Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagyböjt a biblia szerint 9. rész
  2019-03-16 18:40:54, szombat
 
   
  Hétfői napra Nagyböjt 5. hete
Mi is részesedünk a szentek érdemeiben és örömében, és ők is részesednek a mi küzdelmünkben, a béke és kiengesztelődés iránti vágyunkban.
- Biblia Iz 65,17-21;
17 Mert új eget és új földet teremtek; a régi feledésbe merül, és eszébe se jut többé senkinek.
18 Örüljetek és ujjongjatok azon mindörökké, amit majd teremtek! Mert Jeruzsálemet ,,öröm"-nek teremtem és népét ,,ujjongás"-nak.
19 Örömöm telik majd Jeruzsálemben és ujjongani fogok népemen. Nem hallatszik többé benne sem sírás, sem jajkiáltás.
20 Nem lesz többé benne olyan gyermek, aki csak néhány napig él; sem öreg ember, aki ne töltené be élete napjait. Mert a legfiatalabb is százéves korában hal meg; s aki nem éri meg a századik évét, az már átkozottnak számít.
21 Házakat építenek, és ők laknak benne; szőlőt telepítenek, és ők élvezik gyümölcsét.
- Biblia Jn 4,43-54
43 A két nap elteltével folytatta útját Galilea felé.
44 Jézus maga állapította meg, hogy saját hazájában nincs a prófétának becsülete.
45 Mégis, amikor Galileába ért, a galileaiak szívesen fogadták, mert mind látták, amit az ünnep alkalmával Jeruzsálemben tett, hisz ott voltak az ünnepen.
46 Így újra a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kafarnaumban volt egy királyi tisztviselő, akinek a fia beteg volt.
47 Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, fölkereste, és arra kérte, menjen el, gyógyítsa meg a fiát, aki már a halálán volt.
48 Jézus azonban így szólt: ,,Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek."
49 De a királyi tisztviselő tovább kérlelte: ,,Gyere, Uram, mielőtt még meghalna a fiam!"
50 Jézus megnyugtatta: ,,Menj csak, él a fiad!" Az ember hitt Jézus szavának, amelyet hozzá intézett, és elindult haza.
51 Útközben elé jöttek szolgái és jelentették, hogy él a fia.
52 Megkérdezte tőlük, hogy melyik órában lett jobban. ,,Tegnap, a hetedik óra körül hagyta el a láz" - felelték.
53 Akkor az apa ráeszmélt, hogy épp ebben az órában történt, hogy Jézus azt mondta neki: ,,Él a fiad." És hívő lett egész háza népével egyetemben.
54 Ez volt Jézus második csodajele, amikor Júdeából Galilea felé tartott.
*
Keddi napra Nagyböjt 5. hete
A feltámadt Krisztus győzelméből fakadó örömük nekünk erőforrás lehet ahhoz, hogy legyőzzük a közömbösség és a keményszívűség sokféle formáját.
- Biblia Ez 47,1-9.12;
1 Visszavezetett a templom bejáratához, és lám, víz fakadt a templom küszöbe alatt a keleti oldalon, mert a templom kelet felé nézett. A víz a templom jobb oldalán folyt le az oltártól dél felé.
2 Kivitt azután az északi kapun és körülvezetett kívülről egészen a külső kapuig, amely kelet felé néz, és lám, víz tört elő a jobb oldalon.
3 A férfi, akinek kezében mérőzsinór volt, kelet felé ment és ezer könyököt mért, majd átvezetett a vízfolyáson, s a víz bokáig ért.
4 Újra ezret mért és átvezetett a vízfolyáson, s a víz térdig ért. Megint ezret mért és átvezetett rajta, s a víz a veséig ért.
5 Ismét ezret mért, s már folyó volt, amin nem tudtam átmenni, mert a víz áradt, mély folyóvá dagadt, amelyen nem tudtam átmenni.
6 Akkor ezt mondta nekem: Láttad ezt, emberfia? És elvezetett, majd elvitt a folyó partjához.
7 Amikor visszatértem, lám, a folyó partján igen sok fa volt mindkét oldalon.
8 Így szólt hozzám: ,,Ez a víz a keleti vidék felé indul és lefolyik Arabáig, s eljut a tengerig; amikor beleömlik, annak vize egészséges lesz.
