Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagy Szent Gertrúd szűz 11.17
  2018-11-17 11:31:15, szombat
 
   
  - Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Adja meg az Atyaisten, hogy megismerhessétek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét.
Testvéreim!
Meghajtom térdemet az Atya előtt: tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység; megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.
Ez az Isten igéje. Ef 3,14-19

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
Ezek az evangélium igéi. Jn 15,1-8


- Magyar kurír oldalon
Képen: Jacinto Vieira: Nagy Szent Gertrúd (1725 körül)
...... ........... ........... .......


November 17-én a középkori misztikus bencés apácára, Nagy Szent Gertrúdra emlékezünk.
Gertrúd 1256. január 6-án született Türingiában. Életét a világ számára egyetlen mondattal össze lehet foglalni: egy ötéves kislány a helftai kolostorba került, és ott élt negyven éven át, egészen haláláig.
A kislányt az apátság iskolájában nevelték. Huszonhat évesen tett fogadalmat. 1281-ban egy látomása hatására ,,megtért". Fölhagyott az addig annyira kedvelt tudományos tevékenységgel, hogy teljesen és fönntartások nélkül átadja magát Isten akaratának és szeretetének. (Holott korábban eltökélte, ,,hogy egy férfi mögött sem akar elmaradni képzettség tekintetében".) Ettől kezdve csak a liturgia, a Szentírás és az egyházatyák írásai lettek lelki táplálékai. Egy újabb látomás után már szüntelenül misztikus szemlélődésben, látomások és elragadtatások között élt. Élete hátralévő két évtizede nem volt más, mint önátadás. És Krisztus válaszolt neki: egyre mélyebben bevonta őt misztériumába.
Gertrúd egyszerű szavakkal beszéli el a döntő pillanatot, a látomást, mely igazi megtérésre késztette, vagyis arra, hogy élete további részében egészen átadja magát Istennek. Maga előtt látta Krisztust és hallotta a szavát: ,,Ne félj! Meg akarlak menteni és szabaddá akarlak tenni." Az Úr és Gertrúd között azonban egy sűrű tüskebokor állt. Az Úr félrehajtotta, és Gertrúd meglátta egészen közelről az Úr kezének sebeit, amelyek úgy ragyogtak, mint a drágakövek. És akkor az Úr kézen fogta őt.
Gertrúd írásaiból kirajzolódik előttünk a helftai kolostor élete. A kolostor a türingiai Eisleben közelében, egy völgyben állt, falai nagy területet öleltek körül. A rétek között patak futott végig, a gyümölcsöskert közepén, s mindezeket erdő övezte a falakon belül. Amikor Gertrúd a kolostorba került, a szerzetesi élet virágkorát élte. Az apácák Szent Benedek regulája szerint éltek, s anélkül, hogy Citeaux-hoz kifejezetten csatlakoztak volna, átvettek néhány ciszterci szokást is. Emellett, mint az akkoriban a női kolostoroknál általános volt, lelkiségük nyitott volt a ferences és domonkos hatás irányába is. Gertrúd lelki vezetője is egy domonkos páter volt egy ideig.
Az apátnő Hackeborni Gertrúd, Szent Mechtild nővére, maga is gazdag lelki világú, szent életű apáca, a 13. század második felében úgy fölvirágoztatta Helftát, hogy két másik kolostort kellett alapítaniuk. Ez a külső terjeszkedés a kolostoron belül folyó élet mélységéből és erejéből fakadt. A kolostornak az iskola mellett híres íróműhelye is volt.
Ez a sokféle külső tevékenység azonban teljesen alá volt rendelve a liturgiának. Gertrúd írásaiból megtudhatjuk, hogy Helftában törekedtek a szentmise és a zsolozsma lehető legtökéletesebb végzésére. Számára a liturgia olyan volt, mint a levegő, amely mindent áthatott. Életének minden napja és órája a liturgia által kapott értelmet és tartalmat. Majdnem minden látomását és megvilágosodását egy ünnep váltotta ki, vagy arra irányultak ezek a misztikus tapasztalatok. A zsolozsmával való szoros kapcsolat következtében Szent Gertrúd egész jámborsága a liturgiára támaszkodik.
Gertrúd személyiségének vonásait a Revelationes seu Legatus Divinae Pietatis (magyarul Az isteni szeretet követe címmel jelent meg) című, Gertrúd összegyűjtött kinyilatkoztatásait és elmélkedéseit tartalmazó könyvből ismerjük. E mű öt könyvből áll: négyet a nővértársak és más, Gertrúdhoz közel álló személyek állítottak össze Gertrúd halála után; a második könyv származik csak magától a szenttől. Ebből kitűnik, hogy írója jól ismerte a klasszikus próza művészetét, világosan, plasztikusan, képekben gazdagon fejezi ki magát, miközben művészien alkalmazza az antik próza eszközeit. Gertrúd stílusa belső világának kifejezője. Nagyon finom érzéke volt a szép iránt, erős művészi képzelő- és formálóereje volt.
Igazi gazdagsága azonban a szívében rejlett, amellyel Isten ajándékozta meg; képes és készséges volt a túláradó szeretetre. Hackeborni Mechtilddel és Magdeburgi Mechtilddel való lelki barátsága a szentek történetének leghíresebb barátságai közé tartozik. Ugyanakkor Gertrúd szíve akkor is tágas és erős volt, amikor arra kérték, hogy mások lelkiismereti bajában vagy tanácstalanságában segítsen. Bátor volt és belsőleg teljesen szabad, s így alkalmas arra, hogy a földi élet nyomorúságát és szépségét, saját és mások lelkének boldogságát és kínjait magára vegye és Isten elé vigye.
Az igény, hogy a világ megszentelésére szolgáljon, nagyon jellemző Gertrúd lelkületére. Így a klauzúra falain messze túl sugárzott lelkének ereje és világossága, annak ellenére, hogy tenni többet nem tudott, mint hogy szentírási szövegeket fordított németre nővértársainak, és magyarázta e részeket, illetve hosszasan ült a beszélőszoba rácsánál, és hallgatta a tanácsot és segítséget kérőket. Misztikus kegyelmei legfőbb értelmét ebben látta: a vigasztalás forrásának kell lennie mások számára.
Az áthatolhatatlan fal, amely a földön élő ember elől még eltakarja Isten dicsőségének ragyogását, Gertrúd számára áttetszővé vált. Ez az ő életének titka. Isten kegyelme olyan elevenné és erőssé tette a hitét, hogy az már itt a földön sokszor látássá változott.
...... ........... ........... ......


