Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent Mária Magdolna
  2019-07-22 08:55:47, hétfő
 
   
  ...... ........... ........... .....


- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY az Énekek Énekéből
Megtaláltam, akit szeret a lelkem.
Ezt mondja a menyasszony:
Éjszaka ágyamban kerestem, akit szeret a lelkem; de hiába kerestem, nem találtam. Azért hát fölkelek, bejárom a várost, keresem a tereken és utcákon, keresem, akit szeret a lelkem: Kerestem őt, de nem találtam. Találkoztam az őrökkel, akik a várost járták. ,,Nem láttátok, akit szeret a lelkem?" Alig mentem tovább, otthagyva őket, megtaláltam, akit szeret a lelkem.
Ez az Isten igéje. Én 3,1-4a

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Ha Krisztust azelőtt emberi szempontból ismertük is, most már nem úgy ismerjük.
Testvéreim!
Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.
Ez az Isten igéje. 2Kor 5,14-17

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Asszony, miért sírsz? Kit keresel?
A hét első napján, (húsvétvasárnap) kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól.
Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál.
Így szóltak hozzá: ,,Asszony, miért sírsz?" ,,Mert elvitték az én Uramat - felelte -, és nem tudom, hová tették."
Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az.
Jézus megkérdezte: ,,Asszony, miért sírsz? Kit keresel?" Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: ,,Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem." Jézus erre megszólította: ,,Mária!" Mária felkiáltott: ,,Rabbóni!" - vagyis ,,Mester"!
,,Ne tartóztass! - felelte Jézus. Még nem mentem föl az Atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez." Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: ,,Láttam az Urat." - És elmondta, amit az Úr üzent.
Ezek az evangélium igéi. Jn 20,1.11-18
Képen: Krisztus megjelenik Mária Magdolnának (1308-1311)
...... ............Imádság
Uram, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal, igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez, az Atyához vezető utat. Bátran indultál utolsó utadon, a keresztúton. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten. Jézusom, te követésedre hívsz engem és minden embert. Társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon keresztül az örök életre vezet!.

*
- Magyar kurír oldalon
Az Úr feltámadásának első tanújára, az ,,apostolok apostolá"-ra, a megtérő bűnös nők, az orvosok és gyógyszerészek, a haldoklók, a foglyok, a borászok, a fodrászok és a parfümkészítők védőszentjére emlékezünk liturgikus ünnepén, július 22-én.
...... ........... ............


Mária Magdolna a Genezáreti-tó partján fekvő Magdala városából származott. Nem tudjuk, hogy Jézus, aki az északi parton, kedves városában, Kafarnaumban szeretett tartózkodni, járt-e Magdalában. Az evangéliumok nem tudósítanak róla, hogy Mária Magdolna hogyan találkozott a Názáreti Jézussal. Csak Lukács egy rövid utalásából (8,2 skk.) és Márk egy megjegyzéséből (16,9) tudjuk, hogy Jézus ,,hét ördögöt" űzött ki belőle.
A Biblia nyelvében a hét (vö. Lk 11,26; Mt 12,45) meghatározatlan, de mindenképp nagy számra utal, s legtöbbször a teljességet, a totalitást érzékelteti. Mária Magdolna tehát egészen ,,megszállott" volt, mindenestül a démonok hatalmában állt, teljesen eluralkodott rajta a gonoszság, a sötétség. De Jézus tanítása szerint a gonoszságért és a sötétségért nem lehet egyszerűen csak a Sátánt felelőssé tenni: ,,A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a káromlás" (Mt 15,19). Az ember felelősséggel tartozik tetteiért, bűneiért.
A keresztény hagyomány és a népi vallásosság összemosta Mária Magdolna alakját más női alakokkal az evangéliumból: annak a bűnös asszonynak az alakjával, aki Simon farizeus házában ,,könnyeivel öntözte Jézus lábait, hajával törölgette, majd megcsókolta és megkente kenettel" (Lk 7,38); a Betániából származó Máriával (vö. Jn 11,2), Lázár testvérével. Különösen az irodalomban és a festészetben újra és újra a megtérő bűnös asszony szerepében jelenik meg. Az életrajzi adatoknál azonban sokkal fontosabb üzenetet hordoz ennek az asszonynak a személyisége.
Képen: Veronese: Mária Magdolna megtérése (1547 körül)
...... .........


