Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagyböjt a biblia szerint 8. rész
  2019-03-16 17:47:13, szombat
 
   
  Csütörtöki napra Nagyböjt 4. hete
Az imádságban egyesülünk a megdicsőült egyházzal. Amikor a zarándok egyház imádkozik, akkor létrejön a kölcsönös szolgálat és a jó közössége, amely elér egészen Isten színe elé.
- Biblia Jer 7,23-28;
23 hanem ilyen parancsot adtam nekik: Hallgassatok a szavamra, és én Istenetek leszek, ti meg az én népem lesztek; járjatok azon az úton, amelyet én jelölök ki nektek, és akkor jól megy majd sorotok.
24 De nem fogadtak szót, és nem figyeltek rám, hanem saját gonosz szívük szándékait követték; a hátukat fordították felém, nem az arcukat.
25 Attól a naptól fogva, hogy atyáitok kijöttek Egyiptom földjéről, mind a mai napig egyfolytában küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat; napról napra küldtem őket.
26 De nem hallgattak rám, és nem figyeltek szavamra; sőt még jobban megkeményítették nyakukat, gonoszabbak voltak, mint atyáik.
27 És ha ezt elmondod is nekik: nem fognak rád hallgatni; hívhatod őket, úgysem felelnek.
28 Ezt mondd hát nekik: Ez az a nemzet, amely nem akar az Úrnak, az ő Istenének szavára hallgatni, sem a fegyelmet nem vállalja. Nincs bennük hűség, eltűnt a szájukból
- Biblia Lk 11,14-23
14 Egy alkalommal kiűzött egy néma ördögöt. Amikor az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott.
15 De néhányan így vélekedtek: ,,Beelzebullal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket."
16 Mások próbára akarták tenni, ezért égi jelt követeltek tőle.
17 De ő átlátott rajtuk, azért ezt mondta nekik: ,,Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik.
18 Ha tehát a sátán meghasonlott volna magával, hogy állhatna fenn az országa? Azt mondjátok, hogy Beelzebul segítségével űzöm ki az ördögöket.
19 Ám, ha én Beelzebul segítségével űzöm ki az ördögöket, a fiaitok kinek a segítségével űzik ki őket? Ezért ők lesznek bíráitok.
20 De ha én az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa.
21 Amikor az erős ember fegyveresen őrzi házát, biztonságban van vagyona.
22 De ha egy erősebb megtámadja és legyőzi, akkor elveszi fegyverét, amiben bízott, és a zsákmányt szétosztja.
23 Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az szétszór.

Pénteki napra Nagyböjt 4. hete
A szentekkel, akik Istenben találták meg teljességüket, részét képezzük annak a közösségnek, amelyben a szeretet legyőzi a közömbösséget.
- Biblia Oz 14,2-10;
Izrael őszinte megtérése
2 Izrael, térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el!
3 Hozzatok szavakat magatokkal, és térjetek vissza az Úrhoz! Mondjátok neki: ,,Végy el minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót, és ajkunk gyümölcsét hozhassuk áldozatul.
4 Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé. Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután: Te vagy a mi Istenünk! Mert az árva csak nálad talál irgalmat."
5 Meggyógyítom hűtlenségüket, s szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom.
6 Izraelhez olyan leszek, mint a harmat; virul majd, mint a liliom, gyökeret ereszt, mint a nyárfa.
7 Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, s illatos, mint a Libanon.
8 Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, búzát termelnek, és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a helboni bornak.
9 Mi köze Efraimnak ezentúl a bálványokhoz? Én hallgatom meg, én viselek rá gondot. Olyan leszek, mint a zöldellő ciprus; tőlem származik gyümölcsöd.
Végső intelem
10 Aki bölcs, értse meg ezeket! Aki értelmes, lássa be ezt mind! Mert egyenesek az Úr útjai, azokon járnak az igazak, de a gonoszok elbuknak rajtuk.
- Biblia Mk 12,28b-34
A főparancs.