9 Amerre elér a folyó, minden élőlény, amely mozog, élni fog. Halak lesznek nagy bőségben, mert ahová ez a víz behatol, egészségessé lesz, és élni fog minden, ahová a folyó elér.
12 A folyó mentén, mindkét parton mindenfajta gyümölcsfa nő, amelyeknek lombja nem hull le, s gyümölcse nem fogy el: minden hónapban friss gyümölcsöt hoznak, mert vizük a szentélyből fakad. Gyümölcsük eledelül, lombjuk pedig orvosságul szolgál."
- Biblia Jn 5,1-16
Gyógyítás a Beteszda-fürdőnél.
1 Nem sokkal ezután ünnepük volt a zsidóknak, s Jézus fölment Jeruzsálembe. 2 Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdő, amelynek héberül Beteszda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt,
3 nagyon sok beteg feküdt bennük: vakok, sánták, bénák [várva, hogy a víz megmozduljon.
4 Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is.]
5 De volt ott egy ember, aki már harmincnyolc esztendeje szenvedett.
6 Amikor Jézus meglátta, amint ott feküdt, s megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: ,,Meg akarsz gyógyulni?"
7,,Uram - válaszolta a beteg -, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. Így mire odaérek, már más lép be előttem."
8 Erre Jézus azt mondta neki: ,,Kelj föl, fogd az ágyadat és menj!"
9 Az ember azon nyomban meggyógyult, fölvette ágyát és elindult. Aznap épp szombat volt.
10 Ezért a zsidók rászóltak a meggyógyított emberre: ,,Szombat van, nem szabad vinned az ágyadat."
11 Így felelt nekik: ,,Aki meggyógyított, az mondta: Fogd ágyadat és menj!"
12 Erre megkérdezték tőle: ,,Ki volt az - az ember, aki azt mondta neked: Fogd (ágyadat) és menj?!" 13 A meggyógyított ember azonban nem tudta, hogy ki volt, mert Jézus az odasereglett népsokaság miatt elment onnét.
14 Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: ,,Nézd, meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen."
15 Erre az ember elment és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus gyógyította meg.
16 A zsidók üldözték Jézust, amiért szombaton gyógyított.
*
Szerdai napra Nagyböjt 5. hete
Minden keresztény közösség arra hivatott, hogy átlépje azt a küszöböt, amely az őt körülvevő társadalommal, szegényekkel, távollevőkkel összeköti. Az egyház természeténél fogva missziós és nem befelé forduló, hanem minden emberhez szóló küldetése van.
- Biblia Iz 49,8-15;
8 Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, és az üdvösség napján megsegítelek. Én teremtettelek, és én teszlek meg a nép szövetségesévé. Helyreállítom az országot, és kiosztom a pusztává lett örökséget.
9 A foglyokhoz így szólok: ,,Gyertek ki!" A sötétben ülőkhöz meg: ,,Gyertek a napvilágra!" Minden út mentén legelhetnek majd, és minden halmon legelőt találnak.
10 Nem éheznek és nem szomjaznak, forró szél nem éri, s nap sem égeti őket. Mert aki megkönyörült rajtuk, az vezeti, s a vizek forrásaihoz tereli őket.
11 Minden hegyet úttá teszek nekik, és feltöltöm az ösvényeket.
12 Nézzétek, ezek messze távolból jönnek, azok északról és nyugatról, amazok meg Szinim földjéről.
13 Zengjetek dicséretet, egek, és ujjongj, te föld! Hegyek, daloljatok örömötökben! Mert az Úr megvigasztalja népét, és megkönyörül szegényein.
14 Így panaszkodott Sion: ,,Elhagyott az Úr! Megfeledkezett rólam!"
15 De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? S még ha az megfeledkeznék is: én akkor sem feledkezem meg rólad.
- Biblia Jn 5,17-30
17 Jézus azonban azt mondta nekik: ,,Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom."
18 Emiatt a zsidók még inkább az életére törtek, hisz nemcsak hogy megszegte a szombatot, hanem az Istent is Atyjának nevezte, s így egyenlővé tette magát az Istennel.
A Fiú.
19 De Jézus tovább hirdette: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: A Fiú magától nem tehet semmit, csak azt teheti, amit az Atyától lát. Amit ő tesz, azt teszi a Fiú is.
