Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nagyböjt a biblia szerint 11. rész
  2019-03-18 21:26:49, hétfő
 
   
  Szombati napra Nagyböjt 6. hete
Kérjük alázattal Isten kegyelmét, és fogadjuk el lehetőségeink korlátait, akkor bízni fogunk azokban a végtelen lehetőségekben, amelyeket Isten szeretete tartogat számunkra. Így ellen tudunk majd állni az ördögi kísértésnek, mely el akarja hitetni velünk, hogy egyedül meg tudjuk váltani magunkat és a világot.
- Biblia Ez 37,21-28
21 aztán így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Lám, kiragadom Izrael fiait a népek közül, ahová elhurcolták őket. Összegyűjtöm őket mindenhonnan, és a saját földjükre viszem őket.
22 Egy néppé teszem őket országomban, és Izrael hegyein egy király fogja kormányozni őket, és nem alkotnak többé két népet, és nem oszlanak többé két országra.
23 Nem szennyezik be többé magukat bálványaikkal, iszonyatos tetteikkel és bűneikkel. Kiszabadítom őket a hűtlenségből, amelyet elkövettek, megtisztítom őket, és az én népem lesznek, én meg az ő Istenük leszek.
24 Szolgám, Dávid lesz majd a királyuk, és egyetlen pásztora lesz mindnyájuknak. Törvényeimhez igazodnak és szemük előtt tartják parancsaimat és teljesítik őket.
25 Azon a földön laknak majd, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam, s amelyen atyáitok is laktak. Ők is ezen laknak majd, fiaik is, fiaik fiai is, mindörökre, és szolgám, Dávid lesz a fejedelmük mindörökre.
26 A béke szövetségét kötöm velük, s ez örök szövetség lesz. Megerősítem és megsokasítom őket, és felállítom közöttük szentélyemet, örök időkre.
27 Köztük lesz hajlékom, és én az ő Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.
28 Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, én szentelem meg Izraelt, mert szentélyem mindörökre köztük lesz.
- Biblia Jn 11,45-57
45 A zsidók közül, akik fölkeresték Máriát, sokan látták, amit Jézus végbevitt, és hittek benne.
46 Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és hírül vitték, amit Jézus tett. 47 Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és megkérdezték: ,,Mit tegyünk? Ez az ember nagyon sok csodát tesz.
48 Ha tovább tűrjük, mindnyájan hinni fognak benne, aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket is, népünket is."
49 Egyikük, Kaifás, aki abban az évben a főpap volt, így vélekedett: ,,Nem értitek a dolgot!
50 Nem fogjátok fel, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintsem hogy az egész nép elpusztuljon."
51 De ezt nem magától mondta, hanem mint főpap megjövendölte, hogy Jézus meghal a népért,
52 s nemcsak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse.
53 Ettől a naptól eltökélt szándékuk volt, hogy megölik.
54 Jézus ezért nem járt többé nyíltan a zsidók között, hanem visszavonult a puszta szélén fekvő egyik városba, Efraimba, és ott tartózkodott tanítványaival.
A közelgő húsvét.
55 Közel volt a zsidók húsvétja, és a vidékről sokan fölmentek Jeruzsálembe, hogy megtisztuljanak.
56 Keresték Jézust a templomban, és tanakodtak egymás közt: ,,Mit gondoltok, eljön az ünnepre?"
57 A főpapok és a farizeusok ugyanis parancsot adtak, hogy ha valaki tudomást szerez hollétéről, jelentse, hogy így elfoghassák.
*
Virágvasárnap - Nagyhét előtti vasárnap
Hogy legyőzzük a közömbösséget és a mindenhatóságra való igényeinket, azt szeretném kérni mindenkitől, hogy ezt a nagyböjtöt ,,szívünk képzésének" útjaként éljük meg
- Biblia Iz 50, 4-7
Az Úr Szolgájáról szóló harmadik ének
4 Isten, az Úr megadta a nyelvet, a tanítványok nyelvét. Hogy megfelelhessek a fáradtaknak, maga adja ajkamra a szót. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok.
