Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagyböjt a biblia szerint 7. rész
  2019-03-13 18:00:08, szerda
 
   
  Nagy böjt 3. vasárnapja
Az egyház a ,,szentek közössége", mert a szentek is részét képezik, és azért is, mert szent dolgok közössége: benne van Isten szeretete, melyet Krisztusban és minden ajándékában kinyilatkoztatott számunkra. Ezek között van mindazoknak a válasz, akik hagyják, hogy eljusson hozzájuk ez a szeretet
- Biblia Kiv 20,1-17; 1
A tízparancsolat.
20/ 1 Az Úr ezeket jelentette ki:
2,,Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.
3 Senki mást ne tekints Istennek, csak engem.
4 Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt.
5 Ne borulj le ilyen képek előtt és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon.
6 De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat.
7 Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi.
8 Gondolj a szombatra és szenteld meg.
9 Hat napig dolgozzál és végezd minden munkádat.
10 A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek.
11 Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte.
12 Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.
13 Ne ölj.
14 Ne törj házasságot.
15 Ne lopj.
16 Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen.
17 Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé."
- Biblia 1Kor 1,22-25
22 És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, 23 mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság,
24 de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége.
25 Mert az Isten ,,bolondsága" bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten ,,erőtlensége" erősebb az emberek erejénél.
- Biblia Jn 2,13-25
13 A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe.
14 A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le.
15 Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta,
16 a galambárusoknak meg azt mondta: ,,Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!"
17 Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: ,,Emészt a házadért való buzgalom."
18 A zsidók azonban szót emeltek, ezekkel a szavakkal fordultak hozzá: ,,Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni?"
19 Jézus azt válaszolta: ,,Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem."
20 A zsidók ellene vetették: ,,Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?"
21 De ő saját teste templomáról beszélt.
22 Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
23 Akkor, amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták a csodákat,
24 amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, 25 s nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberről. Tudta, mi lakik az emberben.
*
Hétfői napra Nagyböjt 4. hete
A ,,szentek közösségében" és a szent dolgokban való részesedésben senki sem birtokol csak saját magának, hanem amije van, az mindenkié. És mivel Istenben, kapcsolatban vagyunk egymással, a tőlünk távol lévőkért is tehetünk valamit, azokért, akikhez csupán saját erőnkből soha sem tudnánk eljutni, mert velük és értük imádkozunk Istenhez azért, hogy mindannyian megnyíljunk üdvözítő művének
- Biblia 2 Kir 5,1-15a; 5. fejezet
1 Naamán, Arám királya seregének a vezére, nagyra becsült, kedvelt embere volt urának, mert általa adott az Úr győzelmet Arámnak. De ez az ember leprás volt.
2 Az arámiak egyszer kivonultak portyázni, s Izrael földjéről magukkal hurcoltak egy lányt. Ez Naamán felesége szolgálatába került.
3 S így szólt asszonyához: ,,Ha uram a prófétához fordulna Szamáriában, biztosan megszabadítaná leprájától."
4 (Naamán) erre elment urához és előadta: ,,Így és így beszélt az Izrael földjéről való lány."
5 Arám királya azt válaszolta: ,,Menj el, s adok neked egy levelet Izrael királya számára!" El is ment, s vitt magával 10 ezüsttalentumot, 6000 (sékel) aranyat és 10 ünnepi köntöst.
6 Aztán átadta Izrael királyának a levelet, amely így szólt: ,,Ezzel a levéllel egyszersmind szolgámat, Naamánt is elküldöm hozzád, szabadítsd meg leprájától!"
7 Amikor Izrael királya elolvasta a levelet, megszaggatta ruháját és felkiáltott: ,,Hát Isten vagyok én, hogy halált vagy életet tudjak osztogatni? Miért küldte hát ide ezt az embert, hogy szabadítsam meg leprájától? Világosan láthatjátok, csak ürügyet keres, hogy belém köthessen."
8 Amikor Elizeus meghallotta, hogy a király megszaggatta ruháját, elküldött hozzá s ezt üzente neki: ,,Miért szaggattad meg ruhádat? Küldd el hozzám, aztán megtudja, hogy van próféta Izraelben."
9 Naamán tehát elment lovastul, kocsistul, és megállt Elizeus házának ajtaja előtt.
10 Elizeus kiküldte hozzá egyik emberét, ezzel az üzenettel: ,,Menj, fürödj meg hétszer a Jordánban, és fölépül a tested, tiszta leszel!"
