Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Halottak napja 11.02
  2018-11-01 12:05:15, csütörtök
 
   
  OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Azon a napon majd megsemmisül a zord halál is.
Sion hegyén a Seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek.
Szent hegyén leveszi róluk a gyászleplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt.
Azon a napon majd így beszélnek: Íme, a mi Istenünk! Benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának!
Ez az Isten igéje.

Vagy:
OLVASMÁNY a Makkabeusok második könyvéből
Jól és hívő lélekkel gondolkodott a feltámadásról.
A harcok befejeztével Makkabeus Júdás, a választott nép bátor vezére, gyűjtést rendezett, és tizenkétezer ezüst drachmát küldött Jeruzsálembe, hogy engesztelő áldozatot mutassanak be a megholtakért. Jól és hívő lélekkel gondolkodott a feltámadásról. Ha ugyanis nem hitte volna, hogy azok, akik elestek a harcban, egykor feltámadnak, fölöslegesnek és hiábavalónak tartotta volna, hogy a halottakért imádkozzék. Ő azonban fontolóra vette, milyen nagy jutalom vár azokra, akik vallásos lelkülettel pihentek el a halálban.
Szent és üdvös dolog tehát imádkozni a halottakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől.
Ez az Isten igéje. Iz 25,6a.7-9 vagy 2Mak 12,43-46


VÁLASZOS ZSOLTÁR
VÁLASZ: Az Úr nékem pásztorom, * semmiben nincs hiányom. - 1. tónus
Előénekes: Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: * zöldellő mezőkön ad helyet nékem;
Csöndes vizekhez vezet engem, * és lelkemet felüdíti.
Az igazság ösvényén vezet engem, * híven az ő szent nevéhez.
Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * semmiben nincs hiányom.
E: Járjak bár halál-sötét völgyekben, † nem félek én semmi bajtól, * hiszen te velem vagy.
A te vessződ és a pásztorbotod, * engemet megvigasztalnak.
H: Az Úr nékem pásztorom, * semmiben nincs hiányom.
E: Asztalt terítesz nékem, * ellenségeim szeme előtt.
Fejemet megkened olajjal, * serlegem színültig megtöltötted.
H: Az Úr nékem pásztorom, * semmiben nincs hiányom.
E: Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján;
és az Úr házában lakhatom * időtlen időkön át.
H: Az Úr nékem pásztorom, * semmiben nincs hiányom.

vagy
VÁLASZ: Az igazak lelkének * az Úr ad üdvösséget. - 2. tónus.
Előénekes: Irgalmas az Úr és jóságos, * hosszan tűrő és nagy irgalmú.
Nem bűneink szerint bánik velünk, * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza.
Hívek: Az igazak lelkének * az Úr ad üdvösséget.
E: Ahogyan az atya könyörül fiain, * úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt.
Jól tudja ő, hogy miből alkotott minket, * megemlékezik arról, hogy csak por vagyunk.
H: Az igazak lelkének * az Úr ad üdvösséget.
E: Az ember napjai a fűhöz hasonlók, * virul, mint a mező virága,
Ráfúj a szél és nincs már többé, * helyét sem lehet többé felismerni.
H: Az igazak lelkének * az Úr ad üdvösséget.
E: Az Úr irgalma azonban öröktől tart, † mindörökké az őt félőkön, * s azok fiainak fiain az ő igazsága.
Azokon, akik szövetségét híven őrzik, * és hűségesen teljesítik parancsát.
H: Az igazak lelkének * az Úr ad üdvösséget.
Zsolt 22,1 és 22,1-3.4.5.6 vagy 36,39a és 102,8. és 10.13-14.15-16.17-18


SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Életünkben és halálunkban egyaránt az Úréi vagyunk.
Testvéreim!
Egyikünk sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és azért támadt fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek Ura legyen.
Mindnyájan Isten ítélőszéke elé jutunk. A Szentírásban ugyanis ezt olvassuk: ,,Amint igaz, hogy élek - mondja az Úr -, előttem meghajlik minden térd, és minden nyelv magasztalja az Istent!"
Tehát mindegyikünk számot ad magáról Istennek.
Ez az Isten igéje.

vagy 12.
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből
Az örökkévalóságban együtt leszünk Krisztussal és szeretteinkkel.
Testvéreim!
Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük.
Ha Jézus - mint ahogy hisszük - meghalt, és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.
Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi, élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonájának szavára az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi élők, akik életben maradunk, velük együtt elragadtatunk a magasba, hogy találkozzunk Krisztussal, és örökké az Úrral legyünk.
Vigasztaljátok egymást ezzel a tanítással!
Ez az Isten igéje. Róm 14,7-9.10b-12 vagy 1Tessz 4,13-18


EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Istent és az ő igazságait csak jóakaratú, alázatos emberek ismerhetik meg.
Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását:
,,Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket.
Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű."
Ezek az evangélium igéi.

vagy 16.
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Jézus lakóhelyet készít nekünk mennyei Atyánknál.
Az utolsó vacsorán Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ,,Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek!?
Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!"
Ekkor Tamás így szólt: ,,Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?"
Jézus ezt felelte: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam."
Ezek az evangélium igéi. Mt 11,25-30 vagy Jn 14,1-6


EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim!
Isten a mi teremtőnk, és ő lesz a halálunk után irgalmas bíránk. Az ő irgalmából találkozhatunk majd azokkal, akikért most könyörgünk hozzá!
Lektor: 1. Könyörülj Urunk minden rokonunkon és ismerősünkön, akik már megelőztek bennünket a halálban, ajándékozd meg őket az örök élettel.
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Irgalmadba ajánljuk mindazok lelkét, akiket embertársaik elfeledtek, találjanak nálad kegyelemre!
3. Segíts úgy élnünk, hogy keresztény földi életünkkel kiérdemeljük égi országodat, és ott boldog találkozásunk legyen szeretteinkkel.
4. Fakassz bizalmat és reményt azok lelkében, akik félnek a haláltól, és ébressz bennük vágyat az örök haza után.
Pap: Jóságos Istenünk! Adj örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek. Nézz ránk, és hallgasd meg értük mondott könyörgésünket, a Te Fiad, Jézus Krisztus által.
Hívek: Ámen.

vagy:
Pap: Imádkozzunk, testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz elhunyt szeretteinkért, a hit jelével elköltözött keresztény testvéreinkért, és mindazokért, akiknek hitét egyedül csak Isten ismerte!
Lektor: 1. Vedd föl, Urunk, elhunyt szüleinket, rokonainkat és barátainkat az égiek közösségébe!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2 Fizess meg örök javakkal elhunyt lelkipásztorainknak, tanítóinknak és jótevőinknek!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3. Adj örök békességet az igazságtalanság és háborúk áldozatainak!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4. Találjunk benned, Urunk, irgalmas bíránkra, ha magadhoz szólítasz bennünket a földi életből!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5. Erősítsd meg lelkünkben a boldog feltámadás reménységét!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Pap: Urunk, Jézus Krisztus, örök dicsőség királya! Szabadíts ki minden elhunyt hívőt a tisztulás állapotából! A mennyei seregek vezére, Szent Mihály vezesse őket a világosság országába! Fogadd el könyörgésünket és engesztelő áldozatunkat azokért, akikről ma emlékezünk! Részesítsd őket abban a dicsőséges életben, amelyet egykor választottaidnak ígértél! Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

- Magyar kurír oldalon
...... ........... ..............


Az ünnep mai formája a bencés szerzetesektől származik, akik már a 10. században ezen a napon emlékeztek meg az összes megholtról. Az Egyház élő hittel terjeszti bizakodó kérését a Mindenható elé: ,,add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket".
Sok helyen már Mindenszentek ünnepének estéjén megemlékezést tartanak a megholtakról.
A gyászmisék prefációi az örök életről és a dicsőséges feltámadásról szólnak: ,,A boldog feltámadás reménye Krisztusban ragyogott föl nekünk, és így, bár szomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvigasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja."
E napon sokszor fohászkodunk: ,,Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!"
 
