Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Húsvét 7. vasárnapja 06.02
  2019-06-02 08:37:09, vasárnap
 
   
  Urunk mennybemenetele
........


OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
Jézus az apostolok szeme láttára fölemelkedett az égbe.
Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról.
Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok: ,,János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni." Az egybegyűltek erre megkérdezték: ,,Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát?" Ő azt felelte: ,,Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig." Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták.
Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: ,,Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment."
Ez az Isten igéje. ApCsel 1,1-11

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Isten Jézus Krisztust a mennyben jobbjára ültette.
Testvéreim!
Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt! Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek: milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mirajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is.
Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste, és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Ez az Isten igéje.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Krisztus magába a mennybe lépett be.
Krisztus nem kézzel épített szentélybe lépett, amely a valódinak csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy most az Isten színe előtt közbenjárjon értünk. Nem azért lépett be, hogy többször áldozza fel magát, mint ahogy a főpap minden évben idegen vérrel belép a szentek szentjébe, hiszen akkor a világ kezdete óta már többször kellett volna szenvednie. Így azonban az idők végén egyszer s mindenkorra megjelent, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
Amint az ember számára el van rendelve, hogy egyszer meghaljon és utána következzék az ítélet, úgy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy sokaknak a bűnét elvegye. Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik rá várnak.
Testvérek, Krisztus véréért megvan tehát a reményünk, hogy beléphetünk a szentélybe. Ezt az élethez vezető új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk.
Főpapunk is van, akit Isten az ő népe fölé rendelt. Járuljunk hát hozzá őszinte szívvel, hitből fakadó bizalommal, hiszen szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünket is tiszta víz mosta le. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette.
Ez az Isten igéje. Ef 1,17-23 vagy Zsid 9,24-28;10,19-23

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus elbúcsúzik tanítványaitól, megáldja őket, és visszatér a mennybe.
Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük:
,,Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból."
Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták.
Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent.
Ezek az evangélium igéi. Lk 24,46-53

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Forduljunk, testvéreim, örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a mennybe, elfoglalta trónját Atyjának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét!
Lektor: 1. Könyörögjünk Isten szent Egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Könyörögjünk az Egyház elöljáróiért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Könyörögjünk az Egyház tagjaiért, hogy Urunk mennybemenetele adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségesnek találtassanak!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Istenünk! Segíts, hogy mindig híven szolgáljunk Szent Fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Prefáció:
URUNK MENNYBEMENETELÉRŐL I.
A mennybemenetel misztériuma
A következő prefációt Urunk mennybemenetelének napján mondjuk; mondható Urunk mennybemenetele utáni napokon pünkösd előtti szombatig azokban a misékben, amelyeknek nincs saját prefációjuk.

Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, - mi Urunk, szentséges ATyánk, mindenható, örök Isten:
Mert Urunk Jézus, dicsőséges királyunk a bűnt és a halált legyőzte, és az angyalok csodálatára (a mai napon) fölment a mennybe, hogy Istennél értünk, emberekért közbenjárjon - ítélje a VIlágot, és uralkodjék rajta. Ő nem azért távozott, hogy magára hagyja az esendő embert, sőt reménységgel tölt el minket, titokzatos testének tagjait, - hogy követhetjük a MENNYbe, ahová mint az Egyház feje és az élet szerzője érkezett.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, - (a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)

Imádság
Feltámadt Urunk, Jézus Krisztus! Te kaptál meg minden hatalmat az Atyától és ebben a hatalomban részesítetted apostolaidat. Ez a lelki hatalom nem uralkodást, hanem szolgálatot jelent. Taníts minket alázatos lelkületre, hogy hűséggel tudjuk végezni ezt a szolgálatot. Taníts, hogy égre emelt tekintettel éljek, életem minden napján szem előtt tartsam, hogy a mennyországban Isten vár rám! Vezess engem Szentlelked által, hogy reményem beteljesedjen és az örök üdvösségre jussak! Hiszem, Uram, hogy a mennyei örök dicsőség várt rád földi életed után, és hiszem, hogy engem is az Atya vár a mennyországban.