20 Az Atya ugyanis szereti a Fiút, s mindent megmutat neki, amit tesz. De még nagyobb dolgokat is mutat neki, hogy csodálkozzatok rajta.
21 Mert amint az Atya föltámasztja a halottakat és életre kelti őket, a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar.
22 Az Atya nem ítél el senkit, hanem egészen a Fiúra bízta az ítéletet,
23 hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút is, ahogy az Atyát tiszteli.
24 Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem esik ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre.
25 Bizony, bizony, mondom nektek: Elérkezik az óra, s már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten Fia szavát. S akik meghallják, azok élni fognak. 26 Amint ugyanis az Atyának élete van önmagában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában,
27 s hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mert hiszen ő az Emberfia.
28 Ne csodálkozzatok rajta! Mert elérkezik az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek.
29 Akik jót tettek, azért, hogy feltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek, azért, hogy feltámadjanak a kárhozatra.
30 Magamtól nem tehetek semmit. Amint hallom, úgy ítélkezem. Ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött.
*
Csütörtöki napra Nagyböjt 5. hete
A missziós küldetés türelmes tanúságtételt jelent Jézusról, aki az Atyához akarja vinni a teljes valóságot és minden embert.
- Biblia Kiv 32,7-14;
Az Úr tájékoztatja Mózest.
7 Az Úr így szólt Mózeshez: ,,Siess, menj le, mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból. 8Hamar letértek az útról, amelyet előírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták, áldozatot mutattak be előtte, és így beszéltek: Izrael, ezek a te isteneid, akik kihoztak téged Egyiptomból."
9 Az Úr még ezt mondta Mózesnek: ,,Látom jól, hogy keménynyakú nép ez,
10 engedd, hadd gyúljon fel ellenük haragom, hadd töröljem el őket, és téged teszlek nagy néppé."
Mózes imája.
11 Mózes igyekezett kiengesztelni az Urat, az Istent, s így szólt: ,,Uram, miért lobbannál haragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal és erős kézzel hoztál ki Egyiptomból?
12 Az egyiptomiak nemde megállapítanák: csalárdul kivezette őket, hogy a hegyek között megölje és eltörölje a föld színéről? Lohadjon le tehát haragod és vond vissza a csapást, amellyel a népet sújtani akarod.
13 Gondolj Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, a szolgáidra, akiknek megesküdtél magadra, és akiknek megígérted: utódaitokat úgy megsokasítom, mint az ég csillagait, s azt az egész földet, amelyről beszéltem, utódaitoknak adom, hogy az övék legyen örökre."
14 Erre az Úr visszavonta a csapást, amellyel népét megfenyegette.
- Biblia Jn 5,31-47
31 Ha magam tennék tanúságot saját magam mellett, nem volna érvényes a tanúságom.
32 De más tesz mellettem tanúságot, s tudom, hogy az a tanúság, amelyet tesz mellettem, az igaz.
33 Jánoshoz fordultatok, s ő tanúságot tett az igazságról.
34 Mindazonáltal nincs szükségem emberek tanúságtételére, csak azért mondom ezeket, hogy üdvözüljetek.
35 (János) égő és világító lámpa volt, de csak ideig-óráig akartatok a fényében gyönyörködni.
36 De nekem olyan bizonyságom van, amely felülmúlja Jánosét: tetteim, amelyeknek a végbevitelét az Atya bízta rám. Ezek a tettek, amelyeket végbeviszek, maguk tanúskodnak mellettem, hogy az Atya küldött.
37 Tehát maga az Atya tesz mellettem tanúságot, aki küldött. Ám ti sem szavát nem hallottátok, sem színét nem láttátok,
38 s szava nem marad meg bennetek, mert nem hisztek abban, aki küldött.
39 Fürkészitek az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy örök életet találtok bennük. Bár éppen rólam tanúskodnak,
40 mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.