Gertrúd írásaiban egyszerűen és magától értetődően beszélt a természetfölötti valóság ilyen megtapasztalásáról. Számára a kapott üzenetek és megvilágosodások mindig valóságos tények voltak. Krisztus, az angyalok és a szentek állandó vendégek voltak nála, jöttek-mentek, és úgy beszélgettek vele, mint a legjobb barátok vagy testvérek. Gertrúd ír arról, hogy Szent János evangélista ünnepén látta a szeretett tanítványt, aki beszélt neki arról, hogy a lelke mennyire elmerült Krisztus lelkében az utolsó vacsorán, amikor a fejét a keblére hajthatta. Karácsony idején pedig a Szűzanya átadta neki a gyermek Jézust, hogy a szívében, mint jászolban őrizze őt. Amikor a megfeszített Krisztust látta, hogy elviselhetetlen kínjaira választ adjon, Gertrúd kihúzta a szegeket kezéből és lábából. Az Úr hét különleges kegyelmi ajándékot ígért neki, s ennek jeleként egyszerre hét aranygyűrű ragyogott a kezén.
Különleges jelentőségű volt számára a megtestesülés misztériuma, amely sok jelenésben és kinyilatkoztatásban megvilágosodott előtte: Jézust, a megtestesült Istent a szenvedésben látta, ugyanakkor megdicsőült Úrként is, aki az ég örök liturgiájában vagy az Egyház misztikus áldozatában mutatkozott meg neki. Ezek a látomások elmélyítették benne az Egyház misztériumának megértését, és szüntelenül erősítették a készséget, hogy ,,saját testében egészítse ki azt, ami Krisztus szenvedéséből még hiányzik". Emiatt nem kímélte magát. A szerzetesi élet látszólagos idillje, az ujjongás mögött kegyetlen vezeklés, testi nélkülözések, félreértettség, szenvedés és magány rejlett.
Gertrúd 1301-ben vagy 1302-ben halt meg. Anélkül, hogy hivatalosan szentté avatták volna, ünnepét 1738-ban fölvették a római naptárba. A világegyházban november 16-án, a német nyelvterületen és hazánkban is november 17-én emlékezünk rá. Attribútumai: lángoló szív; feszület a szíven.

