Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Virágvasárnap - ünnepi mise 04.16
  2019-04-14 07:49:27, vasárnap
 
   
  Kezdőének:
Hat nappal Húsvét ünnepe előtt fölment Jézus Jeruzsálembe. Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal. És kiáltozták hangos szóval: Hozsanna a magasságban! Áldott vagy, aki nagy irgalommal hozzánk jöttél.
Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, Üdvözítőnk példát adott nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet öltött és vállalta a kereszthalált. Segíts jóságosan, hogy kínszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk feltámadásában. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak, de tudom, hogy nem vallok szégyent.
Izajás így jövendölt a Megváltóról:
Ezt mondja az Úr Szolgája:
,,Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem."
Ez az Isten igéje. Iz 50,4-7

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt.
Testvéreim!
Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
Ez az Isten igéje. Fil 2,6-11

Evangelium Szent Lukács könyvéből Passió Lk 02,14-23,56
Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek.
........


Amint elérkezett az óra, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk: ,,Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában." Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: ,,Vegyétek, és osszátok szét magatok között. Mondom nektek: nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa."

Ezt tegyétek az én emlékezetemre.
Azután kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: ,,Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre." Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is és azt mondta: ,,Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik."

Jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát!
,,De nézzétek, az áruló keze is rajta van az asztalon. Az Emberfia ugyan elmegy, amint el van rendelve, de jaj annak az embernek, aki elárulja." Erre kérdezgetni kezdték egymást, ki az közülük, aki ezt megteszi.

Én úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok volnék.
Majd versengés támadt köztük, hogy melyikük a nagyobb. Erre azt mondta nekik: ,,A királyok uralkodnak a népeken, s akik hatalmat gyakorolnak fölöttük, jótevőiknek hívatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig mintha a szolga volna. Mert ki a nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban. Ezért nektek adom az országot, mint ahogy Atyám nekem adta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse fölött.

Amikor megtérsz, megerősíted testvéreidet:
Simon, Simon, a sátán hatalmat kért magának fölöttetek, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De én imádkoztam érted, nehogy meginogj a hitedben. Amikor majd megtérsz, te erősíted meg testvéreidet." ,,Uram - felelte -, kész vagyok arra, hogy börtönbe, sőt a halálba menjek veled!" Ő azonban így válaszolt: ,,Péter, mondom neked, mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor tagadod le, hogy ismersz engem."

Be kell következnie annak, amit az Írás rólam mond.
Aztán tovább beszélt hozzájuk: ,,Amikor elküldtelek benneteket erszény, tarisznya és saru nélkül, szenvedtetek-e hiányt valamiben?" ,,Semmiben sem" - felelték. ,,Most azonban - folytatta -, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyáját is. Akinek pedig nincsen, adja el a ruháját, és vegyen rajta kardot. Mondom nektek, be kell következnie annak, amit az Írás rólam mond: »A gonosztevők közé számították.« Sorsom ugyanis beteljesedik." ,,Uram - mondták -, nézd, van itt két kard!" Erre csak annyit mondott: ,,Elég."

Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott.
Ezután kiment, és szokása szerint elindult az Olajfák-hegyére. A tanítványok is követték őt. Amikor odaért, azt mondta nekik: ,,Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek." Azután mintegy kőhajításnyira eltávozott tőlük, és térdre borulva imádkozott: ,,Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied." Ekkor megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még kitartóbban imádkozott. Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre. Majd abbahagyta az imát és visszament a tanítványokhoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Rájuk szólt: ,,Miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!"

Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?
Mielőtt még befejezte volna szavait, egy csapat érkezett. Júdás vezette, egy a tizenkettő közül. Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus megkérdezte: ,,Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?" Amikor a tanítványok látták, hogy mi készül, megkérdezték: ,,Uram, rántsunk kardot ellenük?" Egyikük mindjárt le is sújtott a főpap szolgájára, s levágta a jobb fülét. De Jézus leintette: ,,Hagyjátok, elég!" Aztán megérintette a szolga fülét, és meggyógyította. Az ellene kivonult főpapoknak, a templomőrség tisztjeinek és a véneknek pedig ezt mondta: ,,Mint egy rabló ellen, úgy vonultatok ki, kardokkal, dorongokkal! Naponta ott voltam a templomban veletek, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok, a sötétség hatalmáé."

