Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Advent 2. vasárnapja 12.09
  2018-12-09 21:59:55, vasárnap
 
   
  Kezdőének:
Sion népe, íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére. (Vö. Iz 30,19.30)

Könyörgés:
Mindenható, irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Báruk próféta könyvéből
Véget ér a fogság: boldog élet várja Isten népét.
Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját, öltözzél annak a dicsőségnek díszébe, amelyet Isten ad neked mindörökre.
Öltsd fel Isten igazságának köntösét, s tedd fejedre az Örökkévaló dicsőségének koronáját, mert az Isten ismertté teszi fényességedet mindenütt az ég alatt.
Isten ezt a nevet adja neked örökre: ,,Igazságosság békéje", ,,jámborság dicsősége".
Kelj fel, Jeruzsálem, állj a magaslatra, és tekints keletre! Nézd, miként gyűlnek egybe fiaid, napkelettől napnyugatig a Szent (Isten) szavára, és ujjonganak, mert Isten megemlékezett róluk.
Gyalog mentek el, ellenség hajtotta őket, de Isten mindnyájukat visszavezeti hozzád, olyan pompával hozzák majd őket, mint királyi sarjakat.
Mert elhatározta Isten, hogy alacsonnyá teszi a magas hegyeket és az örök bérceket. A föld színéig betölti a völgyeket, hogy bizton haladhasson Izrael Isten dicsősége alatt.
Az erdők és az illatos fák Isten parancsára mind árnyékot nyújtanak Izraelnek. Isten vezeti majd népét örömben, dicsőségének fényében, s kíséretül adja nekik irgalmát és igazságosságát.
Ez az Isten igéje. Bár 5,1-9

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Legyetek tiszták és feddhetetlenek Jézus Krisztus jövetelének napján.
Testvéreim!
Mindig, minden imádságomban örömmel emlékezem meg mindnyájatokról, mert az első naptól mindmáig közösséget vállaltatok az evangéliummal. Ezért bízom benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi.
Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretben és a teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére.
Ez az Isten igéje. Fil 1,4-6.8-11

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Minden ember meglátja az Isten üdvösségét.
Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.
S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: ,,A pusztába kiáltónak ez a szava:
Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét."
Ezek az evangélium igéi. Lk 3,1-6
.........Egyetemes könyörgés
Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy szent Fiában, Krisztus Urunkban az egész világ felismerje a Megváltót, és ennek a hitnek öröme töltse el mindnyájunk szívét!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad a Szentlélek erejével hirdesse a bűnbánat kötelességét és a bűnbocsánat örömhírét!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Áldd meg Szentatyánknak, N. pápának az egész világra kiterjedő béketörekvéseit!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Irányítsad az államok felelős vezetőit, hogy minden akadályt elhárítva törekedjenek szolgálni a népek közötti egyetértést!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Ébreszd fel a jólétben élők lelkiismeretét, hogy segítsenek a világ éhezőin és szegényein!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Segítsd egyházközségünk családjait, hogy szeretetben és egyetértésben éljenek!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mennyei Atyánk, mindenható örök Isten! Te küldötteid által megígérted nekünk az üdvösséget. Add, hogy parancsaid útján járva teljesítsük mindig szent akaratodat, és így méltók legyünk ígéreted elnyerésére! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

DVENTI I. PREFÁCIÓ
Krisztus kettős eljövetele
A következő prefációt advent I. vasárnapjától december 16-ig az időszaki misékben mondjuk, valamint az ugyanebben az időben végzett egyéb misékben, amelyeknek nincs saját prefációjuk.

Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által.
Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, - és megnyitotta SZÁmunkra az örök üdvösség útját: hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön - látható valóságban NYERjük el, amit most ígéretében bízva várunk.
(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, (a te) dicsőséged himnuszát zengjük, - és velük EGyütt vég nélkül mondjuk: (énekeljük:)

Imádság
Urunk, irgalmas Istenünk! Te elindítasz és vezetsz minket adventi utunkon, amely a bűnbánat útja. Segíts minket, hogy bátran, félelem és aggodalom nélkül induljunk. Adventi utunk Betlehembe, a kis Jézushoz vezet, de bűneink akadályként állnak ezen az úton. El kell őket távolítanunk, hogy fel tudjuk szabadítani az utat és tovább tudjunk haladni. Irgalmadban bízva és megbocsátásodat kérve indulunk. Ébressz bennünk őszinte bűnbánatot, távolíts el szívünkből minden bűnt, hogy egyedül a te szeretetednek legyen helye szívünkben. Megtisztuló szívvel akarunk haladni feléd, megtisztult lélekkel szeretnénk megérkezni hozzád.

