Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagyböjt a biblia szerint 8. rész
  2019-03-16 17:47:13, szombat
 
   
  Csütörtöki napra Nagyböjt 4. hete
Az imádságban egyesülünk a megdicsőült egyházzal. Amikor a zarándok egyház imádkozik, akkor létrejön a kölcsönös szolgálat és a jó közössége, amely elér egészen Isten színe elé.
- Biblia Jer 7,23-28;
23 hanem ilyen parancsot adtam nekik: Hallgassatok a szavamra, és én Istenetek leszek, ti meg az én népem lesztek; járjatok azon az úton, amelyet én jelölök ki nektek, és akkor jól megy majd sorotok.
24 De nem fogadtak szót, és nem figyeltek rám, hanem saját gonosz szívük szándékait követték; a hátukat fordították felém, nem az arcukat.
25 Attól a naptól fogva, hogy atyáitok kijöttek Egyiptom földjéről, mind a mai napig egyfolytában küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat; napról napra küldtem őket.
26 De nem hallgattak rám, és nem figyeltek szavamra; sőt még jobban megkeményítették nyakukat, gonoszabbak voltak, mint atyáik.
27 És ha ezt elmondod is nekik: nem fognak rád hallgatni; hívhatod őket, úgysem felelnek.
28 Ezt mondd hát nekik: Ez az a nemzet, amely nem akar az Úrnak, az ő Istenének szavára hallgatni, sem a fegyelmet nem vállalja. Nincs bennük hűség, eltűnt a szájukból
- Biblia Lk 11,14-23
14 Egy alkalommal kiűzött egy néma ördögöt. Amikor az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott.
15 De néhányan így vélekedtek: ,,Beelzebullal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket."
16 Mások próbára akarták tenni, ezért égi jelt követeltek tőle.
17 De ő átlátott rajtuk, azért ezt mondta nekik: ,,Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik.
18 Ha tehát a sátán meghasonlott volna magával, hogy állhatna fenn az országa? Azt mondjátok, hogy Beelzebul segítségével űzöm ki az ördögöket.
19 Ám, ha én Beelzebul segítségével űzöm ki az ördögöket, a fiaitok kinek a segítségével űzik ki őket? Ezért ők lesznek bíráitok.
20 De ha én az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa.
21 Amikor az erős ember fegyveresen őrzi házát, biztonságban van vagyona.
22 De ha egy erősebb megtámadja és legyőzi, akkor elveszi fegyverét, amiben bízott, és a zsákmányt szétosztja.
23 Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az szétszór.

Pénteki napra Nagyböjt 4. hete
A szentekkel, akik Istenben találták meg teljességüket, részét képezzük annak a közösségnek, amelyben a szeretet legyőzi a közömbösséget.
- Biblia Oz 14,2-10;
Izrael őszinte megtérése
2 Izrael, térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el!
3 Hozzatok szavakat magatokkal, és térjetek vissza az Úrhoz! Mondjátok neki: ,,Végy el minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót, és ajkunk gyümölcsét hozhassuk áldozatul.
4 Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé. Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután: Te vagy a mi Istenünk! Mert az árva csak nálad talál irgalmat."
5 Meggyógyítom hűtlenségüket, s szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom.
6 Izraelhez olyan leszek, mint a harmat; virul majd, mint a liliom, gyökeret ereszt, mint a nyárfa.
7 Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, s illatos, mint a Libanon.
8 Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, búzát termelnek, és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a helboni bornak.
9 Mi köze Efraimnak ezentúl a bálványokhoz? Én hallgatom meg, én viselek rá gondot. Olyan leszek, mint a zöldellő ciprus; tőlem származik gyümölcsöd.
Végső intelem
10 Aki bölcs, értse meg ezeket! Aki értelmes, lássa be ezt mind! Mert egyenesek az Úr útjai, azokon járnak az igazak, de a gonoszok elbuknak rajtuk.
- Biblia Mk 12,28b-34
A főparancs.
28 Egy írástudó is hallgatta a vitát. Amikor látta, milyen találóan megfelelt nekik, megkérdezte tőle: ,,Melyik az első a parancsok közül?"
