Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent Család vasárnapja - Igenaptár 12.30
  2018-12-30 12:39:40, vasárnap
 
   
  OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből
Aki féli az Urat, tiszteli szüleit.
Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt, és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit engeszteli, megszabadul tőlük, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s aki szót fogad apjának, felüdíti anyját.
Fiam! Legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és ne vesd meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jó cselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. A jótett fejében majd gyarapodni fogsz. Ez az Isten igéje.

OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből
Hanna az Úr szolgálatára adja gyermekét.
Hanna fogant, és amikor elérkezett az ideje, fiút szült. A Sámuel nevet adta neki, ,,mert - amint mondta - az Úrtól könyörögtem ki". Amikor Elkana egész családjával újra fölment (az Úr templomába), hogy az Úrnak az évi áldozatot bemutassa és teljesítse fogadalmát, Hanna nem ment föl vele. Azt mondta férjének: ,,Először elválasztom a gyereket, aztán elviszem: jelenjen meg az Úr színe előtt és maradjon ott örökre."
Mihelyt azonban Hanna elválasztotta a gyermeket, fölvitte magával, egy hároméves marhával, egy efa liszttel és egy tömlő borral egyetemben, és Silóban belépett az Úr templomába; a fiú még nagyon kicsi volt. Amikor a marhát feláldozták, a fiú anyja odament Élihez: Megszólította: ,,Engedd meg, uram! Amint igaz, hogy élsz, uram, az az asszony vagyok, aki itt álltam melletted és imádkoztam az Úrhoz. Ezért a fiúért imádkoztam. S lám az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzá fordultam. Ezért én is átengedem (fiamat) az Úrnak, egész életére átengedem az Úrnak." És ott leborultak az Úr előtt.
Ez az Isten igéje. Sir 3,3-7.14-17a v. 1Sám 1,20-22;24-28

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből
A család élete az Úrban.
Testvéreim!
Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.
Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket!
Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok hálát általa az Atyaistennek!
Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! Férfiak! Szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák! Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr előtt!
Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék!
Ez az Isten igéje.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk.
Szeretteim!
Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri.
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van.
Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tetszik.
Az az ő parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is őbenne. Azt, hogy ő bennünk marad, a Lélektől tudjuk, akit adott nekünk.
Ez az Isten igéje. Kol 3,12-21 v. 1Jn 3,1-2.21-24

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből.
Szülei Jézust a tanítók között találták meg.
Giotto di Bondone: Krisztus a tanítók között (1304-1306)
...... ......


Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak, Jeruzsálembe, hogy ott keressék.
Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek.
Anyja így szólt hozzá: ,,Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged."
Ő azt felelte: ,,Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?"
Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani.
Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.
Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt.
Ezek az evangélium igéi. Lk 2,41-52

Prefáció:
KARÁCSONYI II. PREFÁCIÓ
A világ helyreállítása a megtestesülésben
A következő prefációt Urunk születése (karácsony) főünnepének és nyolcadának miséin mondjuk; Urunk születésének nyolcadában azokban a misékben is, amelyek különben saját prefációjuk lenne azon misék kivételével, amelyek az isteni titkokról vagy személyekről szólnak; továbbá a karácsonyi idő köznapjain.

Imádság
Urunk, Jézusunk, aki magad is családban születtél és éltél, hozzád fordulunk a családokért. Vezesd a családban élőket igazságaid felismerésére és a szeretet hűséges megélésére! Mutasd meg az igazi családi boldogságra vezető utat a fiataloknak! Segítsd az édesanyákat és a feleségeket, hogy édesanyád, Mária példáját kövessék az áldozatokat vállaló szeretet mindennapi megélésében! Segítsd az édesapákat és a férjeket, hogy példaképüknek tekintsék Szent Józsefet, aki szeretettel és hűséggel gondoskodott családjáról. Tanítsd engedelmességre a gyermekeket szüleik iránt! Add, hogy minden család otthonra leljen és békében éljen!