Péter kiment, és keserves sírásra fakadt.
Miután elfogták Jézust, a főpap házába vitték. Péter messziről kísérte. Az udvar közepén tüzet raktak, és körbe ülték. Péter is közéjük ült. Egy szolgáló meglátta, hogy ott ül a tűznél. Szemügyre vette, aztán megjegyezte: ,,Ez is vele volt." De Péter tagadta: ,,Asszony, nem is ismerem őt." Nem sokkal ezután más valaki is észre vette: ,,Te is közéjük tartozol!" - szólt neki. Péter tiltakozott: ,,Ember, nem tartozom közéjük!" Alig telt el egy óra, valaki ismét bizonygatta: ,,De igen, ez is vele volt, hiszen galileai." ,,Ember - tagadta újra Péter -, nem tudom, mit beszélsz." Még ki sem mondta, máris megszólalt a kakas. Az Úr megfordult, s rátekintett Péterre. Péternek eszébe jutott, mit mondott neki az Úr: ,,Mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem." Akkor Péter kiment, és keserves sírásra fakadt.

Találd el, ki ütött meg?
Az emberek, akik őrizték Jézust, csúfot űztek belőle és bántalmazták. Szemét bekötötték, és kérdezgették: ,,Találd el, ki ütött meg?" És mindenféle szitkokat szórtak rá.

Jézust a főpapok tanácsa elé állították.
Mihelyt megvirradt, összegyűltek a nép vénei, a főpapok meg az írástudók, és a tanácsuk elé állították. ,,Ha te vagy a Messiás - szólították fel -, mondd meg nekünk." Így válaszolt rá: ,,Ha megmondom is, nem hiszitek el. Ha pedig kérdezlek benneteket, nem feleltek. De az Emberfia mostantól fogva a hatalmas Isten jobbján fog ülni." Erre egyszerre közbevágtak: ,,Tehát te vagy az Isten Fia?" Ő pedig ezt mondta nekik: ,,Ti mondjátok, hogy én vagyok." ,,Mi szükségünk van még tanúkra? - mondták erre. - Magunk hallottuk a saját szájából." Ezzel fölkerekedett az egész testület, és Pilátushoz kísérték.

Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert.
Ott vádolni kezdték: ,,Azt tapasztaltuk - mondták -, hogy tévútra vezeti népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a Messiás király." Pilátus megkérdezte tőle: ,,Te vagy-e a zsidók királya?" ,,Magad mondod" - felelte. Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek: ,,Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert." De azok erősködtek: ,,Tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egészen Judeáig." Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott.

Heródes udvarával együtt gúnyt űzött belőle.
Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de ő nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is odamentek, és hevesen vádolták. Heródes akkor udvarával együtt gúnyt űzött belőle. Csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek; azelőtt ugyanis haragban voltak.

Pilátus kiszolgáltatta nekik Jézust akaratuk szerint.
Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, s így szólt hozzájuk: ,,Elém vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek. És Heródes sem, mert lám, visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom." Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátania egy foglyot. Az egész nép akkor kiáltozni kezdett: ,,Vesszen el! Bocsásd szabadon Barabást!" Barabást a városban történt fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább ordítoztak: ,,Keresztre! Keresztre vele!" Harmadszor is megkérdezte: ,,De hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom." De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban kiáltozták, hogy feszítse keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint.

Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok!
Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult és így szólt: ,,Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok! Inkább magatokat sirassátok és gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a magtalanok, és akik nem szültek és nem szoptattak. Akkor majd kiáltani fogják a hegyeknek: »Omoljatok ránk!« És a domboknak: »Takarjatok el!« Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?" Két gonosztevőt is vittek vele, hogy kivégezzék őket.

Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.
Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott keresztre feszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig ezt mondta: ,,Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek." Ruháján sorsot vetve megosztoztak.

Ez a zsidók királya.
A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: ,,Másokat megmentett - mondták -, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja." Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek, és ecettel kínálták: ,,Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!" - mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: Ez a zsidók királya.

Még ma velem leszel a paradicsomban.
Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: ,,Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magadat és minket is." A másik rászólt: ,,Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett!" Aztán hozzá fordult: ,,Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmadban." Ezt válaszolta neki: ,,Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban."

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.
A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: ,,Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet." E szavakkal kilehelte lelkét.
(Most térdre borulunk, és egy keveset csendben időzünk.)
Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: ,,Ez az ember valóban igaz volt." Az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva nézték mindezt.