11 Naamán megharagudott és azt mondta: ,,Nos, azt gondoltam, majd kijön, elém áll és segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének a nevét, aztán a beteg rész fölé tartja kezét, s így megszabadít a leprától.
12 Hát nem különbek Damaszkusz folyói, az Abana és a Parpar Izrael minden vizénél? Miért ne fürödhetnék hát meg azokban, hogy megtisztuljak?" Azzal megfordult, és haragosan elment onnan.
13 Szolgái azonban eléje léptek és a lelkére beszéltek: ,,Atyám, ha a próféta valami nehezet kívánt volna, nem tennéd-e meg azt is? Mennyivel inkább (meg kell tenned), hogy csak azt mondta neked: Fürödj meg és tiszta leszel."
14 Leszállt hát, és Elizeus utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy kisgyerek teste.
15 Aztán visszatért Elizeushoz, egész kíséretével együtt. Amikor az kijött, odament, eléje állt és azt mondta: ,,Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész világon, csak Izraelben. Fogadj el ezért szolgádtól némi ajándékot!"
- Biblia Lk 4,24-30
24 Majd így folytatta: ,,Bizony mondom nektek, hogy egy prófétát sem látnak szívesen a saját hazájában.
25 S igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön.
26 De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Száreptában élő özvegyasszonyhoz.
27 Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán."
28 Ezt hallva mind haragra gerjedtek a zsinagógában.
29 Felpattantak, kiűzték a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák.
30 De ő áthaladt köztük és eltávozott
*
Keddi napra Nagyböjt 4. hete
Az egyetemes egyházról mondottakat meg kell valósítanunk a plébániák és közösségek életében. Meg tudjuk-e tapasztalni az egyháznak ezeken a színterein, hogy egyetlen testhez tartozunk
- Biblia Dán 3,25.34-43; 25 Erre így folytatta: ,,Én négy férfiút látok, akik szabadon járnak-kelnek a lángok közepette anélkül, hogy valami bántódásuk volna. A negyediknek pedig olyan alakja van, mint egynek az istenek fiai közül." Azarja pedig ott állt, és a tűz közepén imádságra nyitotta ajkát és így szólt:
34 Kérünk, ne szolgáltass ki minket végleg a te nevedért, ne semmisítsd meg szövetségedet,
35ne vond meg tőlünk irgalmadat kedveltedért, Ábrahámért,
és szolgádért, Izsákért, és szentedért, Izraelért,
36 akiknek azt mondtad és ígérted, hogy megsokasítod ivadékukat mint az ég csillagait, és mint a tengerpart fövenyét;
37 mert kisebbek lettünk, Urunk, minden népnél, és meg vagyunk ma alázva bűneinkért az egész földön.
38 Nincs ez időben fejedelem, vezér vagy próféta, sem égő, sem étel, sem hála, sem illatáldozat, sem hely a zsengeáldozatok számára előtted,
39 hogy elnyerhessük irgalmadat; de fogadd kegyesen megtört szívünket és alázatos lelkünket!
40 Mint kosokból, bikákból és ezernyi kövér bárányból álló égőáldozat, olyan kedves legyen előtted ma a mi áldozatunk, hiszen akik benned bíznak, meg nem szégyenülnek.
41 Most teljes szívvel követünk és félünk téged,
és keressük kedvedet.
42 Ne engedd, hogy szégyent valljunk,
hanem tégy velünk kegyességed és nagy irgalmasságod szerint.
43 Szabadíts meg minket csodáiddal, és dicsőítsd meg, Urunk, nevedet!
- Mt 18,21-35
21 Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: ,,Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?"
22,,Mondom neked - felelte Jézus -, nem hétszer, hanem hetvenhétszer.
23 A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. 24 Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki tízezer talentummal tartozott neki.
25 Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül, minden vagyonával együtt, s úgy fizessen.
26 A szolga leborult előtte, és úgy kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent megfizetek neked!
27 Az úr megkönyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte.
28 Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte fojtogatni és követelte: Add meg, amivel tartozol!
29 A másik szolga leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked!
30 De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását.
31 Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt.
32 Az úr maga elé hívatta, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem.
33 Nem kellett volna néked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad? -
34 Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott.
35 Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből felebarátjának."