Vándorolva
Az egykori westminsteri érsek, Basil Hume bíboros 1980-ban, Rómában a keresztény család feladatait tárgyaló püspöki szinóduson két képet rajzolt fel az Egyházról és benne a családok szerepéről. Az egyik hasonlat szerint az Egyház egy erődítmény, magas és erős falakkal körülvéve. Ebben az erődítményben mindenki biztonságban érzi magát, engedelmesen teljesíti a parancsokat, és mit sem hall a külvilág zajából vagy a kívül maradottak hangjából. Az erődítmény elmozdíthatatlan, és a benne élők nem hagyják el, nem indulnak a világban élők felé. A másik kép szerint az Egyház szüntelenül vándorúton, zarándokúton lévő szervezet, amely felveri a sátrat, amelyben lakik. Ez a sátor természetesen messze nem olyan biztonságos, mint az erődítmény, de a benne élők hozzászoktak a szüntelen úton levéshez, amelynek nagy előnye, hogy sok emberrel találkoznak útjuk során.
Ma, a Szent Család vasárnapján elgondolkoztat bennünket ez a két kép. Belekapaszkodunk a biztonságot nyújtó falakba vagy vállaljuk a bizonytalanságot? Ragaszkodunk a megszokottsághoz vagy keressük az új utakat és lehetőségeket? Mindenáron egy helyben akarunk-e maradni vagy vállaljuk az út kockázatait, nehézségeit?
Az Egyház, mint nagyobb közösség minden korban keresi a választ ezekre a kérdésekre, mégpedig azért, hogy Krisztustól kapott küldetését teljesíteni tudja. A családok, a kisebb közösségek szintén keresik a választ e kérdésekre, mert érzik, hogy helyük és küldetésük van az Egyházban. Ha nem a magunk biztonsága felől, hanem küldetésünk, a világ felé szóló küldetésünk szempontjából keressük a választ, akkor könnyen felismerjük, hogy egy nagy zarándok közösség tagjai vagyunk. Nem zárkózhatunk be, nem maradhatunk egy helyben, hanem állandóan úton vagyunk, haladunk előre, ahová Isten vezet minket. Újra és újra felállítjuk ezt a jelképes sátrat, amely otthont kínál nekünk és azoknak, akik betérnek hozzánk. És az otthon mellett nem mulandó látványosságot kínálunk, mint a vándorcirkuszok sátrai, hanem életprogramot, örök érvényű igazságot, folyamatosan táguló életteret, megújuló feladatot. S közben bízunk az isteni gondviselésben, hogy a következő vihar nem fogja felkapni sátrunkat. Az Egyház közösségének és a családok közösségének nem az intézmény ad biztonságot, hanem együvé tartozásunk és Istenhez tartozásunk.
Felmerül még bennünk a kérdés: merre haladjunk? Az irányt egyedül a Mester haladása jelölheti ki a tanítvány számára. Nincs más úti célunk, mint az övé. A mai ünnep evangéliuma érdekes jelenettel világítja meg ezt. Jézus már 12 éves, kezd felnőtté, önállóvá válni. A jeruzsálemi zarándoklat után nem indul vissza édesanyjával Máriával és Józseffel Názáretbe, hanem a városban marad, a templomban, az Isten házában, az ő Atyjának házában. Beszélget, kérdez, meghallgat. Itt, a templomban találják meg őt, s ezt a tényt Lukács evangélista úgy írja le, mintha máshol nem is keresték volna, pedig keresték három napig városszerte. Merre haladjunk? Ha észrevesszük, hogy nincs velünk az Úr, akkor biztosan rossz irányba haladunk, tehát forduljunk meg és keressük meg! Ott fogjuk megtalálni, ahol az Atyának teendője van a világban, teendője van az emberekkel, akiket üdvösségre akar vezetni.
C. Horváth István Sándor