József a holttestet sziklába vájt sírba fektette.
Volt egy József nevű derék és igaz férfi, Judea Arimatea nevű városából származott, és maga is várta az Isten országát. Tagja volt a tanácsnak, de nem értett egyet a határozattal és az eljárássál. Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és sziklasírba helyezte, amelyben még nem feküdt senki. A készület napja volt, amikor a szombat fényei már világítottak. A Galileából érkezett asszonyok is elmentek, és megnézték a sírt, hogyan helyezték el benne a holttestet. Hazatérőben illatszereket és keneteket vásároltak, a szombatot meg a parancs szerint nyugalomban töltötték.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 22,14-23,56

Könyörgés:
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy Megváltó királyunkhoz mindenkor hűségesek maradjunk!
Lektor: 1. Urunk, ismerje fel minden ember, hogy önfeláldozó szenvedésed árán váltottál meg bennünket!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Tedd készségessé Egyházad tagjait a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Keresztedből fakadjon béke és egyetértés minden nép számára!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Egyesítsd szenvedéseinket megváltó szenvedéseddel, hogy egyek lehessünk veled a mennyei boldogságban is!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Megváltó kereszthalálod által adj örök életet az elhunyt híveknek!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk Jézus, te vonakodás nélkül vállaltad a kereszthalál gyötrelmét néped üdvösségéért. Taníts meg minket az áldozatos szeretetre, hogy részünk legyen az örök dicsőségben! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.
Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, egyszülött Fiad szenvedése engeszteljen ki téged irántunk, és amit cselekedeteinkkel nem tudunk kiérdemelni, ennek a végtelen értékű áldozatnak érdeméből adja meg nekünk a te irgalmad. Krisztus, a mi Urunk által

*
- Magyar kurír oldalon az evengelium:
Miután ezeket mondta, haladt tovább Jeruzsálem felé. Amikor Betfagéhez és Betániához közeledett, ahhoz a hegyhez, amelyet Olajfák hegyének hívnak, elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: ,,Menjetek a szemközti faluba. Amikor bementek, találtok ott megkötve egy szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: »Miért oldjátok el?« - mondjátok neki: »Az Úrnak szüksége van rá.« A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, amint megmondta nekik. Amikor eloldották a szamárcsikót, a gazdái megkérdezték tőlük: ,,Miért oldjátok el a szamárcsikót?" Ők azt felelték: ,,Az Úrnak szüksége van rá." És elvitték Jézushoz. A szamárcsikóra ráterítették ruháikat, aztán fölültették rá Jézust.Amikor pedig elindult, az útra terítették ruháikat.Mikor már közel volt az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész csoportja elkezdte örvendezve, hangosan dicsérni Istent a sok csodáért, amelyet láttak.Ezt mondták: ,,Áldott a király, aki az Úr nevében jön! Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban!" A tömegből néhány farizeus azt mondta neki: ,,Mester, intsd meg tanítványaidat!" Ő azonban ezt felelte nekik: ,,Mondom nektek: ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani!

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Az isteni irgalom, a megbocsátás, a kegyelem tebenned árad felénk. Nem félelemmel és rettegéssel gondolunk mennyei Atyánkra, hanem a kibékülés vágya, a gyógyulás vágya, a lelki felemelkedés vágya vezet minket hozzá, és a szeretet segít minket a bűnbánat útján. Te tudatosan vállaltad a szenvedést és az önfeláldozást, mert az Atya ezt az áldozatot kívánta tőled az emberekkel való végső és teljes kiengesztelődés érdekében. Nekem is indulnom kell nyomodban a keresztúton, mert meghívsz, hogy én is hordozzam életem keresztjét. Meghívsz, hogy részesedjek szenvedésedben, mert részesíteni akarsz engem a feltámadás örömében.