Mária Magdolna egészen ,,kézzelfogható" módon tapasztalhatta, hogy Isten megtöri a gonosz hatalmát. Jézus kiszabadította őt a gonosz hatalmából, s miután mindenható szavával széttörte a bilincset, amivel a gonosz szellem fogva tartotta, meghívta, hogy szegődjön a nyomába, kövesse és szolgálja: ,,Ezután bejárta a városokat és falvakat, tanított, és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla" (Lk 8,1-3).
Mária Magdolna tehát az asszonyok között volt, akik közvetlenül szolgálták az Urat, elkísérhették őt, s gondoskodhattak róla és apostolairól. Mária Magdolna neve mindig az első helyen szerepel a Jézust kísérő asszonyok között (Lk 8,2; Mk 15,40; 15,47; 16,1; Mt 27,56; 27,61; 28,1; Lk 24,10), akik közelről hallgathatták a Mester tanítását és a Golgotára is elkísérhették az Urat. Sőt, hűségük ezután is töretlen maradt.
Amikor a szombat elmúlt, ,,a hét első napján, kora reggel" (Mk 16,8) kimentek a sírhoz, mégpedig azzal a céllal, hogy a drága holttestet bebalzsamozzák. Szent János szerint Mária Magdolna volt az első tanúja a feltámadásnak (vö. Jn 20,11-18). Az asszony ezután ment, és hírül vitte az apostoloknak: ,,Láttam az Urat!" János evangéliumában Mária Magdolnát, akit kiszabadított a gonosz hatalmából, az Úr arra választotta ki, hogy megvigye az apostoloknak a feltámadás örömhírét, az apostoloknak, akik még mindig nem akarták érteni az Írásokat (Jn 20,9). Ezért kapta Magdolna az ,,apostolok apostola" nevet. A hagyomány szerint 74. július 22-én halt meg Efezusban (ma Törökország) vagy Saint-Maximin-la-Sainte-Baume-ban (Franciaország). Ünnepét a 8-9. században Keleten július 22-én ülték, a nyugati egyházban csak a 12. század után terjedt el a tisztelete.
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2016. június 10-én dekrétumot tett közzé, mellyel Ferenc pápa kifejezett óhajára Szent Mária Magdolna eddigi emléknapját a Római Általános Kalendáriumban ünnep, ,,festum" rangjára emelte.
Istenünk, a te egyszülött Fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét. Közbenjárására add, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben. Aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