29 Jézus így válaszolt: ,,Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr.
30 Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!
31 A második így szól: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs."
32 Az írástudó helyeselte: ,,Valóban jól mondtad, Mester, hogy Ő az egyetlen (Isten), és hogy rajta kívül nincs más.
33 Meg hogy Őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, felebarátunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő­ vagy bármi más áldozatnál."
34J ézus az okos beszéd hallatára megdicsérte: ,,Nem jársz messze az Isten országától" - mondta neki. Több kérdést már nem mertek neki föltenni

Szombati napra Nagyböjt 4. hete
A megdicsőült egyház azért győzedelmes, mert a szentek már szemlélhetik azt és örvendhetnek annak, hogy Jézus halála és feltámadása révén végérvényesen legyőzték a közömbösséget, a keményszívűséget és a gyűlöletet.
- Biblia Oz 6,1-6;
1,,Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, ő tépett meg, ő is gyógyít meg minket; ő vert meg, ő köti be sebeinket.
2 Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt, hogy színe előtt éljünk.
3 Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint a hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi eső, amely öntözi a földet."
4 Mit tegyek veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hűséged, mint a reggeli felhő, és mint a harmat, hamar tovatűnik.
5 Ezért ostoroztam őket a próféták által, ezért ölettem meg őket ajkam szózatával, ítéletem elérkezik, mint a világosság.
6 Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égőáldozat, hanem az Isten ismerete.
- Biblia Lk 18,9-14
9 Az elbizakodottaknak, akik meg voltak róla győződve, hogy igazak, s a többieket megvetették, ezt a példabeszédet mondta:
10,,Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.
11 A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is.
12 Kétszer böjtölök hetenként, mindenemből tizedet adok.
13 A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, inkább a mellét verte és könyörgött: Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek! -
14 Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik."
*
Vasárnapi napra Nagyböjt 4. hete
Amíg a szeretetnek e győzelme nem járja át az egész világot, a szentek mellettünk, földi zarándokok mellett maradnak. Lisieux-i Szent Teréz meggyőződve írta, hogy a Mennyben a keresztre feszített (Jézus) szeretetének győzelme miatt nem teljes az öröm addig, amíg akár csak egyetlen ember is szenved és gyötrődik a földön: ,,Nagyon bízom benne, hogy a mennyországban nem leszek majd tétlen, mert az a vágyam, hogy tovább dolgozzak az Egyházért és a lelkekért"
- Biblia 2 Krón 36,14-16. 19-23; Az ország pusztulása.
36/14 Nemcsak a nép, hanem a papok összes elöljárói is sok-sok hűtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek valamennyi iszonyatos dolgát. Megszentségtelenítették az Úr templomát, amelyet pedig ő tett szentté Jeruzsálemben.
15 Az Úr, atyáik Istene követei által még jókor és ismételten küldte hozzájuk figyelmeztetéseit. Kímélni akarta népét és a maga lakóhelyét.
16 De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették üzeneteit, és kinevették prófétáit. Végül az Úr haragja visszavonhatatlanul népére zúdult
36/ 19 A templomot felgyújtották, Jeruzsálem falait lerombolták, összes palotáit és minden drágaságát elhamvasztották és teljesen elpusztították.
20 Aki megmenekült a kardtól, Bábelbe került fogságba. Szolgái lettek a királynak és utódainak, míg uralomra nem jutott a perzsa királyság.
21 Így teljesedett be az Úrnak Jeremiás próféta által mondott szava: Míg az ország le nem tölti szombatjait, elhagyatottságának egész ideje alatt kénytelen lesz szombatot tartani, míg le nem telik a hetven esztendő.
Cirusz felhívása.
22 Az Úr teljesíteni akarta Jeremiás próféta által mondott szavát. Azért Cirusznak, a perzsák királyának első esztendejében fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét. A következő felhívást intézte egész birodalmához, mégpedig írásban is:
23,,Így szól Cirusz, Perzsia királya: Az Úr, az ég Istene nekem adta a föld minden országát. Ő parancsolta nekem, hogy templomot építsek neki a Júdában fekvő Jeruzsálemben. Aki közületek az ő népéhez tartozik, azzal legyen vele az ő Istene és térjen haza!"
