Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Ferenc Pápa az év végi hálaadáson
  2019-01-01 17:16:04, kedd
 
   
  Isten szeretete kivált a rabszolgaságból
.........


A Szent Péter bazilikában délután öt órakor tartották a Szűz Mária, Isten anyja újévi ünnep előesti vecsernyéjét, melynek során hagyományos módon elimádkozták a Te Deum hálaadó imádságot. Homíliájában Ferenc pápa a páli szentlecke jegyében az idők teljességéről és a rabszolgaság alóli felszabadításról szólt. - /P. Vértesaljai László SJ - Vatikán/
A zsolozsma ima zsoltárai után Ferenc pápa Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből felolvasott soraihoz fűzte gondolatait. Ezek tömör és metsző kifejezések, az Újszövetség szintézise, melyek értelmet adnak ennek a mostani kritikus pillanatnak, ami az év fordulója, átmenete - kezdte beszédét a pápa.
.........


A szeretet ad mindennek értelmet, az időnek is
Első kifejezésként a Szentatya az ,,idők teljességét" értelmezte, mely a naptári év végén még inkább kifejezésre juttatja azt az emberi igényt, hogy valaminek ki kell tölteni az idő folyását. Valaminek, jobban mondva valakinek! - tette hozzá. Ez a valaki eljött, az Isten küldötte, az ő Fia, Jézus. A pápa az éppen most ünnepelt Karácsonyra utalt, amikor Jézus születését ülte az egyház. Jézus a Törvény alatt született, zsidó gyermekként, alávetve magát Isten törvényének. De hogyan lehetséges ez és hogyan lehet mindez az idők teljessége? - kérdezte a pápa. Biztos, pillanatnyilag láthatatlan és jelentéktelen, de alig harminc év leforgása alatt olyan erőt szabadított ki belőle, mely ma is tart és megmarad az egész történelmen át. A szeretet ad mindennek értelmet, az időnek is és Jézus mintegy Isten szeretetének a ,,koncentrátuma".
A megszabadítás kivezet a rabszolgaságból, helyreállítja Isten fiainak szabadságát és méltóságát
A másik gondolat is Szent Páltól ered: az időben született Isten Fia azt a küldetést kapta az Atyától, hogy menjen az emberek megváltására, megszabadítására. Ez a megszabadítás a pápa értelmezése szerint kivezet a rabszolgaság állapotából, és helyreállítja Isten fiainak a szabadságát és méltóságát. Pál apostol szerint a rabszolgaság a Törvénynek való alávetettség és parancsok megtartásából áll, mely pedagógusként neveli ugyan az embert, de nem szabadítja meg bűnös állapotából. Isten azonban a Fiát küldi, hogy kiszabadítsa az embert a bűn rabszolgaságából és helyreállítsa méltóságát.
Jézus szegénynek született, hogy kinyilvánítsa Isten szeretetét a kicsik és a szegények iránt
A pápa ezen a ponton sajnálattal állapította meg, hogy most, ennek az évnek a végén is sok ember él rabszolgaság körülményei közepette, itt Rómában is. A pápa különösképpen azokra gondolt, akik hajléktalanok, fedél nélkül élnek. Több mint tízezren vannak. Télen különösen is durva körülmények között élnek. Mindnyájan Isten gyermekei, a rabszolgaság különféle formái között. Jézus is ilyen körülmények között született, nem is véletlenül, nem balesetből, hanem mert így akart születni, hogy kinyilvánítsa Isten szeretetét a kicsik és a szegények iránt.
Isten szeretetéhez emeli az anyaszentegyház az egész világban a dicséret és a hálaadás himnuszát
Róma egyháza nem akar közömbös lenni korunk rabszolgasága iránt, hanem szeretne benne lenni ebben a valóságban, közel ezekhez az emberekhez. A pápa bátorítja az egyház ilyen jellegű anyaságát. Isten ,,asszonytól született", hogy megkaphassuk cserébe emberségünk teljességét, Isten gyermekeivé fogadásunkat. Az ő megalázkodása, alászállása révén lettünk felemelve. Kicsinysége által kaptuk meg nagyságunkat, törékenysége által az erőnket. Szolgává válása tett bennünket szabaddá. Mi más neve lehetne mindennek, ha nem a szeretet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretete, amihez ma este az anyaszentegyház fölemeli az egész világban a dicséret és a hálaadás himnuszát - fejezte be homíliáját Ferenc pápa.