Elmélkedés
A bűnbánat útján
Az ókori világban az advent szó a császár vagy az uralkodó érkezését, látogatását jelentette birodalmának egy tartományába. Mivel ez a kép nagyon kifejező arra vonatkozóan, hogy Isten eljött a világba, a keresztény közösség ennek leírására kezdte használni az advent kifejezést. Isten kilép az ő végtelen dicsőségéből, lehajol az emberiséghez, eljön közénk. És kilép az örökkévalóságból, amikor emberként, halandó emberként megszületik, s ezzel időbeli létezést vállal magára. Isten Fiának, Jézus Krisztusnak megtestesülésével és születésével Isten belépett egy nép, az ószövetségi nép és az egész emberiség történelmébe. Ő az az uralkodó, aki belépett szegényes emberi világunk tartományába, hogy jövetelével és jelenlétével megújítsa életünket, örömet és békességet hozzon számunkra. Isten emberré válásának ténye elgondolkoztat minket: mivel érdemeltük ki és méltók vagyunk-e arra, hogy Isten így mutassa ki végtelen szeretetét irántunk. Kissé elgondolkozva hamar ráébredünk, hogy nem emberi érdemeink jutalmaként történt mindez, hanem amiatt, mert az emberiség letért az Isten útjáról, a szeretet és a bizalom útjáról, és Isten így akarta az embert visszavezetni a helyes útra. Bűneink térítettek le minket az útról, Istentől való elfordulásaink, engedetlenségeink és hűtlenségünk.
Az advent kiváló alkalom arra, hogy visszatérjünk Isten útjára. Erre szólít fel minket Keresztelő János az evangéliumban: ,,Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit." Érdemes felfigyelnünk János tevékenységének helyszínére. Ő nem járja a városokat és falvakat, mint később Jézus, hanem a pusztában él és a Jordán folyó mellett keresztel. Aki új életet akart kezdeni, megbánta bűneit és meg akart keresztelkedni Jánosnál, annak ki kellett mennie hozzá a pusztába, mintegy ki kellett üresítenie a lelkét, hogy aztán Isten megtöltse azt kegyelemmel, új élettel, megújult vallásossággal. Az emberek kivonulása azt is jelképezi, hogy egy kicsit elszakadnak korábbi életüktől, a mindennapok gondjától, mindattól, ami a földhöz és nem az éghez vonzza, köti őket. Elszakadnak korábbi bűnös életüktől és megtisztulnak, amikor János megkereszteli őket.
Pontosan ezt az utat, az elszakadás útját kell nekünk is végigjárnunk az adventi időszakban. Fel kell hagynunk bűneinkkel és engednünk kell, hogy Isten magához vonzzon bennünket. Keresztelő János a mi számunkra is megmutatja az Üdvözítőhöz, a Megváltóhoz vezető egyetlen utat, a bűnbánat útját. A ,,hegyek és halmok elhordása" talán azt is jelenti, hogy bontsuk le bűneink hegyeit, az önzés és a szeretetlenség magaslatát, a gőg és a hiúság dombját. Bontsuk le mindazt, ami akadályként tornyosul elénk, s eltakarja előlünk a távlatot, a megújulás irányát. A ,,völgyek feltöltése" pedig talán azt jelenti, hogy a szeretet jócselekedeteivel emelkedjünk ki a mélységből, és engedjük, hogy alázatos bűnbánatunk jutalmaként Isten emeljen fel bennünket.
Így lesz valóban egyenessé a mi adventi utunk, s ezen az egyenes úton fogunk megérkezni karácsony titkához, az emberré lett Istenhez, aki mindenkit irgalmas szívvel fogad.
C. Horváth István Sándor