 
0 komment , kategória:  Halottak napjára  
Címkék: választottaidnak, örökkévalóságban, megvigasztalnak, szemlélhessenek, nyugtalankodjék, igazságtalanság, tanítványaitól, könyörgésünket, testvéreinknek, nyilatkoztatni, szeretteinkkel, testvéreinkért, szabadításának, vigasztaljátok, szomorkodjatok, szeretteinkért, szerzetesektől, találkozhatunk, feltámadásról, fölöslegesnek, gyermekeidnek, mindenszentek, találkozásunk, elragadtatunk, megemlékezést, tesszaloniki, tanítóinknak, befejeztével, jótevőinknek, magasztallak, kicsinyeknek, ismerősünkön, mindegyikünk, megváltottad, harsonájának, embertársaik, napon majd, zord halál, könnyet minden, egész földön, harcok befejeztével, halottakért imádkozzék, igazság ösvényén, igazak lelkének, atya könyörül, ember napjai, fűhöz hasonlók, mező virága, tesszaloniki hívekhez, örökkévalóságban együtt, elhunytak sorsáról, főangyal kiáltására, OLVASMÁNY Izajás, Seregek Ura, Makkabeus Júdás, VÁLASZOS ZSOLTÁR, SZENTLECKE Szent Pál, Mindnyájan Isten, EVANGÉLIUM Szent Máté, EVANGÉLIUM Szent János, Ekkor Tamás, EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK, Könyörülj Urunk, Jóságos Istenünk, Jézus Krisztus, Jézus Krisztushoz, Szent Mihály,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.05. 23:22 A civil hajók tevékenységét szabályozó európai megállapodást javasol az ola...
12.05. 22:42 Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt úgy véli, jó elnöke lett volna a...
12.05. 22:32 Ökölvívó ob - Nem lesz Harcsa-Cservenka döntő
12.05. 21:32 Premier League - Menesztették az Everton edzőjét
12.05. 21:23 Női kosárlabda EK - Csoportelső lett a Szekszárd
12.05. 21:23 Jégkorong Erste Liga - Debrecenben győzött a Csíkszereda
12.05. 21:22 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság - Késely ezüstérmes, Holló negyedik, Bohu...
12.05. 20:42 Rövidpályás úszó-Eb - A csütörtöki eredmények
12.05. 20:32 Putyin: Moszkva kész előfeltételek nélkül meghosszabbítani az Új START egye...
12.05. 20:32 Új médiaszabályozási rendszer készül Németországban
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Havas fa  Havas téli kép  Becsületsértés  A szeretet az embernek olyan,m...  Facebookon kaptam  A salgótarjáni sortűz 1956. de...  Útszélen ültem  A Grinch- mesebeli szőrös lény  Edda - Lelkünkből (40 év rock)...  Black Ice : Varázsfény Eljött...  Sziget  Grinch ellopja a Kifalvi karác...  Tedd a szívedre!  Hóember  Png rózsa  Facebookon kaptam  Lelked békéje  Libben a függöny  Pest - Kétszázharmincegyedik n...  Ha sovány vagy,..................  A salgótarjáni sortűz 1956. de...  Karácsonyi gif  Hóember  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Téli este  Diós, - mákos bejgli  Facebookon kaptam  Gyertya mellett  A csók...  Aki nem ismeri az áhitatot  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látogat...  szerdai üdvözlet  Színváltó rózsa  Facebookon kaptam  Cicák az ablakban  2. adventi hét szerda 11.11  Beszéd  Csinos nő és a madárkák  Beszéd  Isten létezéséről  Facebookon kaptam  Kék csokor vázában  Becsületsértés  Kellemes kávézást  Téli kép  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Karácsonyi gömb  Béke  Karácsonyi gömb  Facebookon kaptam  Karácsony  Grinch ellopja a Kifalvi karác...  Erhart Kaestner: Mire való a c...  Gyújtsd meg a remény szikráját...  Az ima  Facebookon kaptam Krisztina...  Facebookon kaptam  Béke  Vintage  Téli kép  Facebookon kaptam  A remény vasárnapja  Rózsa csokor  Egy békés otthon melegsége ....  Facebookon kaptam  Hóember  Karácsonyi díszek  Pácolt rántott csirke  Mi a baj, a" Grinch " fával?  Téli gömb  Karácsonyi díszek  Téli kép  Pilinszky János - Magamhoz  Aranyosi Ervin: Mentegetőzés  Beszéd  Facebookon kaptam  Ez nem én vagyok.............  Anthony de Mello – Szárn...  Adventkor  Gyújtsd meg a remény szikráját...  Facebookon kaptam  Téli kép  Becsületsértés  Isten létezéséről  Beszéd  Szeretet ünnepe közeleg  Mi a baj, a" Grinch " fával?  Facebookon kaptam Krisztina...  Karácsony  Sziget  Emeld fel tekinteted!  Facebookon kaptam  Egy vonat igyekszik a havas tá...  Pácolt rántott csirke  Facebookon kaptam  Lelked békéje  Diós, - mákos bejgli  Aki nem ismeri az áhitatot  Szép fehérnemű 
Bejegyzés Címkék
napon majd, zord halál, könnyet minden, egész földön, harcok befejeztével, halottakért imádkozzék, igazság ösvényén, igazak lelkének, atya könyörül, ember napjai, fűhöz hasonlók, mező virága, tesszaloniki hívekhez, örökkévalóságban együtt, elhunytak sorsáról, főangyal kiáltására, evangélium igéi, utolsó vacsorán, halálunk után, örök élettel, örök haza, égiek közösségébe, földi életből, boldog feltámadás, tisztulás állapotából, mennyei seregek, világosság országába, dicsőséges életben, bencés szerzetesektől, napon emlékeztek, összes megholtról, földi élet, gyászmisék prefációi, örök életről, dicsőséges feltámadásról, halál kényszere, ígért örök, mennyben örök, választottaidnak, örökkévalóságban, megvigasztalnak, szemlélhessenek, nyugtalankodjék, igazságtalanság, tanítványaitól, könyörgésünket, testvéreinknek, nyilatkoztatni, szeretteinkkel, testvéreinkért, szabadításának, vigasztaljátok, szomorkodjatok, szeretteinkért, szerzetesektől, találkozhatunk, feltámadásról, fölöslegesnek, gyermekeidnek, mindenszentek, találkozásunk, elragadtatunk, megemlékezést, tesszaloniki, tanítóinknak, befejeztével, jótevőinknek, magasztallak, kicsinyeknek, ismerősünkön, mindegyikünk, megváltottad, harsonájának, embertársaik, gondolkodott, halandóságát, eljöveteléig, találkozzunk, feltámasztja, megvigasztal, pásztorbotod, megtöltötted, gonoszságunk, megsemmisíti, parancsszóra, hiábavalónak, megholtakról, megemlékezik, fohászkodunk, kiérdemeljük, áldozatainak, áldozatunkat, tizenkétezer, szentírásban, jeruzsálembe, ismerhetnénk, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 77 db bejegyzés
e év: 4354 db bejegyzés
Összes: 41057 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 10171
  • e Hónap: 30526
  • e Év: 1005145
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.