5 Isten, az Úr nyitotta meg a fülemet. S én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg.
6 Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek.
7 Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.
- Biblia Fil 2,6-11;
6 mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,
7 hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult;
8 megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
9 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb,
10 hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké;
11 és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére
- Biblia Mk 14,1-15,47
Elhatározzák Jézus halálát.
Részletek itt olvasható Link
*
Nagyhét hétfő - húsvét előtti napok
Az irgalmas szív nem jelent gyenge szívet. Aki irgalmas akar lenni, annak erős, megingathatatlan szívre van szüksége, mely bezárja kapuit a kísértő előtt, de nyitott legyen Isten felé.
- Biblia Iz 42,1-7;
Az Úr Szolgájáról szóló első ének
42/1 Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek.
2 Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. 3A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot, 4nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a szigetek.
Második rész
5 Ezt mondja az Isten, az Úr, aki megteremtette az egeket és kifeszítette, aki megszilárdította a földet s rajta kisarjasztotta a növényeket, aki éltető leheletet ad a földön lakó népnek, és életet mindennek, ami csak jár-kel rajta:
6 Én, az Úr, hívtalak meg az igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Megtettelek a népnek szövetségül, és a nemzeteknek világosságul, 7 hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek.
- Biblia Jn 12,1-11
1 Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból.
2 Ott vacsorát rendeztek neki. Márta felszolgált és Lázár is a vendégek közt volt.
3 Mária vett egy font valódi nárduszból készült, drága olajat, megkente vele Jézus lábát és megtörölte a hajával, a ház betelt az olaj illatával.
4 Az egyik tanítvány, az iskarióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott miatta:
5,,Miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények közt?"
6 De nem azért beszélt így, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt és eltulajdonította, amit rábíztak.
7 Jézus így szólt: ,,Hagyd békén! Hadd tegye, hiszen temetésem napjára teszi.
8 Szegények mindig vannak veletek, de én nem leszek mindig veletek."
9 Amikor megtudták, hogy ott tartózkodik, a zsidók közül sokan elmentek, nemcsak Jézus kedvéért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból.
10 Erre a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik,
11 mert miatta sok zsidó elment oda, és hitt Jézusban.
*
Nagyhét kedd
Az irgalmas szív hagyja, hogy átjárja a Lélek és vigye a szeretet útjain, melyek testvéreinkhez vezetnek.
- Biblia Iz 49,1-6;
Az Úr Szolgájáról szóló második ének
1 Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem; anyám méhétől fogva a nevemen szólított.
2 Számat éles kardhoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékában rejtegetett. Mint a hegyes nyíl, olyanná tett, és a tegzébe rejtett.
3 S így szólt hozzám: ,,A szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni!"
4 De én azt gondoltam: ,,Hiába fáradtam, haszontalanul tékozoltam erőmet." Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és jutalmam Istenemnél. 5Becses vagyok az Úr szemében, és Istenem az erőm.
5 És most ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem:
6,,Kevés az, hogy szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. Nézd, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig."
- Biblia Jn13,21-33. 36-38
Júdás árulásának megjövendölése.
21 E szavak után Jézusnak mélyen megrendült a lelke, s megerősítette: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Egyikőtök elárul."
22 Erre a tanítványok egymásra néztek, mert nem tudták, melyikükről mondta. 23 A tanítványok közül az egyik, akit kedvelt Jézus, az asztalnál Jézus mellett ült.
24 Simon Péter intett neki és kérte: ,,Kérdezd meg, kiről beszél."
25 Erre Jézus keblére hajolt és megkérdezte: ,,Uram, ki az?"
26 Jézus így felelt: ,,Az, akinek a bemártott falatot adom." Ezzel bemártotta a falatot, fogta és az áruló Júdásnak nyújtotta, az iskarióti Simon fiának.