28 Egy írástudó is hallgatta a vitát. Amikor látta, milyen találóan megfelelt nekik, megkérdezte tőle: ,,Melyik az első a parancsok közül?"
29 Jézus így válaszolt: ,,Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr.
30 Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!
31 A második így szól: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs."
32 Az írástudó helyeselte: ,,Valóban jól mondtad, Mester, hogy Ő az egyetlen (Isten), és hogy rajta kívül nincs más.
33 Meg hogy Őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, felebarátunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő­ vagy bármi más áldozatnál."
34J ézus az okos beszéd hallatára megdicsérte: ,,Nem jársz messze az Isten országától" - mondta neki. Több kérdést már nem mertek neki föltenni

Szombati napra Nagyböjt 4. hete
A megdicsőült egyház azért győzedelmes, mert a szentek már szemlélhetik azt és örvendhetnek annak, hogy Jézus halála és feltámadása révén végérvényesen legyőzték a közömbösséget, a keményszívűséget és a gyűlöletet.
- Biblia Oz 6,1-6;
1,,Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, ő tépett meg, ő is gyógyít meg minket; ő vert meg, ő köti be sebeinket.
2 Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt, hogy színe előtt éljünk.
3 Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint a hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi eső, amely öntözi a földet."
4 Mit tegyek veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hűséged, mint a reggeli felhő, és mint a harmat, hamar tovatűnik.
5 Ezért ostoroztam őket a próféták által, ezért ölettem meg őket ajkam szózatával, ítéletem elérkezik, mint a világosság.
6 Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égőáldozat, hanem az Isten ismerete.
- Biblia Lk 18,9-14
9 Az elbizakodottaknak, akik meg voltak róla győződve, hogy igazak, s a többieket megvetették, ezt a példabeszédet mondta:
10,,Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.
11 A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is.
12 Kétszer böjtölök hetenként, mindenemből tizedet adok.
13 A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, inkább a mellét verte és könyörgött: Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek! -
14 Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik."
*
Vasárnapi napra Nagyböjt 4. hete
Amíg a szeretetnek e győzelme nem járja át az egész világot, a szentek mellettünk, földi zarándokok mellett maradnak. Lisieux-i Szent Teréz meggyőződve írta, hogy a Mennyben a keresztre feszített (Jézus) szeretetének győzelme miatt nem teljes az öröm addig, amíg akár csak egyetlen ember is szenved és gyötrődik a földön: ,,Nagyon bízom benne, hogy a mennyországban nem leszek majd tétlen, mert az a vágyam, hogy tovább dolgozzak az Egyházért és a lelkekért"
- Biblia 2 Krón 36,14-16. 19-23; Az ország pusztulása.
36/14 Nemcsak a nép, hanem a papok összes elöljárói is sok-sok hűtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek valamennyi iszonyatos dolgát. Megszentségtelenítették az Úr templomát, amelyet pedig ő tett szentté Jeruzsálemben.
15 Az Úr, atyáik Istene követei által még jókor és ismételten küldte hozzájuk figyelmeztetéseit. Kímélni akarta népét és a maga lakóhelyét.
16 De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették üzeneteit, és kinevették prófétáit. Végül az Úr haragja visszavonhatatlanul népére zúdult
36/ 19 A templomot felgyújtották, Jeruzsálem falait lerombolták, összes palotáit és minden drágaságát elhamvasztották és teljesen elpusztították.
20 Aki megmenekült a kardtól, Bábelbe került fogságba. Szolgái lettek a királynak és utódainak, míg uralomra nem jutott a perzsa királyság.
21 Így teljesedett be az Úrnak Jeremiás próféta által mondott szava: Míg az ország le nem tölti szombatjait, elhagyatottságának egész ideje alatt kénytelen lesz szombatot tartani, míg le nem telik a hetven esztendő.
Cirusz felhívása.