Istenünk, te szűz Szent Gertrúd szívében kedves lakóhelyet készítettél magadnak. Közbenjárására világosítsd meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működésedet lelkükben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

- Katolikus oldalon Link

Íme, a bölcs szűz, az okos szüzek közül való, aki égő lámpásával ment Krisztus elé.
...... ........... ........... ........... .................... ........... ........... ......................... .......

 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Címkék: megismerhessétek, természetfölötti, megvilágosodását, megvilágosodások, legtökéletesebb, megtapasztaljuk, megvilágosodott, személyiségének, megszentelésére, áthatolhatatlan, elviselhetetlen, fölvirágoztatta, elragadtatások, közbenjárására, megerősödjetek, félreértettség, tanítványainak, nővértársainak, tevékenységgel, nyelvterületen, misztériumának, gyümölcsöskert, világegyházban, szemlélődésben, lelkiismereti, liturgiájában, elmélkedéseit, összegyűjtött, elmélyítették, kolostoroknál, misztériumába, megtestesülés, teljességével, szenvedéséből, szentlélekkel, következtében, hittel Krisztus, összes szenttel, időben Jézus, igazi szőlőtő, tanítás által, tanítványaim lesztek, evangélium igéi, középkori misztikus, világ számára, ötéves kislány, helftai kolostorba, apátság iskolájában, látomása hatására, addig annyira, férfi mögött, egyházatyák írásai, Nagy Szent Gertrúd, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent János, Jacinto Vieira, Nagy Szent Gertrúdra, Amikor Gertrúd, Szent Benedek, Hackeborni Gertrúd, Szent Mechtild, Szent Gertrúd, Legatus Divinae Pietatis, Hackeborni Mechtilddel, Magdeburgi Mechtilddel, Ugyanakkor Gertrúd, Szent János, Jézus Krisztus,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Ima a Családom védelméért  Megelőző cselekedet  Aratás  Keresztyén lét  Petőfiné szobra Koppenhágában  Olvass álhíreket!  Chlorella alga: 7 lenyűgöző eg...  A szerencse  Szép estét  Harmóniát teremteni  Tihanyi Márk-Az ember ébredése  Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma  Facebookon kaptam Krisztinától  Png nő  A siratófal  A siratófal  Astra Zeneca és a vérrögösödés  Cocora völgy /Kolumbia/..........  Facebookon kaptam  Spirálgalaxis  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam  Szenvedés  A hazugság nem titkolható jele...  Jézus hív, bár zúg, morajlik ...  Hívő ember  Csitáry - Hock Tamás idézet  Kereszt  Tündérek  Igaz ügyért való szenvedés  Facebookon kaptam  Elvetettség és szenvedés  Mesés pillanat.....  Schrenk Éva - Imádság békéért  A vashiányos vérszegénység ot...  Mire és miért jó a cink?  A víz még a fogyásban is segít  Nősülés után.......  Maurice Maeterlinck  Oxy Crystal Oxigén Csepp  Szép estét  Kellemes délutánt kívánok  Helyettesítés  Éjfél......Macskák.......  Facebookon kaptam  Kalkantil ásvány  Köszönöm a látogatást  Tulipànok  Facebookon kaptam  Azt mondod, bántott az élet  Hinni valamiben  Facebookon kaptam  Naplemente  Kereszt  Jó éjszakát!  