Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Évközi 3. vasárnap 01.27
  2019-01-27 00:35:23, vasárnap
 
   
  OLVASMÁNY Nehemiás könyvéből
Ezdrás pap felolvasott az Úr törvényének könyvéből, hogy a nép jobban megértse Isten parancsait.
Azokban a napokban, amikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságból, az egész nép egy emberként összegyűlt a Víz-kapu előtti téren. Akkor Ezdrás pap a gyülekezet elé tárta a Törvényt, a férfiak, a nők és mindazok elé, akik meg tudták érteni. A hetedik hónap első napja volt. A Víz-kapu előtti térségen reggeltől délig felolvasott a férfiaknak, a nőknek és mindazoknak, akik meg tudták érteni. Az egész nép figyelt a Törvény könyvére.
Ezdrás írástudó felállt egy erre a célra készített faemelvényre. Kinyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára - magasabban állt ugyanis, mint a nép -, s amikor kinyitotta, az egész nép felállt. Akkor Ezdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, s az egész nép felemelt kézzel ráfelelte: Ámen, ámen. Majd mélyen meghajoltak, és a földre borulva imádták az Urat.
Ezután felolvastak az Isten törvényének könyvéből tagoltan, megmagyarázva az értelmét, úgy, hogy meg is értették, amit felolvastak. Akkor Nehemiás, a kormányzó, Ezdrás, a pap és írástudó, valamint a leviták, akik az egész népet tanították, így szóltak az egész néphez: ,,Ez a nap az Úrnak, a ti Isteneteknek van szentelve. Ne szomorkodjatok hát és ne sírjatok!" Amikor ugyanis a Törvény szavait meghallotta, sírt az egész nép. Azután így szóltak hozzájuk: ,,Menjetek, tartsatok ünnepi lakomát! Küldjetek belőle azoknak is, akik nem készítettek! Ez a nap ugyanis szent a mi Urunknak. Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való örvendezés a ti erősségetek."
Ez az Isten igéje. Neh 8,2-4a.5b.8-10

Hosszabb forma:
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Az Egyház Krisztus titokzatos teste, amelynek tagjai a keresztények!
Testvéreim!
A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így van ez Krisztussal is.
Mi ugyanis, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk, mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.
Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból.
Még ha azt mondaná is a láb: ,,Nem vagyok kéz, tehát nem tartozom a testhez", azért a testhez tartozik. Ha pedig a fül azt mondaná: ,,Nem vagyok szem, tehát nem tartozom a testhez", azért a testhez tartozik. Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol volna a szaglás? Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint. Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok a tag, de a test csak egy.
A szem nem mondhatja a kéznek: ,,Nincs rád szükségem", vagy a fej a lábnak: ,,Nincs rád szükségem". Ellenkezőleg, a gyöngébbnek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Sőt a test alacsonyabb rendű tagjait nagyobb gonddal vesszük körül, és a tisztességtelen tagok nagyobb tisztességben részesülnek, a tisztességes tagoknak ugyanis nincs erre szükségük. De Isten alkotta így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendű tagot nagyobb tisztességben, hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele.
Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. Ám az Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyító erőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt. Vajon mind apostolok? Mind próféták? Mind tanítók? Valamennyien rendelkeznek csodatevő hatalommal és gyógyító erővel? Mindnyájan beszélnek nyelveken? Mindnyájan értelmezik a beszédeket?
Ti törekedjetek értékesebb adományokra!
Ez az Isten igéje.

vagy rövidebb forma:
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Az Egyház Krisztus titokzatos teste, amelynek tagjai a keresztények!
Testvéreim!
A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így van ez Krisztussal is.
Mi ugyanis, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk, mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból.
Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai.
Ez az Isten igéje. 1Kor 12,12-30 v. 1Kor 12,12-14.27

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézusban beteljesedtek a próféták jövendölései.
...... .......


Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak.
Abban az időben:
Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla.
Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: ,,Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje."
Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: ,,Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok."
Ezek az evangélium igéi. Lk 1,1-4;4,14-21

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! A Názáretben egykor elmondott beszédedből megismerjük küldetésed lényegét és megtudjuk, hogy beköszöntött az üdvösség korszaka. Erről a korszakról szólt Izajás próféta jövendölése, amit felolvastál, s erről a korszakról állítod, hogy fellépéseddel elkezdődött. Honfitársaid egykor visszautasították szavaidat és elutasítottak téged. Add, hogy napjainkban senki ne kövesse az ő példájukat, hanem minden ember a hit engedelmességével hallgasson téged, aki az üdvösség örömhírét hirdeted. Segíts minket, hogy mi is a te irgalmad eszközei lehessünk, és neked szolgáljunk minden embertársunkban.