- A legenda szerint az Úr mennybemenetele után Mária Magdolna Krisztus iránti szeretetében nem akart többé embert látni, ezért magányba vonult. Más hagyomány szerint a keresztényüldözések következtében egy evező nélküli bárkában vetődött Aix-les-Bains környékére (ma Dél-Franciaország), és itt élt egy barlangban harminchárom esztendeig ismeretlenül, vezekelve. Az imádság minden órájában angyalok emelték az égbe, ilyenkor arca ragyogott, mint a nap. Csak az Oltáriszentséggel táplálkozott, melyet szintén az angyalok vittek neki. Egyszer csak rábukkant egy pap, és elvitte a templomba. Ott megáldozott, majd karját kitárva elszenderedett az oltár mellett.
Egy lovag, aki minden esztendőben elzarándokolt Mária Magdolna sírjához, egy összetűzés alkalmával életét vesztette. Amikor a ravatalon feküdt, a barátai panaszkodtak, hogy Mária Magdolna ezt a hű lovagot hagyta bűnbánat és gyónás nélkül meghalni. Erre a halott mindnyájuk rémületére felült, papot kért, meggyónt, magához vette a szent Útravalót, aztán újra lefeküdt és meghalt.
Egyszer egy férfi felírta bűneit egy cédulára, és Mária Magdolna oltárára tette, a terítő alá. Kérte a szentet, esdje ki számára bűnei bocsánatát. Amikor visszavette a cédulát, nem volt rajta semmi, teljesen tiszta volt. Mária Magdolna sok helyen a patakok és források védőszentje, mert vizük a néphit szerint az ő könnyeiből fakadt. A néphagyomány szerint Mária Magdolna napja szépségvarázsló, hajvágó leánynap; a szőlős gazdaságokban dologtiltó nap; zivatarhozó nap, esőjével bő veteményt, de rossz dió- és mogyorótermést jósol. A szegedi tájon július 22-én sem mosni, sem sütni nem volt jó; kiskunfélegyházi hiedelem szerint ezen a napon esnie kell az esőnek, mert Mária Magdolna most is siratja bűneit.
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Címkék: kiskunfélegyházi, meghatározatlan, gondoskodhattak, mennybemenetele, szépségvarázsló, istentiszteleti, parfümkészítők, megszabadított, bebalzsamozzák, kalendáriumban, tanítványoknak, közbenjárására, tapasztalhatta, gyógyszerészek, húsvétvasárnap, mogyorótermést, kiszabadította, feltámadásának, korintusiakhoz, evangéliumában, elszenderedett, megjegyzéséből, dicsőségedben, következtében, elkísérhették, evangéliumból, házasságtörés, szentlélekkel, hallgathatták, betegségektől, megszólította, franciaország, elzarándokolt, meggyőződésre, gazdaságokban, elmozdították, várost járták, meggyőződésre jutottunk, meghalt mindenkiért, régi megszűnt, követ elmozdították, evangélium igéi, emberi szívekhez, halálon keresztül, örök életre, megtérő bűnös, parfümkészítők védőszentjére, északi parton, rövid utalásából, totalitást érzékelteti, démonok hatalmában, szívből törnek, Szent Mária Magdolna, Énekek Énekéből, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent János, Mária Magdolna, Mária Magdolnának, Jézus Krisztus, Názáreti Jézussal, Csak Lukács, Szent János, Mária Magdolnát, Szentségi Kongregáció, Római Általános Kalendáriumban, Fiad Mária Magdolnára, Mária Magdolna Krisztus,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Tánc az esőben  Facebookon kaptam Mírjam barát...  II. János Pál pápa szentmiséje...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Őszi dekoráció  Évközi 29. vasárnap 10.18 Dé...  Azóta szeretem az őszt.  Trianoni békaszerződés - 1920 ...  A pycnogenol (tengerparti feny...  Facebookon kaptam  Esti kép  Facebookon kaptam  Egy csésze tej  Facebookon kaptam Annuska bar...  A. Túri Zsuzsa : Hív az út  Zelk Zoltán: Október  Áldott estét - békés éjszakát ...  Apám  A pycnogenol (tengerparti feny...  ... de csak akkor villan föl  A. Túri Zsuzsa : Hív az út  Anyaság  Átadták a felújított Szent Cir...  Alvás  Rózsafüzért imádkozott a váci ...  