Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
5. nagyböjti hét hétfő 04.08
  2019-04-08 10:52:18, hétfő
 
   
  OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből
Abban a küzdelemben, amelyet az igaz ember vív a gonoszsággal, mindig isten mondja ki a döntő szót.
Élt Babilonban egy férfi, akinek Jojakim volt a neve, Chilkija leányát vette feleségül, akit Zsuzsannának hívtak. Ez nemcsak igen szép, de istenfélő asszony is volt, mert szülei igazak voltak, és leányukat is Mózes törvénye szerint nevelték. Jojakim igen gazdag volt. Gyümölcsöskertje is volt háza szomszédságában. A zsidók nála szoktak összejönni, mert mindnyájuknál tekintélyesebb volt.
Abban az esztendőben a nép két olyan vént tett meg bíróvá, akikre ráillett az Úr szava: ,,A vénektől, a bíráktól indult ki Bábelben a gonoszság, noha úgy látszott, hogy ők kormányozzák a népet." Gyakran megfordultak Jojakim házában, ott keresték fel őket mind, akiknek peres ügyük volt.
Amikor déltájban szétoszlott a nép, Zsuzsanna bement sétálni férje gyümölcsöskertjébe. A két vén mindennap látta, amint bement és ott sétált. Fölgerjedt bennük iránta a vágy. Józan eszüket elvesztették, szemüket elfordították, hogy ne lássák az eget, és ne emlékezzenek Isten igazságos ítéletére. Lesték hát a kedvező alkalmat.
Az egyik napon aztán az történt, hogy Zsuzsanna bement a gyümölcsöskertbe, mint a többi napokon is szokott, két szolgálója kíséretében. Meg akart fürdeni, mert nagy hőség volt. Senki se volt ott, csak a két vén, akik elrejtőzve lestek. A szolgálóknak meghagyta Zsuzsanna: ,,Hozzatok nekem olajat és kenőcsöt! Aztán zárjátok be a kert kapuját, hogy megfürödhessem."
Amikor a szolgálók elmentek, a két vén felugrott és odafutott hozzá. Mindjárt azzal kezdték: ,,A kertajtó most zárva van, nem láthat minket senki sem: Ég bennünk a vágy. Engedj tehát nekünk, és légy a miénk! Különben tanúbizonyságot teszünk ellened, hogy itt volt veled egy ifjú, azért küldted el szolgálóidat."
Zsuzsanna felsóhajtott: ,,Szorongatás vesz körül mindenfelől. Ha ugyanis ezt megteszem, halál vár rám; ha pedig nem teszem meg, nem menekülök meg kezetekből. De mégis jobb nekem ártatlanul a kezetekbe esnem, mint az Úr ellen vétkeznem."
Ekkor Zsuzsanna elkezdett hangosan kiáltozni, de a vének is kiabáltak ellene.
Sőt az egyik odafutott a kert kapujához, és kinyitotta. Amikor a háznép meghallotta a nagy kiáltozást a kertben, a hátsó kapun berontottak, hogy lássák, mi történt asszonyukkal.
A vének elmondták vádjaikat. Erre a szolgák nagyon elszégyellték magukat, mert Zsuzsannáról ilyet még sosem hallottak. Másnap, amikor a nép odasereglett férjéhez, Jojakimhoz, megjelent a két vén is bosszút lihegve Zsuzsanna ellen, hogy halálra adják.
A nép előtt a két vén kiadta a parancsot: ,,Hívjátok ide Zsuzsannát, Chilkija leányát, Jojakim feleségét!" El is mentek érte. Ő meg is jelent szüleivel, fiaival és rokonaival. Hozzátartozói és mindnyájan, akik csak ismerték, zokogásban törtek ki.
Odament a két vén, és a nép előtt kezüket vádlóan Zsuzsanna fejére tették. Erre ő sírva az égre nézett, mert szíve bizalommal volt az Úr iránt. A vének előadták a vádat: ,,Mialatt mi egyedül sétálgattunk a gyümölcsöskertben, ez bejött két szolgálójával, bezáratta a kaput, majd elküldte a szolgálókat. Akkor odament hozzá egy ifjú, aki addig rejtőzködött, és együtt volt vele. Mi a kert szögletében tartózkodtunk, és látva bűnös tettüket, odarohantunk hozzájuk. Tetten értük őket, de az ifjút nem tudtuk elfogni, mert erősebb volt nálunk. Kinyitotta a kaput, és elmenekült. Ezt azonban elfogtuk, és megkérdeztük tőle: »Ki volt az az ifjú?« De nem vallotta be nekünk. Ennek mi magunk vagyunk a tanúi." A sokaság hitelt adott nekik, hiszen a nép vénei és bírái voltak.