27 A falat után rögvest belé szállt a sátán. Jézus csak ennyit mondott neki: ,,Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!"
28 De az asztalnál ülők közül senki sem értette, miért mondta neki.
29 Mivel Júdás kezelte a pénzt, némelyek azt gondolták, hogy Jézus megbízta: ,,Vedd meg, amire az ünnepen szükségünk lesz." Vagy hogy adjon valamit a szegényeknek.
30 Mihelyt átvette a falatot, Júdás nyomban elment. Éjszaka volt.
Az új parancs.
31Amikor elment, Jézus beszélni kezdett: ,,Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne.
32 Ha megdicsőül benne az Isten, az Isten is megdicsőíti saját magában, hamarosan megdicsőíti.
33 Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Keresni fogtok, de amint a zsidóknak mondtam, most nektek is mondom: Ahova megyek, oda ti nem jöhettek.
- Jn 13:21-33, 36-38 - Jesus Predicts Judas' and Saint Peter's Betrayals videó Link
Videó 2 Link
*
Nagyhét szerda
A szegény, kiüresített szív az, melyet átjár a Lélek, vagyis ismeri saját szegénységét, és a másik emberért éli életét. ,,Boldogok a lélekben szegények, mert ilyeneké az Isten országa
- Biblia Iz 50,4-9a
Az Úr Szolgájáról szóló harmadik ének
4 Isten, az Úr megadta a nyelvet, a tanítványok nyelvét. Hogy megfelelhessek a fáradtaknak, maga adja ajkamra a szót. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok.
5 Isten, az Úr nyitotta meg a fülemet. S én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg.
6 Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek.
7 Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.
8 Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki szállhat velem perbe? Álljunk ki együtt! Ki az ellenfelem? Jöjjön ide hozzám!
9a Isten, az Úr siet segítségemre. Ki ítélhet el? Lám, mindnyájan elenyésznek, mint a ruha, amelyet a moly emésztett meg.
- Biblia Mt 26,14-25
Júdás árulása.
14 Ekkor a tizenkettő közül az egyik, a karióti Júdás, elment a főpapokhoz, 15és ezt kérdezte tőlük: ,,Mit adtok nekem, ha kezetekre adom?" Azok harminc ezüstöt fizettek neki. 16Attól kezdve már csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa nekik.
Az utolsó vacsora.
17 A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: ,,Hogy akarod, hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?" 18 Így felelt: ,,Menjetek be a városba ehhez meg ehhez, és mondjátok meg neki, hogy a Mester üzeni: Közel az időm, nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát."
19 A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, elkészítették számára a húsvéti bárányt.
20 Amikor beesteledett, asztalhoz ült a tizenkét tanítvánnyal.
21 Vacsora közben megszólalt: ,,Bizony mondom nektek, egyiketek elárul." 22 Erre igen elszomorodtak és sorra megkérdezték: ,,Csak nem én vagyok az, Uram?"
23,,Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el" - felelte.
24,,Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik."
25 Erre Júdás, az árulója is megkérdezte: ,,Csak nem én vagyok az, mester?" ,,Magad mondtad" - válaszolta.
*
Nagyhét csütörtök
Kérjük Krisztust ebben a nagyböjtben: ,,Fac cor nostrum secundum cor tuum" - ,,Alakítsd szívünket a
te szent Szíved szerint!" (könyörgés a Jézus Szíve litániából).
- Biblia Kiv 12,1-8.11-14;
1 Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban:
2,,Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap: ez legyen az év első hónapja.
3 Hirdesd ki Izrael egész közösségének: a hónap tízedik napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként.
4 De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelően a szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Az szerint számoljátok a meghívottakat, hogy ki-ki mennyit eszik.
5 Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét.
6 Tartsátok a hónap tizennegyedik napjáig. Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete a két este között vágja le.