Elmélkedés:
Királyi bevonulás
A virágvasárnapi szentmise liturgiája kissé eltér a szentmisék szokásos rendjétől. A mise ünnepélyes bevonulással kezdődik, pálmaágakkal kezünkben idézzük fel az Úr jeruzsálemi bevonulását, s ennek keretében olvassuk fel az erről szóló egykori eseményeket, idén Szent Lukács művéből. Az evangélium helyén pedig az Úr szenvedésének története, a passió hangzik el énekelt, ünnepélyesebb formában, vagy egyszerűen felolvasva.
Mostani elmélkedésünk témája a jeruzsálemi bevonulás. Lukács evangélista leírásában nagy hangsúlyt kap a szamár megkeresése és Jézushoz vezetése. Jézus pontosan megtervez mindent és a tanítványok mindent úgy tesznek, ahogyan Mesterük kívánja. A leírás bizonyos elemei véletlenszerűséget sugallnak, de szó sincs erről. Minden úgy történik, ahogyan Jézus előre megmondja. Jézus nem egyedül, hanem tanítványai kíséretében és nagyszámú zarándokkal együtt érkezik a városba a húsvéti ünnepre. Eredetileg a Jeruzsálemben élők köszöntötték a városba érkező zarándokokat így: ,,Áldott, aki az Úr nevében jön!" Az evangélista kissé módosítja a köszöntés szövegét: ,,Áldott a király, aki jön az Úr nevében!", és az érkezők szájába adja, akik a szamárháton ülő Jézusnak mondják ezt, sőt, ez a köszöntés most egyedül neki szól. Úgy tűnik, hogy szamárháton érkezés jelképes cselekedetét megértették az emberek, Jézusban meglátják az érkező Messiás-királyt. Ezen nincs mit csodálkoznunk, hiszen a Messiás-várás fokozott volt ebben az időben és mindenki jól ismerte Zakariás próféta jövendölését: ,,Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket, Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod: igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jő, szamár hátán, szamárnak csikaján" (Zak 9,9). Ennek fényében már azt is jobban megértjük, miért tervezte meg ilyen módon Jézus a bevonulást, és miért szentel ennek oly nagy figyelmet elbeszélésében az evangélista.
Megláthatjuk ebben azt, hogy Jézus mintegy birtokba veszi Jeruzsálemet. Azt a várost, ahová a három esztendővel korábban megkezdett útja vezetett. A várost, ahová élete során többször is elzarándokolt. A várost, ahol a mennyei Atya háza, a templom áll. Ezt a templomot fogja majd a következő napokon birtokba venni, amikor kiűzi onnan a kereskedőket és újra átadja e megszentelt helyet eredeti rendeltetésének megfelelően az istentisztelet céljára (vö. Lk 19,45-48).
Az Úr érkezése tehát királyi bevonulás, amire nem csupán a köszöntés utal, hanem a pálmaágak és az útra terített ruhák is. Az ókori városok lakói így fogadták az érkező uralkodót. Jézus királyként érkezik, a nép pedig a Messiásnak járó hódolattal fogadja, illetve bekíséri őt a városba. Furcsa érzés belegondolnunk abba, hogy néhány nap múlva a most ujjongó nép ordítva fogja halálát követelni Pilátustól, s akik most örömmel kísérik befelé, pár nap múlva gyűlölettel kísérik Jeruzsálemből kifelé, amikor keresztjét hozva elhagyja a várost, és a Golgota felé halad.
A mai nappal kezdődő nagyhét folyamán kísérjük mi is lélekben az Urat. Legyünk vele az utolsó vacsorán! Legyünk ott keresztje alatt! Legyünk vele megváltó szenvedésében, hogy üdvözítő feltámadásának is részesei lehessünk!
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: kínszenvedésének, szenvedéseinket, jelenlétetekben, kiengesztelődés, rendeltetésének, kiszolgáltatta, kereszthalálod, feltámadásában, meggyógyította, belegondolnunk, gyermekeiteket, virágvasárnapi, felmagasztalta, szenvedéseddel, kereszthalálig, kőhajításnyira, szenvedésedben, istentisztelet, követelésüknek, elbeszélésében, megfáradtaknak, tanítványokhoz, feltámadásának, tanítványaidat, ünnepélyesebb, elmélkedésünk, megerősítette, paradicsomban, szenvedésének, szentlélekkel, szamárcsikóra, önfeláldozást, közvetítésére, szomorúságtól, illatszereket, szenvedésében, igével támasza, húsvéti vacsorát, szőlőtő terméséből, vacsora végén, áruló keze, szolgátok volnék, királyok uralkodnak, legnagyobb legyen, legkisebb volna, elöljáró pedig, szolga volna, sátán hatalmat, halálba menjek, gonosztevők közé, szomorúságtól alva, csapat érkezett, Jézus Jeruzsálembe, OLVASMÁNY Izajás, SZENTLECKE Szent Pál, Krisztus Jézus, Ezért Isten, Jézus Krisztus, Evangelium Szent Lukács, Passió Lk, Akkor Péter, Isten Fia, Amikor Heródes, Erre Pilátus, Judea Arimatea, Urunk Jézus, Amikor Betfagéhez, Szent Lukács, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Sokakkal megeshet  Krisztus követése  Szerelem lelakatolva  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Ahol jelen van az Isten egy há...  