Forrás: vaticannews

*
...... ............


1. BÉKESSÉG E HÁZNAK!
Amikor Jézus elküldte tanítványait, ezt mondta nekik: ,,Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok" (Lk 10,5-6). Ez tehát a középpont Jézus tanítványainak missziójában: a békét hirdetni mindenkinek. Ez az üzenet pedig mindenkihez szól, akik az emberi történelem drámái és erőszakosságai között a békében reménykednek. A ,,ház", amelyről Jézus beszél, jelenthet minden családot, minden közösséget, minden országot és minden földrészt a maga egyediségében és történetével, de mindenekelőtt vonatkozik minden egyes emberi személyre megkülönböztetés és kirekesztés nélkül. És értjük alatta a mi ,,közös házunkat" is: a bolygót, ahol Isten lakást készített számunkra és arra hívott meg minket, hogy szerető gondoskodással gondját viseljük. Legyen hát ez az én jókívánságom az új esztendő kezdetén: békesség e háznak!

2. A JÓ POLITIKA KIHÍVÁSA
A béke a reményhez hasonlóan - ahogy azt a költő, Charles Péguy megállapítja - olyan, mint egy törékeny virág, amely megpróbál az erőszak kövei között kinyílni. Mindannyian jól tudjuk, hogy a mindenáron hatalomra törekvés visszaélésekhez és igazságtalansághoz vezet. A politika a leghatékonyabb eszköz arra, hogy közösséget építsünk és az emberi tevékenység céljait előmozdítsuk, viszont ha a hatalom birtokosai nem az emberi közösség szolgálataként tekintenek rá, akkor könnyen a kirekesztés és az elnyomás, sőt, a pusztítás eszközévé válhat.
,,Aki első akar lenni - mondja Jézus -, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája." Ugyanezt hangsúlyozza VI. Pál pápa is: ,,A politika, ha az őt megillető komolysággal beszélünk róla, tekintetbe véve különböző, helyi, regionális, országos és nemzetközi szintjeit, annyit jelent, hogy ezt állítjuk: minden egyes ember kötelessége felismerni, mit is jelent valójában a neki ajándékozott választási szabadság, és az, hogy ugyanezen a módon tevékenységével városa, hazája és az emberiség javát megvalósítsa" (Octogesima adveniens, 46.).
Ténylegesen a politikai hatalom és a felelősség állandó kihívást jelent mindazoknak, akik megbízatást kaptak arra, hogy hazájukat szolgálják, honfitársaikat védelmezzék és megteremtsék egy igazságos és emberhez méltó jövő feltételeit. Ha az élet alapvető tisztelete, az emberi mivolt szabadsága és méltósága megvalósul, akkor a politika valóban a felebaráti szeretet nagyszerű formájává válhat.

3. SZERETET ÉS AZ EMBERI ERÉNYEK EGY OLYAN POLITIKÁÉRT, AMI AZ EMBERI JOGOK ÉS A BÉKE SZOLGÁLATÁBAN ÁLL
XVI. Benedek pápa emlékeztet arra, hogy ,,minden keresztény erre a szeretetre kapott meghívást, a maga hivatása és a poliszban érvényesíthető hatásgyakorló képességének mértéke szerint. (...) A közjóért végzett munka értéke, ha a szeretet lelkesíti, magasabb rendű, mint a tisztán e világi és politikai tevékenységé. (...) Az ember földi tevékenysége, ha a szeretet inspirálja és tartja fenn, hozzájárul Isten egyetemes városának felépítéséhez, amely felé az emberiség családjának története halad előre" (Caritas in veritate, 7.). Ez egy olyan program, amelyben minden politikus - kulturális vagy vallási hovatartozásától függetlenül -újra és újra felfedezheti a hatalommal bírók közös tevékenységének célját: az emberi család javáért dolgozni, miközben a helyes politikai cselekvés alapjául szolgáló erényeket gyakorolják: az igazságosságot, az egyenlő bánásmódot, a kölcsönös tiszteletet, az őszinteséget, az egyenességet és a hűséget.
Ebben az összefüggésben érdemes emlékezetünkbe idézni ,,a politikus boldogságmondásait", amelyek a 2002-ben elhunyt vietnami bíborostól, François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận-tól, az evangélium hűséges tanújától származnak:
Boldog az a politikus, aki feladatának megfelelő önismerettel és lelkiismerettel rendelkezik;
Boldog az a politikus, akinek a személye hiteles;
Boldog az a politikus, aki a közjóért dolgozik, nem pedig saját érdekében;
Boldog az a politikus, aki következetesen hű önmagához;
Boldog az a politikus, aki egységet teremt;
Boldog az a politikus, aki törekszik a radikális változásokra;
Boldog az a politikus, akire lehet figyelni;
Boldog az a politikus, aki nem fél.
Minden egyes választás, minden hivatali idő, a közélet minden mozzanata egy-egy új lehetőség arra, hogy visszatérjünk a forráshoz és a vonatkozási pontokhoz, amelyek a jogot és az igazságosságot inspirálják. Meg vagyunk győződve arról, hogy a jó politika a béke szolgálatában áll, tiszteletben tartja és előmozdítja az alapvető emberi jogokat, amelyek egyúttal kölcsönös kötelezettségeket is jelentenek, azért, hogy a jelen és a jövendő generációk között kialakulhasson a bizalom és a hála köteléke.