7 Vegyenek a véréből és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldökfájára, amelyben elköltik.
8 A húsát - tűzön megsütve - még akkor éjszaka egyék meg. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák el.
11 Így fogyasszátok: a derekatok felövezve, saru a lábatokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása.
12 Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban: embert és állatot, s ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én, az Úr.
13 A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amellyel Egyiptomot megverem.
14 Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre."
- Biblia 1 Kor 11,23-26;
23 Én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret,
24 hálát adott, megtörte, és így szólt: ,,Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre."
25 Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: ,,Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre."
26 Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön
- Biblia Jn 13,1-15
A lábmosás.
1 Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.
2 Vacsora közben történt, amikor az ördög már fölébresztette az áruló Júdásnak, Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el.
3 Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza.
4 Mégis fölkelt a vacsora mellől, levetette felsőruháját, fogott egy vászonkendőt, és maga elé kötötte.
5 Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát.
6 Amikor Simon Péterhez ért, az tiltakozott: ,,Uram, te akarod megmosni az én lábamat?!"
7 Jézus így válaszolt: ,,Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted."
8 Péter tovább tiltakozott: ,,Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!" ,,Ha nem moslak meg - felelte Jézus -, nem lehetsz közösségben velem."
9 Akkor, Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!" - mondta Simon Péter.
10 De Jézus ezt felelte: ,,Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, s akkor egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan."
11 Tudta, hogy ki árulja el, azért mondta: ,,Nem vagytok mindnyájan tiszták." 12 Amikor megmosta lábukat, fölvette felsőruháját, újra asztalhoz ült és így szólt hozzájuk: ,,Tudjátok, mit tettem veletek?
13 Ti Mesternek és Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok.
14 Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.
15 Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: megingathatatlan, eltulajdonította, engedelmeskedett, megszilárdította, tanítványaimmal, megtisztuljanak, méltatlankodott, mindenhatóságra, szemöldökfájára, tanítványainak, testvéreinkhez, fölébresztette, kereszthalálig, visszavezessem, lehetőségekben, megjövendölése, tanítványaival, kisarjasztotta, megfelelhessek, kiszolgáltassa, magatartásában, megjövendölte, feltámasztott, szégyenkeznem, szétszóródott, megjelölésére, megüresítette, megkeményítem, elszomorodtak, bálványaikkal, törvényeimhez, mindnyájuknak, farizeusokhoz, tizennegyedik, megerősítette, meghívottakat, végtelen lehetőségekben, ördögi kísértésnek, népek közül, saját földjükre, néppé teszem, király fogja, földön laknak, fejedelmük mindörökre, béke szövetségét, zsidók közül, farizeusok összehívták, ember nagyon, főpap volt, naptól eltökélt, zsidók között, puszta szélén, Biblia Ez, Biblia Jn, Keresték Jézust, Biblia Iz, Biblia Fil, Jézus Krisztus Úr, Atya Isten, Biblia Mk, Elhatározzák Jézus, Jézus Betániába, Biblia Jn13, Simon Péter, Erre Jézus, Mivel Júdás, Jesus Predicts Judas, Saint Peter, Biblia Mt, Erre Júdás, Kérjük Krisztust, Jézus Szíve, Biblia Kiv, Áronhoz Egyiptomban, Akkor Izrael, Urunk Jézus, Amikor Simon Péterhez,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Alma és gyógyhatásai  Színes virág  A divat változik  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Azurit kristály  Szép napot  Facebookon kaptam  Fehér rózsa  Facebookon kaptam  A ricinusolaj gyógyhatásairól  A barát egy mosoly  Kellemes délutáni pihenést  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Hallgatni kell a szívedre  Barátság  Png nő  Az élet: - " mindig megy tová...  