Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Évközi 3. vasárnap 01.27
  2019-01-27 00:35:23, vasárnap
 
   
  OLVASMÁNY Nehemiás könyvéből
Ezdrás pap felolvasott az Úr törvényének könyvéből, hogy a nép jobban megértse Isten parancsait.
Azokban a napokban, amikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságból, az egész nép egy emberként összegyűlt a Víz-kapu előtti téren. Akkor Ezdrás pap a gyülekezet elé tárta a Törvényt, a férfiak, a nők és mindazok elé, akik meg tudták érteni. A hetedik hónap első napja volt. A Víz-kapu előtti térségen reggeltől délig felolvasott a férfiaknak, a nőknek és mindazoknak, akik meg tudták érteni. Az egész nép figyelt a Törvény könyvére.
Ezdrás írástudó felállt egy erre a célra készített faemelvényre. Kinyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára - magasabban állt ugyanis, mint a nép -, s amikor kinyitotta, az egész nép felállt. Akkor Ezdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, s az egész nép felemelt kézzel ráfelelte: Ámen, ámen. Majd mélyen meghajoltak, és a földre borulva imádták az Urat.
Ezután felolvastak az Isten törvényének könyvéből tagoltan, megmagyarázva az értelmét, úgy, hogy meg is értették, amit felolvastak. Akkor Nehemiás, a kormányzó, Ezdrás, a pap és írástudó, valamint a leviták, akik az egész népet tanították, így szóltak az egész néphez: ,,Ez a nap az Úrnak, a ti Isteneteknek van szentelve. Ne szomorkodjatok hát és ne sírjatok!" Amikor ugyanis a Törvény szavait meghallotta, sírt az egész nép. Azután így szóltak hozzájuk: ,,Menjetek, tartsatok ünnepi lakomát! Küldjetek belőle azoknak is, akik nem készítettek! Ez a nap ugyanis szent a mi Urunknak. Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való örvendezés a ti erősségetek."
Ez az Isten igéje. Neh 8,2-4a.5b.8-10

Hosszabb forma:
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Az Egyház Krisztus titokzatos teste, amelynek tagjai a keresztények!
Testvéreim!
A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így van ez Krisztussal is.
Mi ugyanis, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk, mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.
Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból.
Még ha azt mondaná is a láb: ,,Nem vagyok kéz, tehát nem tartozom a testhez", azért a testhez tartozik. Ha pedig a fül azt mondaná: ,,Nem vagyok szem, tehát nem tartozom a testhez", azért a testhez tartozik. Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol volna a szaglás? Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint. Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok a tag, de a test csak egy.
A szem nem mondhatja a kéznek: ,,Nincs rád szükségem", vagy a fej a lábnak: ,,Nincs rád szükségem". Ellenkezőleg, a gyöngébbnek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Sőt a test alacsonyabb rendű tagjait nagyobb gonddal vesszük körül, és a tisztességtelen tagok nagyobb tisztességben részesülnek, a tisztességes tagoknak ugyanis nincs erre szükségük. De Isten alkotta így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendű tagot nagyobb tisztességben, hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele.
Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. Ám az Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyító erőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt. Vajon mind apostolok? Mind próféták? Mind tanítók? Valamennyien rendelkeznek csodatevő hatalommal és gyógyító erővel? Mindnyájan beszélnek nyelveken? Mindnyájan értelmezik a beszédeket?
Ti törekedjetek értékesebb adományokra!
Ez az Isten igéje.

vagy rövidebb forma:
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Az Egyház Krisztus titokzatos teste, amelynek tagjai a keresztények!
Testvéreim!
A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így van ez Krisztussal is.
Mi ugyanis, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk, mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból.
Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai.
Ez az Isten igéje. 1Kor 12,12-30 v. 1Kor 12,12-14.27

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézusban beteljesedtek a próféták jövendölései.
...... .......


Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak.
Abban az időben:
Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla.
Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: ,,Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje."
Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: ,,Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok."
Ezek az evangélium igéi. Lk 1,1-4;4,14-21

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! A Názáretben egykor elmondott beszédedből megismerjük küldetésed lényegét és megtudjuk, hogy beköszöntött az üdvösség korszaka. Erről a korszakról szólt Izajás próféta jövendölése, amit felolvastál, s erről a korszakról állítod, hogy fellépéseddel elkezdődött. Honfitársaid egykor visszautasították szavaidat és elutasítottak téged. Add, hogy napjainkban senki ne kövesse az ő példájukat, hanem minden ember a hit engedelmességével hallgasson téged, aki az üdvösség örömhírét hirdeted. Segíts minket, hogy mi is a te irgalmad eszközei lehessünk, és neked szolgáljunk minden embertársunkban.

*
Ma beteljesedett
A mai evangéliumban Jézus Názáreti fellépéséről olvasunk. Szombaton részt vesz a zsinagógai istentiszteleten, ahol nem csak hallgatóként vesz részt, hanem vállalja a felolvasást. A felolvasandó részt nem ő, hanem a zsinagóga elöljárója választja ki, s ennek megfelelően Izajás prófétától azt a részt olvassa fel a jelenlévőknek Jézus, amely arról szól, hogy a végső időkben, hogy fogja Isten küldötte, az Isten által felkent küldött helyreállítani Izraelt, a választott népet. A prófétai szöveghez magyarázatként ezt fűzi: ,,Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok." A beszéd ezt követően még folytatódik, de erről majd a jövő vasárnap fogunk olvasni. Ez az egyetlen mondat azonban nekünk elég a mai elmélkedéshez. Mi az üzenete tehát ennek a kijelentésnek?
Izajás jövendölése nem egy általános megfogalmazás a Messiás tevékenységéről, hanem konkrétan megemlíti az örömhír hirdetését a szegénynek, a szabadulás eljöttét a rabságban lévőknek és a betegek gyógyulását. Lukács evangélista úgy látja és azt akarja bemutatni a művét olvasóknak, hogy Jézus nyilvános fellépése, tanítása és gyógyító cselekedetei beteljesítik mindazt, amiről egykor Izajás jövendölt. Most, amikor az Úr elkezdi tevékenységét a nép körében, elindul igehirdető és gyógyító útján, kezdetét veszi a meghirdetett jövő, beköszöntött a messiási korszak.
,,Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok" - mondja Jézus, s mi rögtön ezt kérdezzük, hogy ki teljesíti be az Írás szavait. Kézenfekvő a válasz: maga Jézus. Ő hirdeti Isten országának örömhírét. Ő hoz szabadulást a gonosz lélek által megszállottaknak, gondoljunk csak ördögűző csodáira. Ő gyógyítja meg a vakokat, visszaadva nekik a látást. De még ennél is többről van szó, mert a beteljesítő személye nem csak Jézusra, hanem a mennyei Atyára is vonatkozik. Az Atya szólal meg Jézus személyében és az Atya irgalma mutatkozik meg a csodás gyógyulásokban. Mindehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy Jézus és az Atya nem egymástól függetlenül cselekszenek, hanem mindent egymással való teljes és tökéletes egységben tesznek.
