arabok pusztítása elől Velencébe vitték. Ettől kezdve Szent Márk Velence védőszentje.
- Egyházunk Szent Márk ünnepéhez kapcsolódóan végzi a búzaszentelést. Régen körmenetben vonultak a határba, és ott került sor a vetések megáldására.

Nemzeti könyvtár oldalon Link

Forrás: :Evangelium.katolikus oldalon
Imádság
Légy kegyes gyermekeidhez, isteni Nevelőnk! Add, hogy parancsaid hűséges követői legyünk, a Te képmásodra hasonlítsunk, és amennyire rajtunk áll, Téged mint jóságos Istent, és ne mint kérlelhetetlen bírót ismerjünk meg. Hadd éljünk a Te békédben, és jussunk el a Te Városodba! A kimondhatatlan bölcsességben akarunk élni nappal és éjjel, az utolsó ítélet napjáig dicsérettel Neked hálát adni. Minden jóért, szépért, bölcsért, igazért Neked legyen tisztelet örökké. Ámen.
Alexandriai Szent Kelemen

Elmélkedés C Horváth István Sándor
Egyházunk a mai napon a második evangélium szerzőjét, Szent Márkot ünnepli, aki nem tartozott a tizenkét apostol közé, de írása hitelesnek tekinthető, hiszen Szent Péter apostol kísérője volt és egy ideig Szent Pállal tartott missziós útja során. A szentírástudósok szerint személyesen is ismerhette Jézust. Az ő szüleié lehetett az a ház, ahol az utolsó vacsora zajlott, illetve a Getszemáni-kert is az Olajfák hegyén, ahol Jézust elfogták. Márk lehetett az a fiú, aki ez utóbbi eseménynél elszaladt (vö. Mk 14,51-52).
Mire törekszik Márk evangélista művének írásakor? Egyrészt lejegyezni mindazt, amit személyesen is hallhatott Jézustól, illetve ami később az apostoli igehirdetés része volt. A négy evangélium közül időrendben az ő írása keletkezett a legkorábban, s csak évekkel később írja meg Máté és Lukács az evangéliumot, valamint az I. század vége felé Szent János. Az apostoli igehirdetéssel és annak írásos rögzítésével indult meg egykor az evangélium terjedése. A tizenkettő és később az Egyház így teljesíti Krisztus evangelizációs parancsát.
A mai evangéliumban Márk írásának befejező szakaszát olvassuk. Mennybemenetele előtt Jézus ezt mondta apostolainak: ,,Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!" (Mk 16,15). Márk azért ír le minden szót és mondatot, hogy megismertesse az olvasókkal Krisztust, az Isten Fiát. Írásával egyértelműen a hit útján vezet minket, s az a szándéka, hogy személyes vallomást tegyünk arról, hogy hiszünk Krisztusban, az Isten Fiában
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: mennybemenetelig, végeredményeként, szentírástudósok, mennybemenetele, vigasztalásával, felmagasztaljon, megtanácskozzák, megszilárdítani, cselekedeteiben, egészségeseknek, keresztboltozat, katolikusnetwor, cselekedeteiből, bálványimádásba, búzaszentelést, kérlelhetetlen, evangéliumának, evangéliumában, tanítványaival, kolosszeieknek, kimondhatatlan, keresztségétől, igehirdetéssel, evangelizációs, tökéletesíteni, prédikációiból, tanítványaitól, összeállította, vértanúságánál, martirológiuma, megsebesítette, megcsináltassa, rendelkezésére, meggyógyította, pentapoliszban, visszaindultak, próféta jövendölése, pusztába kiáltó, kevélyeknek ellenáll, alázatosaknak azonban, minden kegyelem, veletek együtt, egész világra, időben Jézus, evangéliumot minden, híveket ezek, jelek fogják, nevemben ördögöket, igehirdetést megerősítette, jelek által, evangélium igéi, evangélium írja, Szent Márk, SZENTLECKE Szent Péter, Krisztus Jézusban, EVANGÉLIUM Szent Márk, Amikor Jézus, Szent Iréneusz, Feltehetően Kafarnaumban, Keresztelő János, Apostolok Cselekedeteiből, Apostolok Cselekedeteiben, Márk Péter, Nyilvánvalóan Márk, Barnabás Márk, Barnabás Ciprus, Antiochiából Jeruzsálembe, Barnabás Jeruzsálemben, Szilással Asia, Barnabás Márkkal Ciprus, Szent Péter, Keresztelő Szent János, Szent Márk Velence, Márk Pentapoliszba, Jézus Krisztusom, Szent Márkot, Pált Rómába, Egyházunk Szent Márk, Alexandriai Szent Kelemen, Elmélkedés Horváth István Sándor, Szent Pállal, Szent János, Isten Fiát, Isten Fiában,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Örökké.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Havas rózsa  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Hosszúfarkú özvegypinty.....  Sok technikai hibák a kézilabd...  A természet változásával  A leprás gyógyulása biztos, ho...  Facebookon kaptam  A lelkek megérzik egymást  Szép edtét.....  Lépcsők......  Úgy döntöttem...  