 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: elfoglaltságaink, örökkévalóságból, találkozásunkban, béketörekvéseit, bölcsességeddel, mindnyájatokról, egyházközségünk, megbocsátásodat, tevékenységének, elgondolkoztat, feddhetetlenek, igazságosságát, elfordulásaink, akadályozzanak, szentatyánknak, lelkiismeretét, keresztelkedni, vallásossággal, szeretetlenség, vasárnapjától, egyengessétek, egyetértésben, evangéliummal, uralkodásának, szentlélekkel, eljövetelekor, evangéliumban, szeretetednek, fényességedet, elgondolkozva, megemlékezett, visszatérjünk, visszavezetni, esztendejében, felfigyelnünk, megkereszteli, ínség ruháját, dicsőségnek díszébe, nevet adja, magas hegyeket, örök bérceket, föld színéig, első naptól, helyes ismeretben, teljes megértésben, igaz élet, negyedes fejedelme, bűnbánat keresztségét, bűnök bocsánatára, pusztába kiáltónak, völgyeket töltsétek, göröngyös változzék, OLVASMÁNY Báruk, Izrael Isten, SZENTLECKE Szent Pál, Jézus Krisztus, Krisztus Jézus, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Poncius Pilátus, Galileának Heródes, Krisztus Urunkban, Mennyei Atyánk, DVENTI, Isten Fiának, Jézus Krisztusnak, Keresztelő János, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam Annuska bar...  További szép napot  Jézus szeretete  Remélem a táncot választod!  Önzetlen ember  Tulipànok  Kellemes kávézást  Kislány kutyusokkal  Ha minden ember adna magából  Facebookon kaptam  Jézus szeretete  Örültem a látogatásodnak, gyer...  Árak  Tulipànok  Felelősségteljes élet  Virágot a virágnak  Megelőző cselekedet  Hidd el, az nem számít  Aranyosi Ervin: Szeretnél?  Facebookon kaptam  Megismerni egy gyönyörű nőt  Megelőző cselekedet  a koronavírus járvány margójár...  Jó éjt !  Juhász Gyula: Béke  Tulipán csokor  Barit-fluorit-kálcit  Jézus szeretete  Lehet, hogy csak egy vidéki lá...  Sexy nő  Kapkodjuk a fejünket!  Engedd, hogy a hited nagyobb l...  Facebookon kaptam  Szép mai napot.........  Konikalcit  G.Hajnóczy Rózsa tollából  Tanulás  Az élet rövid, élj!  Igen, itt a félelem  Isten  Facebookon kaptam Annuska bar...  Kellemes délutánt kívánok  Facebookon kaptam  Png kislány  Önzetlen ember  Szép tavaszi napot!  Petőfiné szobra Koppenhágában  Miért feledkeztél meg rólam?  Képes üzenet !  Facebookon kaptam  A sikeres és a sikertelen  Kellemes hétvégét kívánok!  Facebookon kaptam  Png cicák  Png lufik  Barit-fluorit-kálcit  Kellemes délutánt kívánok  Harmónia......  Facebookon kaptam  Fodrásztól jött .......  Facebookon kaptam  Ősi és érett kultúrákban  Tisztázták a szakemberek: itt ...  Tanulás  Szenvedés  Mai harmónia kártyám  Szép estét - jó éjszakát kívá...  Szép estét - jó éjszakát kívá...  Jó éjszakát!  Mai harmónia kártyám  Jézus hív, bár zúg, morajlik ...  Facebookon kaptam  Kiengesztelődés  Facebookon kaptam  Ősi és érett kultúrákban  Kereszthordozás  Árak  Ha úgy érzed, sínen van az éle...  Tanulás  Tulipàn fa  Horváth Piroska - Bábu vagy...  Akvamarin kristály  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A divatos világ........  Szép tavaszi napot!  Facebookon kaptam  Tulipànok  Remélem a táncot választod!  A jövőnek élek  Dupla nappal  Tulipànok  Szép mai napot.........  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Látogatóimnak szeretettel ! .....  Kijárási tilalomkor  Kereszthordozás  Tavaszi csokor  Szeretet nem lesz többé áru 
Bejegyzés Címkék
ínség ruháját, dicsőségnek díszébe, nevet adja, magas hegyeket, örök bérceket, föld színéig, első naptól, helyes ismeretben, teljes megértésben, igaz élet, negyedes fejedelme, bűnbánat keresztségét, bűnök bocsánatára, pusztába kiáltónak, völgyeket töltsétek, göröngyös változzék, evangélium igéi, egész világ, hitnek öröme, bűnbánat kötelességét, bűnbocsánat örömhírét, egész világra, államok felelős, népek közötti, jólétben élők, világ éhezőin, következő prefációt, időszaki misékben, időben végzett, kezdettől fogva, örök üdvösség, trónod körül, bűnbánat útja, bűnbánat útján, ókori világban, császár vagy, uralkodó érkezését, keresztény közösség, advent kifejezést, egész emberiség, emberiség letért, bizalom útjáról, embert visszavezetni, helyes útra, advent kiváló, emberek kivonulása, kicsit elszakadnak, mindennapok gondjától, éghez vonzza, elszakadás útját, adventi időszakban, bűnbánat útját, szeretetlenség magaslatát, hiúság dombját, megújulás irányát, szeretet jócselekedeteivel, egyenes úton, emberré lett, elfoglaltságaink, örökkévalóságból, találkozásunkban, béketörekvéseit, bölcsességeddel, mindnyájatokról, egyházközségünk, megbocsátásodat, tevékenységének, elgondolkoztat, feddhetetlenek, igazságosságát, elfordulásaink, akadályozzanak, szentatyánknak, lelkiismeretét, keresztelkedni, vallásossággal, szeretetlenség, vasárnapjától, egyengessétek, egyetértésben, evangéliummal, uralkodásának, szentlélekkel, eljövetelekor, evangéliumban, szeretetednek, fényességedet, elgondolkozva, megemlékezett, visszatérjünk, visszavezetni, esztendejében, felfigyelnünk, megkereszteli, tartományának, megtisztulnak, vágyakozással, szeretetetek, birodalmának, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1409
  • e Hét: 7482
  • e Hónap: 34879
  • e Év: 329441
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.