4. A POLITIKA BŰNEI
Sajnos az erények mellett a politika nem mentes a bűnöktől sem, amelyek személyi hiányosságokra, esetleg környezeti vagy hivatali visszásságokra vezethetők vissza. Mindenki számára egyértelmű, hogy a politika bűnei aláássák annak a rendszernek a hitelességét, amelyben működik, valamint megrendítik képviselőinek tekintélyét és döntéseit. Ezek a bűnök meggyengítik az igazi demokrácia ideálját, szégyent hoznak a közéletre és veszélyeztetik a társadalmi békét. Ilyen bűnnek számít a korrupció számos formája - köztük a közvagyon hűtlen kezelése vagy az ember eszköznek tekintése -, a jogok megtagadása, a társadalmi szabályok semmibevétele, az illegális vagyonszerzés, a hatalom erőszakkal való igazolása vagy az államérdekre való önkényes hivatkozás, a hatalomhoz történő ragaszkodás, az idegenellenesség és rasszizmus, a Föld iránti közömbösség és a természeti erőforrások korlátlan kihasználása az azonnali profit érdekében vagy mindazok semmibevétele, akik arra kényszerülnek, hogy idegenben éljenek.

5. A HELYES POLITIKA ELŐMOZDÍTJA A FIATALOK SZEREPVÁLLALÁSÁT ÉS EGYMÁS IRÁNTI BIZALMÁT
Ha a politikai hatalom gyakorlása csakis arra irányul, hogy bizonyos privilegizált csoportok érdekeit megóvja, akkor ez a jövőt is veszélyezteti: a fiatalok elveszíthetik reményüket, mivel arra kárhoztatjuk őket, hogy a társadalom peremén rekedjenek, és lehetőségük se legyen részt venni a jövő alakításában. Ha azonban a jó politika fiatal tehetségek felkarolásában és hivatások előmozdításában konkrét formát ölt, akkor a lelkiismereti békesség is növekedni fog és ennek békéje kiül majd az emberek arcára is. Kialakul egy kölcsönös és dinamikus bizalom - ,,én megbízom benned és hiszek veled" - ami lehetővé teszi, hogy közösen dolgozzunk a közjón. A politika a békét szolgálja, ha tevékenysége az egyes ember képességeinek és karizmáinak elismerésében kifejezésre jut. ,,Mi lehet szebb egy kinyújtott kéznél? Ez Istentől van, azért, hogy adjunk és elfogadjunk. Isten nem azt akarta, hogy ez a kéz öljön (vö. Ter 4,11 kk.) vagy szenvedést okozzon, hanem hogy gondoskodjon és élni segítsen. A szív és az értelem mellett a kéz is a dialógus eszközévé válhat." (XVI. Benedek pápa, Beszéd az állami és vallási vezetők, valamint a diplomáciai testület képviselői előtt Beninben, Cotonou, 2011. november 19-én).
Mindenki szerepet vállalhat saját téglájával a közös ház építésében. Egy hiteles politika, ami a jogon és a személyek közötti dialóguson alapszik, mindig abból a meggyőződésből indul ki, hogy minden egyes nő, férfi és új nemzedék hordozza a reményt egy új, kapcsolatokra épülő, intellektuális, kulturális és spirituális világ létrejöttére. Ez a bizalom azonban soha sem egyszerű, mivel az emberi kapcsolatok összetettek. Napjainkban pedig épp a bizalmatlanság klímáját éljük, ami az idegenektől és az eltérőtől való félelemben, az előnyök elveszítésétől való félelemben gyökerezik, és politikai szinten sajnálatos módon az elkülönülés magatartásában és a nacionalizmusban nyilvánul meg, vagyis épp azt a testvériséget kérdőjelezi meg, amelyre a globalizált világnak akkora szüksége lenne. Társadalmunk ma minden korábbinál jobban igényelné ,,a béke formálóit", akik hiteles követei és tanúi lehetnek Istennek, annak az Atyának, aki az egész emberi család jólétét és boldogságát kívánja.