22 Az Úr teljesíteni akarta Jeremiás próféta által mondott szavát. Azért Cirusznak, a perzsák királyának első esztendejében fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét. A következő felhívást intézte egész birodalmához, mégpedig írásban is:
23,,Így szól Cirusz, Perzsia királya: Az Úr, az ég Istene nekem adta a föld minden országát. Ő parancsolta nekem, hogy templomot építsek neki a Júdában fekvő Jeruzsálemben. Aki közületek az ő népéhez tartozik, azzal legyen vele az ő Istene és térjen haza!"
- Biblia Ef 2,4-10;
4 De a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk,
5 hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is - így kegyelemből kaptátok a megváltást;
6 feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket, 7 hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, hozzánk való jóságából.
8 Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka.
9 Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék.
10 Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.
- Biblia Jn 3,14-21
14 Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is,
15 hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.
16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.
17 Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.
18 Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában.
19 Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak.
20 Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei.
21 Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe."
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: megkeményítették, keményszívűséget, elhamvasztották, felebarátunkat, elcsodálkozott, mennyországban, elpusztították, felmagasztalja, dicsekedhessék, fölébresztette, közömbösséget, felgyújtották, jeruzsálemben, kinyilvánítsa, feltámasztott, példabeszédet, hűtlenségüket, teljességüket, felebarátodat, végérvényesen, esztendejében, köszönhetitek, részesültetek, szemlélhetik, világosságot, segítségével, birodalmához, bálványokhoz, igazságtalan, házasságtörő, kiderüljenek, megigazultan, világosságra, megaláztatik, visszatérnek, biztonságban, imádságban egyesülünk, megdicsőült egyházzal, zarándok egyház, kölcsönös szolgálat, hátukat fordították, naptól fogva, alkalommal kiűzött, néma ördögöt, ördög kiment, néma megszólalt, ördögök fejedelmével, sátán meghasonlott, fiaitok kinek, segítségével űzik, erős ember, erősebb megtámadja, Biblia Jer, Biblia Lk, Biblia Oz, Biblia Mk, Szeresd Uradat, Lisieux-i Szent Teréz, Úrnak Jeremiás, Azért Cirusznak, Biblia Ef, Krisztus Jézusban, Jézus Krisztusban, Biblia Jn, Amint Mózes,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.18. 10:31 Cser Ágnes: igazságtalan és etikátlan az orvoskamara javaslata, amely szeri...
01.18. 10:31 Századvég: a magyarok kétharmada igazságtalannak tartja a százmilliós gyöng...
01.18. 10:31 Befejeződött a csabai szélmalom felújítása
01.18. 10:21 Eplényi síaréna: a speciális mikroklíma miatt havas egész télen Olaszfalu
01.18. 10:21 Illegális bevándorlás - Gumicsónakkal próbált Magyarországra jutni öt szír ...
01.18. 10:01 Szakértő: a válság előtti szinthez közelít az autókereslet
01.18. 09:41 A Dunából mentettek ki egy nőt a fővárosban
01.18. 09:41 Miniszterelnökség: emeli a kormányhivatali dolgozók bérét a kormány
01.18. 08:40 KPMG: a McDonalds 5 év alatt 153,4 milliárd forinttal emelte a magyar GDP-t
