Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagyböjt a biblia szerint 6. rész
  2019-03-13 17:02:52, szerda
 
   
  Szerdai napra Nagyböjt 3. hete
A nagycsütörtöki liturgiában a lábmosás szertartása emlékeztet minket erre. Péter nem akarta, hogy Jézus megmossa a lábát, de aztán megérti, hogy Jézus nem pusztán példa akar lenni arra, hogyan mossuk meg egymás lábát.
A szolgálatot csak az tudja megtenni, aki előtte hagyta, hogy Krisztus megmossa a lábát. Csak az lehet ,,közösségben vele" és ez által tudja szolgálni az embert.
- Biblia Jer 18,18-20;
Összeesküvés Jeremiás ellen.
18 Így beszéltek: ,,Rajta! Szőjünk összeesküvést Jeremiás ellen, mert nélküle sem fog hiányozni a törvény a papnak, sem a tanács a bölcsnek, sem a beszéd a prófétának! Gyertek, verjük meg a saját nyelvével; úgy, hogy gondosan megfigyeljük minden szavát."
19 Figyelj rám, Uram, és halld meg ellenségeim szavát!
20 Vajon rosszal szokás-e fizetni a jóért? Miért ásnak hát vermet nekem? Emlékezzél! A színed elé álltam, hogy közbenjárjak értük, és elhárítsam a haragodat róluk
- Biblia Mt 20,17-28
Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését.
17 Amikor Jézus Jeruzsálembe készült fölmenni, maga mellé vette a tizenkettőt, 18 s ezt mondta nekik az úton: ,,Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott a főpapok és írástudók kezére adják az Emberfiát. Azok halálra ítélik,
19 és kiszolgáltatják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék. De harmadnap feltámad."
Zebedeus fiai.
20 Akkor odament hozzá a Zebedeus-fiak anyja a fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit.
21 Megkérdezte tőle: ,,Mit akarsz?" ,,Intézd úgy - felelte -, hogy két fiam közül az egyik jobbod, a másik balod felől üljön országodban."
22 Jézus így válaszolt: ,,Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd én kiiszom?" ,,Ki tudjuk" - felelték.
23 Erre ő így folytatta: ,,Kelyhemet ugyan kiisszátok, de hogy jobb és bal felől üljetek, azt nincs hatalmamban megadni nektek. Az azokat illeti, akiknek Atyám szánta."
24 A többi tíz ennek hallatára megneheztelt a két testvérre.
25 Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: ,,Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük.
26 A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok,
27 s aki első akar lenni, legyen a cselédetek.
28 Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak és odaadja az életét váltságul sokakért."
*
Csütörtök Nagyböjt 3. hete
A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy hagyjuk, hogy Krisztus szolgáljon minket, és így olyanokká váljunk, mint Ő. Ez akkor valósul meg, amikor hallgatjuk Isten igéjét, és amikor a szentségekben részesülünk, különösen az Eucharisztiában.
- Biblia Jer 17,5-10;
Bölcs mondások
5 Ezt mondja az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és szíve elfordul az Úrtól.
6 Olyan lesz, mint a cserje a pusztában: Ha valami jó jön, semmit sem lát belőle, hanem a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön.
7 Áldott az - az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. 8 Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni.
9 Csalárdabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. Ki lát bele titkos rejtekeibe?
10 Én, az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a veséket, hogy megfizessek kinek-kinek életmódja és tetteinek gyümölcse szerint.
- Biblia Lk 16,19-31
A dúsgazdag és a szegény Lázár.
19 Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett.
20 Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel.
21 Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit.
22 Történt, hogy a koldus meghalt, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. Meghalt a gazdag ember is, és eltemették.
23 Amikor a pokolban kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kebelén Lázárt.
24 Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.
25 Fiam - felelte Ábrahám -, emlékezzél csak vissza, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg hogy kijutott a rosszból. Most tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem.
26 Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.
27 Akkor arra kérlek, atyám - mondta újra -, küldd el legalább az atyai házba.
28 Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. 29 Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.
30 De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, Ábrahám! De ha a halottak közül megy el valaki, bűnbánatot tartanak.