- Biblia Ef 2,4-10;
4 De a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk,
5 hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is - így kegyelemből kaptátok a megváltást;
6 feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket, 7 hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, hozzánk való jóságából.
8 Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka.
9 Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék.
10 Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.
- Biblia Jn 3,14-21
14 Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is,
15 hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.
16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.
17 Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.
18 Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában.
19 Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak.
20 Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei.
21 Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe."
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: megkeményítették, keményszívűséget, elhamvasztották, felebarátunkat, elcsodálkozott, mennyországban, elpusztították, felmagasztalja, dicsekedhessék, fölébresztette, közömbösséget, felgyújtották, jeruzsálemben, kinyilvánítsa, feltámasztott, példabeszédet, hűtlenségüket, teljességüket, felebarátodat, végérvényesen, esztendejében, köszönhetitek, részesültetek, szemlélhetik, világosságot, segítségével, birodalmához, bálványokhoz, igazságtalan, házasságtörő, kiderüljenek, megigazultan, világosságra, megaláztatik, visszatérnek, biztonságban, imádságban egyesülünk, megdicsőült egyházzal, zarándok egyház, kölcsönös szolgálat, hátukat fordították, naptól fogva, alkalommal kiűzött, néma ördögöt, ördög kiment, néma megszólalt, ördögök fejedelmével, sátán meghasonlott, fiaitok kinek, segítségével űzik, erős ember, erősebb megtámadja, Biblia Jer, Biblia Lk, Biblia Oz, Biblia Mk, Szeresd Uradat, Lisieux-i Szent Teréz, Úrnak Jeremiás, Azért Cirusznak, Biblia Ef, Krisztus Jézusban, Jézus Krisztusban, Biblia Jn, Amint Mózes,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.21. 22:41 Ukrán elnökválasztás - Zelenszkij folytatni akarja a donyecki válság rendez...
04.21. 22:08 Merényletek Srí Lankán - Mike Pompeo terrortámadásnak nevezve elítélte a me...
04.21. 22:07 Asztalitenisz-vb - A magyarok hétfői programja
04.21. 22:07 Asztalitenisz-vb - Újabb magyar sikerek és két vereség a selejtezőben
04.21. 22:07 Női kézilabda NB I - Érdi siker a Budaörs ellen
04.21. 22:07 Merényletek Srí Lankán - Orbán Viktor: Magyarország elkötelezett partner a ...
04.21. 22:06 Labdarúgó NB I - A Siófok hat gólt lőtt a kupaelődöntős Soroksárnak
04.21. 22:06 Férfi kosárlabda NB I - A vasi rangadó után is veretlen hazai pályán a Körm...
04.21. 22:06 Kegyetlen erőszaknak nevezte a Srí Lanka-i merényleteket a pápa húsvéti bes...