Elmélkedés
A görög mitológiából ismerhetjük Cassandra történetét, aki a trójai király leánya, Hektór és Parisz hercegek húga volt. Apollón szemet vetett szépségére, de Cassandra a jövőbe látás, a jóslás képességét kérte szerelméért cserébe. Amikor ezt megkapta, mégis elutasította Apollónt, aki viszont azzal büntette meg őt, hogy jóslataiban senki nem hitt. Így is történt, hiába látott meg mindent előre, senki nem hallgatott rá.
Bár sokan hangoztatják, hogy szeretnék előre ismerni egy-egy döntésük jövőbeli következményeit és szeretnének belelátni a jövőbe, a valóságban a legtöbb ember egyáltalán nem szeretne olyan képességet, hogy ismerje a jövőt, főleg saját jövőjét nem. A görög mitológiában Cassandra karaktere nagyon is igaz és ezt modern korunk tudományos vizsgálatai is alátámasztják. Az emberek többsége jobban szereti izgatottan várni a meglepetéseket, mintsem kiszámítható módon mindent előre tudni. Egyes felmérésekben a megkérdezettek mindössze egy százaléka használná szívesen a jövőbelátás képességét, és kétharmaduk semmit sem szeretne tudni arról, hogy mi várható a jövőben. Azt ugyan sokan mondják, hogy a szerencsejáték számait szeretnék előre tudni, hogy meggazdagodjanak, de ez nagyon komolytalan vágyakozás. A kutatások érdekessége, hogy az egyetlen dolog, amit az emberek többsége szeretne előre tudni, az a születendő gyermek neme, fiú vagy lány lesz-e?
Érdekes, hogy a jövőbe látás vágya az embereknél csupán a földi életre, a földi világra korlátozódik és nincsenek nagyobb távlatai. Pedig jó volna kissé távolabb nézni, örök sorsunk világába. Mi vár ránk a földi élet után? Erre a kérdésre ad választ a mai ünnep, Jézus mennybemenetelének napja. Mire emlékezünk ezen az ünnepen és mit tanít nekünk ez a nap?
Mire emlékezünk ma? Jézus feltámadása húsvétkor történt. Ezt követően az evangéliumi beszámolók szerint negyven napon keresztül megjelent az asszonyoknak, az apostoloknak és a tanítványoknak, azoknak, akik hittek benne. E jelenések, megmutatkozások, a feltámadt Krisztussal való találkozások egy idő után véget értek. A feltámadás utáni negyvenedik napon Jézus az apostolok szeme láttára felemelkedett az égbe. Visszatért a mennybe, ahonnan megtestesülésekor eljött közénk, visszatért a mennyei Atyához, aki elküldte őt. Földi küldetése befejeződött, művét mostantól az ő akarata szerint az apostolok fogják folytatni, akiknek megbízást adott, hogy evangéliumát az idők végéig hirdessék világszerte minden népnek. Ezt az apostoli küldetést az Egyház közössége végzi a történelmi időben.
Mit tanít nekünk az Úr mennybemenetele? Az Úr mennybemenetele azt az ígéretet hordozza, hogy Isten minden embert meghív a mennyországba. Földi életünk véget fog érni a halállal, de Isten bennünket is feltámaszt az örök életre. Mi is eljuthatunk a mennyország örökké tartó boldogságába, az Istennel való életre, ha hiszünk Krisztusban és ő a vezetőnk az üdvösség útján.
Látjuk-e, várjuk-e ezt a jövőt? Vágyakozunk-e arra a dicsőségre, amit Isten mindannyiunknak készít? Úgy tekintünk-e a mennyországra, mint örök otthonunkra, ahol Istennel élhetünk a tökéletes boldogságban a szeretet teljességében?
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: kinyilatkoztatás, rendíthetetlenül, meggazdagodjanak, megmutatkozások, lelkiismerettől, mindannyiunknak, fejedelemségnek, igazságosságban, mennybemenetele, következményeit, cselekedeteiből, szerencsejáték, megparancsolta, feltámasztotta, tanítványaitól, mennybemenetel, bebizonyította, meglepetéseket, mennyországban, megkérdezettek, tanítványoknak, helyreállítani, sokféleképpen, megvallásában, felemelkedett, mennyországba, mérhetetlenül, kísértésekben, jeruzsálemtől, megszólította, mennyországra, bűnbocsánatot, üdvözítéséért, találtassanak, részesítetted, teljességében, apostolok szeme, alkalommal együtt, egybegyűltek erre, saját tetszése, föld végső, szemük láttára, felhő elfedte, égbe emelkedett, mennybe ment, mennyben jobbjára, dicsőség Atyja, szenteknek szán, halálból feltámasztotta, egész Egyház, mennybe lépett, valódinak csak, Apostolok Cselekedeteiből, SZENTLECKE Szent Pál, Isten Jézus Krisztust, Urunk Jézus Krisztus Istene, EVANGÉLIUM Szent Lukács, EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK, Könyörögjünk Isten, Jézus Krisztusról, Szent Fölségednek, URUNK MENNYBEMENETELÉRŐL, Mert Urunk Jézus, Feltámadt Urunk, Jézus Krisztus, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Aranyosi Ervintől idézet  Png csokor  Szép estét kedves látogatóimna...  