Harmónia......  Tél van  Az íjász nem mindig  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Elhunyt Fehér Anna nővér, .......  Facebookon kaptam  Hosszúfarkú özvegypinty.....  Facebookon kaptam  Csokor kancsóban  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Tarbay Ede: Szállingó  Kellemes délutánt kívánok  Kellemes teázást  Felfogjuk-e?  Útravaló – 2021. január ...  Baltasar Gracián - A Lélek Bá...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szél kap fel - szél visz el ...  Facebookon kaptam  Virrasztás  Rózsa csokor  Koronavírus: aggasztó hírek a ...  Facebookon kaptam  Téli kép  Harmónia......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Most a kedvem úgy kívánja . ...  Felfogjuk-e?  A lepecsételt könyv  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Most a kedvem úgy kívánja . ...  Tenisz Babos Tímea főtáblás az...  Tenisz Babos Tímea főtáblás az...  Téli kép  Facebookon kaptam  Most a kedvem úgy kívánja . ...  Egy kisgyerek nem akar boldog ...  A virágok rajonganak Vivaldiér...  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tarsoly Beke Tamás versei  Tenisz Babos Tímea főtáblás az...  Harmónia......  Rózsa csokor  Koronavírus: aggasztó hírek a ...  Szerelem......  Segíts!  Hadd menjek, Istenem, mindig f...  Egy ölelés.....  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Hosszúfarkú özvegypinty.....  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Harmónia......  Facebookon kaptam  Útravaló – 2021. január ...  Hamvazkodás a járvány idején 2...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Házszentelés 2021  Téli kép  Isten a Szeretet, Aki csak ti...  Jó éjszakát kívánok  Szilvási Lajos tollából  1. évközi hét csütörtök 01.14  Szép estét kedves látogatóimna...  Téli este  Egy kisgyerek nem akar boldog ...  Mosolyogtál már ma?  Barbakán várárok, Pécs  Tarsoly Beke Tamás versei  Ha nem ...  Interjú Erdő Péter bíborossal  Téli kép  Útravaló – 2021. január ...  Meglepetés püspöki látogatás a...  Poser tube  Belépő az otthonba.....  Benedek Elek - Az erdő télen  Hamvazkodás a járvány idején 2...  Csokor kancsóban  Örökké..... 
Bejegyzés Címkék
próféta jövendölése, pusztába kiáltó, kevélyeknek ellenáll, alázatosaknak azonban, minden kegyelem, veletek együtt, egész világra, időben Jézus, evangéliumot minden, híveket ezek, jelek fogják, nevemben ördögöket, igehirdetést megerősítette, jelek által, evangélium igéi, evangélium írja, történet főszereplője, görög Matthaios, héber Mattatijah, levita megjelölés, apostol teljes, farizeusok megkérdezték, egészségeseknek kell, igazakat hívjam, kis-ázsiai Hieropolisz, legrégebbi tanúja, evangélium szerzőségét, megtért vámosnak, megtért vámszedő, ószövetségi könyveket, jézusi tanításokat, négy evangélium, gyűjteményből bontakozhatott, evangéliumban több, számok mindig, pogányok közé, keresztény hagyomány, királynő kincstárnoka, uralkodó ezután, tanítványok közé, férjéről soha, első jeruzsálemi, ajtónálló szolgáló, hangjáról ráismert, pontosabb vizsgálatok, görög neve, antiochiai egyház, jeruzsálemiek segítségére, apostoli munkában, évvel később, tartomány fővárosa, piszídiai Antiochia, első apostoli, szíriai Antiochiából, zsidók által, keresztség előtt, többi apostollal, második apostoli, halála előtt, legszorosabb kapcsolat, rómaiak ugyanis, résztvevő szemtanú, mennybemenetelig történt, egész város, ajtó előtt, hajó végében, párnán aludt, hagyomány Márkot, alexandriai egyház, város első, arabok pusztítása, keleti egyház, következőket beszéli, területen babonákba, testvérektől búcsút, cipész egész, első hívő, hívők száma, pogányok üldözni, hívők életét, környéket mindenütt, várostól keletre, sziklák között, alexandriai egyházat, pogányok elhatározták, húsvét napja, liturgia közben, oltárnál támadták, sziklás ösvényeken, neved fölvétetett, élet mennyei, égbe vezérli, örök világosságban, szívében Márk, város népe, marhát Bucoliba, földön vonszolták, kezedbe ajánlom, pogányok nagy, temetéssel kapcsolatban, vértanú evangélistáról, , ,
2020.12 2021. Január 2021.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 243 db bejegyzés
e év: 243 db bejegyzés
Összes: 46964 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4508
  • e Hét: 47609
  • e Hónap: 102143
  • e Év: 102143
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.