6. NEMET MONDANI A HÁBORÚRA ÉS A FÉLELEM STRATÉGIÁJÁRA
Ha most, száz évvel az Első Világháború vége után azokra a fiatalokra gondolunk, akik ezekben a harcokban estek el és a sokat szenvedett civil lakosságra emlékezünk, akkor ma sokkal jobban, mint ezelőtt megértjük a polgárháborúk szörnyű tanulságát: a béke soha nem korlátozódhat az erők és a félelmek puszta egyensúlyára. Ha fenyegetünk valakit, az azt jelenti, hogy őt puszta tárgynak tekintjük, nem ismerjük el és kétségbe vonjuk emberi méltóságát. Éppen ezért hangsúlyozzuk, hogy a megfélemlítés csakúgy, mint a fegyverek elterjedése, az erkölcs és a valódi egyetértés elleni vétek. A gyengébbek elleni terror ahhoz vezet, hogy egész népcsoportok kényszerülnek idegenbe békés otthont keresve. Nem vállalható az a politikai kommunikáció, ami a migránsokat teszi felelőssé minden rosszért és megfosztja a szegényeket a reménytől. Ehelyett azt kell hangsúlyozni, hogy a béke minden ember tiszteletén - múltjától függetlenül -, illetve a törvények és a közjó, valamint a ránkbízott teremtés és a megelőző generációk gazdag erkölcsi örökségének tiszteletén alapszik.
Különösen is gondolunk azokra a gyermekekre, akik a jelenlegi konfliktuszónákban élnek, és mindazokra, akik e gyermekek jogaiért és életük védelméért küzdenek. A világban ma minden hatodik gyermeket sújt a háború kegyetlensége és annak sok-sok következménye, sőt, a gyermekek maguk is fegyveres csoportok katonáivá vagy túszaivá válnak. Mindazoknak a tanúságtétele, akik a gyermekek megbecsüléséért és méltóságuk megvédéséért kiállnak, különösen is értékes az emberiség jövője szempontjából.

7. EGY ÁTFOGÓ BÉKETERV
Ezekben a napokban ünnepeljük Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata megjelenésének hetvenedik évfordulóját, ami a II. Világháború után látott napvilágot. Ebben az összefüggésben emlékezzünk XXIII. János pápa megállapítására: ,,Ha az emberben jogainak tudata megszületik, szükséges, hogy megszülessék benne kötelességeinek a tudata is: úgyhogy akinek valamilyen joga van, hasonlóképpen legyen meg benne kötelezettsége is jogainak ellenértékeként, mint méltóságának a jele; a többiekben pedig legyen meg a kötelesség, hogy ezeket a jogokat elismerjék és tiszteletben tartsák" (Pacem in terris, 44.).
A béke valójában egy globális politikai együttműködés eredménye, ami az emberek közötti kölcsönös függésen és felelősségen alapszik, ugyanakkor egy olyan kihívás is, amelyet nap, mint nap vállalni kell. A béke a szív és a lélek megtérése, és egyáltalán nem egyszerű a belső és a társadalmi békének e három, egymástól elválaszthatatlan dimenzióját felismerni:
- békesség önmagunkkal: az önfejűség, a harag és a türelmetlenség visszautasítása mellett - miként Szalézi Szent Ferenc tanácsolja - némi szelídséget is kell gyakorolnunk magunkkal szemben, azért, hogy másokkal szemben is szelídebbnek bizonyuljunk;
- békesség másokkal: a családtaggal, a baráttal, az idegennel, a szegénnyel, a szenvedővel... - bátorság ahhoz, hogy találkozzunk velük és meghalljuk a szavukat;
- békesség a teremtett világgal: Isten ajándékának nagyságát és az érte való felelősségünket ismét felismerni, úgy, mint e világ lakói, polgárai és jövőjének alakítói.
Egy olyan békepolitika, amely tudatában van az emberi gyengeségeknek és saját valódi küldetésének is, mindig meríthet a Magnificat szellemiségéből, amelyet Mária, Krisztus, a Megváltó anyja, a béke királynője minden ember nevében így énekel: ,,Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte (...) megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért" (Lk 1,50-55).