*
Szerdai napra Nagyböjt 4. hete
Egyetlen testhez tartozunk, amely együtt kapja meg és osztja meg, amit Isten ajándékozni akar. Ahhoz a testhez, amely ismeri a leggyengébb, legszegényebb, legkisebb tagjait és gondjukat viseli? Vagy belemenekülünk egy egyetemes szeretetbe, mely elkötelezetten munkálkodik a világ távoli részén, de elfelejtkezik a saját zárt ajtaja előtt ülő Lázárról?
- Biblia Mtörv 4,1.5-9;
1 És most halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek a megtartására tanítalak, hogy éljetek, és bevonulva elfoglaljátok azt a földet, amelyet az Úr, atyáitok Istene ad nektek.
5 Nézzétek, parancsokra és törvényekre tanítalak benneteket, ahogyan az Úr, az én Istenem parancsolta nekem, hogy hozzájuk igazodjatok azon a földön, ahova bevonultok, hogy birtokba vegyétek.
6 Tartsátok szem előtt és kövessétek őket! Így tesztek szert bölcsességre és okosságra azoknak a népeknek a szemében, amelyek hallanak ezekről a törvényekről. Azt fogják mondani: ,,Valóban bölcs és okos nép ez a nagy nemzet!"
7 Mert hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk?
8 És hol van olyan nagy nép, amelyiknek oly tökéletes parancsai és szabályai volnának, mint az az egész törvény, amelyet ma elétek tárok?
Kinyilatkoztatás a Hóreb hegyén.
9 Mindenképpen vigyázz magadra és nagyon ügyelj, hogy amiket saját szemeddel láttál, el ne felejtsd, hanem őrizd meg emlékezetedben egész életedben, sőt add tudtára gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek is
- Biblia Mt 5,17-19
Az ószövetségi törvény tökéletesítése.
17 Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.
18 Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik.
19 Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában.
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: visszaemlékeztek, kinyilatkoztatás, özvegyasszonyhoz, zsengeáldozatok, szarvasmarháját, ezüsttalentumot, galambárusoknak, emlékezetedben, bölcsességénél, tízparancsolat, szolgálólányát, tökéletesítése, felvilágosítsa, szolgatársadon, megkönyörülnöd, megparancsolta, megkönyörültem, felebarátjának, tanítványainak, elkötelezetten, belemenekülünk, vásárcsarnokká, megszabadítaná, irgalmasságot, szövetségedet, legszegényebb, megharagudott, megbocsátanom, elfelejtkezik, elfoglaljátok, irgalmasságod, elszomorodott, elhívottaknak, gyermekeidnek, hetvenhétszer, részesedésben, szolgaság házából, föld alatt, nevét hiába, pihenő napja, kapuidon belül, hetedik napon, hetedik napot, zsidók jelt, görögök pedig, megfeszített Krisztust, zsidóknak ugyan, pogányoknak pedig, emberek bölcsességénél, emberek erejénél, zsidók húsvétjának, templomban kalmárokat, Biblia Kiv, Biblia Jn, Jézus Jeruzsálemben, Amikor Izrael, Amikor Elizeus, Parpar Izrael, Biblia Lk, Izraelben Illés, Ugyanígy Elizeus, Biblia Dán, Biblia Mtörv, Biblia Mt,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.05. 23:22 A civil hajók tevékenységét szabályozó európai megállapodást javasol az ola...
12.05. 22:42 Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt úgy véli, jó elnöke lett volna a...
12.05. 22:32 Ökölvívó ob - Nem lesz Harcsa-Cservenka döntő
12.05. 21:32 Premier League - Menesztették az Everton edzőjét
12.05. 21:23 Női kosárlabda EK - Csoportelső lett a Szekszárd
12.05. 21:23 Jégkorong Erste Liga - Debrecenben győzött a Csíkszereda
12.05. 21:22 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság - Késely ezüstérmes, Holló negyedik, Bohu...
12.05. 20:42 Rövidpályás úszó-Eb - A csütörtöki eredmények
12.05. 20:32 Putyin: Moszkva kész előfeltételek nélkül meghosszabbítani az Új START egye...