*
Zsuzsannát halálra ítélték. Ekkor ő hangosan felkiáltott, és így imádkozott: ,,Örök Isten! Te ismered a titkokat, és tudsz mindenről, még mielőtt megtörténne. Te azt is tudod, hogy hazug módon megrágalmaztak. Nézd, meg kell halnom, noha semmit sem követtem el mindabból, amit gonoszul rám fogtak ezek."
Az Úr meghallgatta könyörgését. Amikor a vesztőhelyre vitték, az Úr felkeltette egy Dániel nevű ifjú szívében az (igazság) szent lelkét, úgyhogy hangosan felkiáltott:
,,Én ártatlan vagyok ennek az asszonynak a vére ontásában!"
Erre az egész nép körülfogta, és kérdőre vonta:
,,Miféle szavak azok, amelyeket mondtál?"
Dániel megállt középen, és így válaszolt:
,,Milyen ostobák vagytok, ti, Izrael fiai! Anélkül, hogy vizsgálatot tartottatok és a tényeket felderítettétek volna, elítélitek Izrael egyik leányát. Tartsatok újra ítéletet, mert ezek hamisan tanúskodtak ellene!" Erre a nép sietve visszatért.
A vének ekkor így szóltak Dánielhez:
,,Jöjj közénk, és okosíts fel bennünket! Mert hiszen neked adta meg Isten az öregkor élettapasztalatát."
Dániel ezt válaszolta:
,,Különítsétek el őket egymástól jó messzire, hogy kihallgathassam őket!"
Amikor elkülönítették őket egymástól, hívatta közülük az egyiket, s így szólt hozzá:
,,Te megátalkodott, vén gonosztevő! Most napvilágra kerülnek bűneid, amelyeket eddig elkövettél. Mert igazságtalan ítéletet hoztál, elítélted az ártatlanokat és futni engedted a gonosztevőket, noha megmondta az Úr: »Az ártatlant és az igazat ne öld meg!« Most tehát, ha csakugyan láttad, mondd meg: Milyen fa alatt láttad őket együtt?"
Azt felelte: ,,Mézgafa alatt."
Dániel erre így válaszolt:
,,Bizony a vesztedre hazudtál. Isten angyala ugyanis középen kettévág, mert ez az Isten parancsa."
Majd félreállította ezt, és előhívatta a másikat. Így szólította meg:
,,Kánaánnak vagy ivadéka, nem Júdának! A szépség elcsábított, és a vágy eszedet vette. Így viselkedtetek Izrael leányaival, s azok félelemből szóba is álltak veletek, Júda leánya azonban nem engedett gonoszságotoknak. Mondd csak meg nekem: Milyen fa alatt kaptad rajta őket, hogy együtt voltak?"
Azt felelte: ,,Tölgyfa alatt."
Dániel erre így válaszolt:
,,Bizony te is vesztedre hazudtál. Az Isten angyala kardjával készen áll rá, hogy középen kettészeljen, és így megöljön benneteket."
Ekkor az egész sokaság hangos ujjongásban tört ki, és áldották az Istent, aki megmenti a benne bízókat.
Ezután a két vénre rontottak, mert Dániel a saját szájukból igazolta, hogy hamis tanúságot tettek. Úgy bántak el velük, ahogyan gonoszságukban ők akartak elbánni embertársukkal. Ebben Mózes törvényei szerint jártak el: a véneknek meg kellett halniuk.
Az ártatlan vér pedig megszabadult azon a napon.
Ez az Isten igéje.
Ugyanez az Olvasmány rövidebb formában a -tól: Dán 13,41c-62
Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62

A" és ,,B" évben:
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!
Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket.
Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá: ,,Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?" Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák.
Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: ,,Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!" Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította; ,,Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?"
,,Senki, Uram" - felelte az asszony.
Erre Jézus azt mondta neki: ,,Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél."
Ezek az evangélium igéi.
*
,,C" évben, amikor a fenti Evangéliumot nagyböjt 5. vasárnapján olvastuk, a következő Evangéliumot olvassuk ma helyette:
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Jézus a világ világossága.
Egy alkalommal Jézus így beszélt a templomban egybegyűlt zsidókhoz:
,,Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."