01.18. 07:04 Brexit - Fényjátékokat, alkalmi érmét tervez a brit kormány a kilépés napjá...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Tények a csontritkulásról: a k...  Png nő  Zelk Zoltán: Este jó, este jó...  Jó reggelt!  Nő piros sálban  Facebookon kaptam  Fehér rózsák  Magányos fenyő  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Facebookon kaptam  Jó reggelt!  Kellemes kávézást  A nagyberényi smaragdfák  Rózsás csokor  Szeretet  Mi lenne ha?  A kézmosás jelentősége  Facebookon kaptam  Weöres Sándor: A társ  Halál  Facebookon kaptam  M. Laurens MIÉRT HAGYTUK?  Én is ott leszek  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Png cica  Mai harmónia kártyám  El kell indulni  Szülinapra  Téli kép hó nélkül  Nő piros sálban  Facebookon kaptam  Téli kép hó nélkül  Én is ott leszek  Téli kép  100 éves a Magyar GYÁSZ!  Stresszoldás néhány módja  Halál  Facebookon kaptam  Wieslawa Dudkowiak - ACCORDION...  Png kutya  Png cica  A munkásosztály elárulása 1990...  Szèp napot kívánok  Öngyilkosság  Facebookon kaptam  Aranymise és Szent Kristóf-búc...  Az alázatosság útja  Alvó cica  Háború  Szülinapra  Nő kalapban  Weöres Sándor: A társ  Oszd meg mindened . . .  Facebookon kaptam  Lufi  Isten hangja megköveteli a lél...  he Lonely Shepherd - André Rie...  Facebookon kaptam  Orchidea  Bon bon  he Lonely Shepherd - André Rie...  Png nő  Orchidea  Legyen békesség!  Png nő  Szép estét  Facebookon kaptam Krisztina...  Köszöntelek nálam!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boríték  Tények a csontritkulásról: a k...  Png nő  A csakrák betegségei  Kezünk titkokról árulkodik  Gondolatok a kórházban  El kell indulni  Thoth 48 alapelv összefoglalás...  Pár könyvtáramat töröltem  Téli kép  Zenerózsa  El kell indulni  Útravaló – 2020. január ...  Naplemente  M. Laurens MIÉRT HAGYTUK?  Női vízilabda E.B. mérkőzések...  El Kazovszkij Ikerhattyúja.  Szép estét  Facebookon kaptam  Png nő  Csontritkulás - káros szokások  Halál  Szegénykék......  Téli naplemente  Téli png táj  Zenerózsa  Facebookon kaptam  Január  Migrén ellen 
Bejegyzés Címkék
imádságban egyesülünk, megdicsőült egyházzal, zarándok egyház, kölcsönös szolgálat, hátukat fordították, naptól fogva, alkalommal kiűzött, néma ördögöt, ördög kiment, néma megszólalt, ördögök fejedelmével, sátán meghasonlott, fiaitok kinek, segítségével űzik, erős ember, erősebb megtámadja, zsákmányt szétosztja, szeretet legyőzi, árva csak, helboni bornak, zöldellő ciprus, gonoszok elbuknak, parancsok közül, írástudó helyeselte, okos beszéd, megdicsőült egyház, reggeli felhő, próféták által, áldozat kell, többieket megvetették, példabeszédet mondta, templomba imádkozni, egyik farizeus, másik vámos, farizeus odaállt, többi ember, vámos megállt, mellét verte, egész világot, szentek mellettünk, keresztre feszített, öröm addig, ország pusztulása, papok összes, nemzetek valamennyi, maga lakóhelyét, templomot felgyújtották, perzsa királyság, hetven esztendő, perzsák királyának, következő felhívást, föld minden, végtelenül irgalmas, mennyeiek közé, eljövendő korokban, magatok érdeme, világba jött, emberek jobban, igazsághoz szabja, világosságra megy, megkeményítették, keményszívűséget, elhamvasztották, felebarátunkat, elcsodálkozott, mennyországban, elpusztították, felmagasztalja, dicsekedhessék, fölébresztette, közömbösséget, felgyújtották, jeruzsálemben, kinyilvánítsa, feltámasztott, példabeszédet, hűtlenségüket, teljességüket, felebarátodat, végérvényesen, esztendejében, köszönhetitek, részesültetek, szemlélhetik, világosságot, segítségével, birodalmához, bálványokhoz, igazságtalan, házasságtörő, kiderüljenek, megigazultan, világosságra, megaláztatik, visszatérnek, biztonságban, örvendhetnek, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 334 db bejegyzés
e év: 334 db bejegyzés
Összes: 40834 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 6192
  • e Hét: 83731
  • e Hónap: 214852
  • e Év: 214852
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.