12.05. 20:32 Új médiaszabályozási rendszer készül Németországban
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Bűn  Már készülődik!!! Szívünk rég ...  Jó reggelt , szép napot  Egy édesanya képe  Stressz  Villogó virágok  Derűs napot! Jó napot!  Jó reggelt kávéval  Téli kép  Szőke nő egy madárral a téli k...  Télapó  Virágos szép napot , hetet  Egy angyal  Kellemes hétvégét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Téli kép  Facebookon kaptam  Png kutya  Téli png  Facebookon kaptam  Istennel való kapcsolat  Idézet  Szép estét  Kellemes hétvégét  Bűn  Őri István: Szeretnék a boldog...  Idézet  Szèp napot kívánok  Bűn  Virágos szép napot , hetet  NP Photo = hobbi fotózás  Facebookon kaptam  Png kutya  Laurának  Pro Urbe fal  Bűn  Téli png  Hello, csinos nő  Szép őszi napot  Szép őszi napot  Dsida Jenő: Kicsi rózsa  Boldog Mikulásnapot!  Jó éjszakát  Őri István: Szeretnék a boldog...  Facebookon kaptam  Adventi fények  Télapó  Ekcémára - természetes gyógy...  Angyalok  Az avokádómag és a gyulladás  Kovács Sándor - A felnőttek Mi...  Szőke nő egy madárral a téli k...  ...a szelídek  Facebookon kaptam  Amit a kanadai vadlibáktól tan...  Ajándék  Facebookon kaptam  Bűn  ...akik éheznek és szomjaznak ...  ...a szelídek  Facebookon kaptam  Png virág  Facebookon kaptam  A koffeinelvonás lehetséges tü...  Vidám szép estét  Jó reggelt , szép napot  Dsida Jenő: Kicsi rózsa  Ez egy 3 èves fenyõf...  Kis csizma - nagy csizma  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam  Fiatalító táplálékok  Veress Miklós: Mese a Mikulásr...  Kellemes teázást  Szőke nő egy madárral a téli k...  Múltbeli bűnök  József Attila: Tél Valami nag...  Kellemes délutánt kívánok  ...Ügyelj rá, hogy szánj némi ...  Lassú folyamat lesz - Kétszázh...  Télapó  Angyalok  Facebookon kaptam  Jön...jön...jön...  Megváltás  Bűn  Jack Kornfield: A bölcs szív  NP Photo = hobbi fotózás  Szép estét  Jó éjszakát  Bűn  Téli kép  Png virág  Kellemes hétvégét  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Ho - Ho - Ho - Ho  Laurának  Jó éjt! 
Bejegyzés Címkék
szolgaság házából, föld alatt, nevét hiába, pihenő napja, kapuidon belül, hetedik napon, hetedik napot, zsidók jelt, görögök pedig, megfeszített Krisztust, zsidóknak ugyan, pogányoknak pedig, emberek bölcsességénél, emberek erejénél, zsidók húsvétjának, templomban kalmárokat, pénzváltók pénzét, házadért való, zsidók azonban, szavakkal fordultak, zsidók ellene, szent dolgokban, tőlünk távol, ember leprás, arámiak egyszer, prófétához fordulna, levelet Izrael, levéllel egyszersmind, király megszaggatta, beteg rész, lelkére beszéltek, próféta valami, teste újra, kisgyerek teste, egész világon, saját hazájában, egész földön, szidóni Száreptában, szír Naamán, városon kívülre, szakadék szélére, egyetemes egyházról, egyháznak ezeken, lángok közepette, negyediknek pedig, istenek fiai, tengerpart fövenyét, zsengeáldozatok számára, mennyek országa, szolga leborult, szolga találkozott, másik szolgával, másik szolga, többi szolga, egyetemes szeretetbe, világ távoli, saját zárt, megtartására tanítalak, nagy nemzet, ószövetségi törvény, törvényt vagy, mennyek országában, nagy lesz, visszaemlékeztek, kinyilatkoztatás, özvegyasszonyhoz, zsengeáldozatok, szarvasmarháját, ezüsttalentumot, galambárusoknak, emlékezetedben, bölcsességénél, tízparancsolat, szolgálólányát, tökéletesítése, felvilágosítsa, szolgatársadon, megkönyörülnöd, megparancsolta, megkönyörültem, felebarátjának, tanítványainak, elkötelezetten, belemenekülünk, vásárcsarnokká, megszabadítaná, irgalmasságot, szövetségedet, legszegényebb, megharagudott, megbocsátanom, elfelejtkezik, elfoglaljátok, irgalmasságod, elszomorodott, elhívottaknak, gyermekeidnek, hetvenhétszer, részesedésben, visszafizetek, jeruzsálemben, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 4277 db bejegyzés
Összes: 40980 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1482
  • e Hét: 17258
  • e Hónap: 17258
  • e Év: 991877
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.