Vágyakozás  Rózsa csokor  Barátság  C-vitaminnal a szív és a bőr e...  Kislány cicákkal  Ezekből a szavakból szövődik a...  Facebookon kaptam  Legyen ma szép napja a világna...  Orgona csokor  Ki lehet bírni  De ha van egy jó barát  Az igazi  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Nyers kék gyémánt  Nő sapkában  Nátrolit kristály  Png kislány  Kobalt és kalcit  Érik a ropogós cseresznye  Ezekből a szavakból szövődik a...  Facebookon kaptam  Elmúlt szerelem  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Nő sapkában  Facebookon kaptam  Emésztésre ható gyógynövények  Színes virág  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Istenimádat, győzelem, eltávol...  Facebookon kaptam  Az igazi  Kobalt - kvarc és pirit  Malahit és kvarc  Png virág  Fluorit  Pirit és kálcit  Szép estét kedves látogatóimna...  Kobalt - kvarc és pirit  Facebookon kaptam  Legyen ma szép napja a világna...  Kellemes délutánt kívánok  Rózsa csokor  Ebédfőzés.....  De ha van egy jó barát  Ady Endre : Meg akartalak tart...  Facebookon kaptam  Hematit és kvarc  A barátság  Facebookon kaptam  Jó reggelt mindenkinek  Az állomás  Png csokor  Böröczki Mihály - Pacsirtaröpt  905 az új fertőzött, elhunyt 9...  Másokért élünk, és másokkal él...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Virágok virága  Legyen ma szép napja a világna...  Oxigén cseppek Low Deuterium O...  Png rózsa bokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ápolók Nemzetközi Napja  Kobalt - kvarc és pirit  A barát egy mosoly  Facebookon kaptam  Kék tanzanit kristály  Jó reggelt mindenkinek  Füst Milán - A légen át szerel...  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Naplemente  Facebookon kaptam  Nő sapkában 
Bejegyzés Címkék
végtelen lehetőségekben, ördögi kísértésnek, népek közül, saját földjükre, néppé teszem, király fogja, földön laknak, fejedelmük mindörökre, béke szövetségét, zsidók közül, farizeusok összehívták, ember nagyon, főpap volt, naptól eltökélt, zsidók között, puszta szélén, közelgő húsvét, zsidók húsvétja, vidékről sokan, farizeusok ugyanis, mindenhatóságra való, nagyböjtöt &#8222, tanítványok nyelvét, nevet adományozta, irgalmas szív, kísértő előtt, pislákoló mécsbelet, földön lakó, népnek szövetségül, nemzeteknek világosságul, vakok szemét, tömlöcből azokat, sötétségben ülnek, vendégek közt, font valódi, olaj illatával, egyik tanítvány, iskarióti Júdás, szegények közt, szegényekre lett, főpapok elhatározták, szeretet útjain, nevemen szólított, hegyes nyíl, tegzébe rejtett, szolgám vagy, nemzetek világosságává, föld határáig, tanítványok egymásra, tanítványok közül, asztalnál Jézus, bemártott falatot, áruló Júdásnak, iskarióti Simon, falat után, asztalnál ülők, ünnepen szükségünk, zsidóknak mondtam, másik emberért, lélekben szegények, moly emésztett, tizenkettő közül, karióti Júdás, kedvező alkalmat, utolsó vacsora, kovásztalan kenyér, tanítványok ezzel, kérdéssel fordultak, húsvéti vacsorát, városba ehhez, húsvéti bárányt, tizenkét tanítvánnyal, árul el&#8221, hónap legyen, kezdő hónap, hónap tízedik, bárányt családonként, bárányt házanként, család kicsi, személyek számának, szomszédos családdal, szerint számoljátok, állat legyen, hónap tizennegyedik, húsát &#8211, derekatok felövezve, éjszakán Egyiptomon, vért használjátok, megsemmisítő csapás, világból vissza, világban maradtak, kezébe adott, vacsora mellől, derekára kötött, lábát kell, megingathatatlan, eltulajdonította, engedelmeskedett, megszilárdította, tanítványaimmal, megtisztuljanak, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 81
  • e Hét: 6567
  • e Hónap: 18385
  • e Év: 393435
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.