*
Ma beteljesedett
A mai evangéliumban Jézus Názáreti fellépéséről olvasunk. Szombaton részt vesz a zsinagógai istentiszteleten, ahol nem csak hallgatóként vesz részt, hanem vállalja a felolvasást. A felolvasandó részt nem ő, hanem a zsinagóga elöljárója választja ki, s ennek megfelelően Izajás prófétától azt a részt olvassa fel a jelenlévőknek Jézus, amely arról szól, hogy a végső időkben, hogy fogja Isten küldötte, az Isten által felkent küldött helyreállítani Izraelt, a választott népet. A prófétai szöveghez magyarázatként ezt fűzi: ,,Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok." A beszéd ezt követően még folytatódik, de erről majd a jövő vasárnap fogunk olvasni. Ez az egyetlen mondat azonban nekünk elég a mai elmélkedéshez. Mi az üzenete tehát ennek a kijelentésnek?
Izajás jövendölése nem egy általános megfogalmazás a Messiás tevékenységéről, hanem konkrétan megemlíti az örömhír hirdetését a szegénynek, a szabadulás eljöttét a rabságban lévőknek és a betegek gyógyulását. Lukács evangélista úgy látja és azt akarja bemutatni a művét olvasóknak, hogy Jézus nyilvános fellépése, tanítása és gyógyító cselekedetei beteljesítik mindazt, amiről egykor Izajás jövendölt. Most, amikor az Úr elkezdi tevékenységét a nép körében, elindul igehirdető és gyógyító útján, kezdetét veszi a meghirdetett jövő, beköszöntött a messiási korszak.
,,Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok" - mondja Jézus, s mi rögtön ezt kérdezzük, hogy ki teljesíti be az Írás szavait. Kézenfekvő a válasz: maga Jézus. Ő hirdeti Isten országának örömhírét. Ő hoz szabadulást a gonosz lélek által megszállottaknak, gondoljunk csak ördögűző csodáira. Ő gyógyítja meg a vakokat, visszaadva nekik a látást. De még ennél is többről van szó, mert a beteljesítő személye nem csak Jézusra, hanem a mennyei Atyára is vonatkozik. Az Atya szólal meg Jézus személyében és az Atya irgalma mutatkozik meg a csodás gyógyulásokban. Mindehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy Jézus és az Atya nem egymástól függetlenül cselekszenek, hanem mindent egymással való teljes és tökéletes egységben tesznek.
Ahogyan Jézus kijelentésében a beteljesítő személye tekintetében ilyen összetett tartalmat találunk, ugyanúgy a ,,ma" időhatározó is összetett tartalmú. Először is jelenti azt a szombati napot, amikor Jézus ezt a kijelentést tette a zsinagógában. Ugyanakkor jelenti annak a három esztendőnek a napjait, amíg Jézus nyilvános működése tartott fellépésétől egészen haláláig, hiszen ez idő alatt fáradhatatlanul járja a városokat és falvakat, találkozik az emberekkel, tanítja őket és meggyógyítja mindenütt a betegeket. De még itt sem szabad megállnunk, amikor a ,,ma" értelmét keressük, hiszen ami a názáreti zsinagógában történt, az folyamatosan történik, megismétlődik a krisztusi közösség, az Egyház életében. Amit egykor Jézus újdonságként meghirdetett, azt minden korban megvalósítja az Egyház. S ha nem tenné ezt, akkor annak válna akadályává, hogy az isteni irgalom a mai napon és a jövőben egészen az idők végezetéig elérjen az emberekhez. Itt értjük meg Isten országának titkát, amely egyrészt Jézus jövetelével már beteljesedett, másrészt folyamatosan beteljesedik, megvalósul az Egyház szolgálata által.
Kérdés marad még ezzel kapcsolatban: elfogadjuk-e hittel, hogy Jézus elhozta az üdvösséget és akarunk-e az üdvösség művének munkatársai, szolgálói lenni? Erről majd a jövő vasárnap elmélkedésében lesz szó.
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: tiszteletreméltó, megszállottaknak, istentiszteleten, fáradhatatlanul, tisztességtelen, segítőkészséget, tevékenységéről, embertársunkban, szomorkodjatok, korintusiakhoz, magyarázatként, mindannyiunkat, helyreállítani, elmélkedésében, gyógyulásokban, kijelentésében, szükségesebbek, elnyomottakat, beteljesedett, fellépéseddel, rászegeződött, nyelvadományt, keresztségben, megmagyarázva, megismétlődik, tisztességben, elutasítottak, beteljesedtek, zsinagógákban, elmélkedéshez, jelenlévőknek, kijelentésnek, megfogalmazás, tevékenységét, evangéliumban, tiszteletben, zsidók visszatértek, babiloni fogságból, emberként összegyűlt, hetedik hónap, célra készített, nagy Istent, földre borulva, egész népet, egész néphez, test ugyan, testté lettünk, testhez tartozik, test csupa, test csak, gyöngébbnek látszó, test alacsonyabb, OLVASMÁNY Nehemiás, Akkor Ezdrás, Akkor Nehemiás, SZENTLECKE Szent Pál, Egyház Krisztus, Egyházban Isten, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Eljutott Názáretbe, Jézus Krisztus, Jézus Názáreti, Ahogyan Jézus, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kérek egy kulcsot a szívedhez....  