31 Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek."
*
Péntek napra Nagyböjt 3. hete
Az Eucharisztiában azzá válunk, amit magunkhoz veszünk: Krisztus testévé. Ebben a testben a közömbösség, amely úgy tűnik, oly gyakran hatalmába keríti szívünket, nem talál helyet.
- Biblia Ter 37,3-4,12-13a. 17b-28;
3 Izrael jobban szerette Józsefet, mint a többi fiát, mivel öreg korában született. Ezért egy ujjas köntöst csináltatott neki.
4 Mikor bátyjai látták, hogy jobban szereti, mint összes többi fiát, meggyűlölték, és nem tudtak vele barátságos szót váltani.
Józsefet eladják.
12 Amikor bátyjai elmentek, és apjuk juhait Szichemben legeltették,
13 Izrael ezt mondta Józsefnek: ,,Bátyáid Szichemnél legeltetnek, gyere, hadd küldjelek el hozzájuk." ,,Készen vagyok" - felelte.
17 A férfi így válaszolt: ,,Elmentek innét, hallottam, amikor mondták: menjünk Dotainba." József tehát elment testvérei után, és Dotainban megtalálta őket. 18 Amikor azok messziről meglátták, még mielőtt közelükbe ért, azt indítványozták, hogy öljék meg.
19 Így szóltak egymáshoz: ,,Nézzétek, ott jön az álomlátó.
20 Rajta, öljük meg, dobjuk egy ciszternába és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Akkor majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból."
21 Mikor Ruben ezt meghallotta, igyekezett kimenteni kezükből, és így szólt: ,,Ne vegyük el az életét."
22 Ruben még azt mondta nekik: ,,Ne ontsatok vért, dobjátok be a ciszternába, ott a pusztában, de kezeteket ne emeljétek rá." (Ezt mondta), mert ki akarta menteni kezükből és vissza akarta küldeni apjához.
23 Mihelyt József testvéreihez ért, azok levették József ujjas köntösét, ami rajta volt,
24 őt magát pedig megfogták és a ciszternába dobták. A ciszterna üres volt, víz nem volt benne.
25 Azután leültek enni. Amikor fölemelték szemüket és körülnéztek, izmaelita karavánt láttak közeledni Gileádból. Tevéik meg voltak rakva gumival, balzsammal és illatos gyantával. Úton voltak vele, hogy Egyiptomba vigyék. 26 Júda így szólt testvéreihez: ,,Milyen előnyünk származik abból, ha megöljük öcsénket és vérét betakarjuk?
27 Gyertek, adjuk el az izmaelitáknak, és ne emeljük rá kezünket. Mégiscsak testvérünk, saját testünk." Testvérei hallgattak rá.
28 Amikor tehát a midiánita kereskedők elhaladtak mellettük, eladták Józsefet 20 ezüstért az izmaelita kereskedőknek. Ezek Egyiptomba vitték Józsefet.
- Biblia Mt 21,33-43,
Példabeszéd a gyilkos szőlőművesekről.
33 ,,Halljatok egy másik példabeszédet. Volt egy gazda, aki szőlőt telepített. Bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtót ásott és őrtornyot épített. Aztán bérbe adta a szőlőműveseknek, és elment idegenbe.
34 Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a termést.
35 Ám a szőlőművesek nekiestek a szolgáknak. Az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték.
36 Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is úgy bántak.
37 Végül a fiát küldte el hozzájuk, mert azt gondolta: A fiamat csak megbecsülik.
38 De amikor a szőlőművesek meglátták a fiút, így biztatták egymást: Itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és mienk lesz öröksége.
39 Nekiestek, kidobták a szőlőből és megölték. 40Amikor majd megjön a szőlő ura, vajon mit tesz a szőlőművesekkel?"
41 ,,A gonoszokat a gonoszok sorsára juttatja, szőlejét pedig más bérlőknek adja ki bérbe, akik idejében beszolgáltatják a termést."
42 Erre Jézus azt kérdezte: ,,Sose olvastátok az Írásban: A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, s ez csodálatos a szemünkben.
43 Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét.