Vatikánváros, 2018. december 8.
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
Címkék: megszabadítására, szerepvállalását, nacionalizmusban, rabszolgaságából, felszabadításról, hovatartozásától, idegenellenesség, megkülönböztetés, előmozdításában, visszaélésekhez, kötelességeinek, ellenértékeként, szellemiségéből, visszautasítása, felelősségünket, anyaszentegyház, tevékenységével, megállapítására, rabszolgaságból, megbecsüléséért, lelkiismerettel, tevékenységének, összefüggésben, tanítványainak, gyengeségeknek, szolgálataként, bizalmatlanság, kialakulhasson, elveszítésétől, megjelenésének, magatartásában, hiányosságokra, honfitársaikat, erőszakosságai, veszélyeztetik, kötelezettsége, páli szentlecke, idők teljességéről, rabszolgaság alóli, mostani kritikus, emberi igényt, valaki eljött, éppen most, idők teljessége, egész történelmen, megszabadítás kivezet, másik gondolat, időben született, küldetést kapta, emberek megváltására, pápa értelmezése, rabszolgaság állapotából, Ferenc Pápa, Szent Péter, Szűz Mária, Homíliájában Ferenc, Vértesaljai László SJ, Szent Páltól, Isten Fia, Mindnyájan Isten, BÉKESSÉG HÁZNAK, Amikor Jézus, POLITIKA KIHÍVÁSA, Charles Péguy, SZERETET ÉS AZ EMBERI ERÉNYEK EGY OLYAN POLITIKÁÉRT, EMBERI JOGOK ÉS BÉKE SZOLGÁLATÁBAN ÁLL, François-Xavier Nguyễ, POLITIKA BŰNEI, HELYES POLITIKA ELŐMOZDÍTJA FIATALOK SZEREPVÁLLALÁSÁT ÉS EGYMÁS IRÁNTI BIZALMÁT, NEMET MONDANI HÁBORÚRA ÉS FÉLELEM STRATÉGIÁJÁRA, Első Világháború, ÁTFOGÓ BÉKETERV, Szalézi Szent Ferenc,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.15. 22:53 Brexit - Német alkancellár: a rendezetlen kiválás a lehető legrosszabb mego...
01.15. 22:53 Brexit - Elutasította a londoni alsóház a kilépés feltételeiről szóló megál...
01.15. 22:43 Brexit - A román uniós elnökség a 27-ek egységes fellépését szorgalmazza
01.15. 22:23 Férfi kézilabda-vb - Döntetlen lett a német-francia rangadó
01.15. 22:23 Brexit - Sajnálatát fejezte ki Juncker a kiválási megállapodás brit alsóház...
01.15. 22:12 Brexit - A spanyol kormány sajnálatát fejezte ki a megállapodás-tervezet el...
01.15. 22:03 EP-választás - Bakondi: a liberálisok aktívak maradnak a kampányban
01.15. 22:02 Brexit - Az olasz Öt Csillag Mozgalom a britek akaratának tiszteletben tart...
01.15. 21:52 Dakar-rali - Loebé a szakasz, al-Attijah növelte előnyét
01.15. 21:33 Két holttestet találtak a Nemespátrón kigyulladt családi házban
Tudjátok ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
még több kérdés
Blog Címkék
Nagy szégyen...  Hosszú Katinka motorbiciklin  Kitartás  Péntek van  ooOoo  Kellemes kávézást  Megépítették NOÉ bárkáját A B...  Dolgozatírás gyöngyszemei  Beszélgetés Fodor Réka és Csók...  ooOoo  Nagy szégyen...  Havas rózsa  Kellemes hétvégét  Ne nyugodj bele!  Böjt  Png nő  Az Úrral való kapcsolat  Facebookon kaptam  Miért szürkék a hétköznapok  Sinkovits Imre: Piéta  Megismerni a Biblia Istenét  Png virág  ooOoo  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Várnai Zseni: Alkonyi fény  Az Istennel együtt töltött idő  Havas rózsa  Ötös, a szakértő  Téli este  Wass Albert: Nagyapám tanítása  Sátán  ooOoo  xD  Alexandr Blok  Inquisition - From Chaos They ...  A keresztyén gyermekeknek imád...  CSodás estét  Havas rózsa  Holnap határa  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  Hetes személyiségtípus Nyolcas...  