Idézet Petőfi Sándortól  Gramofon  Jézus  Facebookon kaptam  Kereszt  Ima a Családom védelméért  Facebookon kaptam  Jézus  Jézus  Verses képem  Facebookon kaptam  Biztonságban Istenben  Helyettesítés  Jézus  Aratás  A vashiányos vérszegénység ot...  A szerencse  Szép jó éjszakát kívánok !  Galambom  Facebookon kaptam  Hinni valamiben  Narancskristály  A nyugalom padja  Ma találkoztam valakivel,  Az aktív szén szerepe a szépsé...  Lehetetlen  Padlizsánkrémrecept Hozzávaló...  Facebookon kaptam  Helyettesítés  Szép estét  Neked tudnod kell  Pihenő  A boldogság olyan, mint a tava...  Facebookon kaptam  Kereszt  Facebookon kaptam  Harmóniát teremteni  Elvetettség és szenvedés  Ma Győr - beoltják a mamát  Kellemes teázást  Padlizsánkrémrecept Hozzávaló...  Jézus  Jézus  Szép estét, jó éjszakát ! .......  Alvó baby  Lila fluoritkristály  Jézushoz hozd a búd, mert Ő me...  Zöld drágakőkristály  Olvass álhíreket!  Szükségszerű  A szerencse  Mindent, amit adtál.....  Png csokor  Pécs tavasszal  Az élethez bátorság kell.....  Minden ember egy csoda  Elizabeth Barrett Browning ver...  Szükségszerű  Hinni valamiben  Lehetetlen  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kék fluoritkristály  Aranyosi Ervintől idézet  Szükségszerű  Szép jó éjszakát kívánok !  Bonyolult világunkban nem könn...  Szép jó éjszakát kívánok !  Tavaszi kép  Megkérdeztem az egyik  Facebookon kaptam  Megfontolandó : Buddha tanítás...  Facebookon kaptam  Elkiabáltam  Helyettesítés  Megkérdeztem az egyik  Padlizsánkrémrecept Hozzávaló...  Amíg az ember táncol  Esernyő  Facebookon kaptam  Szükségszerű  Panda maci  Bonyolult világunkban nem könn...  Lila fluoritkristály  Szép jó éjszakát kívánok !  Szép kép  Tihanyi Márk-Az ember ébredése  Ha igazán belelátnánk a másik ...  Pasi típusok  Várják a túristákat......  Elvetettség és szenvedés  Kellemes teázást  Facebookon kaptam  Hosszú időn át volt jégmentes ...  Png körték  Galambom  Jézus  Kereszt 
Bejegyzés Címkék
zsidók visszatértek, babiloni fogságból, emberként összegyűlt, hetedik hónap, célra készített, nagy Istent, földre borulva, egész népet, egész néphez, test ugyan, testté lettünk, testhez tartozik, test csupa, test csak, gyöngébbnek látszó, test alacsonyabb, tisztességtelen tagok, tisztességes tagoknak, alacsonyabb rendű, tagok törődjenek, egyik tagnak, próféták jövendölései, körünkben lejátszódott, isteni igének, egész környéken, helyre talált, zsinagógában minden, imént hallottatok, evangélium igéi, üdvösség korszaka, korszakról szólt, korszakról állítod, üdvösség örömhírét, zsinagógai istentiszteleten, felolvasandó részt, zsinagóga elöljárója, részt olvassa, jelenlévőknek Jézus, végső időkben, választott népet, prófétai szöveghez, jövő vasárnap, egyetlen mondat, üzenete tehát, általános megfogalmazás, örömhír hirdetését, szabadulás eljöttét, rabságban lévőknek, betegek gyógyulását, művét olvasóknak, meghirdetett jövő, messiási korszak, imént hallottatok&#8221, gonosz lélek, beteljesítő személye, mennyei Atyára, csodás gyógyulásokban, szombati napot, kijelentést tette, három esztendőnek, názáreti zsinagógában, folyamatosan történik, krisztusi közösség, isteni irgalom, jövőben egészen, idők végezetéig, üdvösség művének, tiszteletreméltó, megszállottaknak, istentiszteleten, fáradhatatlanul, tisztességtelen, segítőkészséget, tevékenységéről, embertársunkban, szomorkodjatok, korintusiakhoz, magyarázatként, mindannyiunkat, helyreállítani, elmélkedésében, gyógyulásokban, kijelentésében, szükségesebbek, elnyomottakat, beteljesedett, fellépéseddel, rászegeződött, nyelvadományt, keresztségben, megmagyarázva, megismétlődik, tisztességben, elutasítottak, beteljesedtek, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1321
  • e Hét: 14820
  • e Hónap: 24713
  • e Év: 319275
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.