41 Dicsőítést nem fogadok el az emberektől.
42 Ismerlek benneteket, nincs meg bennetek az Isten szeretete.
43 Atyám nevében jöttem, s nem fogadtatok el. De ha valaki a maga nevében jönne, azt elfogadnátok.
44 Hogyan is hihetnétek, amikor egymást dicsőítitek, de azt a dicsőséget, amely az Istentől való, nem keresitek?
45 Ne gondoljátok, hogy vádolni foglak benneteket az Atya előtt. Maga Mózes a vádlótok, akiben reméltek.
46 Mert ha Mózesnek hinnétek, nekem is hinnétek. Mert hisz rólam írt.
47 De hát ha az ő írásainak nem hisztek, hogy hinnétek az én szavaimnak?"
*
Pénteki napra Nagyböjt 5. hete
A missziós küldetés abban áll, hogy a szeretet nem hallgathat. Az egyház követi Jézus Krisztust azon az úton, amely minden emberhez elvezeti a föld legvégső határáig.
- Biblia Bölcs 2,1a. 12-22
1/a Csalfa észjárásuk miatt azt mondják egymásnak: ,,Rövid és szomorú az életünk; nincs orvosság az ember halála ellen, és nem ismerünk szabadítót az alvilágból.
12 Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen.
13 Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és az Úr gyermekének mondja magát.
14 Vádol bennünket, amiért így gondolkodunk, még ránézni sem jó.
15 Mert az életmódja elüt másokétól, és szokatlanok az útjai.
16 Hamis pénznek néz bennünket, és mint szemetet, kerüli az útjainkat. Az igazak végső sorsát meg boldognak hirdeti, és pöffeszkedve atyjának nevezi az Istent.
17 Lássuk hát, igazak-e a beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut!
18 Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből.
19 Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét!
20 Ítéljük gyalázatos halálra, mert - saját szava szerint - Isten oltalmában részesül!"
Az istentelenek tévedése.
21 Így gondolkodnak, de tévednek, mert gonoszságuk vakká tette őket.
22 Nem ismerik Isten titkos szándékait. Ezért sem az erény jutalmát nem remélik, sem a tiszta lelkek díját nem tudják becsülni.
- Biblia Jn 7,1-2. 10.25-30
Jézus fölmegy az ünnepekre és tanít.
1 Jézus ezután bejárta Galileát. Júdeába nem akart menni, mert a zsidók az életére törtek.
2 Közeledett a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep.
Vita a Messiás származásáról.
25 A jeruzsálemiek közül néhányan megjegyezték: ,,Ugye, ez az, akit halálra keresnek?
26 S mégis teljesen nyíltan beszél, s nem szólnak rá semmit. Csak nem győződtek meg róla az elöljárók, hogy ő a Messiás?
27 Róla tudjuk, honnét származik, a Messiásról azonban, ha eljön, senki sem fogja tudni, honnan való."
28 Jézus a templomban tanítva ezt felelte rá: ,,Igen, ismertek, és azt is tudjátok, honnan való vagyok, noha nem magamtól jöttem, hanem az Igaz küldött, akit ti nem ismertek.
29 Én azonban ismerem, mert tőle vagyok és ő küldött."
30 Erre el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet, mert még nem érkezett el az órája.
*
Szombati napra Nagyböjt 5. hete
Felebarátunkban azt a testvért láthatjuk, akiért Krisztus meghalt és feltámadt. Mindazt, amit kaptunk, értük is kaptuk. És ugyanúgy, amivel ezek a testvérek rendelkeznek, ajándék az egyháznak és az egész emberiségnek.
- Biblia Jer 11,18-20;
Jeremiást szülővárosának népe üldözi.
18 Az Úr szólt nekem róla, s én felfigyeltem rá. Igen, Uram, feltártad előttem szándékukat. ,,Bizony, még a testvéreid és a saját rokonaid is álnokok; a hátad mögött ők is teli torokkal ellened ágálnak. Még akkor se bízzál bennük, ha barátságos szavakkal fordulnak hozzád."
19 Én meg olyan voltam, mint a szelíd bárány, amelyet vágóhídra hurcolnak; nem tudtam, hogy terveket koholnak ellenem, mondván: Pusztítsuk el a fát, ereje teljében vágjuk ki az élők földjéről, úgyhogy még a nevét se emlegessék többé. 20 De te, Seregek Ura, igazságos ítélettel ítélsz; te a vesék és a szívek vizsgálója vagy. Engedd látnom, miként állsz rajtuk bosszút, mert terád bíztam ügyemet.
- Biblia Jn 7,40-53
Újabb vita a Messiás eredetéről.