04.21. 22:05 Vereséggel zárta a vb-felkészülést a magyar jégkorong-válogatott
Tudjátok ?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
még több kérdés
Blog Címkék
Kegyelem és igazság  A hit által való megigazulás ú...  Isten igaz  Kellemes Húsvéti készülődést  Húsvéti kép  Húsvét  Útravaló – 2019. április...  Szilvafa virága  Jelenlét  Húsvéti kosár  A lényeg, az Istennel való kap...  Rangkórság  Szenteltessék neved!  Leveles kaktusz  Az én házam  Sárga liliom  Tavaszi virágok  Húsvéti nyuszi  Húsvéti áldozati bárány...Dáma...  Szerda reggeli imádság  Érzelmi jelenlét  Konfrontáció  Isten megbünteti a bűnt  Sikerült megmenteni a Notre-Da...  Szép estét kedves látogatóimna...  Isten igaz  Facebookon kaptam  Útravaló – 2019. április...  A bélrendszer gombás fertőzés...  Facebookon kaptam  A Húsvét hangulata úgy közeleg  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az üdvösségről szóló keresztyé...  Png nő  Játék közben  Konfrontáció  Isten Jézust tette felelőssé a...  Miért épp a Notre -Dame? Láng...  Jézus a bűnösök megmentésére j...  Facebookon kaptam  Szilvafa virága  Érzelmi jelenlét  Mírjam barátnőmtől facebookon  Minden nap reggel imádkozni ke...  Napraforgók  Díva Pamella képei  Konfrontáció  Lamentáció - Nagy (szerda), cs...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  A Siralmak könyve vagy Jeremiá...  Ibolya: Szerénység. A hűség m...  A lourdes-i látnok emléknapja ...  Rangkórság  Levertségünk és boldogtalanság...  Kegyelem és igazság  Ferenc pápa felköszöntötte XVI...  Miért épp a Notre -Dame? Láng...  Toll ruha  Kapcsolat  Isten megbüntette a bűnt  Jó reggelt kedves làtogat...  Szép napot  Konfrontáció  Szép jó reggelt , kellemes nap...  Konfrontáció  Ki nem keresztyén?  Szép napot - április 17.  Krisztusra kell néznünk  Harmatos feférrózsa  Útravaló – 2019. április...  Szilvafa virága  Png nő  Isten Jézust tette felelőssé a...  Sosem leszünk elég jók  Egyformán minden embernek!  Konfrontáció  Húsvéti kép  Nincs annál rettenetesebb bűn....  Tuja  Harmatos feférrózsa  Isten Jézust tette felelőssé a...  Húsvéti nyuszi  A Siralmak könyve vagy Jeremiá...  Angyalok  Üdvösség  Húsvét  Facebookon kaptam  Húsvét  Leveles kaktusz  Konfrontáció  Senki sem szereti...  Nagyszerda 04.17  Aranyosi Ervin: Hittel, háláva...  Szép napot  Mai harmónia kártyám  derűs szép napot  Porcsinrózsa  Billegő  Nem szabad magunkból kiindulni 
Bejegyzés Címkék
imádságban egyesülünk, megdicsőült egyházzal, zarándok egyház, kölcsönös szolgálat, hátukat fordították, naptól fogva, alkalommal kiűzött, néma ördögöt, ördög kiment, néma megszólalt, ördögök fejedelmével, sátán meghasonlott, fiaitok kinek, segítségével űzik, erős ember, erősebb megtámadja, zsákmányt szétosztja, szeretet legyőzi, árva csak, helboni bornak, zöldellő ciprus, gonoszok elbuknak, parancsok közül, írástudó helyeselte, okos beszéd, megdicsőült egyház, reggeli felhő, próféták által, áldozat kell, többieket megvetették, példabeszédet mondta, templomba imádkozni, egyik farizeus, másik vámos, farizeus odaállt, többi ember, vámos megállt, mellét verte, egész világot, szentek mellettünk, keresztre feszített, öröm addig, ország pusztulása, papok összes, nemzetek valamennyi, maga lakóhelyét, templomot felgyújtották, perzsa királyság, hetven esztendő, perzsák királyának, következő felhívást, föld minden, végtelenül irgalmas, mennyeiek közé, eljövendő korokban, magatok érdeme, világba jött, emberek jobban, igazsághoz szabja, világosságra megy, megkeményítették, keményszívűséget, elhamvasztották, felebarátunkat, elcsodálkozott, mennyországban, elpusztították, felmagasztalja, dicsekedhessék, fölébresztette, közömbösséget, felgyújtották, jeruzsálemben, kinyilvánítsa, feltámasztott, példabeszédet, hűtlenségüket, teljességüket, felebarátodat, végérvényesen, esztendejében, köszönhetitek, részesültetek, szemlélhetik, világosságot, segítségével, birodalmához, bálványokhoz, igazságtalan, házasságtörő, kiderüljenek, megigazultan, világosságra, megaláztatik, visszatérnek, biztonságban, örvendhetnek, , ,
2019.03 2019. április 2019.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 333 db bejegyzés
e év: 1633 db bejegyzés
Összes: 38339 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 402
  • e Hét: 2042
  • e Hónap: 49092
  • e Év: 257216
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.