A farizeusok erre azt mondták: ,,Te önmagadról tanúskodsz. Tanúbizonyságod nem érvényes."
Jézus így válaszolt: ,,Igaz, hogy én önmagamról tanúskodom, mégis érvényes a tanúságtételem, mert tudom, honnét jöttem és hová megyek. Ti ellenben nem tudjátok, honnét jöttem és hová megyek. Ti a test szerint ítéltek. Én nem mondok senkiről ítéletet, de ha kijelentek valamit, igaz az én állításom, mert nem vagyok egyedül, hanem én és az Atya, aki küldött engem. Márpedig a ti törvényetek azt írja, hogy két személy együttes bizonyságtétele hitelt érdemel. Bizonyságot teszek tehát magamról én, és bizonyságot tesz rólam, aki engem küldött: az Atya."
Erre megkérdezték tőle: ,,Hol a te Atyád?" Jézus azt felelte: ,,Sem engem nem ismertek, sem Atyámat. Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek,"
Ezeket mondta Jézus a templomkincstár mellett, amikor tanított a templomban. De senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája.
Ezek az evangélium igéi.
,,A" és ,,B" évben Jn 8,1-11
,,C" évben Jn 8,12-20
*
Az Ige-himnuszban ezt olvassuk az ő személyére vonatkozóan: ,,Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött" (Jn 1,9).
Imádság
Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: gonoszságotoknak, gyümölcsöskertbe, gyümölcsöskertje, engedelmességgel, tanúbizonyságod, házasságtörésen, tanúbizonyságot, felderítettétek, bizonyságtétele, szomszédságában, kihallgathassam, fölegyenesedett, templomkincstár, embertársukkal, tekintélyesebb, megfürödhessem, gonoszságukban, tanúságtételem, megrágalmaztak, kormányzásában, elkülönítették, félreállította, elszégyellték, hatalmasságot, odaállították, mindnyájuknál, hozzátartozói, tartózkodtunk, megszólította, elfordították, gonosztevőket, viselkedtetek, gondviselésed, szolgálójával, megátalkodott, megfordultak, igaz ember, döntő szót, zsidók nála, bíráktól indult, kedvező alkalmat, egyik napon, többi napokon, szolgálóknak meghagyta, kert kapuját, szolgálók elmentek, kertajtó most, kezetekbe esnem, egyik odafutott, kert kapujához, háznép meghallotta, nagy kiáltozást, OLVASMÁNY Dániel, Ekkor Zsuzsanna, Örök Isten, Ebben Mózes, EVANGÉLIUM Szent János, Erre Jézus, Mindenható Úristen,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
07.14. 20:53 Edzője szerint minden csapat ellen esélyes lesz a Szolnoki Dózsa
07.14. 20:43 Koronavírus - Az Európai Számvevőszék az unió válságkezelő csomaggal kapcso...
07.14. 20:43 A lovaglás legősibb bizonyítékára bukkantak Kazahsztánban
07.14. 20:33 Koronavírus - Merkel: Németország hajlandó kompromisszumokra a rendkívüli u...
07.14. 20:33 Az amerikai külügyminiszter "szabad és igazságos" választásokat követel Hon...
07.14. 20:33 Koronavírus - Törökországban egy hónap után ismét ezer alá csökkent az új f...
07.14. 20:33 Teljesítette a katonai alapkiképzést az öttusázó Kovács Sarolta, aki dobogó...
07.14. 20:23 A hágai Nemzetközi Bíróság Katar javára döntött az ellene folyó légibojkott...