40 E szavak hallatára a népből némelyek így beszéltek: ,,Valóban ez a Próféta!" 41 Mások meg: ,,Ő a Messiás!" De voltak, akik így vélekedtek: ,,Hát jöhet a Messiás Galileából?
42 Az Írás szerint Dávid családjából s Betlehem városából kell a Messiásnak jönnie."
43 Így szakadás támadt miatta a nép közt.
44 Némelyek már el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet.
45 A szolgák is visszatértek a papokhoz és a farizeusokhoz. Ezek kérdőre vonták őket: ,,Miért nem hoztátok magatokkal?"
46 A szolgák mentegetőztek: ,,Még soha sem beszélt úgy ember, ahogy ez beszél."
47 Erre a farizeusok megkérdezték tőlük: ,,Csak nem vezetett titeket is félre?
48 Hitt-e benne valaki a tanács tagjai vagy a farizeusok közül?
49 Csak ez az átkozott népség, amely mit sem ért a törvényből."
50 Egyikük azonban, Nikodémus, aki egy alkalommal fölkereste (Jézust), azt mondta nekik:
51,,Elítél törvényünk valakit is anélkül, hogy először meghallgatták, s meggyőződtek volna róla, hogy mit tett?"
52 De azt mondták neki: ,,Csak nem vagy te is galileai? Nézz utána, s megbizonyosodsz, hogy Galileából nem támad próféta."
53 Ezután mindnyájan hazamentek.
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: törvényszegésért, tanúságtételére, kiengesztelődés, felebarátunkban, megbizonyosodsz, megfeledkezhet, megfeledkezett, megvigasztalja, megfeledkeznék, csodálkozzatok, megállapítanák, keményszívűség, szülővárosának, visszavezetett, oszlopcsarnoka, szövetségesévé, megfenyegette, meggyógyított, meggyógyultál, mindazonáltal, jeruzsálemben, tanúságtételt, feltámadjanak, társadalommal, farizeusokhoz, meghallgatták, mentegetőztek, körülvezetett, jeruzsálemiek, helyreállítom, teremtettelek, távollevőkkel, csecsemőjéről, természeténél, meghallgatlak, származásáról, szentek érdemeiben, régi feledésbe, századik évét, prófétának becsülete, galileaiak szívesen, ünnep alkalmával, galileai Kánába, vizet borrá, királyi tisztviselő, halálán volt, ember hitt, órában történt, feltámadt Krisztus, keményszívűség sokféle, templom bejáratához, templom küszöbe, Biblia Iz, Mert Jeruzsálemet, Biblia Jn, Jézus Júdeából Galileába, Júdeából Galilea, Biblia Ez, Amikor Jézus, Erre Jézus, Később Jézus, Isten Fia, Biblia Kiv, Gondolj Ábrahámra, Maga Mózes, Jézus Krisztust, Biblia Bölcs, Biblia Jer, Seregek Ura, Messiás Galileából,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.18. 22:22 Szlovák jégkorongliga - Kikapott a MAC
11.18. 22:13 Csepel támogatja az atlétikai világbajnokság megrendezését
11.18. 22:13 EU-tisztújítás - Elemző: Várhelyi Olivér az EU nyugat-balkáni bővítéséért f...
11.18. 22:12 Feldman Zsolt: a baromfi- és húsmarha-támogatások javítják az agrárium telj...
11.18. 21:32 AM: tizenhárom uniós tagállam támogatta a magyar méhészeti javaslatokat
11.18. 21:32 Nemzetközi díjat nyert a Fesztivál Akadémia Budapestről készült imázsfilm L...
11.18. 21:23 Az amerikai kormányzat nem tekinti a nemzetközi joggal ellentétesnek a cisz...
11.18. 21:22 Török offenzíva - A török külügyminiszter szerint Washington és Moszkva nem...