Ahogyan Jézus kijelentésében a beteljesítő személye tekintetében ilyen összetett tartalmat találunk, ugyanúgy a ,,ma" időhatározó is összetett tartalmú. Először is jelenti azt a szombati napot, amikor Jézus ezt a kijelentést tette a zsinagógában. Ugyanakkor jelenti annak a három esztendőnek a napjait, amíg Jézus nyilvános működése tartott fellépésétől egészen haláláig, hiszen ez idő alatt fáradhatatlanul járja a városokat és falvakat, találkozik az emberekkel, tanítja őket és meggyógyítja mindenütt a betegeket. De még itt sem szabad megállnunk, amikor a ,,ma" értelmét keressük, hiszen ami a názáreti zsinagógában történt, az folyamatosan történik, megismétlődik a krisztusi közösség, az Egyház életében. Amit egykor Jézus újdonságként meghirdetett, azt minden korban megvalósítja az Egyház. S ha nem tenné ezt, akkor annak válna akadályává, hogy az isteni irgalom a mai napon és a jövőben egészen az idők végezetéig elérjen az emberekhez. Itt értjük meg Isten országának titkát, amely egyrészt Jézus jövetelével már beteljesedett, másrészt folyamatosan beteljesedik, megvalósul az Egyház szolgálata által.
Kérdés marad még ezzel kapcsolatban: elfogadjuk-e hittel, hogy Jézus elhozta az üdvösséget és akarunk-e az üdvösség művének munkatársai, szolgálói lenni? Erről majd a jövő vasárnap elmélkedésében lesz szó.
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: tiszteletreméltó, megszállottaknak, istentiszteleten, fáradhatatlanul, tisztességtelen, segítőkészséget, tevékenységéről, embertársunkban, szomorkodjatok, korintusiakhoz, magyarázatként, mindannyiunkat, helyreállítani, elmélkedésében, gyógyulásokban, kijelentésében, szükségesebbek, elnyomottakat, beteljesedett, fellépéseddel, rászegeződött, nyelvadományt, keresztségben, megmagyarázva, megismétlődik, tisztességben, elutasítottak, beteljesedtek, zsinagógákban, elmélkedéshez, jelenlévőknek, kijelentésnek, megfogalmazás, tevékenységét, evangéliumban, tiszteletben, zsidók visszatértek, babiloni fogságból, emberként összegyűlt, hetedik hónap, célra készített, nagy Istent, földre borulva, egész népet, egész néphez, test ugyan, testté lettünk, testhez tartozik, test csupa, test csak, gyöngébbnek látszó, test alacsonyabb, OLVASMÁNY Nehemiás, Akkor Ezdrás, Akkor Nehemiás, SZENTLECKE Szent Pál, Egyház Krisztus, Egyházban Isten, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Eljutott Názáretbe, Jézus Krisztus, Jézus Názáreti, Ahogyan Jézus, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.05. 23:22 A civil hajók tevékenységét szabályozó európai megállapodást javasol az ola...
12.05. 22:42 Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt úgy véli, jó elnöke lett volna a...
12.05. 22:32 Ökölvívó ob - Nem lesz Harcsa-Cservenka döntő
12.05. 21:32 Premier League - Menesztették az Everton edzőjét
12.05. 21:23 Női kosárlabda EK - Csoportelső lett a Szekszárd
12.05. 21:23 Jégkorong Erste Liga - Debrecenben győzött a Csíkszereda
12.05. 21:22 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság - Késely ezüstérmes, Holló negyedik, Bohu...
12.05. 20:42 Rövidpályás úszó-Eb - A csütörtöki eredmények
12.05. 20:32 Putyin: Moszkva kész előfeltételek nélkül meghosszabbítani az Új START egye...
12.05. 20:32 Új médiaszabályozási rendszer készül Németországban
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Faluvégén  A salgótarjáni sortűz 1956. de...  Téli kép  Lelked békéje  Havas téli kép  Téli kép  Lila kép  Beszéd  Béke  Tavasz angyala  Téli kép  Aranyosi Ervin: Mentegetőzés  Facebookon kaptam  Kihagyhatatlan: - a bejgli  Téli gömb  Advent időszaka mindig nagy ha...  Becsületsértés  Karácsony  Karácsony  Facebookon kaptam  Negatív érzések..................  Isten a szeretet  Facebookon kaptam  Béke  Ne zavard össze!  