A világ minden csodája ott rag...  Tulipànok  Facebookon kaptam  Aki először kér bocsánatot, az...  Png nő  Facebookon kaptam  Hosszú időn át volt jégmentes ...  Bonyolult világunkban nem könn...  Facebookon kaptam  Elmélkedés  Gramofon  Vízeslés  Elvetettség és szenvedés  Sóhegyek Iránban  Facebookon kaptam  Neked tudnod kell  Facebookon kaptam  Helyettesítés  Spirulina alga tabletta  Sóhegyek Iránban  Ha igazán belelátnánk a másik ...  Idézet Petőfi Sándortól  Kereszt  Helyettesítés  Szép jó éjszakát kívánok !  Szép kép  Szép kép  Ha igazán belelátnánk a másik ...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Boldog születésnapot a ma ünne...  A kereszt nagysága  Koronavírus és az immunrendsze...  Facebookon kaptam  Szép estét - jó éjt kívánok !  Az élet rövid......  Jó éjszakát!  Hívő ember  Megváltó  Képes idézet !  Panda maci  Szép jó éjszakát kívánok !  Szép jó éjszakát kívánok !  Szép estét kedves látogatóimna...  Képes idézet !  Tavaszi kép  Pihenő  Minden ember egy csoda  A vashiányos vérszegénység ot...  Jézus  A szerencse  Megkérdeztem az egyik  A vese egészségés működéséhez ...  Facebookon kaptam  Png kislány  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Köszönöm a látogatást  Kereszt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Helyettesítés  Várják a túristákat......  Jézus  Png rózsa csokor  Krisztus levele vagy  Öröm és élet  Tulipànok  Facebookon kaptam  Női lélek Fontos vagy. Mert v...  Harmóniát teremteni  Facebookon kaptam  Ma találkoztam valakivel,  Narancskristály  Szép jó éjszakát kívánok !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmónia......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  A világ minden csodája ott rag...  Öröm és élet  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Lehet, hogy a szelídeké lesz a...  Olvass álhíreket!  Az élethez bátorság kell.....  Kereszthalál  Png rózsa csokor  Kereszt  Jó reggelt mindenkinek  Jó tesz a bélrendszernek  Facebookon kaptam  Kórusban  Lehet, hogy a szelídeké lesz a...  5307 az új fertőzött, elhunyt ...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
apostolok szeme, alkalommal együtt, egybegyűltek erre, saját tetszése, föld végső, szemük láttára, felhő elfedte, égbe emelkedett, mennybe ment, mennyben jobbjára, dicsőség Atyja, szenteknek szán, halálból feltámasztotta, egész Egyház, mennybe lépett, valódinak csak, főpap minden, szentek szentjébe, világ kezdete, idők végén, ember számára, bűnét elvegye, élethez vezető, rossz lelkiismerettől, ígéretet tette, evangélium igéi, világban tanúságot, ítélet napján, népek vezetőiért, mennyei dicsőségbe, mennybemenetel misztériuma, következő prefációt, halált legyőzte, angyalok csodálatára, esendő embert, élet szerzője, húsvéti öröm, egész földre, nagyvilág örvendezve, mennyei erők, hatalmas angyalok, hatalomban részesítetted, lelki hatalom, mennyországban Isten, örök üdvösségre, mennyei örök, görög mitológiából, trójai király, jövőbe látás, jóslás képességét, legtöbb ember, görög mitológiában, emberek többsége, megkérdezettek mindössze, százaléka használná, jövőbelátás képességét, szerencsejáték számait, kutatások érdekessége, egyetlen dolog, embereknél csupán, földi életre, földi világra, földi élet, evangéliumi beszámolók, feltámadt Krisztussal, feltámadás utáni, mennyei Atyához, apostolok fogják, idők végéig, apostoli küldetést, történelmi időben, ígéretet hordozza, örök életre, mennyország örökké, üdvösség útján, tökéletes boldogságban, szeretet teljességében, kinyilatkoztatás, rendíthetetlenül, meggazdagodjanak, megmutatkozások, lelkiismerettől, mindannyiunknak, fejedelemségnek, igazságosságban, mennybemenetele, következményeit, cselekedeteiből, szerencsejáték, megparancsolta, feltámasztotta, tanítványaitól, mennybemenetel, bebizonyította, meglepetéseket, mennyországban, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2632
  • e Hét: 16131
  • e Hónap: 26024
  • e Év: 320586
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.