Sír , zokog a lelkem . . .  ooOoo  Kisfiű kutyával  Facebookon kaptam  A Nyúl (Macska) jegy jellemzés...  Téli kép  2019. Január 11., pénteki na...  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  Közel a hétvége  Íme 10 zseniális idézet Hofi ...  Télköszöntő  Hetes személyiségtípus Nyolcas...  Mocsári Melinda idézet  Szép új hetet  Sátán  Facebookon kaptam  Táplálékok szemünk egészségéér...  Electronica  Jézus cipelni akarja a terheid...  Képmutató  Ferenc Pápa: Aki szereti Isten...  Téli kép  Harmonia.......  Remek délutáni időtöltést  Van úgy, hogy  Aljas dolog  Táplálékok szemünk egészségéér...  Jó éjszakát  Ha megengedjük...  ooOoo  Kellemes kávézást  Harmonia.......  Sárga rózsa  ooOoo  Jó reggelt , szép napot  Dorosné Éva szép képei, péntek...  A hívő ember igazsága Krisztus  Téli kép  Rózsán vízcseppek  Sátán  ooOoo  Havas rózsa  Harmonia.......  Dorosné Éva szép képei, csütör...  Dévényi Erika : A csend hangja...  Másoknak való kedvezés  ooOoo  Echart Tolle idézet  Élvezd minden pillanat örömét!  Szűz: a részletek megszállottj...  Sinkovits Imre: Piéta  ooOoo  Alexandr Blok  Megszentelődés  Vidám hóember...  Csodálatos zene 
Bejegyzés Címkék
páli szentlecke, idők teljességéről, rabszolgaság alóli, mostani kritikus, emberi igényt, valaki eljött, éppen most, idők teljessége, egész történelmen, megszabadítás kivezet, másik gondolat, időben született, küldetést kapta, emberek megváltására, pápa értelmezése, rabszolgaság állapotából, szegények iránt, pápa ezen, ponton sajnálattal, pápa különösképpen, rabszolgaság különféle, egész világban, hálaadás himnuszát, pápa bátorítja, egyház ilyen, anyaszentegyház fölemeli, középpont Jézus, békét hirdetni, üzenet pedig, emberi történelem, békében reménykednek, maga egyediségében, reményhez hasonlóan, törékeny virág, erőszak kövei, mindenáron hatalomra, leghatékonyabb eszköz, emberi tevékenység, hatalom birtokosai, emberi közösség, pusztítás eszközévé, neki ajándékozott, módon tevékenységével, emberiség javát, politikai hatalom, felelősség állandó, élet alapvető, emberi mivolt, politika valóban, felebaráti szeretet, szeretetre kapott, maga hivatása, poliszban érvényesíthető, közjóért végzett, szeretet lelkesíti, ember földi, szeretet inspirálja, emberiség családjának, olyan program, hatalommal bírók, emberi család, helyes politikai, egyenlő bánásmódot, kölcsönös tiszteletet, összefüggésben érdemes, 2002-ben elhunyt, evangélium hűséges, személye hiteles, közjóért dolgozik, radikális változásokra, közélet minden, vonatkozási pontokhoz, igazságosságot inspirálják, béke szolgálatában, alapvető emberi, jövendő generációk, hála köteléke, erények mellett, politika bűnei, bűnök meggyengítik, igazi demokrácia, társadalmi békét, korrupció számos, közvagyon hűtlen, ember eszköznek, jogok megtagadása, társadalmi szabályok, illegális vagyonszerzés, hatalom erőszakkal, államérdekre való, hatalomhoz történő, természeti erőforrások, azonnali profit, fiatalok elveszíthetik, társadalom peremén, jövő alakításában, lelkiismereti békesség, emberek arcára, békét szolgálja, egyes ember, kinyújtott kéznél, , ,
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 203 db bejegyzés
e év: 203 db bejegyzés
Összes: 36910 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 6237
  • e Hónap: 24886
  • e Év: 24886
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.