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Becsületsértés  Kék csokor vázában  Karácsonyi égők  Az ima  A salgótarjáni sortűz 1956. de...  Orchidea  Ez nem én vagyok.............  Karácsony  Útszélen ültem  Facebookon kaptam  Mikulás virág  Facebookon kaptam  Grinch ellopja a Kifalvi karác...  Black Ice : Varázsfény Eljött...  Facebookon kaptam  Aki nem ismeri az áhitatot  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztina...  Facebookon kaptam  Vintage  Kék csokor vázában  Útravaló – 2019. decembe...  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok!  Facebookon kaptam  Ne zavard össze!  Lépjünk már rá a cselekvő szer...  Karácsonyfa  Png rózsa  KARÁCSONY JIMMYVEL - Zámbó Jim...  Téli kép  Karácsonyfa  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Hull a hó - a képen  Adventi koszorút, Grinchfa hel...  Karácsony  Pácolt rántott csirke  Karácsonyi gömb  Egy békés otthon melegsége ....  Facebookon kaptam  Hóember  Várnak reám  Mi a baj, a" Grinch " fával?  Facebookon kaptam  Karácsony  Tedd a szívedre!  Facebookon kaptam  Sexy nők  Posertube  Téli kép  Csinos nő és a madárkák  Téli kép  Aranyosi Ervin: Mentegetőzés  Aranyosi Ervin: Mentegetőzés  Útravaló – 2019. decembe...  Rózsa csokor  Adventi koszorút, Grinchfa hel...  Beszéd  Becsületsértés  KARÁCSONY JIMMYVEL - Zámbó Jim...  Békés nyugodt napot  Havas fa  Mi a baj, a" Grinch " fával?  Png nő  Havas fenyő  Kék csokor vázában  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Téli gömb  Jó éjszakát  Edda - Lelkünkből (40 év rock)...  Orchidea  Beszéd 
Bejegyzés Címkék
zsidók visszatértek, babiloni fogságból, emberként összegyűlt, hetedik hónap, célra készített, nagy Istent, földre borulva, egész népet, egész néphez, test ugyan, testté lettünk, testhez tartozik, test csupa, test csak, gyöngébbnek látszó, test alacsonyabb, tisztességtelen tagok, tisztességes tagoknak, alacsonyabb rendű, tagok törődjenek, egyik tagnak, próféták jövendölései, körünkben lejátszódott, isteni igének, egész környéken, helyre talált, zsinagógában minden, imént hallottatok, evangélium igéi, üdvösség korszaka, korszakról szólt, korszakról állítod, üdvösség örömhírét, zsinagógai istentiszteleten, felolvasandó részt, zsinagóga elöljárója, részt olvassa, jelenlévőknek Jézus, végső időkben, választott népet, prófétai szöveghez, jövő vasárnap, egyetlen mondat, üzenete tehát, általános megfogalmazás, örömhír hirdetését, szabadulás eljöttét, rabságban lévőknek, betegek gyógyulását, művét olvasóknak, meghirdetett jövő, messiási korszak, imént hallottatok&#8221, gonosz lélek, beteljesítő személye, mennyei Atyára, csodás gyógyulásokban, szombati napot, kijelentést tette, három esztendőnek, názáreti zsinagógában, folyamatosan történik, krisztusi közösség, isteni irgalom, jövőben egészen, idők végezetéig, üdvösség művének, tiszteletreméltó, megszállottaknak, istentiszteleten, fáradhatatlanul, tisztességtelen, segítőkészséget, tevékenységéről, embertársunkban, szomorkodjatok, korintusiakhoz, magyarázatként, mindannyiunkat, helyreállítani, elmélkedésében, gyógyulásokban, kijelentésében, szükségesebbek, elnyomottakat, beteljesedett, fellépéseddel, rászegeződött, nyelvadományt, keresztségben, megmagyarázva, megismétlődik, tisztességben, elutasítottak, beteljesedtek, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 77 db bejegyzés
e év: 4354 db bejegyzés
Összes: 41057 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1063
  • e Hét: 11234
  • e Hónap: 31589
  • e Év: 1006208
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.