07.14. 20:12 Ivosev helyett Keller a férfi 3x3-as kosárlabda-válogatottban
07.14. 20:02 Labdarúgó NB I - Újpestre igazolt Stieber Zoltán
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kétszínűség  Szentmise 2020. július 12 - Ka...  Szép nyári napokat!  Kezdeményezz!  Hiányzik a régi élet  Ami a lelkedben van, az végtel...  Kellemes napot!  Jézus megismerése  Facebookon kaptam  Legyen a lelki tisztaságunk ....  Amit mi kell megtegyünk  Szent Henrik 07.13  Kellemes teázást!  A pletykás  Elválaszthatatlanok  Nikolett és Ákos  Nő vagy akkor is, ha megtépett...  Útravaló – 2020. július ...  2020.07.06.-12. Szentmise vend...  Rózsa csokor  Csongrád - Aratási jelkép  Facebookon kaptam  Marketing  Facebookon kaptam  Nemanja Sonero  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Társasjáték  Facebookon kaptam  Hetvenhat éves korában elhunyt...  Isten terve  Márai Sándor: Negyven felé  Facebookon kaptam  Csak Istennél csendesül el lel...  Engyel Péterné Erika festő ENE  Pillangó  Posertube  Szent Pió atya: Keresztút, rés...  Nem volt több pásztor  Nem volt több pásztor  Mily boldog az Élet . . .  Kun Magdolna: Milyen sors jut ...  Isten terve  Facebookon kaptam  5 fővel emelkedett a beazonosí...  Az év embere  Kun Magdolna: Ne menj még kedv...  Mily boldog az Élet . . .  Rózsa lugas  Esti kép  Jó éjt - boldogságot ígérő szé...  Teher és áldás  Kellemes teázást!  Nemanja Sonero  Az elmúlt néhány évben óriási ...  Png nő  Jézus megismerése  Facebookon kaptam Annuska bar...  Könnyebb  Jézus Istene  Útravaló – 2020. július ...  Facebookon kaptam  Naplemente  2020.07.12 Szentmise  Facebookon kaptam  Nyári kép  Facebookon kaptam  Png csokor  Nagymami  Amit mi kell megtegyünk  Pillangó  Az év embere  Tánczos Katalin: Az én miatyán...  Tsunami  Facebookon kaptam  Az emberfélének két élete van  Rózsaszín rózsa  Isten terve  Ha kérnek tőled, és te csak ad...  A legfontosabb  Facebookon kaptam  Lehülés  Kellemes napot kívánok!  Szentmise 2020. július 12 - Ka...  Operatív törzs: a megbetegedés...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Akinek  Krisztus Teste  ENE: Kirakat varázsában  Aratókoszorú a gazdának  Megégett idő - Háromszáznegyve...  Aranyosi Ervin: Ha jól figyeln...  Png csokor  Örömhírre hangolva: Évközi 15....  Így terjed a pletyka.  H.Kohut Katalin: A kancsal Hol...  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Kétszínűség  Pio atya ébresztő angyala 
Bejegyzés Címkék
igaz ember, döntő szót, zsidók nála, bíráktól indult, kedvező alkalmat, egyik napon, többi napokon, szolgálóknak meghagyta, kert kapuját, szolgálók elmentek, kertajtó most, kezetekbe esnem, egyik odafutott, kert kapujához, háznép meghallotta, nagy kiáltozást, hátsó kapun, vének elmondták, szolgák nagyon, égre nézett, vének előadták, kert szögletében, sokaság hitelt, vesztőhelyre vitték, vére ontásában, tényeket felderítettétek, vének ekkor, öregkor élettapasztalatát, vesztedre hazudtál, szépség elcsábított, vágy eszedet, egész sokaság, benne bízókat, saját szájukból, első követ, időben Jézus, asszonyt házasságtörésen, ujjával írni, középen álló, evangélium igéi, fenti Evangéliumot, következő Evangéliumot, világ világossága, alkalommal Jézus, templomban egybegyűlt, élet világossága, farizeusok erre, test szerint, templomkincstár mellett, igazi világosság, világba jött&#8221, világ kormányzásában, legfőbb hatalmasságot, gonoszságotoknak, gyümölcsöskertbe, gyümölcsöskertje, engedelmességgel, tanúbizonyságod, házasságtörésen, tanúbizonyságot, felderítettétek, bizonyságtétele, szomszédságában, kihallgathassam, fölegyenesedett, templomkincstár, embertársukkal, tekintélyesebb, megfürödhessem, gonoszságukban, tanúságtételem, megrágalmaztak, kormányzásában, elkülönítették, félreállította, elszégyellték, hatalmasságot, odaállították, mindnyájuknál, hozzátartozói, tartózkodtunk, megszólította, elfordították, gonosztevőket, viselkedtetek, gondviselésed, szolgálójával, megátalkodott, megfordultak, felsóhajtott, odarohantunk, odasereglett, rejtőzködött, gonoszsággal, evangéliumot, igazságtalan, megszabadult, emlékezzenek, , ,
2020.06 2020. Július 2020.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 9 db bejegyzés
e hónap: 178 db bejegyzés
e év: 3693 db bejegyzés
Összes: 44186 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3757
  • e Hét: 14215
  • e Hónap: 74578
  • e Év: 1130919
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.