Tulipànok  Köszönöm a látogatást  Szenvedés  Naplemente  Tisztázták a szakemberek: itt ...  Mai harmónia kártyám  Harmóniát teremteni  Az élet rövid, élj!  Kereszthalál  Lila fluoritkristály  Kellemes délutánt kívánok  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Tisztázták a szakemberek: itt ...  A víz még a fogyásban is segít  Gramofon  Lila fluoritkristály  Szenvedés  Jó reggelt mindenkinek  Facebookon kaptam  Naplemente  Egy csésze kávét?  Mesés pillanat.....  Szép estét  Aratás  Önzetlen ember  Facebookon kaptam  Az aktív szén szerepe a szépsé...  Az életek védelme  A nyugalom padja  Az élet rövid......  Idézet Petőfi Sándortól  Igaz ügyért való szenvedés  Csitáry - Hock Tamás idézet  Facebookon kaptam  Lehet, hogy a szelídeké lesz a...  Szép estét kedves látogatóimna...  Gramofon  Jó tesz a bélrendszernek  Az élet rövid, élj!  Pécs tavasszal  Az áprilisi rügyekhez  Megkérdeztem az egyik  Szép tavaszi napot.....  A vidámságnak megvan az ereje ... 
Bejegyzés Címkék
hittel Krisztus, összes szenttel, időben Jézus, igazi szőlőtő, tanítás által, tanítványaim lesztek, evangélium igéi, középkori misztikus, világ számára, ötéves kislány, helftai kolostorba, apátság iskolájában, látomása hatására, addig annyira, férfi mögött, egyházatyák írásai, újabb látomás, döntő pillanatot, sűrű tüskebokor, helftai kolostor, türingiai Eisleben, völgyben állt, rétek között, gyümölcsöskert közepén, falakon belül, kolostorba került, szerzetesi élet, apácák Szent, domonkos páter, apátnő Hackeborni, külső terjeszkedés, kolostoron belül, iskola mellett, sokféle külső, zsolozsma lehető, liturgia olyan, liturgia által, ünnep váltotta, misztikus tapasztalatok, zsolozsmával való, liturgiára támaszkodik, isteni szeretet, második könyv, klasszikus próza, antik próza, szép iránt, szívében rejlett, túláradó szeretetre, szentek történetének, földi élet, világ megszentelésére, klauzúra falain, beszélőszoba rácsánál, vigasztalás forrásának, földön sokszor, természetfölötti valóság, kapott üzenetek, szentek állandó, legjobb barátok, szeretett tanítványt, lelke mennyire, utolsó vacsorán, keblére hajthatta, gyermek Jézust, megfeszített Krisztust, szegeket kezéből, megtestesülés misztériuma, megtestesült Istent, szenvedésben látta, látomások elmélyítették, ujjongás mögött, római naptárba, világegyházban november, német nyelvterületen, bölcs szűz, okos szüzek, megismerhessétek, természetfölötti, megvilágosodását, megvilágosodások, legtökéletesebb, megtapasztaljuk, megvilágosodott, személyiségének, megszentelésére, áthatolhatatlan, elviselhetetlen, fölvirágoztatta, elragadtatások, közbenjárására, megerősödjetek, félreértettség, tanítványainak, nővértársainak, tevékenységgel, nyelvterületen, misztériumának, gyümölcsöskert, világegyházban, szemlélődésben, lelkiismereti, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4823
  • e Hét: 4823
  • e Hónap: 32220
  • e Év: 326782
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.