*
Szombati napra Nagyböjt 3. hete
Mert aki Krisztusé, az egyetlen testhez tartozik, és Benne az emberek nem közömbösek egymás iránt. ,,Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele" (1 Kor 12,26).
- Biblia Lk 15,1-3.11-32
A z elveszett bárány.
15/ 1A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák.
2 A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. ,,Ez bűnösökkel áll szóba, sőt eszik is velük" - mondták.
3 Erre mondott nekik egy példabeszédet:
A tékozló fiú.
11 Majd így folytatta: ,,Egy embernek volt két fia.
12 A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát.
13 Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát.
14 Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett.
15 Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni.
16 Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki.
17 Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben - mondta -, én meg éhen halok itt.
18 Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened.
19 Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be. 20Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta.
21 Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz.
22 Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut.
23 Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk,
24 hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek.
25 Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot.
26 Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt.
27 Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült - felelte.
28 Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. 29 De ő szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal.
30 Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. -
31 Az mondta neki: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied.
32 S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült."
- Biblia Mik 7,14-15.18-20;
Könyörgés a népek megszégyenüléséért
14 Legeltesd botoddal népedet, örökséged nyáját, amely egyedül él az erdőben, egy gyümölcsöskertnek a közepén. Bárcsak legelhetne a Básánon és Gileádban, mint hajdanában!
15 Mint azokban a napokban, amikor kivonultál Egyiptomból: mutass nekünk csodajeleket!
Könyörgés irgalomért
18 Melyik isten olyan, mint te, aki elveszed a gonoszságot, és megbocsátod a vétkeket? Aki nem haragszol mindörökre, hanem kedved leled az irgalomban? 19 Irgalmazz nekünk még ez egyszer, tipord össze vétkeinket, vesd a tenger mélyére minden bűnünket!
20 Tanúsíts hűséget Jákob iránt, irgalmat Ábrahám iránt, amint megesküdtél atyáinknak ősidőktől fogva.

 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: méltatlankodtak, szőlőművesekről, beszolgáltatják, kiszolgáltatják, szőlőművesekkel, eucharisztiában, szőlőművesekhez, zsarnokoskodnak, szőlőműveseknek, indítványozták, figyelmeztesse, csillapíthatta, vigasztalásban, nagycsütörtöki, izmaelitáknak, szentségekben, példabeszédet, megharagudott, kereskedőknek, osztályrészed, megostorozzák, összeesküvést, szőlőművesek, közbenjárjak, meggyűlölték, testvéreihez, összeesküvés, gonoszsággal, csodajeleket, jeruzsálembe, megfigyeljük, tiszteletben, szétosztotta, csináltatott, hallgassanak, megneheztelt, nagycsütörtöki liturgiában, lábmosás szertartása, szolgálatot csak, tudja megtenni, lehet „, saját nyelvével, haragodat róluk, fiaival együtt, egyik jobbod, másik balod, azokat illeti, világ urainak, hatalmukat éreztetik, életét váltságul, nagyböjt megfelelő, szentségekben részesülünk, Biblia Jer, Összeesküvés Jeremiás, Biblia Mt, Amikor Jézus Jeruzsálembe, Csütörtök Nagyböjt, Biblia Lk, Biblia Ter, Bátyáid Szichemnél, Mikor Ruben, Mihelyt József, Ezek Egyiptomba, Erre Jézus, Biblia Mik,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szent-Györgyi Albert: Psalmus ...  Csukás István: Vadgesztenye ko...  Az eskü és a hazugság  Vacsora  Ha egész nap szeretet ragyog  Szép estét  Jó éjszakát!  