Férjhez mentem  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Igaz ember  Szivárvány fluorit  Krisztus követése  Krisztus követése  Felelj!  Szamócázzunk!  Krisztus újra el fog jönni  Örvendjetek, keresztyének!  Facebookon kaptam  Egészséges élet  Azért  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Világi hatalmak  Katicavirág gif  Tőzikék gif  Kék nefelejcs  Golgota  Egészséges élet  Rózsák  Facebookon kaptam  Örvendjetek, keresztyének!  Tapasztaltad már, hogy türelme...  Sokakkal megeshet  Napirend  Két szerencsétlenség érhet egy...  Szép estét mindenkinek!  Facebookon kaptam  Gyöngyvirág csokor  Krisztus követése  Isten igéje  Klellemes ébredést a későnkelő...  Szamócázzunk!  Fehér hermelin  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Krisztus követése  Gyöngyvirág csokor  Krisztus követése  Harmónia......  Szép estét kedves látogatóimna...  Szép napot kívánok !.......  Facebookon kaptam  Tőzikék gif  Dr. Gyökössy Endre: A Boldogmo...  Hívők közössége  Facebookon kaptam  Fodor Ákostól  Krisztus követése  Veszelit kristály  Topáz  Kellemes teázást  Hívők közössége  Igaz ember  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Sokakkal megeshet  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Saitos Lajos - A gyógyítóknak  Igaz ember  Krisztus követése  Tőzikék gif  Facebookon kaptam  Krókuszok  Fákat altat a szél  Közel a pillanat  Kellemes teázást  Isten és a világ  Krókuszok  Örvendjetek, keresztyének!  Krisztus követése  Facebookon kaptam  Véleményem szerint, egy házass...  Világ  Közel a pillanat  Facebookon kaptam  Kék nefelejcs  Idézet a szivárványról  Facebookon kaptam  Tulipánok gif  Topáz  Szép napot kedves barátaim ! ....  A barátság a legszebb szerep a...  Facebookon kaptam  Harmónia......  Világ  Sugulit  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kaktusz virága gif  Isten és a világ  Férjhez mentem 
Bejegyzés Címkék
igével támasza, húsvéti vacsorát, szőlőtő terméséből, vacsora végén, áruló keze, szolgátok volnék, királyok uralkodnak, legnagyobb legyen, legkisebb volna, elöljáró pedig, szolga volna, sátán hatalmat, halálba menjek, gonosztevők közé, szomorúságtól alva, csapat érkezett, tanítványok látták, főpap szolgájára, jobb fülét, szolga fülét, ellene kivonult, templomőrség tisztjeinek, véneknek pedig, rabló ellen, templomban veletek, sötétség hatalmáé, főpap házába, udvar közepén, szolgáló meglátta, főpapok tanácsa, hatalmas Isten, saját szájából, egész testület, zsidók királya, népet Galileától, napokban éppen, napon Heródes, ellene felhozott, ünnep alkalmával, városban történt, cirenei embert, mezőről tartott, zöldellő fával, kiszáradt fának, főtanács tagjai, egyik fölfeszített, másik rászólt, büntetést szenveded, egész földön, kilencedik óráig, templom függönye, keveset csendben, történteket látta, ember valóban, egész kíváncsi, történtek láttán, holttestet sziklába, készület napja, szombat fényei, parancs szerint, evangélium igéi, kereszt hordozására, kegyelem közvetítésére, mennyei boldogságban, elhunyt híveknek, kereszthalál gyötrelmét, áldozatos szeretetre, örök dicsőségben, végtelen értékű, szemközti faluba, küldöttek elmentek, gazdái megkérdezték, szamárcsikóra ráterítették, útra terítették, tanítványok egész, tömegből néhány, kövek fognak, isteni irgalom, kegyelem tebenned, kibékülés vágya, gyógyulás vágya, lelki felemelkedés, szeretet segít, bűnbánat útján, áldozatot kívánta, emberekkel való, feltámadás örömében, virágvasárnapi szentmise, szentmisék szokásos, mise ünnepélyes, erről szóló, evangélium helyén, passió hangzik, jeruzsálemi bevonulás, szamár megkeresése, tanítványok mindent, leírás bizonyos, húsvéti ünnepre, városba érkező, evangélista kissé, köszöntés szövegét, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 239
  • e Hét: 239
  • e Hónap: 12057
  • e Év: 387107
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.