11.18. 21:13 Lövöldözés volt Oklahomában, több halott és sebesült
11.18. 21:12 Krónika 11. rész (bizottsági jelentések vitája)
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Png virág  Csokor vázában  Nő virág csokorral  Facebookon kaptam  Ne aggodalmaskodj a holnap fel...  Őszi csendélet  Van, kinek gyereket nem ad az ...  Csokor vázában  Újjászületés  Évközi 33. vasárnap. 11.17 Csí...  Szentlélek  Bálványimádás  Keresztyénség  Piros rózsák  Facebookon kaptam  Őszi kép  Nő virág csokorral  Mikulás  Függetlenül attól...  Hit  Árpád-házi Szent Erzsébet 11.1...  Böjte Csaba OFM szentbeszéde ...  Png virág  Megváltás  A világ Isten szolgáit gyalázz...  Őszi kép  Almák zsákban  Jó reggelt , szép napot Roman...  Őszi kép  Őszi csokor  A gazdagság, nem házakban laki...  Az én kertem  Velence vízben áll..:Dáma Lova...  Őszi kép  Facebookon kaptam  Almák zsákban  Megosztott szív  Facebookon kaptam  Almák zsákban  Gyilkos illat  Táncosok - a hölgy pirosban  Vidám, szép estét  Mai harmónia kártyám  Jó éjszakát  Elmúlt a nyár  Napraforgók  Az én barátom  Kandalló  Piros rózsák  Png nő  Szép estét  Puskás stadion telt ház fotó  Feszítem a határt, hogy lépjem...  Zuhatag  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Újjászületés  Hit  Hóember lámpással  Csokor vázában  Vidám, szép napot  Facebookon kaptam  Minden csillagnak megvan a mag...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gomba  Facebookon kaptam  Rád gondolok....  Virágos csendélet  Bálványimádás  Robbanó cukorka  Az én kertem  Keresztyénség  Csillagszív  Hóember lámpással  Hitetlenség  Őszi kép  Újjászületés  Facebookon kaptam  Balatonfüredi csodás ősz  Az én kertem  Vízcseppes rózsa  Őszi csokor  Facebookon kaptam  Hóember lámpással  Facebookon kaptam  Png virág  Boszorkány  Őszi kép  Évközi 33. vasárnap 11.17  Facebookon kaptam  Gomba  Őszi kép  Őszi kép  Vízesés  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Újjászületés  Vidám, szép napot  Puskás stadion telt ház fotó 
Bejegyzés Címkék
szentek érdemeiben, régi feledésbe, századik évét, prófétának becsülete, galileaiak szívesen, ünnep alkalmával, galileai Kánába, vizet borrá, királyi tisztviselő, halálán volt, ember hitt, órában történt, feltámadt Krisztus, keményszívűség sokféle, templom bejáratához, templom küszöbe, keleti oldalon, templom kelet, templom jobb, északi kapun, külső kapuig, jobb oldalon, folyó partjához, folyó partján, keleti vidék, folyó elér, folyó mentén, szentélyből fakad, beteg &#8211, ember azon, zsidók rászóltak, meggyógyított emberre, meggyógyított ember, odasereglett népsokaság, ember elment, zsidók üldözték, egyház természeténél, kegyelem idején, üdvösség napján, pusztává lett, sötétben ülőkhöz, vizek forrásaihoz, életére törtek, halottak meghallják, sírokban mindnyájan, magam akaratát, missziós küldetés, teljes valóságot, egyiptomiak nemde, hegyek között, föld színéről, népet sújtani, egész földet, övék legyen, fényében gyönyörködni, maga nevében, egyház követi, föld legvégső, ember halála, tisztesség ellen, életmódja elüt, igazak végső, istentelenek tévedése, erény jutalmát, tiszta lelkek, zsidók ünnepe, sátoros ünnep, jeruzsálemiek közül, templomban tanítva, testvért láthatjuk, testvérek rendelkeznek, egész emberiségnek, saját rokonaid, hátad mögött, szelíd bárány, élők földjéről, szívek vizsgálója, népből némelyek, szolgák mentegetőztek, farizeusok megkérdezték, tanács tagjai, farizeusok közül, átkozott népség, alkalommal fölkereste, törvényszegésért, tanúságtételére, kiengesztelődés, felebarátunkban, megbizonyosodsz, megfeledkezhet, megfeledkezett, megvigasztalja, megfeledkeznék, csodálkozzatok, megállapítanák, keményszívűség, szülővárosának, visszavezetett, oszlopcsarnoka, szövetségesévé, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 7 db bejegyzés
e hónap: 222 db bejegyzés
e év: 4252 db bejegyzés
Összes: 40955 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3571
  • e Hét: 7044
  • e Hónap: 68531
  • e Év: 940791
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.