Nem engedhetem meg magamnak  Facebookon kaptam  Bob Marleyt egyszer megkérdezt...  Jó éjszakát!  Fazekas Anna: A mókus A diófán...  Kellemes délutánt!  Szép estét, jó éjt!  Facebookon kaptam  Lehullanak lassan a rózsák szi...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Jó tudni  Türelem  Jó éjszakát!  Kellemes délutánt!  Kellemes délutánt!  A nyugalom lehetőség  Szép estét, jó éjt!  Minden ami számít, az otthon v...  Boldog, békés napot!  Jó éjszakát!  Az eskü és a hazugság  Szomorúan szállnak alá . . .  Női hőhullámok ellen - termész...  Amikor azt érzed  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Kellemes hétvégét!  Kellemes délutánt!  Fazekas Anna: A mókus A diófán...  Facebookon kaptam  Jó reggelt!  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt!  Ne akarj tökéletes lenni  Facebookon kaptam  Mókuska  Paul Verlaine versével kívánok...  Facebookon kaptam  Akvamarin kristály  Kávézzunk  Balatonfüred! Kikötő látképe a...  Vacsora  Erdő mélyén  Kellemes, szép napot!  Facebookon kaptam  Balsors, vagy végzet? 17 ember...  Kellemes, szép napot!  Szíveket melengető napsugár  Erdő mélyén  Derűs őszi napokat kívánok !  Egy nap majd rájössz,hogy amit...  Bob Marleyt egyszer megkérdezt...  Áldott - szép napot kívánok Mi...  Szép estét, jó éjt!  képre írva  Jó tudni  Balatonfüred! Kikötő látképe a...  Facebookon kaptam  Magány  Kávézzunk  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ferenc pápa üzenete  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Erdő mélyén  Facebookon kaptam  Nő napraforgóval  Magány  Erdő mélyén  Előrehaladás a keresztyén élet...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Az igazság látszata és lényege  Facebookon kaptam  Ferenc pápa üzenete  Életem morzsái  Ha egész nap szeretet ragyog  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép mai napot !........  Facebookon kaptam  Virágok  Facebookon kaptam  Utazás  Facebookon kaptam  Alvó cicák  Bármi is az  Szép estét kedves látogatóimna...  Áldott - szép napot kívánok Mi... 
Bejegyzés Címkék
nagycsütörtöki liturgiában, lábmosás szertartása, szolgálatot csak, tudja megtenni, lehet &#8222, saját nyelvével, haragodat róluk, fiaival együtt, egyik jobbod, másik balod, azokat illeti, világ urainak, hatalmukat éreztetik, életét váltságul, nagyböjt megfelelő, szentségekben részesülünk, kiaszott sivatagban, folyóig ereszti, emberi szív, szíveket vizsgálom, szegény Lázár, gazdag ember, kapuja előtt, kutyák jöttek, koldus meghalt, angyalok Ábrahám, pokolban kínjai, atyai házba, gyötrelmek helyére, halottak közül, többi fiát, ujjas köntöst, ciszternába dobták, ciszterna üres, midiánita kereskedők, izmaelita kereskedőknek, gyilkos szőlőművesekről, másik példabeszédet, szüret ideje, szőlőművesek nekiestek, egyiket megverték, másikat megölték, harmadikat megkövezték, fiát küldte, fiamat csak, szőlőművesek meglátták, gonoszok sorsára, építők elvetettek, egyetlen testhez, egyik tagnak, bűnösök mind, írástudók méltatlankodtak, embernek volt, fiatalabbik egyszer, fiatalabbik összeszedte, távoli országba, országban nagy, ottani gazdához, sertéseket őrizni, eledellel csillapíthatta, sertések ettek, nyakába borult, legdrágább ruhát, ujjára húzzatok, lábára sarut, hizlalt borjút, egyik szolgának, apja kijött, fiad megjött, mondta neki, öcséd halott, tenger mélyére, méltatlankodtak, szőlőművesekről, beszolgáltatják, kiszolgáltatják, szőlőművesekkel, eucharisztiában, szőlőművesekhez, zsarnokoskodnak, szőlőműveseknek, indítványozták, figyelmeztesse, csillapíthatta, vigasztalásban, nagycsütörtöki, izmaelitáknak, szentségekben, példabeszédet, megharagudott, kereskedőknek, osztályrészed, megostorozzák, összeesküvést, szőlőművesek, közbenjárjak, meggyűlölték, testvéreihez, összeesküvés, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 228
  • e Hét: 14914
  • e Hónap: 35754
  • e Év: 591983
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.