Úgy kell most berendezni a lel...  Az irgalom nagyobb, mint a nyo...  Néma bánat  1478 fővel emelkedett a beazon...  Facebookon kaptam  Katica  Facebookon kaptam Krisztinától  Gázolás  Facebookon kaptam  A búbos kemence  Gázolás  Facebookon kaptam  ... de csak akkor villan föl  Esti szentmise 29. évközi hét ...  Katica  Pio atya gondolatai és mondása...  Az anyósnyelv (Sansevieria tri...  A sütőtök gyógyhatásairól  Útravaló – 2020. október...  Esti kép  szerzetesnővérnek állított szo...  Őszi hónapjaink kezdete  Facebookon kaptam Krisztina b...  Szilágyi Domokos - Őszirózsák  Na Anyu  Kellemes teázást!  Szép estét kedves látogatóimna...  Isten gondviselése  A kétségbeesés pillanatait  Png nő  Jó éjszakát!  Poser tube  Szentmise | 2020.10.18 | Szent...  Nehéz harcolni  Mai harmónia kártyám  Esti kép  Országos rajzversenyt szervezt...  A sütőtök gyógyhatásairól  Amikor elmennek  Az irgalom nagyobb, mint a nyo...  Sütő András mondta...  Zelk Zoltán: Október  Facebookon kaptam  Cseresznyeszár- meggyszár gyóg...  II. János Pál pápa szentmiséje...  Vécépapír  A pycnogenol (tengerparti feny...  Poser tube  Aki megfestette a Szűzanya arc...  A mézbogyó gyógyhatásairól  Influenza és megfázás ellen  Ma van a magyar festészet napj...  Akiben sok az együttérzés, a m...  Téli éjszakák  Facebookon kaptam  Őszi kép  Sikeres új hetet!  Egy csésze tej  Azóta szeretem az őszt.  Vadgesztenyéről  Alvás  Frissen csapolva  Egy korsó sör  Bízzunk Isten szeretetébe  Ferenc pápa a világ vallási ké...  Országos rajzversenyt szervezt...  Szentmise a Tósokberéndi Szent...  Úton  Isten gondviselése  Facebookon kaptam  Hálaadó ima  Facebookon kaptam  Őszi kép  Hideg szél, fújdogál 
Bejegyzés Címkék
várost járták, meggyőződésre jutottunk, meghalt mindenkiért, régi megszűnt, követ elmozdították, evangélium igéi, emberi szívekhez, halálon keresztül, örök életre, megtérő bűnös, parfümkészítők védőszentjére, északi parton, rövid utalásából, totalitást érzékelteti, démonok hatalmában, szívből törnek, gonosz gondolatok, hamis tanúság, ember felelősséggel, keresztény hagyomány, népi vallásosság, bűnös asszonynak, festészetben újra, életrajzi adatoknál, gonosz hatalmát, gonosz hatalmából, gonosz szellem, gonosz lelkektől, különféle betegségektől, asszonyok között, első helyen, szombat elmúlt, drága holttestet, első tanúja, asszony ezután, feltámadás örömhírét, hagyomány szerint, nyugati egyházban, legenda szerint, evező nélküli, barlangban harminchárom, imádság minden, angyalok vittek, oltár mellett, összetűzés alkalmával, ravatalon feküdt, barátai panaszkodtak, halott mindnyájuk, szent Útravalót, férfi felírta, néphit szerint, néphagyomány szerint, szőlős gazdaságokban, szegedi tájon, napon esnie, kiskunfélegyházi, meghatározatlan, gondoskodhattak, mennybemenetele, szépségvarázsló, istentiszteleti, parfümkészítők, megszabadított, bebalzsamozzák, kalendáriumban, tanítványoknak, közbenjárására, tapasztalhatta, gyógyszerészek, húsvétvasárnap, mogyorótermést, kiszabadította, feltámadásának, korintusiakhoz, evangéliumában, elszenderedett, megjegyzéséből, dicsőségedben, következtében, elkísérhették, evangéliumból, házasságtörés, szentlélekkel, hallgathatták, betegségektől, megszólította, franciaország, elzarándokolt, meggyőződésre, gazdaságokban, elmozdították, feltámadásnak, kiszabadított, kézzelfogható, testvéreimhez, felelősséggel, védőszentjére, gondoskodtak, eluralkodott, , ,
2020.09 2020. Október 2020.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 259 db bejegyzés
e év: 4999 db bejegyzés
Összes: 45492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 994
  • e Hét: 30385
  • e Hónap: 150963
  • e Év: 1709387
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.