Ferenc Pápa: Jézus, Mária és József áldja meg és védelmezze a világ össze családját, hogy a szeretet, az öröm és a béke uralkodhasson bennük.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: belekapaszkodunk, elmozdíthatatlan, megszokottsághoz, bizonytalanságot, megtestesülésben, visszafordultak, vándorcirkuszok, engedelmességre, látványosságot, elgondolkoztat, meghallgatásra, kolosszeiekhez, helyreállítása, gondviselésben, irgalmasságot, erődítményben, jeruzsálemben, életprogramot, bölcsességben, megszólította, szempontjából, lehetőségeket, felismerésére, elválasztotta, példaképüknek, uralkodhasson, természetesen, bölcsességgel, feleségeteket, kedvességben, tökéletesség, születésének, közösségének, jeruzsálembe, atyaistennek, gyermekeinek, gyermekek előtt, anya jogát, gyermekekkel szemben, jótett fejében, hároméves marhával, tömlő borral, marhát feláldozták, fiúért imádkoztam, család élete, másik ellen, tökéletesség köteléke, világ azért, tanítók között, húsvét ünnepére, ünnepi szokás, ünnepnapok elteltével, Szent Család, OLVASMÁNY Sirák, OLVASMÁNY Sámuel, Amikor Elkana, SZENTLECKE Szent Pál, Mint Istennek, Énekeljetek Istennek, SZENTLECKE Szent János, Jézus Krisztusnak, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Szülei Jézust, Amikor Jézus, KARÁCSONYI II, Szent Józsefet, Basil Hume, Józseffel Názáretbe, Horváth István Sándor, Ferenc Pápa,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Rózsaszín rózsa  Kellemes teázást!  Boldog új, őszi hetet!  Jézus a főtanács előtt s Péter...  Őszi levelek  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látogat...  Szürcsölgessünk egy kis kávét  Romantika  Esti kép  Ha akarod, ha nem, el kezd rád...  Mai napi mosoly Nektek ! ........  Építek  Harmónia......  Alvó cicák  Az illóolajok csökkenthetik a ...  Szergej Jeszenyin - Aranylik, ...  A világ meg fogja ismerni a bé...  Png nő  Öntöző kanna  Jézus  Lila rózsa  Nagyon halk szerenád (részlet)  Macska az ablakban  Második éjszaka  Őszi szél  Algériában Pietro fiát hazavin...  Png nő  Facebookon kaptam  Szergej Jeszenyin - Aranylik, ...  Útravaló – 2020. szeptem...  Látogatóimnak szeretettel........  Életbölcsességek - Csaba testv...  Pálinkát kínáló  Szeretettel meghívlak egy elmé...  Poser tube  24. évközi hét szombat. Csíkso...  Harmónia......  Jézus elfogatása  Isten a szeretetet adta az emb...  Vegyes étrend  Léleksimogató Fekete Istvánttó...  Kellemes hetet  Kapcsoló  Szép napot kedves barátaim ! ....  Idézet......  Facebookon kaptam  Vegyes étrend  Őszi kép  Őszi szél  24. évközi hét csütörtök Csíks...  Png nő  Facebookon kaptam  Lila rózsa  24. évközi hét péntek.Csíksoml...  Látogatóimnak szeretettel........  A Szentírás üzenete - Évközi 2...  Amit érzel, és ahogyan érzed  Mai harmónia kártyám  Baranyi Ferenc - Asszony  Harmónia......  Rajzfilm videók vegyesen  Béke és nyugalom legyen veled  Egészséges emésztőrendszer két...  24. évközi hét péntek.Csíksoml...  Kellemes hetet  A híd  Léleksimogató Fekete Istvánttó...  A köménymag gyógyhatásairól  Erősítse immunrendszerét citru...  A híd  Facebookon kaptam  Jézus  Gyurkovics Tibor - Hajnal  Harmónia......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldog új, őszi hetet!  Mentovics Éva : Tánc az őszi a...  Gif rózsa  Kellemes hetet  Jézus a hegyen  A döntéseidet ne olyanok szavá...  Ahhoz, hogy értékelni tudd a f...  Ahhoz, hogy értékelni tudd a f...  Torna  Ősz  Második éjszaka  Facebookon kaptam  A rákos betegségek néma, de ár...  Szent Máté apostol és evangéli...  Jézus Pilátus előtt - először  Rózsaszín rózsa  Hazatért a kórházból Kovács Ge...  Ételek, amelyeket nem biztos, ...  Élet  Üljünk le a diófa alá  Látogatóimnak szeretettel........  Facebookon kaptam  A dené indiánok (kanadai őslak... 
Bejegyzés Címkék
gyermekek előtt, anya jogát, gyermekekkel szemben, jótett fejében, hároméves marhával, tömlő borral, marhát feláldozták, fiúért imádkoztam, család élete, másik ellen, tökéletesség köteléke, világ azért, tanítók között, húsvét ünnepére, ünnepi szokás, ünnepnapok elteltével, gyermek Jézus, napig mentek, tanítók közt, szülei meglátták, evangélium igéi, világ helyreállítása, következő prefációt, isteni titkokról, családban élőket, szeretet hűséges, igazi családi, áldozatokat vállaló, gyermekeket szüleik, egykori westminsteri, keresztény család, családok szerepéről, egyik hasonlat, erődítményben mindenki, külvilág zajából, kívül maradottak, erődítmény elmozdíthatatlan, benne élők, világban élők, sátor természetesen, szüntelen úton, biztonságot nyújtó, megszokottsághoz vagy, helyben akarunk-e, választ ezekre, kisebb közösségek, magunk biztonsága, világ felé, nagy zarándok, jelképes sátrat, otthon mellett, vándorcirkuszok sátrai, isteni gondviselésben, következő vihar, családok közösségének, irányt egyedül, tanítvány számára, jeruzsálemi zarándoklat, városban marad, templomban találják, tényt Lukács, világ össze, béke uralkodhasson, belekapaszkodunk, elmozdíthatatlan, megszokottsághoz, bizonytalanságot, megtestesülésben, visszafordultak, vándorcirkuszok, engedelmességre, látványosságot, elgondolkoztat, meghallgatásra, kolosszeiekhez, helyreállítása, gondviselésben, irgalmasságot, erődítményben, jeruzsálemben, életprogramot, bölcsességben, megszólította, szempontjából, lehetőségeket, felismerésére, elválasztotta, példaképüknek, uralkodhasson, természetesen, bölcsességgel, feleségeteket, kedvességben, tökéletesség, születésének, közösségének, jeruzsálembe, atyaistennek, gyermekeinek, westminsteri, , ,
2020.08 2020. Szeptember 2020.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 6 db bejegyzés
e hónap: 296 db bejegyzés
e év: 4600 db bejegyzés
Összes: 45093 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 12521
  • e Hét: 21498
  • e Hónap: 111337
  • e Év: 1526856
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.